Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong giai đoạn 2010 - 2012

95 164 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:03

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC tế H uế PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SI PHÚ BÀI TRONG Đ ại họ cK in h GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Mai Chi ThS Đào Ngun Phi Lớp: K44A KTKT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng năm 2014 Lời Cảm Ơn Với lòng trân trọng, tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đào Ngun Phi tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt tế H uế q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn q thầy giáo khoa Kế tốn Tài - Trường Đại Học Kinh tế Huế cán bộ, cơng nhân Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài ại họ cK in h – Huế tạo điều kiện để tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Do thời gian có hạn, điều kiện nghiên cứu trình độ chun mơn thân hạn chế nên Khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q báu Đ thầy giáo để đề tài hồn thiện Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài BQ Bình qn CBCNV Cán cơng nhân viên CP Cổ phần CCDC Cơng cụ dụng cụ DN Doanh nghiệp HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HTK Hàng tồn kho ại họ cK in h LNST tế H uế BCTC Lợi nhuận sau thuế Sở LĐ-TB&XH Sở Lao động – Thương binh Xã hội SXKD Sản xuất kinh doanh NVL TNDN Đ Trđ Ngun vật liệu Thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu VNĐ Việt Nam đồng USD Đồng Đơ la Mỹ SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1- Tình hình lao động Cơng ty CP Sợi Phú Bài giai đoạn 2010-2012 .30 Bảng 2.3 - Tình hình biến động nguồn vốn giai đoạn 2010 – 2012 37 Bảng 2.4 - Phân tích tính tự chủ Cơng ty giai đoạn 2010-2012 38 Bảng 2.5 - Tình hình đảm bảo vốn theo quan điểm ln chuyển vốn 43 Bảng 2.6 - Tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định nguồn tài trợ .45 tế H uế Bảng 2.7 - Tình hình tốn Cơng ty giai đoạn 2010-2012 48 Bảng 2.8 - Phân tích khả tốn ngắn hạn cơng ty 52 Bảng 2.9 - Khả tốn dài hạn Cơng ty CP Sợi Phú Bài giai đoạn 2010-2012 57 ại họ cK in h Bảng 2.10 - Khả tốn dài hạn Cơng ty CP Sợi Phú Bài DN ngành năm 2012 57 Bảng 2.11 - Tình hình kết kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 62 Bảng 2.12 - Khả sinh lời Cơng ty CP Sợi Phú Bài giai đoạn 2010-2012 63 Bảng 2.13 - Khả sinh lời Cơng ty CP Sợi Phú Bài DN ngành Đ năm 2012 .64 Bảng 2.14 - Phân tích Dupont tiêu ROA 67 Bảng 2.15 - Ảnh hưởng nhân tố lên tiêu ROA 67 Bảng 2.16 - Phân tích Dupont tiêu ROE 70 Bảng 2.17 - Ảnh hưởng nhân tố lên tiêu ROE 70 Bảng 2.18 - Đánh giá rủi ro tài thơng qua số Z .72 SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ máy tổ chức cơng ty 23 Sơ đồ 2.2 – Tổ chức máy kế tốn cơng ty 26 Sơ đồ 2.3 – Hệ thống kế tốn máy tính cơng ty 28 Biểu đồ 2.1- Cấu trúc hệ số nợ hệ số tự tài trợ Tổng nguồn vốn 38 tế H uế Biểu đồ 2.2 - Cơ cấu nguồn tài trợ tài sản 46 Biểu đồ 2.3 - Biến động Số vòng quay Số ngày vòng quay Nợ phải thu giai đoạn 2010-2012 .49 Biểu đồ 2.4 - Biến động Số vòng quay Số ngày vòng quay Nợ phải trả người ại họ cK in h bán giai đoạn 2010-2012 50 Biểu đồ 2.5 - Biến động hệ số khả tốn hành giai đoạn 2010-2012 53 Biểu đồ 2.6 - Biến động hệ số khả tốn nhanh giai đoạn 2010-2012 54 Biểu đồ 2.7 - Biến động hệ số tốn tức thời giai đoạn 2010-2012 56 Biểu đồ 2.8 - Biến động Hệ số khả tốn nợ dài hạn Cơng ty Đ năm 2010-2012 58 Biểu đồ 2.9 - Biến động Hệ số khả tốn lãi vay Cơng ty năm 2010-2012 59 Biểu đồ 2.10 - Biến động Tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2010-2012 63 Biểu đồ 2.11 - Biến động Số vòng quay tài sản năm 2010-2012 .65 Biểu đồ 2.12 - Biến động ROA năm 2010-2012 66 Biểu đồ 2.13 - Biến động ROE năm 2010-2012 .68 SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ, biểu đồ PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ tế H uế Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ại họ cK in h Kết cấu đề tài PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ ý nghĩa phân tích tình hình tài doanh nghiệp Đ 1.1.3 Nội dung phân tích 1.1.4 Nguồn số liệu sử dụng phân tích tình hình tài 1.1.5 Các phương pháp phân tích 1.1.6 Các nhóm tiêu chủ yếu dùng phân tích 1.1.7 Lượng hóa nguy phá sản với số Z Altman (Z-Score) 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 16 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 18 2.1 Tổng quan Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài 18 2.1.1 Giới thiệu chung Cơng ty 18 SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh thị trường tiêu thụ 19 2.1.4 Trang bị máy móc kỹ thuật sở hạ tầng 20 2.1.5 Chức nhiệm vụ 22 2.1.6 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Sợi Phú 22 2.1.7 Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài 29 2.2 Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài 31 2.2.1 Phân tích cấu trúc tài Cơng ty 31 tế H uế 2.2.3 Phân tích tình hình tốn Cơng ty 48 2.2.4 Phân tích khả tốn Cơng ty 52 2.2.5 Phân tích khả sinh lời Cơng ty 61 2.2.6 Phân tích số Z (Z Score) 71 ại họ cK in h CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 74 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài 74 3.1.1 Điểm mạnh 74 3.1.2 Điểm hạn chế 75 3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài 76 Đ PHẦN III - KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Sau năm 2012, kinh tế Việt Nam nói chung tình hình hoạt động kinh doanh ngành Sợi nói riêng có bước tiến rõ rệt, điều giúp Doanh nghiệp hoạt động ngành khỏi tình trạng khó khăn khủng hoảng Cụ thể, năm 2013, nước ta cuối thực mục tiêu theo đuổi liên tục suốt năm ổn định kinh tế vĩ mơ Biểu tổng kim ngạch xuất đạt 131,3 tỷ USD, tăng 15,4 % so với năm 2012, riêng ngành Xơ, Sợi ước tính đạt tế H uế 2,132 tỷ USD tăng đến 16,28%; lạm phát trì ổn định mức 6,04% thấp nhiều so với dự đốn; lãi suất có xu hướng giảm thấp & ổn định; Từ kết khả quan mà năm 2013 đạt được, năm 2014 năm mà nhà phân tích tài nhận định kinh tế Việt Nam đạt thành cơng đáng kể, ại họ cK in h thức tỉnh kinh tế uể oải sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài Tuy nhiên, tác động mà khủng hoảng kinh tế để lại chắn ảnh hưởng lớn đến tình hình tài Doanh nghiệp giai đoạn phục hồi Do đó, việc hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp năm 20102012 sở quan trọng giúp nhà quản lý đề sách tài đắn nhằm tận dụng tối đa hội mà thị trường đem lại Đ Tùy vào đối tượng cụ thể với mục tiêu riêng biệt mà việc phân tích tình hình tài thực góc độ khác Nhưng tất hướng đến mục tiêu chung phục vụ cho việc định đối tượng Vì vậy, việc phân tích tình hình tài giúp cho đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp nhìn rõ thực trạng hoạt động tài chính, xem xét đánh giá kết việc quản lý điều hành tài doanh nghiệp, phân tích làm chưa làm được, từ dự đốn xảy đồng thời tìm ngun nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết kinh doanh doanh nghiệp, cuối đưa định phù hợp Phân tích tình hình tài đường ngắn giúp cho đối tượng quan tâm nắm rõ tranh tổng thể doanh nghiệp khoảng thời gian tiến hành phân tích SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài chính, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tế đơn vị thực tập Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài, tơi chọn đề tài: "Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài giai đoạn 2010 - 2012" làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau: • Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận chung phân tích tình hình tài doanh nghiệp tế H uế • Thứ hai, phân tích đánh giá tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài • Thứ ba, từ kết phân tích thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm cải tương lai ại họ cK in h thiện tình hình tài nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu mặt lý luận phân tích vấn đề tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài, cụ thể phân tích tình hình tài cơng ty thơng qua Báo cáo tài gồm Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo xác định kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thơng tin Đ liên quan khác giai đoạn 2010-2012 • Phạm vi nghiên cứu: -Phạm vi thời gian: đề tài tập trung phân tích tình hình tài cơng ty qua năm 2010-2012 -Phạm vi khơng gian: trọng tâm nghiên cứu Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài Bên cạnh để có nhìn tồn diện ngành khách quan tình hình cơng ty, đề tài tiến hành thu thập số liệu doanh nghiệp ngành khác, cụ thể là: Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế Cơng ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp thu thập thơng tin -Thu thập thơng tin thứ cấp: đề tài nghiên cứu tham khảo sử dụng BCTC, văn bản, định cơng ty số tài liệu, sách, báo kết cơng trình nghiên cứu có nội dung liên quan đến phân tích tình hình tài Ngồi ra, thơng tin báo chí, internet mang tính đại chúng thu thập xử lý để đưa vào sử dụng nghiên cứu đề tài -Thu thập thơng tin sơ cấp: vấn trực tiếp nhà quản lý nhận tế H uế viên phòng kế tốn phòng kinh doanh cơng ty để tìm hiểu hoạt động kinh doanh, thu thập thơng tin tình hình tài đơn vị b Phương pháp xử lý thơng tin Với tài liệu thứ cấp thu thập tiến hành phân tích phương ại họ cK in h pháp phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ, phương pháp phân tích tỷ số, phương pháp Dupont Kết cấu đề tài Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung kết nghiên cứu Đ Chương 1: Tổng quan phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần sợi Phú Bài Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hoạt động tài Cơng ty cổ phần sợi Phú Bài Phần 3: Kết luận kiến nghị SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 3.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài Qua q trình phân tích tình hình tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài giai đoạn từ 2010-2012, nói rằng, tình hình tài Cơng ty tốt tương đối ổn định thời gian qua Trong năm này, tình hình kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng giai đoạn khó khăn chịu tác tế H uế động nhiều khủng hoảng mang tầm quốc tế, Cuộc khủng hoảng nợ cơng châu Âu năm 2010 kéo dài đến tận năm 2012 có dấu hiệu ngừng lại, DN mà thị trường khách hàng trọng tâm nước ngồi, hoạt động bán ại họ cK in h hàng chủ yếu xuất tác động khủng hoảng tài mang tầm cỡ lớn lại có tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Do đó, để trụ vững khơng bị khó khăn kéo xuống, Ban lãnh đạo Cơng ty có sách đắn thích hợp đưa Cơng ty vượt qua khó khăn, trở thành đầu tàu Ngành Sợi tồn Tỉnh Sau tìm hiểu điểm mạnh điểm hạn chế tình hình tài Cơng ty để biết đường giúp Cơng ty ngày khẳng định vị mình, đồng thời Đ điểm thiếu sót để khắc phục tương lai 3.1.1 Điểm mạnh  Hệ số nợ Cơng ty cao chứng tỏ mức độ phụ thuộc vào Nợ Cơng ty lớn, khả tốn nợ ngắn hạn dài hạn tốt Đều chứng tỏ Cơng ty sử dụng Nợ đòn bẩy tài đem lại hiệu lớn giúp giảm thuế tăng khả sinh lời cho Cơng ty đồng thời tăng khả chiếm dụng vốn để tăng nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Ngồi tình hình kinh tế khó khăn cơng cụ hữu hiệu giúp làm hạn chế mức giảm khả sinh lời SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 74 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp  Dựa vào tình hình đảm bảo vốn, ta thấy rằng, mặt dù tình hình kinh tế khó khăn mức đảm bảo vốn theo tính ổn định nguồn tài trợ Cơng ty dần đạt mức cân băng tốt đảm bảo an tồn  Khả quản lý Nợ phải thu tốt, giai đoạn từ 2010-2012, Cơng ty khơng để phát sinh khoản nợ xấu Vì mục tiêu Cơng ty phát triển bền vững lâu dài khơng phải tăng tối đa lợi nhuận, nên Cơng ty cẩn thận đề hạn mức cơng nợ cho khách hàng  Tình hình tốn cho nhà cung cấp ln đảm bảo hạn, điều chứng tỏ khả quản lý ln chuyển tiền Cơng ty tốt Trong năm tế H uế Cơng ty khơng vướng phải trường hợp st khả tốn Đây ngun nhân giúp uy tín Cơng ty ngày tăng  Khả thành tốn Cơng ty so sánh với DN ngành ln nằm top đầu Đây lợi Cơng ty cần huy động vốn vay phục vụ cho nhu cầu ại họ cK in h sản xuất kinh doanh hay đầu tư, đồng thời đảm bảo với mức chiếm dụng vốn cao thời điểm năm 2012, Cơng ty khơng cần lo xảy tình trạng khả tốn  Dù khả sinh lời giảm, ROA ROE Cơng ty thuộc mức cao so với DN ngành  Dựa vào số Z score, ta thấy dù tình hình kinh tế khó khăn năm Cơng ty ln nằm sâu khu vực an tồn, chứng tỏ tiềm phát triển Đ tương lai Cơng ty đáng kỳ vọng 3.1.2 Điểm hạn chế  Cơng ty có tỷ trọng TSDH Tổng tài sản thấp tỷ trọng TSNH Tổng tài sản, cấu chưa hợp lý Cơng ty sản xuất, làm giảm khả sản xuất Cơng ty  Hệ số nợ cao điểm mạnh Cơng ty, tỷ lệ q cao đồng nghĩa với Hệ số tự tài trợ q thấp, chứng tỏ khả sử dụng VCSH DN khơng đạt hiệu tốt mà nhà đầu tư mong muốn Cơng ty cần nỗ lực để cân đối việc sử dụng Vốn vay VCSH theo tỷ lệ hợp lý SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 75 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp  Sản lượng tiêu thụ năm 2012 giảm khiến lợi nhuận giảm mạnh, chi phí kỳ tăng làm khả sinh lời giảm đột biến đồng thời lượng HTK dư thừa nhiều làm giảm khả sinh lời Cơng ty  Cơng ty cần tiến hành cân lại cấu TSNH Nợ ngắn hạn, Hệ số tốn nợ ngắn hạn phụ thuộc q nhiều vào thị trường Cơng ty cần thay đổi để nắm quyền chủ động tốt nhằm đảm bảo tính ổn định khả tốn  Hiện nay, Cơng ty chịu mức thuế suất thuế TNDN cho ngành (sản xuất sợi sợi bán thành phẩm) 15%, lợi Cơng ty, nhiên, tế H uế từ năm 2014, thuế suất mà đơn vị phải chịu trở lại mức bình thường (áp dụng chung cho tất DN khơng thuộc trường hợp miễn giảm thuế khơng thuộc trường hợp chịu mức thuế suất 20%) 22% Lúc đó, lợi nhuận Cơng ty giảm mạnh, đó, trước mắt Cơng ty cần thực biện pháp giúp tăng doanh thu ại họ cK in h lợi nhuận để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh khơng bị ảnh hưởng tránh tình trạng nhà đầu tư rút vốn, 3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài Sau phân tích điểm mạnh mặt hạn chế tình hình tài Cơng ty CP Sợi Phú Bài Ta cần tìm biện pháp nhằm cải thiện Đ khắc phục mặt hạn chế Đồng thời, điểm mạnh cần tiếp tục trì phát huy Nếu việc khắc phục điểm hạn chế làm ảnh hưởng giảm hiệu điểm mạnh cần xem xét kỳ lợi ích từ phía nhiều hơn, phù hợp với mục tiêu Cơng ty lựa chọn phía Trong mặt hạn chế Cơng ty, có vấn đề thuộc ngun nhân khách quan như: giá ngun vật liệu thị trường cung ứng tăng mạnh hay nhu cầu sản phẩm từ ngành sợi giảm dẫn đến xuất giảm từ khiến sản lượng tiêu thụ giảm Sau giải pháp giúp khắc phục hay cải thiện tình hình tài Cơng ty:  Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản đồng thời làm tăng tỷ trọng TSDH SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 76 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp Hiện này, đa số máy móc, dây chuyền sản xuất Cơng ty khấu hao hết chưa thay Đây ngun nhân làm cho hiệu suất sử dụng tài sản giảm Cơng ty cần thực thống kê số lượng máy tuổi đời giá trị lại loại máy móc, từ xác định xem loại máy lỗi thời cần phải thay thế, loại máy cần thay linh kiện, tu, nâng cấp Nghiên cứu xem xét mục tiêu nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà Cơng ty đề để mua sắm TSCĐ thích hợp Ví dụ như: năm Cơng ty nhận gia cơng thêm sản phẩm sợi cho Cơng ty liên kết nhiên loại máy gia cơng máy ống, máy xe mua từ năm 2002, khấu hao xong từ lâu lúc trước số tế H uế lượng sợi phải qua gia cơng nên máy cũ đủ để đáp ứng sản xuất Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng máy gia cơng tăng, chắn với dàn máy cũ hoạt động với tần suất q cao chất lượng giảm đồng thời suất hoạt động thấp Nên để phù hợp với định nhận gia cơng hàng, Cơng ty mở ại họ cK in h thêm dàn gồm máy xe để phục vụ sản xuất cách linh hoạt có hiệu  Giải pháp giúp cân VCSH Vốn vay Để cân VCSH Vốn vay, Cơng ty đề nhiều sách nhằm giảm quy mơ vốn vay, là: - Hạn chế khoản vay, thay sử dụng nợ vay để đầu tư Cơng ty bắt đầu chuyển qua sử dụng VCSH - Trong năm 2011, Cơng ty tiến hành bổ sung Lợi nhuận chưa phân phối vào Đ VCSH, phương pháp tốt giúp Cơng ty giảm chi phí đồng thời giảm bớt phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên ngồi - Đến năm 2012, Cơng ty ý gia tăng VCSH cách tăng phân bổ lại quỹ phát triển sản xuất kinh doanh Bên cạnh Cơng ty tăng VCSH cách phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, huy động thêm vốn cơng nhân viên chức từ nhiều nguồn khác (tiền thưởng, tiền tiết kiệm, tiền nhàn rỗi, ) Đồng thời xây dựng phương án kinh doanh hợp lý, có hiệu quả, thơng báo việc sử dụng vốn Cơng ty cho cơng nhân viên, nhằm tạo nguồn tin cho cơng nhân viên việc góp vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 77 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp  Giải pháp giúp tăng khả sinh lời Khă sinh lời giảm mặt hạn chế cần cải thiện nhanh chóng tình hình tài Cơng ty, khả sinh lời thấp thu hẹp khả huy động vốn Cơng ty, huy động vốn gặp khó khăn làm giảm bớt phương pháp hiệu giúp cân VCSH với Vốn vay Để tăng khả sinh lời, Cơng ty thực biện pháp sau: • Giải pháp tăng doanh thu Trong tình hình kinh tế khó khăn, cạnh tranh ngành ngày tăng, muốn tăng doanh thu, phải cắt giảm chi phí sản xuất giảm giá bán, tế H uế phải chủ động tăng khả tiêu thụ sản phẩm Để tăng lượng tiêu thụ, thân Cơng ty phải bám sát thị trường, nắm bắt kịp thời thơng tin thị trường, hay thơng tin đối thủ cạnh tranh, đặc biệt thơng tin sách tốn giá bán, để kịp thời đề sách thích hợp tránh tình trạng bị thị trường ại họ cK in h Tuy nhiên, khơng phải đối thủ tăng hạn mức cơng nợ ta tăng theo hay đối thủ giảm giá bán ta giảm theo, định điều phải phù hợp với điều kiện phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển mà Cơng ty đề Có Cơng ty khơng rơi vào trạng thái bị động trước đối thủ Từ năm 2012, xuất sản phẩm Sợi gặp nhiều khó khăn, Cơng ty chuyển hướng sang thị trường nội địa ngắn hạn, nhằm mục đích hạn chế HTK Cơng ty q nhiều dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn Đ Hiện nay, Cơng ty khơng có sách chiết khấu cho khách hàng, chiết khấu vốn miếng bánh hấp dẫn khách hàng, đồng thời giúp Số vòng quay nợ phải thu Cơng ty tăng lên, nên Cơng ty cân nhắc để sử dụng sách Ngồi với tính cạnh tranh ngành ngày cao, Cơng ty nên xem xét nâng mức hoa hồng cho bên mơi giới Hiện nay, Cơng ty áp dụng mức hoa hồng cho nhà mơi giới sau 1,5% cho đơn hàng trung bình 1,5% - 2% cho đơn hàng giá trị lớn Với lượng hàng bán có xu hướng giảm, việc nâng mức hoa hồng để đảm bảo nguồn cung ứng khách hàng khơng bị giảm sút biện pháp cần thiết góp phần giúp ổn định doanh thu Tuy nhiên, để nâng mức hoa hồng SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 78 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty phải tiến hành xem xét dựa yếu tố lợi nhuận đối tượng cụ thể Nếu lợi nhuận thu vào đủ khả bù đắp chi phí bỏ ra; Cơng ty tin với việc tăng chi phí hoa hồng Cơng ty có thêm nhiều khách hàng dù lợi nhuận có giảm (hoặc khơng tăng nhiều) tương lai tạo niểm tin với khách hàng chi phí hoa hồng khơng cần nữa, nghĩa tính đến khả lâu dài Cơng ty lời nên tăng mức hoa hồng cho nhà mơi giới Còn ngược lại, dù tăng chi phí hoa hồng doanh thu tăng lợi nhuận lại giảm tương lai Cơng ty khơng thể giảm mức chi phí khơng nên tăng • Giải pháp giảm chi phí tế H uế Là đơn vị sản xuất mà ngun vật liệu phải nhập từ nước ngồi, chi phí vận chuyển lưu kho bãi khoản khơng nhỏ Cơng ty Nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, Cơng ty cần tiến hành xây dựng định mức dự trữ vật tư, phụ tùng phục vụ cho cơng tác sản xuất định mức tiêu hao vật liệu chủ yếu cách ại họ cK in h hợp lý với độ xác cao Tăng cường kiểm sốt vật tư, phụ tùng, ngun nhiên vật liệu đầu vào để nâng cao hiệu kinh doanh Đặc biệt, chi phí điện sản xuất Cơng ty cao, ngun nhân máy móc có tuổi thọ cao dẫn đến tiêu phí điện nhiều ý thức người lao động Để cải thiện vấn đề này, Cơng ty cần tiến hành rà sốt tồn trang bị máy móc, thay loại máy có tuổi thọ 10 năm, chất lượng sản phẩm vừa đảm bảo, chi phí điện giảm xuống đồng thời suất tăng Đ giá vốn hàng bán giảm khoản đáng kể Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao ý thức người lao động, tránh lãng phí điện khơng cần thiết (ví dụ: dùng máy thổi để làm bơng bám lên quần áo, ), quy định xử lý nghiêm khắc người lao động vi phạm Thu gom tồn bơng phế F1, F2, F3 để bán cho đơn vị sản xuất chăn ga gối nệm Tránh tình trạng tiêu hao khơng cần thiết SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 79 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III - KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Kết nghiên cứu Phân tích tình hình tài đề tài mang tính bao qt lớn, người phân tích phải nắm tồn sách thay đổi tình hình sử dụng nguồn lực DN Đồng thời, phải phối hợp thơng tin mối liên hệ logic hợp lý dựa tình hình thực tế kinh tế, ngành nghề kinh tế H uế doanh thực trạng sản xuất, đầu tư DN Từ đó, tạo nên tranh tổng thể phản ánh tồn hoạt đơng DN kỳ phân tích Với khả thời gian hạn chế, đề tài làm rõ mốt số vấn đề đặt từ đầu phân tích tình hình tài sau: ại họ cK in h - Về mặt lý luận, tơi trình bày vấn đề Cơ sở lý luận bao gồm: khái niệm tài DN, phân tích tình hình tài phân tích tài chính, đồng thời làm rõ cơng thức sử dụng để phân tích; Cơ sở thực tiễn việc phân tích tình hình tài dựa vào nguồn tài liệu bên ngồi giáo trình phân tích tài chính, phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh,… suy luận chủ quan thân sau năm học tập trường Đại Đ học Kinh tế Huế - Đồng thời, dựa vào thơng tin thu thập đơn vị thực tập, thơng tin cơng bố trang web đơn vị phương tiện truyền thơng báo chí, tơi tiến hành đánh giá tổng quan Cơng ty phân tích tình hình tài đơn vị dựa vào cấu trúc tài chính, tình hình đảm bảo vốn, tình hình tốn, khả tốn, khả sinh lời số Z score - Từ kết phân tích thực hiện, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty tương lai SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 80 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp 1.2 Những hạn chế q trình nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu, tơi nhận thấy đề tài nhiều điểm hạn chế sau: - Việc phân tích dựa nguồn tài liệu chủ yếu BCTC Cơng ty năm 2010-2012, BCTC năm 2012 số DN ngành Cơng ty CP Sợi Phú Nam, Cơng ty CP Dệt may Huế, Cơng ty CP Sợi Thế Kỷ - Thời điểm tiến hành nghiên cứu đầu năm 2014, phạm vi nghiên cứu đề tài lại từ năm 2010-2012, tính ứng dụng đề tài khơng cao, đồng thời tính khả thi giải pháp bị hạn chế tế H uế - Ngồi ra, đề tài tiến hành so sánh số tài Cơng ty khn khổ năm phân tích so sánh với số DN ngành , chưa có điều kiện so sánh với số bình qn ngành Đây điểm thiếu sót đề tài - Những đánh giá tình hình tài Cơng ty viết đề tài Kiến nghị ại họ cK in h nhiều mang tính chủ quan riêng tơi Để việc phân tích đề tài sâu sắc, xác mang tính thực tiễn cao hơn, tơi có số kiến nghị sau: - Phạm vi thời gian mở rộng từ - năm trước kể từ thời điểm bắt đầu nghiên cứu Đ - Mở rộng phạm vi so sánh đối chiếu với nhiều DN ngành hơn, đồng thời tiến hành so sánh với số bình qn ngành - Tiến hành phân tích thêm tiêu phản ánh hiệu hoạt động tài sản - Thực phân tích đánh giá sâu sắc để đưa dự báo tài thích hợp SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 81 GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ThS.Nguyễn Văn Cơng (2010), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất giáo dục Việt Nam ThS.Đào Ngun Phi (2009), Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa Kế tốn – Tài chính, Trường Đại Học Kinh tế Huế ThS.Ngơ Kim Phượng (2010), Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất tế H uế Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Năng Phúc, Nguyễn Văn Cơng & Trần Q Liên (2002), Lập đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất tài chính, Hà Nội PGS.TS.Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nhà ại họ cK in h xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TS.Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, Nhà xuất Đ thống kê TP Hồ Chí Minh SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi 82 GVHD: ThS Đào Ngun Phi ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp PHÂN TÍCH DUPONT CHỈ TIÊU ROA Phân tích Dupont tiêu ROA So sánh Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 +/- % +/- % Trđ 37.441,086 42.893,569 34.801,663 5.452,483 14,56 -8.091,906 -18,87 Tài sản BQ Trđ 293.261,522 320.598,470 319.233,463 27.336,948 9,32 -1.365,007 -0,43 Doanh thu Trđ 786.952,401 1.001.740,240 922.773,961 214.787,839 27,29 -78.966,279 -7,88 % 4,76 4,28 3,77 -0,48 -10,00 -0,51 -11,92 Vòng 2,68 3,12 2,89 0,44 16,44 -0,23 -7,49 % 12,76 13,35 10,90 0,61 4,79 -2,48 -18,52 ROS Số vòng quay tài sản ại họ cK in h ROA tế H uế LNST ROA = ROS x STS Trong đó: ROS: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu STS : Số vòng quay tài sản Theo cơng thức ta tính ROA qua năm: ROA2010 = ROS2010 x STS 2010 = 4,76% x 2,68 = 0,1276 Đ ROA2010 = ROS2011 x STS 2011 = 4,28% x 3,12 = 0,1335 ROA2012 = ROS2012 x STS 2012 = 3,77% x 2,89 = 0,1090 Sử dụng phương pháp thay liên hồn tính tốn mức độ ảnh hưởng cụ thể nhân tố đến tiêu ROA Cơng ty năm 2010-2012 • Năm 2011 so với năm 2010 Đối tượng phân tích: ΔROA2011/2010 = ROA2011 - ROA2010 = 0,1335 - 0,1276 = 0,0059 Ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROA: - Ảnh hưởng nhân tố ROS: SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp ΔROA (ROS) = (ROS2011 - ROS2010) x STS 2010 = (-0,48%) x 2,68 = -0,0129 - Ảnh hưởng nhân tố STS: ΔROA (STS) = ROS2011 x (STS 2011 - STS 2010) = 4,28% x 0,44 = 0,0188 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: ΔROA = ΔROA (ROS) + ΔROA (STS) = -0,0129 + 0,0188 = 0,0059 • Năm 2012 so với năm 2011 Đối tượng phân tích: ΔROA2012/2011 = ROA2012 - ROA2011 tế H uế = 0,1090 - 0,1335 = -0,0245 Ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROA: - Ảnh hưởng nhân tố ROS: ΔROA (ROS) = (ROS2012 - ROS2011) x STS 2011 ại họ cK in h = (-0,51%) x 3,12 = -0,0159 - Ảnh hưởng nhân tố STS: ΔROA (STS) = ROS2012 x (STS 2012 - STS 2011) = 3,77% x (-0,23) = -0,0086 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: Đ ΔROA = ΔROA (ROS) + ΔROA (STS) = (-0,0159) + (-0,0086) = -0,0245 SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp PHÂN TÍCH DUPONT CHỈ TIÊU ROE Bảng 2.16 - Phân tích Dupont tiêu ROE So sánh Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 +/- 2012/2011 % +/- % Trđ 293.261,522 320.598,470 319.233,463 27.336,948 9,32 -1.365,007 -0,43 VCSH BQ Trđ 24.070,724 49.947,238 72.535,206 25.876,514 107,50 22.587,968 45,22 ROS Lần 0,048 0,043 0,038 -0,0048 -10,00 -0,0051 -11,92 Số vòng quay tài sản Vòng 2,683 3,125 Tỷ số đòn bẩy tài (5=1/2) Lần 12,183 6,419 ROE Lần 1,569 0,863 tế H uế Tài sản BQ 0,4411 16,44 -0,2340 -7,49 4,401 -5,7646 -47,32 -2,0177 -31,43 0,483 -0,706 -45,00 -0,38 -44,03 ại họ cK in h 2,891 ROE = ROS x STS x TĐB Trong đó: ROS: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu STS : Số vòng quay tài sản TĐB : Tỷ số đòn bẩy tài Đ Theo cơng thức ta tính ROE qua năm: ROE2010 = ROS2010 x STS 2010 x TĐB 2010 = 0,048 x 2,683 x 12,183 = 1,5690 ROE2011 = ROS2011 x STS 2011 x TĐB 2011 = 0,043 x 3,125 x 6,419 = 0,8630 ROE2012 = ROS2012 x STS 2012 x TĐB 2012 = 0,038 x 2,891 x 4,401 = 0,4835 • Năm 2011 so với năm 2010 Đối tượng phân tích: ΔROE2011/2010 = ROE2011 - ROE2010 = 0,863 - 1,569 = 0,706 Ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROE: - Ảnh hưởng nhân tố ROS: SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp ΔROE (ROS) = (ROS2011 - ROS2010) x STS 2010 x TĐB 2010 = -0,0048 x 2,683 x 12,183 = -0,1533 - Ảnh hưởng nhân tố STS: ΔROE (STS) = ROS2011 x (STS 2011 - STS 2010) x TĐB 2010 = 0,043 x 0,4411 x 12,183 = 0,2311 - Ảnh hưởng nhân tố TĐB: ΔROE (TĐB) = ROS2011 x STS 2011 x (TĐB 2011 - TĐB 2010) = 0,043 x 3,125 x (-5,7646) = -0,7746 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: tế H uế ΔROE = ΔROE (ROS) + ΔROE (STS) + ΔROE (TĐB) = -0,1533 + 0,2311 -0,7746 = -0,697 • Năm 2012 so với năm 2011 Đối tượng phân tích: ΔROE2012/2011 = ROE2012 - ROE2011 = -0,3790 ại họ cK in h Ảnh hưởng nhân tố đến tiêu ROE: - Ảnh hưởng nhân tố ROS: ΔROE (ROS) = (ROS2012 - ROS2011) x STS 2011 x TĐB 2011 = (-0,0051) x 3,125 x 6,419 = -0,1023 - Ảnh hưởng nhân tố STS: ΔROE (STS) = ROS2012 x (STS 2012 - STS 2011) x TĐB 2011 = 0,038 x (-0,2340) x 6,419 = -0,0571 Đ - Ảnh hưởng nhân tố TĐB: ΔROE (TĐB) = ROS2012 x STS 2012 x (TĐB 2012 - TĐB 2011) = 0,038 x 2,891 x(-2,0177) = -0,2196 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: ΔROE = ΔROE (ROS) + ΔROE (STS) + ΔROE (TĐB) = (-0,1023) + (-0,0571) + (-0,2196) = -0,3790 SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi GVHD: ThS Đào Ngun Phi Khóa luận tốt nghiệp XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  -Tên đơn vị thực tập: Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài Phòng ban thực tập: Phòng Kế tốn - Tài Nhận xét đơn vị: tế H uế ại họ cK in h Đ Phú Bài, ngày tháng năm 2014 Ký tên SVTH: Nguyễn Ngọc Mai Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong giai đoạn 2010 - 2012, Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong giai đoạn 2010 - 2012, Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài trong giai đoạn 2010 - 2012, PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu đề tài, TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay