Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh

76 143 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:04

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế  TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN H PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH K SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY Đ A ̣I H O ̣C TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC ANH Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thanh Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Phùng Thị Hồng Hà Lớp: K44B KH-ĐT Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ ủng hộ thầy cô, bạn bè anh chị nhân viên Công ty TNHH Ngọc Anh Trước hết, em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho em trình hoàn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà– người tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất cán bộ, công nhân viên người lao động Công ty TNHH Ngọc Anh Đặc biệt, cho em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới anh Nguyễn Xuân Thế Trường tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tập hoàn thành luận văn Bên cạnh đó, em xin cảm ơn bạn bè, người thân- người đứng đằng sau em để cổ vũ, động viên, tạo điều kiện em hoàn thành nghiên cứu cách tốt Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực luận văn này, tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện hơn! Một lần nữa, em xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Lê Thị Thanh ii MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục sơ đồ đồ thị vii Danh mục bảng biểu viii Ế Tóm tắt nghiên cứu .ix U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu IN PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương LÍ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP K 1.1 Khái niệm, vai trò chức kế hoạch ̣C 1.2 Hệ thống kế hoạch tổ chức doanh nghiệp O 1.2.1 Theo góc độ thời gian ̣I H 1.2.2 Đứng góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ kế hoạch 1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh gỗ có ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế Đ A hoạch kinh doanh 1.3.1 Nguồn nguyên liệu 1.3.2 Đặc điểm sản phẩm gỗ 1.3.3 Thị trường tiêu thụ 1.4 Các nhân tố tác động đến trình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .12 1.4.1 Năng lực phận kế hoạch 12 1.4.2 Chất lượng kế hoạch 12 1.4.3 Tổ chức đạo thực kế hoạch 13 1.4.4 Thị trường tiêu thụ 13 iii 1.5 Các tiêu phản ánh kế hoạch kinh doanh .13 1.5.1 Các tiêu phản ánh kế hoạch mục tiêu 13 1.5.2 Các tiêu phản ánh kế hoạch biện pháp 14 1.5.3 Đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh 15 Chương PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC ANH 16 2.1 Tổng quan công ty .16 Ế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 16 U 2.1.2 Tổ chức máy công ty .17 ́H 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty .18 2.1.4 Tình hình lao động 19 TÊ 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn: 20 2.1.6 Kết sản xuất kinh doanh công ty năm qua 23 H 2.2 Khái quát kế hoạch kinh doanh công ty 24 IN 2.2.1 Tổ chức lập kế hoạch kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh 24 K 2.2.2 Các bước xây dựng kế hoạch kinh doanh 24 2.2.3 Các để xây dựng kế hoạch kinh doanh 25 O ̣C 2.3 Tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty 31 ̣I H 2.3.1 Tình hình thực kế hoạch mục tiêu 31 2.3.2 Tình hình thực hiên kế hoạch biện pháp 38 Đ A 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực kế hoạch .44 2.4.1 Thị trường tiêu thụ 44 2.4.2 Nguồn cung cấp vật liệu .48 2.4.3 Các yếu tố nguồn lực 50 2.5 Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh 52 2.5.1 Ưu điểm 52 2.5.2 Những hạn chế tồn 54 2.5.3 Nguyên nhân .54 iv Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 57 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới .57 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh 57 3.2.1 Thành lập phận kế hoạch chuyên trách .57 3.2.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 58 3.2.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo tổ chức nguồn nhân lực .59 Ế 3.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất 60 U 3.2.5 Tăng cường phối hợp phòng ban .60 ́H 3.2.6 Chú trọng đầu tư, nâng cấp sở vật chất, hệ thống công nghệ, trang bị công ty 61 TÊ 3.2.7 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm công ty 62 3.2.8 Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm .62 H 3.2.9 Cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho IN công nhân lao động .62 K 3.2.10 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 63 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 O ̣C Kết luận 64 ̣I H Kiến nghị .65 Đ A TÀI LIỆU THAM KHẢO v Trách nhiệm hữu hạn KHKD Kế hoạch kinh doanh KCN Khu công nghiệp VN Việt Nam MTV Một thành viên USD Đô la Mỹ CNĐKKD Chứng nhận đăng kí kinh doanh NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn TTH Thừa Thiên Huế Đ Đồng SP Sản phẩm NVL Nguyên vật liệu TH H TÊ ́H U Ế TNHH IN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Thực Kế hoạch K KH Đơn vị tính Đ A ̣I H O ĐVT Hoạt động kinh doanh ̣C HĐKD vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 11 Sơ đồ 2: Bộ máy quản lý công ty 17 Sơ đồ 3: Tổ chức công tác kế hoạch công ty TNHH Ngọc Anh 24 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 1: Chi phí thực kế hoạch thu mua gỗ giai đoạn 2011-2013 .49 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình lao động công ty giai đoạn 2011-2013 .20 Bảng 2: Tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn 2011-2013 22 Bảng 3: Kết sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2011-2013 23 Bảng 4: Kế hoạch sản xuất sản phẩm giai đoạn 2011-2013 27 Bảng 5: Doanh thu kế hoạch theo giá trị sản phẩm giai đoạn 2011-2013 28 Ế Bảng 6: Kế hoạch lợi nhuận công ty giai đoạn 2011-2013 30 U Bảng 7: Tình hình thực kế hoạch sản phẩm theo nhóm hàng giai đoạn 2011-2013 33 ́H Bảng 8: Tình hình thực kế hoạch doanh thu theo nhóm sản phẩm giai đoạn TÊ 2011- 2013 36 Bảng 9: Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2011-2013 37 H Bảng 10: Tình hình thực kế hoạch chi phí công ty giai đoạn 2011-2013 .41 IN Bảng 11: Tình hình thực kế hoạch thu mua gỗ giai đoạn 2011-2013 43 Bảng 12: Tình hình tiêu thụ sản phẩm cho thị trường giai đoạn 2011-2013 47 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 13: Một số máy móc thiết bị công ty tính đến ngày 31/12/2013 51 viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Môi trường cạnh tranh hội nhập đặt cho doanh nghiệp nhiều hội thách thức doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hoạt động kinh doanh Việc thực kế hoạch kinh doanh không giúp cho doanh nghiệp hoàn thành tốt tiêu kế hoạch giao mà tăng cường phối hợp phòng ban, phát huy lực đội ngũ cán nhân viên, nâng cao hoạt động kinh doanh từ góp phần thu hút khách hàng, tăng khả cạnh tranh Sau Ế thời gian nghiên cứu tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty TNHH U Ngọc Anh, dựa phân tích đánh giá thực trạng công tác thực kế ́H hoạch kinh doanh, thấy việc thực đề tài: “Phân tích tình hình thực TÊ kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh” thiết thực có ý nghĩa H Nghiên cứu đề tài nhằm thực mục tiêu sau: IN Hệ thống hóa số lý luận công tác kế hoạch doanh nghiệp Phân tích tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH K Ngọc Anh giai đoạn 2011-2013 ̣C Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng tổ chức thực O kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh thời gian tới ̣I H Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài: Thu thập tài liệu, số liệu từ phòng ban Công ty; thông tin internet, sách báo đề tài nghiên cứu Đ A khoa học, luận văn có liên quan Sử dụng phương pháp phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, phương pháp thống kê so sánh đề làm rõ nội dung nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy tình hình thực kế hoạch doanh nghiệp đạt thành công định nhiều hạn chế Vấn đề tình hình thực kinh doanh trạng thái bị động, mức độ hoàn thành theo loại kế hoạch chưa cao, chí chưa đạt Do giải pháp đưa hướng đến cải thiện tình trạng này,việc đề xuất thực giải pháp điều thực cần thiết ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Tạo lập doanh nghiệp khó, việc làm để doanh nghiệp hoạt động phát triển khó nhiều lần.Trong kinh tế thị trường đầy biến động, tồn doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường kinh doanh, cạnh tranh, nguồn vốn, nguồn nhân lực đặc biệt lực quản trị Ế doanh nghiệp U Cùng với xu hướng phát triển toàn cầu,Việt Nam thực mở cửa nỗ lực ́H không ngừng để khẳng định vị trường quốc tế Nền kinh tế Việt Nam TÊ tăng trưởng với tốc độ cao hoạt động sản xuất kinh doanh ngày phát triển Bên cạnh hội xu toàn cầu hóa đặt cho doanh H nghiệp nhiều thách thức đòi hỏi họ phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh để IN bắt kịp với phát triển đối thủ nước giới Môi trường kinh doanh với biến đổi không ngừng diễn cách liên tục mạnh mẽ từ K làm cho công tác quản lí trở nên khó khăn phức tạp, phải đương đầu với ̣C rủi ro Mặc dù thị trường biến đổi khó nắm bắt dự báo điều O nghĩa doanh nghiệp không xây dựng kế hoạch mà trái lại doanh nghiệp phải ̣I H xây dựng kế hoạch cho kế hoạch có nghĩa doanh nghiệp thả bị thị trường chi phối Đ A Với ý nghĩa tầm quan trọng đó, em chọn đề tài "Phân tích tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh" làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm: Hệ thống hóa số lý luận công tác kế hoạch doanh nghiệp Phân tích tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh giai đoạn 2011-2013 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh thời gian tới thể rõ thông qua kết kinh doanh năm gần công ty Thể chế đắn, thống việc quản lí tập trung thực kế hoạch kinh doanh công ty Bước đầu công ty, công tác lập kế hoạch coi trọng Nó góp phần tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày lên Các cán công ty thường xuyên xem xét nhân tố có liên quan đến sản Ế xuất loại sản phẩm để xây dựng kế hoạch khả thi, mang lại hiệu cao U Công tác thực kế hoạch công ty việc phát huy tác dụng giúp biết ́H thông tin vô quan trọng nguồn lực từ sử dụng có hiệu TÊ nguồn lực Thông qua việc lựa chọn phương án tối ưu mà công ty tiết kiệm nguồn lực sử dụng nguồn lực cách có trọng tâm, trọng điểm định hướng cho phát triển công ty, định hướng thể thông H qua kế hoạch cụ thể doanh thu, lợi nhuận, số sản phẩm tiêu thụ…Công ty làm IN tốt công tác marketing việc tìm kiếm, khai thác thu hút khách hàng đặc biệt K khách hàng lớn, tiềm mang lại doanh thu cao ̣C Công ty liên kết thống hoạt động quản lý, thúc đẩy nổ lực O không phận mà toàn thể thành viên trình phát triển A ̣I H Điều phát huy tính độc lập sáng tạo, tính chuyên môn hóa lực nghề nghiệp cá nhân, cán Trong trình thực hiện, cấp lãnh đạo công ty phát sai sót, sai phạm Đ trình quản lý, thực để từ có phương án điểu chỉnh cho phù hợp với kế hoạch với thực tế, tránh rủi ro định Các phòng ban không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tham mưu cho lãnh đạo việc đạo điều hành kinh doanh cách nhanh nhạy, đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ theo quy định, đồng thời thực kỹ cương, kỷ luật điều hành, xử lý kịp thời, nghiêm túc quy chế vi phạm phát điều hành kế hoạch 53 2.5.2 Những hạn chế tồn Trong năm qua, Công ty đạt số thành tựu định bên cạnh gặp phải số khó khăn tồn tại, là: Công ty có nhiều cố gắng song công tác thực kế hoạch bị hạn chế, trạng thái bị động, số phòng ban, cán chưa tập trung sức vào công tác thực kế hoạch Một số thị trường công ty chưa khai thác hết tiềm U chậm so với thay đổi nhanh chóng thị trường Ế Mức độ chênh lệch thực kế hoạch lớn, tiến độ thực kế hoạch ́H Ban lãnh đạo xem xét, xác định mục tiêu kế hoạch mục tiêu mà công ty TÊ phấn đấu để đạt Tuy nhiên, công tác đạo chưa tập trung nguồn lực vào công tác thực kế hoạch Quá trình kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh không diễn H thường xuyên nghiêm túc dẫn đến chênh lệch lớn bảng kế hoạch tình IN hình thực công ty K Công ty chưa trọng vào việc hoạch định xây dựng chiến lược sản xuất kinh ̣C doanh, vị tương lai mà tâm vào ngắn hạn Điều thể O hạn chế tư duy, cách thức điều hành cán quản lý, đạo lập kế hoạch A ̣I H chiến lược chưa công ty quan tâm mức Hệ thống công nghệ công ty chưa nhà quản lý trọng Hầu hết máy móc nhập từ năm 2006 bổ sung thêm vào năm 2008 Đây bất Đ lợi công ty mà môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt 2.5.3 Nguyên nhân Những hạn chế tình hình thực kế hoạch kinh doanh chịu ảnh hưởng nguyên nhân sau: 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan Nền kinh tế nước giới nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình thực kinh doanh công ty 54 Cùng với phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày cải thiện, khách hàng có nhu cầu cao nhu cầu khó để dự báo ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty Thị trường mục tiêu công ty thị trường quốc tế chịu tác động lớn đến tỷ lệ hối đoái, lạm phát…nó ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng phát triển công ty Ế Cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước quốc tế gây nhiều sai U lệch bảng kế hoạch so với thực tế Có nhiều công ty nước nước ́H có thị trường tiêu thụ chung nên cường độ cạnh tranh ngày tăng TÊ lên làm ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch công ty Do đó, công ty phải đưa sách phát triển phù hợp nhằm giữ vững phát triển thị phần để 2.5.3.2 Nguyên nhân chủ quan H cạnh tranh với đối thủ khác IN  Hầu hết kế hoạch mà công ty đặt dựa tình hình thực kế hoạch K kinh doanh năm trước mà có điều tra kỹ lưỡng từ thị trường Do đó, có nhiều tiêu không đạt kế hoạch đặt môi trường kinh doanh ngày biến động O ̣C  Công ty chưa thành lập phận kế hoạch chuyên trách riêng biệt Năng lực A ̣I H cán lập kế hoạch hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng bảng kế hoạch dẫn đến chênh lệch bảng kế hoạch so với thực tế thực  Công tác thực kế hoạch nhiều hạn chế, phối hợp phòng ban Đ việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh thiếu nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, giải vướng mắt chưa kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh công ty  Công tác đạo, điều hành bất cập, chưa bám sát tình hình kế hoạch Việc nghiên cứu phân tích thị trường, biến động tình hình kinh tế chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thị hiếu khách hàng, xu sản phẩm, phân khúc thị trường  Công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt, chưa trọng việc đào tạo chuyên sâu đặc biệt đội ngũ cán làm công tác lập kế hoạch 55  Các hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm công ty thị trường bên chưa công ty quan tâm mức  Máy móc thiết bị công ty hầu hết nhập năm 2006-2008 Mặc dù hoạt động tốt suất giảm dần khó cạnh tranh với đối thủ khác  Việc theo dõi, kiểm tra đạo thực kế hoạch kinh doanh chưa làm thường xuyên nghiêm túc Kế hoạch lập điều chỉnh cho phù hợp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế với tình hình thực tế dẫn đến việc thực không đạt kế hoạch lập 56 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới Bên cạnh thành mà công ty đạt được, công ty có định hướng Ế tương lai sau: ́H thành, giảm giá bán nâng cao lực cạnh tranh U  Ra sức phát huy hiệu sản xuất, tiết kiệm chi phí để từ giảm giá TÊ  Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư chiều sâu để sản xuất sản phẩm phù hợp thị hiếu xu hướng tiêu dùng người dân Giữ vị thế, uy tính với khách H hàng Ngày củng cố uy tính, chất lượng sản phẩm dịch vụ IN  Tinh giảm nâng cao lực máy quản lý đội ngũ lao động, đồng thời ứng dụng ngày nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh K  Duy trì phát triển thị trường có, đồng thời bước mở rộng thị ̣C trường khu vực toàn Quốc tế O  Tăng cường nâng cao công tác lập thực kế hoạch sản xuất kinh doanh A ̣I H Trong trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu năm sau cao năm trước Có mức tăng trưởng ổn định, đạt vượt mức tiêu kế hoạch đề 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu thực kế hoạch kinh doanh Đ Dựa vào định hướng phát triển công ty thời gian tới, em xin đưa số giải pháp sau: 3.2.1 Thành lập phận kế hoạch chuyên trách Hiện nay, công ty chưa có phận kế hoạch riêng biệt, phận kế hoạch chưa đào tạo chuyên sâu Hoạt động kinh doanh ngày có nhiều biến động, chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố phức tạp, khó dự đoán, kế hoạch cần phải sát với tình hình thực tế…do vậy, việc thành lập phận chuyên trách nhằm nghiên cứu đầy đủ cung cấp thông tin 57 thị trường Cán phận phải thực có trình độ, phải có khả dự báo biến động thị trường, ứng phó kịp thời với biến động kinh tế, thay đổi sách nhà nước, thay đổi hành vi khách hàng Do đó, công ty cần có sách đào tạo, lựa chọn đội ngũ cán kế hoạch có lực, có chất lượng cao chế độ khuyến khích đãi ngộ thỏa đáng Có sách thu hút nhân tài hợp lý Ngoài ra, cán lập kế hoạch phải thường xuyên trau dồi kiến Ế thức, học hỏi kinh nghiệm chuyên gia công tác lập kế hoạch, cần tổ chức U cho nhân viên tổ lập kế hoạch kinh doanh học khóa ngắn hạn phương ́H pháp lập kế hoạch kinh doanh TÊ 3.2.2 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp, tổ chức muốn tồn phát triển bắt buộc phải dự báo nhu cầu thị trường, lấy thị trường làm trung tâm H hoạt động sản xuất kinh doanh Qui mô, cấu phát triển nhu cầu IN định qui mô cấu, phát triển sản xuất Nghiên cứu thị trường để nắm vững K nhu cầu loại sản phẩm dịch vụ mà công ty kinh doanh, từ mà công ty tìm ̣C cách đáp ứng nhu cầu thị trường công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh O Điều tra nghiên cứu thị trường quan trọng việc hoạch định kế A ̣I H hoạch sản xuất kinh doanh công ty Kết nghiên cứu thị trường tập hợp theo định mức giá, định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với thị trường thời gian kinh doanh định theo khách hàng để đảm bảo gắn bó sản xuất kinh doanh Đ với yếu tố hỗ trợ Trong năm qua Công ty TNHH Ngọc Anh tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường trước xây dựng kế hoạch chủ yếu mang tính kinh nghiệm nhân viên tổ lập kế hoạch kinh doanh dừng lại mức độ sơ lược chưa xem xét đến tất yếu tố tác động đến thị trường sản phẩm nên dẫn đến thực có số tiêu không đạt so với kế hoạch đề có biến động thị trường mà công ty chưa tính đến Vì nghiên cứu thị trường công ty phải xác định thị trường mà công ty tập trung nghiên cứu 58 Với công ty thị trường xuất thị trường chủ yếu Do đó, công ty phải xem xét thay đổi sách nhà nước, nhu cầu người dân, yêu cầu mẫu mã sản phẩm xu hướng sản phẩm thị trường nước để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp 3.2.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo tổ chức nguồn nhân lực Con người yếu tố quan trọng nhất, định hoạt động U việc đào tạo nguồn nhân lực công ty cần thiết Ế doanh nghiệp Vì để nâng cao chất lượng xây dựng thực kế hoạch kinh doanh ́H Đội ngũ cán cần bố trí cách hợp lý có khoa học phù hợp với trình độ TÊ cán yêu cầu công việc để từ phát huy tối đa mạnh người Cần xây dựng đội ngũ cán có trình độ, kinh nghiệm có lực để giải vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ số lượng để tiếp cận tới H khách hàng IN Đặc biệt đội ngũ lao động làm công tác kế hoạch, đội ngũ cần phải bồi K dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Việc thường xuyên ̣C mở lớp học đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lực cán quản lí đặc biệt cán O làm kế hoạch cần thiết cho tương lai A ̣I H Cần phải nâng cao tay nghề lao động trực tiếp làm sản phẩm Công ty cần phải liên kết với sở đào tạo địa phương để có lao động qua đào tạo Ngoài ra, công ty phải có sách hợp lí để giữ lao động có kinh Đ nghiệm, có tay nghề cao Bên cạnh đó, công ty nên tổ chức thăm hỏi đau ốm, buổi liên hoan, khen thưởng để khuyến khích tinh thần cho người lao động Đưa hình thức khen thưởng kỹ luật công khai rõ ràng để khuyến khích nâng cao tinh thần trách nhiệm cán nhân viên Có sách bảo vệ người lao động phù hợp Người lao động tiếp xúc với chất độc hại phải mang đồ bảo hộ quy cách, làm việc có chế độ ăn uống hợp lí , công ty phải có sách hỗ trợ phù hợp cho người lao động để người lao động yên tâm làm việc 59 3.2.4 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất Nhà kinh tế học người Anh Rorey cho rằng: "Một công ty hoạt động kinh tế thị trường muốn chiến thắng cạnh tranh trước hết phải nắm thông tin, tiếp phải xây dựng cho chiến lược kế hoạch đầy tham vọng" Trong trình lập kế hoạch, thông tin giúp phận lập kế hoạch có định đắn, kịp thời kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp Vì vậy, Ế việc thu thập xử lý thông tin cần thiết cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, U kinh doanh công ty Để nâng cao chất lượng thực kế hoạch kinh doanh, công ́H ty cần thu thập số hệ thống thông tin sau: TÊ + Thông tin môi trường kinh doanh, văn hóa xã hội, kinh tế trị nước tiêu thụ sản phẩm + Thông tin sách mà Nhà nước ban hành H + Thông tin tình hình sử dụng sản phẩm xu hướng sử dụng sản phẩm IN khách hàng Các sản phẩm tương đồng công ty sản xuất khác nào, giá K cạnh tranh sao? ̣C + Thông tin nhà cung ứng nguyên vật liệu thị trường, giá thay đổi nào, nguồn nguyên vật liệu thay sao? A ̣I H O 3.2.5 Tăng cường phối hợp phòng ban Hiệu công tác thực kế hoạch không phụ thuộc vào trình độ lực cán mà phụ thuộc vào mối quan hệ tương tác phòng ban, phận Đ khác công ty Do lãnh đạo cần phải quan tâm đến vấn đề trì phát triển mối quan hệ phận để hoạt động phận phối hợp ăn ý với nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giao Kế hoạch kinh doanh dù ngắn hạn hay dài hạn cấp, đơn vị thực Trong công ty, có nhiều đơn vị, phòng ban, phòng ban vào giải kế hoạch công việc mang tính chức năng, đặc thù riêng, với mục tiêu tổ chức thực khác biệt Tuy vậy, kế hoạch từ kế hoạch kinh doanh chung thực mục tiêu chung phát triển công ty Do cần 60 phối hợp chặt chẽ tất thành viên, phòng ban để tạo lập liên kết nổ lực nhằm tạo phản ứng nhanh với biến đổi môi trường kinh doanh quy định Nhà nước Bên cạnh đó, cần phải nâng cao mối quan hệ trách nhiệm phận công ty Kế hoạch kinh doanh phải chia công việc gắn liền với quyền lợi trách nhiệm cho đơn vị, phận Cán cấp không ôm đồm thực không Ế thể giao phó thực cho đơn vị cấp Sự phân quyền lợi gắn liền trách nhiệm U tức có khen thưởng đơn vị làm tốt có hình thức kỹ luật ́H đơn vị không thực tốt 3.2.6 Chú trọng đầu tư, nâng cấp sở vật chất, hệ thống công nghệ, trang bị TÊ công ty Hệ thống sở vật chất, công nghệ thông tin ảnh hưởng tới hoạt động kinh H doanh công ty Nếu hệ thống công nghệ đại cán khó khăn IN việc quản lý tình hình biến đổi nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng K kịp thời Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, khả cạnh tranh công ty Việc ̣C nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị công nghệ giúp công ty rút ngắn thời gian thực O công việc, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Do đó, công ty cần thực hiện: A ̣I H - Đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng đầy đủ, lắp đặt hệ thống máy móc chất lượng cao phục vụ cho việc thực công việc cách đầy đủ khoa học - Áp dụng tiến khoa học công nghệ, nâng cấp trang thiết bị, máy móc để Đ trình tạo sản phẩm diễn cách an toàn thuận tiện Hệ thống sở vật chất, công nghệ thông tin đại giúp công ty nắm bắt biến động thị trường cách xác từ không góp phần hoàn thành tốt kế hoạch mà đánh giá công tác thực từ hoạt động điều chỉnh đảm bảo mục tiêu 61 3.2.7 Đa dạng hóa phát triển sản phẩm công ty Các sản phẩm công ty phong phú song chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày cao khách hàng Vì vậy, để công tác thực kế hoạch kinh doanh ngày hoàn thiện việc đa dạng hóa phát triển loại hình sản phẩm vô cần thiết Công ty cần phải tập trung mở rộng sản phẩm, tạo sản phẩm mới, khác biệt để tạo khác biệt so với sản phẩm doanh nghiệp khác Ế 3.2.8 Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm U Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch công ty phải lấy thị trường làm ́H trung tâm hoạt động kinh doanh Hoạt động nghiên cứu thị trường TÊ cung cấp thông tin nhu cầu sử dung sản phẩm, thị hiếu khách hàng… Công ty nên tổ chức buổi hội thảo, hội nghị để gặp gỡ khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng Qua giới thiệu sản phẩm, mặc hàng sản phẩm mà công H ty tao mà khách hàng chưa biết đến rộng rãi IN Quảng cáo báo, tạp chí, webside webside khác, K thường xuyên cập nhật thông tin bảng báo giá mới,sản phẩm cách cụ thể chi tiết O A ̣I H nhân lao động ̣C 3.2.9 Cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công Điều kiện làm việc yếu tố có tính định đến suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh từ có ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh Đ doanh doanh nghiệp Vì vậy, cải thiện điều kiện làm việc việc cần thiết phải quan tâm Đi đôi với việc trì phát triển sản xuất phải làm tốt cộng tác bảo hộ lao động, tạo điều kiện làm việc môi trường tốt cho người lao động Với điều kiện làm việc phân xưởng công ty, công nhân phải làm việc môi trường, khí hậu xấu, tiếp xúc với bụi gỗ, tiếng ồn thường xuyên…điều ảnh hưởng xấu đến người lao động Để đảm bảo sức khỏe điều kiện làm việc tốt cho người lao động, phân xưởng cần phối hợp với công ty tiến hành thực số công việc sau: 62 - Hằng năm, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty phân xưởng cần lập kế hoạch biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường cải thiện môi trường làm việc - Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo hộ lao động thực đầy đủ, chế độ sách an toàn lao động Vệ sinh lao động người lao động theo quy định Ế - Tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện tổ chức kiểm tra quy định, quy phạm U an toàn lao động công nhân sản xuất ́H - Xây dựng nội quy, quy trình sản xuất an toàn lao động sản xuất Thường TÊ xuyên kiểm tra dụng cụ, thiết bị an toàn cho máy móc thiết bị, phương tiện chống cháy nổ 3.2.10 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá H Kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động quan trọng trình IN thực kế hoạch Thông qua hoạt động này, nhà quản lí nắm bắt tình K hình kinh doanh mình, qua điều chỉnh kịp thời có cố xảy Tuy ̣C nhiên, công tác chưa quan tâm mức Công ty nên tăng cường O hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá thực A ̣I H Thường xuyên tổ chức họp để đánh giá điều chỉnh thực kế hoạch, qua phòng ban đóng góp ý kiến việc theo dõi đánh giá Từ nhanh chóng phát hiện, tìm yếu tố phát sinh trình thực kế hoạch Đ để có điều chỉnh kịp thời 63 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ việc phân tích tình hình thực kế hoạch kinh doanh công ty TNHH Ngọc Anh Em xin rút số kết luận sau: Hằng năm vào cuối quý 3, công ty bắt đầu lập kế hoạch kinh doanh Phòng tổng Ế hợp lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp ́H kinh doanh năm trước nguồn lực công ty U Bảng kế hoạch kinh doanh lập dựa vào từ thị trường, tình hình thực CuBa thị trường tiêu thụ chủ yếu nguồn công ty (chiếm khoảng 60-70%) TÊ doanh thu doanh nghiệp Tiếp theo thị trường Mỹ Hàn Quốc Công ty vừa tham gia vào thị trường tiềm Nhật Bản Tây Ban Nha H Công ty nhận thức rõ tầm quan trọng việc lập kế hoạch việc kinh IN doanh nay, môi trường kinh doanh đầy phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro K Việc thực kế hoạch kinh doanh giúp cho trình kinh doanh công ty năm gần đạt nhiều thuận lợi Số lượng sản phẩm tiêu thụ doanh thu tăng lên ̣C năm Bên cạnh đó, thúc đẩy phối hợp phòng ban, phát huy khả O sáng tạo, phát triển lực thành viên công ty để đáp ứng nhu cầu A ̣I H ngày cao khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt tình hình thực kế hoạch Đ tồn khó khăn cần phải khắc phục như: - Hầu hết bảng kế hoạch đưa chủ yếu dựa vào tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm trước Ít có điều tra kỹ lưỡng từ thị trường - Một số kế hoạch công ty thời gian vừa qua chưa đạt kết tốt, không hoàn thành tiêu kế hoạch giao Một số tiêu khác hoàn thành kế hoạch giao song mức thực chưa cao, thấp so với khả thực tế Bên cạnh đó, lực tổ chức thực chưa tối ưu, công tác đạo chưa bám sát tình hình thực tế 64 Từ thực trạng trên, em đề xuất giải pháp sát với thực tế nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế công ty, giúp công ty thực kế hoạch kinh doanh tốt hơn, từ nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, khả cạnh tranh với doanh nghiệp khác mở rộng thị trường Kiến nghị Để cho giải pháp chương thực hoạt động kinh doanh Ế công ty ngày đạt kết cao hơn, em xin đưa số kiến nghị sau: U  Cần phải nhanh chóng có chủ trương sách tìm kiếm nguồn hàng thị ́H trường tiêu thụ Bên cạnh củng cố, trì thị trường có, phải tiếp tục thực chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường TÊ  Công ty cần có đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế mẫu sản phẩm độc đáo, sang trọng để phục vụ tốt cho tất phân khúc thị trường H  Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo đầy đủ, chi tiết tình IN hình thực kế hoạch cho Ban giám đốc để kịp thời có điều chỉnh có vấn K đề xảy  Xây dựng máy lập kế hoạch kinh doanh chuyên biệt công ty O ̣C  Đầu tư nhiều máy móc thiết bị đại thay máy móc cũ, thực phương pháp khấu hao nhanh công ty A ̣I H  Chú trọng đến việc tuyển dụng cán có trình độ cao, đạo đức tốt vào vị trí chủ chốt công ty Bên cạnh đó, lao động phổ thông cần phải nâng Đ cao kinh nghiệm tay nghề cách thường xuyên mở lớp đào tạo Liên kết với trường dạy nghề địa phương từ làm giảm lượng lao động thất nghiệp địa phương  Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để xác định thị trường tiềm năng, tiến hành phân khúc thị trường, tìm hiểu nhu cầu thay đổi nhu cầu khách hàng qua nâng cao chất lượng uy tín công ty  Thường xuyên tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động công ty Đảm bảo phòng chức hoạt động có hiệu quả, đặt mục đích lâu dài công ty lên hết để công ty phát triển bền vững 65  Tiến hành nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, bao gồm sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mại, quảng cáo, kênh phân phối, chất lượng, dịch vụ đánh giá tác động bên ảnh hưởng tới doanh nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng phạm vi nghiên cứu đề tài rộng, khả kiến thức thân hạn chế nên làm chắn nhiều khuyết điểm chưa thể nghiên cứu cách hoàn chỉnh vấn đề đặt Vì em mong Ế nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô cô công ty TNHH Ngọc Anh để U tiếp tục hoàn thiện đề tài Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Em xin chân thành cám ơn ! 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Bùi Đức Tuân (2005), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động – xã hội [2] PGS.TS Nguyễn Văn Toàn – PGS.TS Hoàng Hữu Hòa- PGS.TS Mai Văn Xuân (1997), Giáo trình Nguyên lí thống kê kinh tế, NXB Bộ môn khoa học sở [3] Phan Thị Minh Lý – Hà Diệu Thương (2008), Giáo trình Nguyên lí kế toán, Ế NXB Đại Học Huế U [4] Một số khóa luận thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế ́H [5] SV Trần Nguyễn Thái Bình (2013), Phân Tích Tình Hình Thực Hiện Kế TÊ Hoạch Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Huế, Khóa 43, Khoa Kinh Tế Huế [6] Số liệu thông tin từ Công ty TNHH Ngọc Anh Địa chỉ: Đường số 1, KCN IN H Phú Bài, Hương Thuỷ, TT Huế K WEBSITE THAM KHẢO ̣C http://tailieu.vn/ O http://123doc.vn/doc_search_title/667998-mot-so-bien-phap-nham-hoan-thien- ̣I H cong-tac-lap-ke-hoach-san-xuat-cua-nha-may-thiet-bi-buu-dien.htm http://iz.thuathienhue.gov.vn/ Đ A http://www.dankinhte.vn/thi-truong-xuat-khau-go-viet-nam/ http://thuathienhue.vietnamnay.com/ho-so/cong-ty-tnhh-xnk-ngoc-anh- 330369.html http://tailieu.vn/doc/luan-van-thuc-trang-lap-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-taicong-ty-co-phan-may-thang-long-183875.html
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay