Bai 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước GDCD 11

6 247 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:00

2_ Nội dung công nghiệp hoá đại hoá đất nước: 3_ Trách nhiệm công dân với nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước: 2_ Nội dung công nghiệp hoá đại hoá đất nước: a) Phát triển manh mẽ lực lương sản xuất: -Thực khí hoá sản xuất xã hội, cách chuyễn kinh tế từ chỗ dựa kinh tế thủ công sang dựa kĩ thuật khí; chuyển văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp -Aùp dụng thành tựu khoa học công nghệ đại vào ngành kinh tế quốc dân Thành tựu khoa học công nghệ đại thường gắn với “hiện đại hoá”, gắn với cách mạng khoa học công nghệ đại, gắn với bước chuyển từ văn minh cong nghiệp sang văn minh hậu công nghiệp -Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, thực cách gắn công nghiệp hoá, đại hoá với phát triển kinh tế tri thức 2_ Nội dung công nghiệp hoá đại hoá đất nước: b) Xây dựng môt cấu kinh tế hợp lí, đại hiệu quả: Cơ cấu ngành kinh tế tổng thể hữu ngành kinh tế, cấu vung kinh tế cấu thành phân kinh tế, đó, cấu ngành kinh tế quan trọng cốt lõi câu kinh tế Thực nội dung thông qua trình chuyển dịch cấu kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế chuyển đổi từ cấu kinh tế lạc hậu, hiệu bất hợp lí, sang cấu kinh tế hợp lí, đại hiệu Xu hướng chuyển từ cấu kinh tế nông nghiệp lên cấu kinh tế nông, công nghiệp phát triển thành cấu công, nông nghiệp dịch vụ đại Đi đôi với chuyển dịch cấu kinh tế phải chuyễn dịch cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức Chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kinh tế tri thức tiền đề tri phối xu hướng chuyển dịch cấu lao động thời kì nước ta 2_ Nội dung công nghiệp hoá đại hoá đất nước: c) Củng cố tăng cường địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tiến tới xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa toàn kinh tế quốc dân: Địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quyế định tính chất xã hội chủ nghĩa lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, đại hoá Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất thông qua công nghiệp hoá, đại hoá củng cố tăng cường địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa toàn kinh tế quốc dân 2_ Nội dung công nghiệp hoá đại hoá đất nước: Tóm lại, ba nội dung nói công nghiệp hoá, đại hoá kinh tế quốc dân có mối quan hệ mật thiết với Thực chất mối quan hệ mối quan hệ biện chứng nhân lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trình công nghiệp hoá, đại hoá nước ta 3_ Trách nhiệm công dân với nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước: -Có nhận thức đắn tính tất yếu khách quan tác dụng to lớn công nhiệp hoá, đại hoá đất nước -Trong sản xuất, kinh doanh cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu thị trường nước giới, ta thành viên WTO -Tiếp thu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại vào sản xuất để tạo nhiều sản phẩm chất lương cao, giá thành thấp, co khả chiếm lĩnh thị trường nhằm tối đa hoá lợi nhuận -Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vần, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước GDCD 11 , Bai 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước GDCD 11 , Bai 6 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước GDCD 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay