Thực trạng công tác kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế TNCN tại công ty TNHH Scavi Huế

137 168 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:09

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu uế Đối tượng phạm vi nghiên cứu tế H Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Điểm đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN in TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ THUẾ TNCN TẠI CÔNG TY TNHH SCAVI HUẾ .5 cK 1.1 Những vấn đề chung tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm, chất, vai trò tiền lương doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm họ 1.1.1.2 Bản chất tiền lương doanh nghiệp 1.1.1.3 Chức tiền lương Đ ại 1.1.1.4 Một số nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 1.1.2 Phân loại tiền lương 1.1.2.1 Phân loại theo hình thức trả lương ng 1.1.2.2 Phân loại theo tính chất lương .8 1.1.2.3 Phân loại theo chức tiền lương .8 ườ 1.1.2.4 Phân loại theo chức tiền lương .8 1.1.3 Các hình thức tiền lương doanh nghiệp .9 Tr 1.1.3.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 1.1.3.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm .11 1.1.3.3 Tiền lương khoán Theo khối lượng công việc 13 1.1.3.4 Các hình thức đãi ngộ khác lương 14 1.1.4 Qũy tiền lương khoản trích theo lương 14 1.1.4.1 Qũy tiền lương 14 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn 1.1.4.2 Qũy Bảo hiểm xã hội 15 1.1.4.3 Qũy bảo hiểm y tế 18 1.1.4.4 Kinh phí công đoàn .18 1.1.4.5 Qũy bảo hiểm thất nghiệp .19 uế 1.1.5 Thuế Thu nhập cá nhân .21 1.1.5.1 Thu nhập chịu thuế 21 tế H 1.1.5.2 Thu nhập miễn thuế .22 1.1.5.3 Kỳ tính thuế 22 1.1.5.4 Mức thuế suất 22 1.1.5.5 Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công .23 in h 1.1.5.6 Các khoản giảm trừ .24 1.1.5.7 Khai thuế, toán thuế 24 cK 1.1.6 Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất 25 1.2 Những vấn đề kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN 25 họ 1.2.1 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN 25 Đ ại 1.2.2 Hạch toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 26 1.2.2.1 Hạch toán số lượng lao động 26 1.2.2.2 Hạch toán thời gian lao động 26 ng 1.2.2.3 Hạch toán kết lao động 27 1.2.2.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động .27 ườ 1.2.3 Hạch toán tổng hợp tiền lương, khoản trích theo lương thuế thu nhập cá nhân .28 Tr 1.2.3.1 Các chứng từ ban đầu .28 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 28 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN 32 1.2.4 Hình thức sổ kế toán .34 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ THUẾ TNCN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCAVI HUẾ 36 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Scavi Huế 36 uế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 36 2.2 Ngành nghề kinh doanh .37 tế H 2.2.1 Chức nhiệm vụ 37 2.2.1.1 Chức .37 2.2.1.2 Nhiệm vụ .38 h 2.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 39 in 2.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 40 2.2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 40 cK 2.2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban .40 2.3 Quy trình sản xuất Scavi Huế .42 họ 2.3.2 Quy trình 30 ngày sản xuất Scavi Huế 42 2.3.3 Giới thiệu khách hàng công ty 43 2.3.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán .45 Đ ại 2.3.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán .45 2.3.4.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán 46 2.3.4.3 Hình thức kế toán áp dụng 48 ng 2.3.4.4 Trình tự ghi sổ kế toán 49 2.3.5 Đánh giá khái quát tình hình tài công ty .50 ườ 2.3.5.1 Tình hình tài sản nguồn vốn .50 2.3.5.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty 53 Tr 2.4 Thực trạng thực công tác kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN công ty TNHH Scavi Huế 57 2.4.1 Đặc điểm chung lao động, công tác quản lý lao động đặc điểm công tác chi trả lương công ty 57 2.4.1.1 Đặc điểm chung đội ngũ lao động .57 2.4.1.2 Quy mô cấu lao động 58 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn 2.4.1.3 Công tác quản lý lao động 60 2.4.1.4 Công tác chi trả lương 61 2.4.1.5 Chính sách lương phúc lợi cho công nhân may công ty Scavi Huế 62 uế 2.4.2 Xây dựng quỹ tiền lương công ty 65 2.4.3 Các hình thức tiền lương áp dụng công ty phương pháp kế toán tiền tế H lương, khoản trích theo lương công ty TNHH Scavi Huế 65 2.4.4 Tính tiền lương nghỉ phép công nhân viên 87 2.4.5 Tính thuế Thu nhập cá nhân 89 2.4.6 Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty in h TNHH Scavi Huế .90 2.4.6.1 Chứng từ kế toán 90 cK 2.4.6.2 Tài khoàn sử dụng 91 2.4.6.3 Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương 91 2.4.6.4 Phương pháp kế toán tiền lương khoản trích theo lương .93 họ 2.4.6.5 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 95 2.4.7 Thực trạng công tác thuế Thu nhập cá nhân 99 Đ ại 2.4.7.1 Chứng từ sử dụng 99 2.4.7.2 Tài khoản sử dụng .100 2.4.7.3 2.2.7.3 Sổ kế toán sử dụng 100 ng 2.4.7.4 Phương pháp hạch toán .100 2.4.7.5 2.2.7.5 Kê khai, khấu trừ hoàn thuế TNCN 101 ườ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Tr TẠI CÔNG TY TNHH SCAVI HUẾ 103 3.1 Đánh giá thực trạng công tác tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN Công ty TNHH Scavi Huế 103 3.2 Nhận xét công tác tiền lương, khoản trích theo lương Thuế thu nhập cá nhân Công ty 104 3.2.1 Ưu điểm .104 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn 3.2.2 Nhược điểm .105 3.3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN Công ty Cổ phần SCAVI Huế .106 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 uế Kết luận kiến nghị 109 Kiến nghị: .109 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn TNCN: Thu nhập cá nhân TNHH: Trách nhiệm hữu hạn CNV: Công nhân viên Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H BHXH: uế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán khoản phải trả CNV 29 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán khoản trích theo lương 31 uế Sơ đồ 1.3 Sơ đồ kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép CNV 31 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH Scavi Huế 40 tế H Sơ đồ 2.2 Sự kết nối phận trình sản xuất đơn hàng 43 Sơ đồ 2.3 Mô hình tổ chức kế toán công ty Scavi Huế 45 h Sơ đồ 2.4 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán công ty Scavi Huế 48 in Sơ đồ 2.5 Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ tiền lương phận văn phòng 92 cK Sơ đồ 2.6 Trình tự luân chuyển chứng từ phận trực tiếp sản xuất .93 DANH MỤC HÌNH ẢNH họ Hình 2.1 Các giai đoạn sản xuất Scavi Huế 42 Đ ại Hình 2.2 Mô tả quy trình 30 ngày sản xuất nhà máy 42 Hình 2.3 Mẫu đơn xin phép, phiếu cổng công ty 72 Hình 2.4 Bảng chấm công làm thêm công ty tháng 03/2016 76 ng Hình 2.5 Bảng theo dõi suất 2h công nhân 85 Hình 2.6 Phiếu cho điểm kết hàng tuần .86 Tr ườ Hình 2.7 Giấy đề nghị tâm ứng trừ lương 87 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Biến động số phút tính lương qua tháng năm .83 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tỉ lệ khoản trích theo lương 19 Bảng 1.2 Biểu thuế lũy tiến phần 23 Bảng 2.1 Bảng phân tích tình hình tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn uế 2013 – 2015 51 Bảng 2.2 Bảng phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty tế H giai đoạn 2013 - 2015 54 Bảng 2.3 Bảng phân tích tình hình lao động công ty gia đoạn 2013 - 2015 58 Bảng 2.4 Thu nhập công ty Scavi Huế từ tháng 06/2015 62 h Bảng 2.5 Lộ trình tiền thưởng gắn bó công ty Scavi Huế .63 in Bảng 2.6 Bảng tính hệ số lương theo trình độ học vấn 66 Bảng 2.7 Đánh giá Scorecard tháng 04/2016 công ty 68 cK Bảng 2.8 BẢNG TỔNG HỢP NGÀY CÔNG .71 Bảng 2.9 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG .73 họ Bảng 2.10 Phiếu nhận lương tháng 03/2016 74 Bảng 2.11 Bảng chi tiết ép nhãn tháng 08/2015 78 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp số phút tính lương suất may, thợ phụ, KCS, ủi, ép Đ ại nhãn tháng 04/2 .81 Bảng 2.13 Bảng tổng hợp số phút tính lương suất phân xưởng cắt tháng 04/2016 .81 ng Bảng 2.14 Bảng tổng hợp số phút tính lương suất tổ hoàn thành tháng 04/2016 .82 ườ Bảng 2.15 Bảng tổng hợp số phút tháng 04/2016 83 Bảng 2.16 Biến động số phút tính lương qua tháng năm .84 Tr Bảng 2.17 Phiếu nhận lương tháng 04/2016 88 Bảng 2.18 BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG 94 Bảng 2.19 Sổ chi tiết TK 334 .96 Bảng 2.20 CHỨNG TỪ GHI SỔ 97 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp gồm có phần: Phần I: Đặt vấn đề Trong phần gồm có nội dung : Lý chọn đề tài, mục đích uế nghiên cứu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết cấu điểm đề tài tế H Phần II: Nội dung kết nghiên cứu Chương I: Cơ sở lý luận, giới thiệu nội dung như: Giới thiệu tổng quan tiền lương khoản trích theo lương, trình bày khái niệm, chất, chức cách thức phân loại tiền lương theo tiêu h thức khác in Trình bày lý thuyết kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN cK Các quy định hành tiền lương Luật thuế giới thiệu họ Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN công ty TNHH SCAVI Huế Chương gồm phần Phần thứ trình bày khái quát lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, đặc Đ ại điểm ngành nghề kinh doanh công ty Ngoài tiến hành phân tích tình hình tài thông qua báo cáo Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, tình hình sử dụng lao động ng Phần thứ hai sâu tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiền lương, khoản trích theo lương TNCN việc xem xét công thức tính, cách thức ghi ườ chép vào sổ kế toán Tr Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, khoản trích theo lương thuế TNCN công ty TNHH SCAVI Huế Trên sở đưa ưu nhược điểm tổ chức kế toán để đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hoàn thiện công tác kế toán lương, khoản trích theo lương thuế TNCN công ty Phần III: Kết luận kiến nghị SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Trên sở kết nghiên cứu đạt được, thân em rút nhiều học kinh nghiệm quý báu, đồng thời đưa kiến nghị để hoàn thiện khóa Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế luận SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Báo cáo tài công ty năm 2013 – 2015 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Thuế Thu nhập cá nhân SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp ườ Bảng theo dõi suất Tr STT Diến giải công Số giây đoạn thực tế Năng Số lao suất/h động 0.053 1132 0.9 0.25 240 TT Số phút/1pcs 0.053 0.267 Kiểm size Dán COS + Tecker 95s/10 gói +chạy vật tư Xếp hàng 90s/6sp SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Bỏ hộp 270s/6sp 0.513 0.5 120 8.1 Dán Tecker trắng 40s/10sp 0.022 0.022 2727 0.4 Đóng thùng + bỏ 92s/1 0.022 0.022 2727 0.4 hộp thùng Total 0.877 0.847 Số phút sau nhân hệ số 0.964 0.93 tế H uế Năng 7258.1 suất ngày Mã Mã số hàng Hợp nhân Thành đồng lượng phút giá tiền 1080 0.25 228 61560 Số Phạm Xuân Chinh Nguyễn Thị Lệ Thu 9087 100641 4000 0.25 228 228000 Lê Ngọc Trung 9858 100641 4000 0.25 228 228000 Phạm Xuân Chinh 6082 100641 1000 0.25 228 57000 Tr ườ ng Đ ại họ 6082 100641 Số 15 Đơn cK Họ tên STT in h Công SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc uế ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN tế H Kính gửi: - Ban giám đốc Công ty Scavi Huế - Quản Đốc Nhà máy h - Phòng Hành – Nhân tháng năm 3458 sinh:…02/05/1991………………………….…… cK Ngày in Tôi tên là:…Nguyễn Nhất Linh………………Mã số công nhân: Bộ phận/chuyền:…Kĩ thuật…….……… họ Vị trí công việc: NVKT………………Số ĐT (2 số ĐT liên lạc): Tôi viết đơn kính xin Quý cấp cho nghỉ thai sản thời gian từ ngày 20… Đ ại tháng 10 năm 2015 đến ngày 20 tháng 03 năm 201 Sau kết thúc thời gian nghỉ chế độ trên, trở lại làm việc theo điều động ng Công ty Tôi xin chân thành cảm ơn Tr ườ Huế, ngày 19 tháng 03 năm 2016 SVTH: Nguyễn Thị Thu – K46 Kế toán Kiểm toán Kính đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế TNCN tại công ty TNHH Scavi Huế, Thực trạng công tác kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế TNCN tại công ty TNHH Scavi Huế, Thực trạng công tác kế toán lương, các khoản trích theo lương và thuế TNCN tại công ty TNHH Scavi Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay