Bai 15 chính sách đối ngoại GDCD 11

9 278 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

Bài 15 Chính sách đối ngoại Nội dung học Chính sách đối ngoại vị trí Nhiệm vụ sách đối ngoại Những nguyên tắc sách đối ngoại Phương hướng, biện pháp để thực sách đối ngoại Trách nhiệm công dân sách đối ngoại  Chính sách đối ngoại vị trí Chính sách đối ngoại: chủ trương, biện pháp Đảng Nhà nước quan hệ với nước khác hay tổ chức quốc tế nhằm phục vụ cho nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, góp phần thúc đẩy nghiệp phát triển nhân loại  Vị trí :  Chính sách đối ngoại phải chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hòa nhập với phát triển chung giới Chính sách đối ngoại phận quan trọng đường lối, sách Đảng Nhà nước ta Nó có vai trò quan trọng việc góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị trí nước ta trường quốc tế  Trở KQND Nhiệm vụ sách đối ngoại Nhiệm vụ sách đối ngoại Tiếp tục giữ vững MT hòa bình tạo ĐKQT thuận lợi để phát triển KT-XH, CNH,HĐH đất nước, xây dựng bảo vệ TQ Bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia Góp phần tích cực vào ĐT chung NDTG hòa bình, ĐLDT, dân chủ tiến XH Trở KQND Những nguyên tắc sách đối ngoại Những nguyên tắc sách đối ngoại Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau, không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực Bình đẳng có lợi Giải bất đồng tranh chấp thương lượng hòa bình Trở KQND Phương hướng, biện pháp để thực sách đối ngoại Quan điểm đạo sách đối ngoại Phương hướng, biện pháp để thực sách đối ngoại Trở KQND Trách nhiệm công dân sách đối ngoại Em có suy nghĩ trách nhiệm công dân sách đối ngoại ? Chúng ta cần Tin tưởng chấp hành sách đối ngoại Đảng Nhà nước Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc liên quan đến ĐN rèn luyện nghề, nâng cao trình độ VH khả giao tiếp NN Luôn quan tâm đến tình hình giới vai trò nước ta trường quốc tế Có thái độ lịch sự, thể nét đẹp trông văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết Trở KQND
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 15 chính sách đối ngoại GDCD 11 , Bai 15 chính sách đối ngoại GDCD 11 , Bai 15 chính sách đối ngoại GDCD 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay