Nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên

94 490 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỖ HẢI TIẾN NGHIÊN CỨU: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TƯƠNG BẦN MĨ HÀO- HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 603110 Người hướng dẫn khoa học: TS.Mai Thanh Cúc Hà Nội, 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu, kết điều tra trình bày luận văn trung thực khách quan mà thân trực tiếp thực hiện, số liệu, kết chưa sử dụng, công bố bảo vệ công trình nghiên cứu Tôi cam đoan số liệu, thông tin trích dẫn luận văn đểu trích rõ nguồn gốc Hà Nội, năm 2011 Tác giả luận văn Đỗ Hải Tiến i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp nỗ lực thân Tôi nhận quan tâm giúp đỡ cá nhân, tập thể trường Tôi xin cảm ơn thày cô, cán viện sau đại học, khoa kinh tế phát triển nông thôn Trường đại học nông nghiệp Hà nội động viên hết lòng giúp đỡ, truyền đạt cho kiến thức quí báu trình học tập trường đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Mai Cúc cán giảng dậy môn phát triển nông thôn - khoa kinh tế phát triển nông thôn Trường đại nông nghiệp Hà Nội Người tận tình hướng dẫn giúp đỡ bảo hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn tới hộ gia đình, phòng ban Cùng phòng nông nghiệp, thống kê huyện Mĩ Hào giúp suốt thời gian thực tập viết luận văn tốt nghiệp Cuối xin cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện động viên giúp đỡ suốt thời gian viết luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn tới tất cá nhân, ban ngành với tất giúp đỡ quí báu Do thời gian có hạn, luận văn hẳn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Vì mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô tất bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Đỗ Hải Tiến ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU .vi MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TƯƠNG BẦN 2.1 Cơ sở lí luận .4 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Vai trò bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần .9 2.1.3 Đặc điểm, đường hình thành làng nghề tương Bần 13 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần 17 2.2 Cơ sở thực tiễn 21 2.2.1 Tình hình phát triển làng nghề giới 21 2.2.2 Tình hình phát triển làng nghề tương Việt Nam 25 2.2.3 Sự thăng trầm trình phát triển làng nghề tương bần Việt Nam 28 2.2.4 Những học kinh nghiệm bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần .29 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CøU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.2.2 Phương pháp phân tích thống kê kinh tế 34 3.2.3 Phương pháp phân tích SWOT 35 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thực trạng làng nghề tương Bần 37 4.1.1 Sự vận động, phát triển hộ sản xuất kinh doanh tương Bần 37 4.1.2 Thực trạng lao động làng nghề 41 4.1.3 Tình hình vốn hộ làng nghề 46 4.1.4 Số lượng tương sản xuất làng nghề 47 4.1.5 Thị trường làng nghề tương Bần 48 4.1.6 Kỹ thuật, công nghệ làng nghề .56 4.1.7 Tình hình tổ chức kinh doanh 57 4.1.8 Tình hình môi trường làng nghề .58 4.2 Những tiềm năng, hạn chế xu hướng phát triển làng nghề tương Bần 59 iii 4.2.1 Tiềm làng nghề 59 4.2.2 Những hạn chế khó khăn làng nghề 60 4.2.3 Xu hướng phát triển làng nghề 64 4.3 Quan điểm, phương hướng bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần 65 4.3.1 Quan điểm bảo tồn phát triển làng nghề 65 4.3.2 Phương hướng bảo tồn phát triển làng nghề 67 4.4 Các giải pháp nhằm bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần .68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung ĐBSH Đồng sông Hồng ĐVT Đơn vị tính BQ Bình quân CC Cơ cấu CNH Công nghiệp hoá DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DTbq Doanh thu bình quân GDP Tổng thu nhập quốc nội HĐH Hiện đại hoá KD Kinh doanh LĐ Lao động NH Ngân hàng PRA Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn SL Số lượng iv SX Sản xuất T - TCN, TTCN Tiểu thủ công nghiệp TN Tốt nghiệp TNbq Thu nhập bình quân TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT tiêu thụ Thị trường tiêu thụ TT Thứ tự XHCN Xã hôi chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế thị trấn Bần 32 Bảng 4.1 Số hộ SX kinh doanh tương qua năm (2006 - 2008) 37 Bảng 4.3 Cơ cấu loại hình SX tương qua năm (2006 - 2008) 38 Bảng:4.4 Cơ sở vật chất hộ làng nghề 39 Bảng 4.5 Thực trạng lao động làng nghề năm (2006 - 2008) 41 Bảng 4.6 Số lượng lao động làm tương làng nghề năm 2008 42 Bảng 4.7 Cơ cấu LĐ làm tương loại hình SX qua năm (2006 - 2008) 43 Bảng 4.8 Thu nhập người lao động sản xuất kinh doanh tương .44 Bảng 4.9 Trình độ văn hoá, quản lý chủ hộ sản xuất năm 2008 45 Bảng 4.10 Quy mô vốn bình quân sở sản xuất năm 2008 .47 Bảng 4.11 Số lượng tương sản xuất qua năm (2006 - 2008) 47 Bảng 4.12 Nguyên liệu đầu vào năm 2008 loại hình sản xuất tương 49 Bảng 4.13 Thị trường tiêu thụ tương làng nghề qua năm (2006 - 2008) 50 Bảng 4.14 Số lượng đại lý, siêu thị, cửa hàng bán tương qua năm (2006 - 2008) 51 Bảng 4.15 Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ loại hình SX tương theo vùng miền qua năm (2006 - 2008) 52 Bảng 4.16 Số lượng tương tiêu thụ qua năm (2006 - 2008) 54 Bảng 4.17 Giá bán tương qua năm (2006 - 2008) 55 Bảng 4.18 Doanh thu loại hình sản xuất tương 2006 - 2008 55 DANH MỤC BIỂU v STT Nội dung Dịch vụ Công nghiệp Trang .33 33 Nông nghiệp 33 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu kinh tế thị trấn Bần qua năm (2006 - 2008) 33 vi MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam, đất nước phương đông với nhiều nét văn hoá truyền thống tiếng bạn bè giới biết đến ngợi ca Bên cạnh nét văn hoá giao tiếp ứng xử, nét văn hoá ẩm thực tạo nên nốt nhạc góp chung vào nhạc nét đẹp văn hoá Á đông bay cao bay xa Xuất phát điểm nước nông nghiệp, đời sống gặp nhiều khó khăn, với người dân, đặc biệt người dân nông thôn hũ tương không vắng bóng gia đình Tương Bần ăn người nghèo sản phẩm đặc biệt ẩm thực Việt Nam Nó vào dân gian, truyền từ đời sang đời khác làng Cụ Hải Thượng Lãn Ông, nhà y học tiếng kỷ XIII Trong sách “Lữ Công Thắng Lãm” cho tương ăn giầu dinh dưỡng, thứ nước chấm độc đáo người Việt ta Trong sách cụ có giới thiệu sáu loại tương, có tương Bần Tương Bần có mặt chùa, tương có mặt bữa ăn đãi khách Tục ngữ có câu: “Thịt cá hương hoa, tương cà gia bản” Người xa nhớ quê hương xuất phát từ ăn dân giã quen thuộc hàng ngày Có lẽ, mà câu ca dao: ''Anh anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương” đời Cùng với phát triển kinh tế, tất bật gia đình mà tăng lên, thời gian dần làm thay đổi sinh hoạt người dân, hũ tương ngày vắng bóng gia đình Việt Nam cho dù mà mang lại phủ nhận Song phát triển kinh tế làm thay đổi, tạo bước ngoặt cho mô hình sản xuất tiêu thụ tương Việt Nam nói chung tỉnh Hưng Yên nói riêng Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ gia đình, tự cấp tự túc, đến nay, sản xuất tương chuyển sang sản xuất hàng hoá, chí hướng đến xuất Hưng Yên, tỉnh nằm khu vực đồng sông Hồng, tiếng vựa lúa nước với truyền thống tiếng phố Hiến bạn bè nước biết đến với thương hiệu tiếng “Tương Bần” Những năm qua hoạt động sản xuất tiêu thụ tương Bần huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên thu kết đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn Ngoài việc tăng thu nhập cho hộ gia đình, làng nghề tương Bần giải phần đáng kể lao động địa phương Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hướng li nông bất li hương Kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, đối thủ cạnh tranh sản phẩm tương Bần ngày nhiều, thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt thách thức to lớn cho làng nghề Mĩ Hào Vấn đề đặt để trì, phát triển sản xuất tiêu thụ tương Bần? Giải pháp thúc đẩy mục tiêu đó? Từ việc nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc nghiên cứu thực trạng sản xuất tiêu thụ tương Bần tình nay, người ngày đêm trăn trở cho phát triển làng nghề nơi đây, tác giả lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên” cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng phát triển làng nghề tương Bần, từ đề giải pháp nhằm bảo tồn phát triển làng nghề tương Bần 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đại diện khắp địa bàn nông thôn, đặc biệt làng nghề, nơi thường có nhu cầu sử dụng vốn lớn Hàng năm, tỉnh nên có kế hoạch dành lượng vốn đáng kể định từ nguồn vốn đầu tư phát triển vay với lãi suất ưu đãi cho sở sản xuất công nghiệp TTCN làng nghề truyền thống khôi phục phát triển làng nghề Đơn giản hoá thủ tục cho vay vốn, tăng thời hạn vay vốn tăng lượng vốn cho vay Và để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn vay, chủ doanh nghiệp, hộ gia đình làng nghề cần nâng cao tri thức quản lý, kiến thức kinh doanh, tiếp thị, tiếp cận thị trường, quản lý tài chính… nhằm đạt hiệu cao sản xuất - kinh doanh Đồng thời Ngân hàng cần nâng cao chất lượng thẩm định dự án nhằm giảm bớt khoản cho vay hiệu thiếu hiểu biết đầy đủ khách hàng dự án vay vốn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay để kịp thời phát khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình triển khai dự án sử dụng vốn vay để phối hợp với khách hàng để tháo gỡ, chấn chỉnh sai phạm trình sử dụng vốn vay, giảm thiểu rủi ro, thất thoát vốn cho vay Nhà nước cần có sách biện pháp bảo hiểm tiền gửi (không hạn chế số lượng thời gian) cho người gửi tiền, bảo hiểm vốn, tài sản cố định cho quỹ tín dụng, bảo đảm vốn, tài sản cố định cho doanh nghiệp cần phát triển Mặt khác Nhà nước cần tạo lập môi trường vĩ mô ổn định, trước hết kiềm chế lạm phát ổn định số Tiến hành điều chỉnh lãi suất tín dụng theo lãi suất thị trường nhằm điều hoà nguồn vốn có hiệu quả, tức trả lại cho thị trường chức phân phối nguồn lực, có nguồn vốn tài 4.4.4 Tích cực hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý, bồi dưỡng nâng cao lực kinh doanh cho chủ doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất - kinh doanh 72 đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động làng nghề Đầu tư vào người loại đầu tư có hiệu quốc gia giới Phát triển đào tạo nguồn lực người sách quan trọng có tính chiến lược Tình trạng yếu kiến thức lực quản lý, kinh doanh sở sản xuất - kinh doanh, trình độ tay nghề thấp người lao động thiếu lao động lành nghề làng nghề đòi hỏi phải tăng cường đầu tư cho đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tri thức quản lý, lực kinh doanh chủ doanh nghiệp kỹ tay nghề người lao động, có ý nghĩa định đến thúc đẩy phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Trước hết cần có chương trình đào tạo cho chủ hộ, chủ doanh nghiệp làng nghề Thực tế cho thấy, thời gian qua nhiều sở sản xuất bị “bung ra”, đa số kinh tế hộ gia đình, quy mô nhỏ bé, sức cạnh tranh yếu Hơn nữa, hầu hết chủ hộ có trình độ quản lý kinh doanh hạn chế, có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả, chất lượng sản xuất - kinh doanh thấp, số không sở bị phá sản 4.4.5 Thúc đẩy liên kết có hiệu doanh nghiệp với hàng loạt hộ gia đình sản xuất làng nghề mối quan hệ hình tháp phát triển Liên kết kinh tế doanh nghiệp đòi hỏi tất yếu trình phân công lao động làm nảy sinh Hiện nay, làng nghề, tồn chủ yếu hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy mô hộ gia đình doanh nghiệp Sự hợp tác liên kết hộ gia đình với doanh nghiệp hàng loạt doanh nghiệp mô hình tháp có tác dụng khắc phục bất lợi doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp khối doanh nghiệp 73 4.4.6 Tăng cường đầu tư đổi sách phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tiến hành quy hoạch giải mặt sản xuất cho làng nghề Kết cấu hạ tầng tốt điều kiện nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển Kết cấu nông thôn nói chung làng nghề nối riêng quan tâm đầu tư, nhìn chung tình trạng thấp kém, chưa phát triển Tình trạng thiếu hụt công tác cung cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường… làng nghề tạo không trở ngại, khó khăn cho khôi phục phát triển làng nghề Tình trạng cung cấp điện không ổn định làm tăng giá điện, tình trạng ách tắc lưu thông làm tăng cước phí lưu thông, tình trạng chất thải công nghiệp sinh hoạt không xử lý, hệ thống cung cấp nước hệ thống thoát nước, khu vực sản xuất lại nằm khu vực dân cư… tác động không nhỏ đến tình trạng môi trường bị ô nhiễm cản trở việc mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bởi vậy, cần thiết phải có sách giải pháp tổng thể, đồng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn nói chung , làng nghề nói tiêng Tình trạng hệ thống cấp, thoát nước chung, loại khí, nước, phế thải, rác thải sản xuất sinh hoạt không thu gom, xử lý trước thải môi trường xung quanh nông thôn làng nghề tác động xấu đến môi trường tới mức báo động cần có biện pháp khắc phục kịp thời Bởi vậy, Nhà nước quyền địa phương cấp cần xúc tiến quy hoạch xây dựng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước, xử lý chất thải, làm vệ sinh bảo vệ môi trường khu vực nông thôn nói chung, làng nghề nói riêng với tinh thần khẩn trương, tích cực Một mặt, cần tăng cường nhận thức dân cư chủ sở sản xuất kinh doanh 74 cần thiết hệ thống công trình kết cấu hạ tầng đó, vận động đóng góp đầu tư, quy định chặt chẽ trách nhiệm, nghĩa vụ tầng lớp dân cư, doanh nghiệp địa bàn việc đóng góp kinh phí để xây dựng công trình Cần tổ chức phận chuyên trách việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác bảo vệ môi trường vùng Hỗ trợ việc quy hoạch, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nói cho làng nghề Đồng thời, cần quy định thu phí bảo vệ môi trường xử phạt hành sở sản xuất cá nhân đổ chất thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường Phí bảo vệ môi trường phải tính đủ cho chi phí xử lý ô nhiễm môi trường đền bù cho người bị ảnh hưởng ô nhiễm Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải mặt sản xuất cho sở sản xuất làng nghề tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng, công trình xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, Nhà nước quyền địa phương cần đổi mạnh mẽ sách đất đai tiến hành bước quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển khu công nghiệp nhỏ dành cho sở sản xuất làng nghề Vấn đề đất để phục vụ cho sản xuất tương Chính quyền địa phương dành khoảng 15% diện tích đất tự nhiên thị trấn phục vụ cho nghề sản xuất tương Bần, tạo sở vật chất cho người dân thị trấn sản xuất gắn bó với nghề Chính quyền địa phương tạo điều kiện để hộ có nguyện vọng mở rộng quy mô sản xuất thuê đất thị trấn để thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tương Bần Do diện tích đất dành cho sản xuất kinh doanh tương Bần mở rộng, không nhiều phần phản ánh phát triển có chiều hướng lên làng nghề 4.4.7 Hoàn thiện môi trường thể chế, đổi tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước tinh thần hỗ trợ sở sản xuất - kinh 75 doanh làng nghề phát triển hướng Để cải thiện môi trường thể chế cho làng nghề theo hướng thúc đẩy CNN, HĐH nông thôn, trước hết cần đánh giá lại cách toàn diện môi trường thể chế chung Việt Nam Mục tiêu việc đánh giá lại xác định yếu tố bất hợp lý, thiếu đồng bộ, mâu thuẫn nội điểm không thích hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh nông thôn nói chung làng nghề nói riêng Ngoài ra, cần đánh giá lại tính đồng vầ phù hợp yếu tố thuộc môi trường kinh tế - kỹ thuật- xã hội khoa học - công nghệ nước điều kiện có hội nhập quốc tế hình thành trật tự giới (cả chíh trị lẫn kinh tế) Việc đánh giá cần thực sở có tham gia trực tiếp nhà sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực làng nghề Các chuyên gia có liên quan tới lĩnh vực nói cần thu hút vào việc Trong trình triển khai đánh giá lại môi trường thể chế cho làng nghề, cần có dự báo tương đối toàn diện dài hạn biến động kinh tế - xã hội đất nước Đồng thời, tiến hành hệ thống hoá đành giá lại cách toàn diện quy định mặt hoạt động, tổ chức đời sống xã hội nông thôn Nội dung trọng tâm đánh giá tác động tập quán quy ước, kết cấu xã hội truyền thống tới biến động làng nghề Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn pháp luật ban hành không phù hợp với tình hình Ban hành văn pháp luật đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường động nghiệt ngã Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo để sớm đến ban hànhmột luật doanh nghiệp thống chung cho loại hình doanh nghiệp thuộc loại quy mô hình thức sơ hữu khác nhau, việc ban hành luật khuyến khích đầu tư chung cho khu vực nước nước 76 Tăng cường phổ cập pháp luật tăng cường lực pháp luật cho dân cư nông thôn, đặc biệt làng nghề trước hết cho đội ngũ cán quản lý sở Làng nghề phải coi địa bàn ưu tiểntong triển khai chương trình Để làm điều này, cần xây dựng chương trình đào tạo pháp luật toàn diện cho đội ngũ cấp sở nông thôn, trước hết cấp xã, thôn Phương pháp tiến hành, sở đào tạo quan có thẩm quyền cấp áp dụng phương thức đào tạo cốt cán cấp để họ tiếp tục đào tạo cán khác địa phương Thể chế xã hội nông thôn nói chung, làng nghề nói riêng, với ba thông số gia đình, dòng họ làng, thôn Gia đình tế bào xã hội, đồng thời thực đơn vị sản xuất - kinh doanh lịch sử, tương lai Doanh nghiệp gia đình có sức cạnh tranh tính linh hoạt tính đàn hồi Kết cấu dòng họ loại liên gia đình theo huyết thống tự nhiên, mang tính kế thừa Nó tồn cách khách quan, bác bỏ ý chí, mà cần khai thác mặt hợp lý mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực Việc cố kết liên gia đình thực tế sức mạnh kinh tế - xã hội có tính dân cần sử dụng Sử dụng quan hệ dòng họ góp phần ổn định trật tự xã hội, thực tín chấp, tương trợ giúp đỡ vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo truyền nghề, mở doanh nghiệp, tạo việc làm xoá đói giảm nghèo Thôn, làng không gian ổn định, chồng xếp nhiều mối quan hệ kinh tế - xã hội - nhân văn phong phú, phức tạp, hoà quyên vào Những thay đổi thể chế làng xã theo hướng “mở” có lợi cho phát triển làng nghề nông thôn Đỏi sử dụng có hiệu mối quan hệ gia đình, dòng họ làng - xã phát huy tính tự chủ, tự quản, tính động Cần hạn chế khắc phục tính khép kín, cục bộ, vị, hẹp hòi chúng, không thích hợp với thời đại CNH, HĐH mở cửa hội nhập 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Làng nghề giữ vai trò quan trọng nông thôn, trước hết nhằm giải mục tiêu kinh tế sử dụng đầu vào có sẵn, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động, thu hút lao động địa phương lân cận, thu hút vốn cho sản xuất làng nghề, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn nâng cao thu nhập dân cư, thu hẹp khoảng cách đời sống thành thị nông thôn, nông nghiệp công nghiệp, hạn chế di dân thúc đẩy phát triển hạ tầng nông thôn giữ gìn văn hoá sắc dân tộc Sản xuất sản phẩm đáp ứng thị trường nước mà xuất thu ngoại tệ góp phần thúc đẩy ngành kinh tế khác tạo điều kiện thực giới hoá nông thôn nhiên khiêm tốn phát triển làng nghề nguồn tài sản quí giá đất nước cần bảo tồn phát triển Tài sản không mang ý nghĩa kinh tế xã hội mà có ý nghĩa mặt văn hoá mü thuật làm đẹp nâng cao giá trị sống giá trị kinh tế gắn liền với giá trị văn hoá mĩ thuật làng nghề tô đậm thêm truyền thống sắc văn hoá dân tộc việt nam tài sản quí cần bảo tộn phát triển Mấy năm gần làng nghề có bước phát triển đáng khích lệ phục hưng Nhà nước cần phải quan tâm nghiên cứu sách thúc đẩy, hỗ trợ vốn đấu tư khoa học công nghệ đào tạo tay nghề, tìm kiếm mở rộng thị trường chế thị trường có quản lí nhà nước Có làng nghề nước ta phát triển tương ứng với tiềm 5.2 Kiến nghị Cần phải có quy hoạch tổng thể phát triển cụm, khu sản xuất tập trung làng nghề 78 Xây dựng tốt đồng kết cấu hạ tầng cụm, khu sản xuất tập trung để làng nghề phát triển có hiệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường Huy động nguồn vốn nội lực với hỗ trợ nhà nước địa phương cho vay vốn ưu đãi, giảm thủ tục rườm rà cho vay(thời gian, lãi suất, đủ vốn) Miễn tiền thuê đất hộ sản xuất làng nghề (thời hạn 10 năm) Khuyến khích hộ, sở sản xuất tích cực đổi công nghệ sản xuất phù hợp với sản xuất hàng hoá theo chế thị trường 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO “Thái Lan khuyến khích hàng xuất thủ công”, kinh tế Việt Nam giới, ngày 13/4/2003 Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), quản lý môi trường cho phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Mạng truyền thông điện tử_An toàn thực phẩm, ngày 19/02/2009 (Nguồn Website Vĩnh Phúc) Ngô Doãn Vịnh, (2003), nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, học hỏi sáng tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Điền (1997), CNH nông nghiệp, nông thôn nước Châu Á Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội Phạm Xuân Phương (2003), thực trạng giải pháp chủ yếu phát triển vùng nguyên liệu gỗ trụ mỏ Đông bắc Bắc bộ, luân án tiến sĩ kinh tế, trường Đại hoạc Nông nghiệp I, Hà Nội Tổng cục thống kê (1996), động thái thực trạng kinh tế- xã hội Việt Nam 10 năm đổi (1986- 1995), NXB Thống kê, Hà Nội Từ điển Bách khoa Việt Nam (2002), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Trung tâm KHXH&NV (2000), tư phát triểncho kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội UBND thành phố Hà Nội- Sở kế hoạch đầu tư, Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghề làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2010 10 Báo kinh tế đô thị, ngày 16/02/2009 (Nguồn: Website Vĩnh Phúc) 80 11 Viện chiến lược phát triển (2001), Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Viện chiến lược phát triển (2001), Việt Nam hướng tới 2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 13 Dương Bá Phượng (2001) bảo tồn phát triển làng nghề trình CNH NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 14 Báo Phú Thọ điện tử, ngày 21/8/2009 15 Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương, Bộ NN&PTNT (2002), đường CNH, HĐH NN, NT Việt Nam, NXB CTQG, Hà Nội 16 Bộ Công nghiệp (1996), Kỷ Yếu Hội thảo Quốc tế bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam, Hà Nội 17 Bùi Ngọc Quyết (2000), giáo trình kinh tế môi trường, NXB Tài chính, Hà Nội 18 Bùi Văn Vượng (1998), làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 19 Lê Hữu Tầng (1997), động lực phát triển kinh tế- xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 81 PHỤ LỤC Điều tra Hộ sản xuất tương làng nghề 2008 Phần I: Thông tin chung hộ gia đình Số nhân hộ? STT Loại nhân Số lượng (người) Tổng số người hộ Số lao động (18- 65 tuổi) Người già trẻ em (> 65 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên, Nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên, Nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay