Bai 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ GDCD 11

40 297 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

TRƯỜNG …………………………… MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 GV : ………………………… BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA 1) Chính sách giáo dục đào tạo: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu a Nhiệm vụ giáo dục đào tạo: Nâng cao dân trí Quyết định thành bại đất nước Đào tạo nhân lực Đội ngũ người lao động, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ nhà quản lý Bồi dưỡng nhân tài Thoát khỏi tình trạng phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia b Phương hướng để phát triển giáo dục đào tạo: • • • • • • Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Mở rộng quy mô giáo dục Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Thực công xã hội giáo dục Xã hội hóa nghiệp giáo dục Tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Giáo dục toàn diện Đổi nội dung, phương pháp dạy học Cơ cấu tổ chức, chế quản lý Chính sách đắn Mở rộng quy mô giáo dục Mầm non Đại học Tăng nhanh dạy nghề trung cấp chuyên nghiệp Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Nhà nước huy động nguồn lực cho giáo dục, xây dựng sở vật chất cho trường học, thực chuẩn hóa, đại hóa nhà trường Thực công xã hội giáo dục Đảm bảo cho tất người học Con người chinh phục vũ trụ Tiến KH-KT • Phẩu thuật phương pháp • nọâi soi Công nghệ xử lý chất thải Máy tính ứng dụng công nghệ Tách tế bào tia laser 3/ Chính sách văn hoá (?) Văn hoá gì? Văn hoá toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lịch sử a/ Nhiệm vụ văn hoá: Định nghĩa Hồ Chí Minh văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, phát luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hoá.” (?) Nếu thiếu văn hoá, người có tồn không? (?) Nhiệm vụ văn hoá gì? - Văn hoá tảng tinh thần ………………………………………… xã hội Múa dân gian Hành lễ đền Hai Bà Trưng (?) Nhu cầu sáng tạo phát minh người có giới hạn không? (?) Nhiệm vụ văn hoá gì? - Văn hoá vừa là…………………, vừa ……………… mục tiêu động lực thúc đẩy ………………………………………………………… phát triển kinh tế –học xã sinh hội giỏi cuối năm văn hoá Ví dụ: Xem danh hiệu (?) Em làm để đạt danh hiệu đó? Cố gắng học tập, phát huy sức sáng tạo phương pháp học tập tốt để đạt kết cao học tập (?) Nhiệm vụ văn hoá gì? - Văn hoá khơi dậy…………………………, phát huy ……………… ……… người, tạo ……………………………………………giữa đời sống vật tiềm sức sáng chất tinh thần phát tạoHãy kể tên số lễ hội vănsự (?) hoá củatriển nướchài ta?hoà (?) Việc tổ chức lễ hội văn hoá năm có ý nghiã gì? + Nhắc nhở cháu nhớ đến nguồn gốc, truyền thống dân tộc + Giới thiệu văn hoá Việt Nam cho nước giới (?) Trong trình hội nhập văn hoá thế giới, Chúng ta phải tiếp thu văn hoá nước khác gìn giữ văn hoá nước nhà? Tiếp thu tinh hoa văn hoá nước gìn giữ giá trị, truyền thống tốt đẹp văn hoá dân tộc Việt Nam Xem đoạn phim, sau nhận xét (?) Nhiệm vụ văn hoá gì? tiên tiến - Xây dựng văn hoá……………………, đậm đà sắc dân tộc …………………………… (?) Thế văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? + Nền văn hoá tiên tiến văn hoá phải thể tinh thần yêu nước tiến phù hợp với phát triển giới + Nền văn hoá đậm đà sắc dân tộc văn hoá phải thể sức sống lĩnh dân tộc Chúng ta xây dựng văn hoá dựa tinh thần b/ Phương hướng để xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc: Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta đưa dân tộc ta giành độc lập, tự (?) Muốn xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc có xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin không? (?) Phương hướng để xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc gì? - Làm cho ………………………………………………, … ………………………………………………giữ vai trò chủ nghĩađời Mác – Lênin ……………………trong sống tinh thần nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh chủ đạo (?) Chúng ta cần phải làm truyền thống tốt đẹp dân tộc? - Kế thừa, phát huy …………………………… di sản truyền thống và……………………… ……………………… dân tộc văn hoá (?) Khi giao lưu, hội nhập tiếp thu gì? Loại bỏ gì? Hay tiếp thu hết? (?) Phương hướng gì? - Tiếp thu ……………………………………………………… tinh hoa văn hoá nhân loại (?) Ai sáng tạo văn hoá? (?) Văn hoá phục vụ ai? (?) Một dân tộc dốt có bảo vệ phát huy sắc văn hoá không? (?) Vậy phương hướng gì? - Nâng cao………………………………………………………………… hiểu biết mức hưởng thụ văn hoá …………., phát huy tiềm sáng tạo văn hoá ……………………………………………………………………… .của nhân dân Củng cố dặn dò * Củng cố: - Hãy cho biết nhiệm vụ văn hoá? - Hãy cho biết phương hướng để xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc? * Dặn dò: - Học - Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ GDCD 11 , Bai 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ GDCD 11 , Bai 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ GDCD 11 , a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo:, b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay