Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

90 213 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:54

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH tế H uế - - K in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ọc THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ Đ ại h HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Dung Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hồ Phan Minh Đức Lớp K44A KTKT Huế, 05/2014 Lời Cảm Ơn Trong trình học tập nghiên cứu chuyên ngành Kế toán- kiểm toán trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, giúp đỡ, bảo tận tình thầy cô, bạn bè giúp em hoàn thành chương trình học thực khóa luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi tục thuế huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Hồ Phan Minh Đức hướng dẫn bảo nhiệt tình cho em tế H uế trình thực tập Đồng thời, em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế toán tài truyền đạt kiến thức bổ ích suốt trình học tập em Trong thời gian thực tập Chi cục Thuế huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh em thực hành môi trường làm việc chuyên nghiệp học hỏi h nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến toàn K in thể cô chú, anh chị Chi cục Thuế, đặc biệt chị Đội kiểm Chi cục Thuế ọc tra, Quản lý nợ thuế tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ại h Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm, khóa luận em không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp Đ ý kiến thầy cô giáo môn Kế toán kiểm toán để khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, lần em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Hồ Phan Minh Đức tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này! Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Mai Dung MỤC LỤC Trang Mục lục i Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục sơ đồ, biểu đồ v Danh mục bảng, biểu vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu I.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài tế H uế I.3 Đối Tượng nghiên cứu I.4 Phạm vi nghiên cứu I.5 Các phương pháp nghiên cứu I.6 Cấu trúc đề tài .4 K in h PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ọc 1.1 Khái quát thuế Thu nhập doanh nghiệp .5 ại h 1.1.1 Khái niệm thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm thuế thu nhập doanh nghiệp Đ 1.1.3 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2 Khái quát công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp .6 1.2.2 Mục tiêu kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp .6 1.2.3 Nguyên tắc kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.4 Vai trò công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.5 Đặc điểm công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 1.2.6 Ý nghĩa kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp i 1.2.7 Yêu cầu quan thuế, cán kiểm tra hồ sơ thuế 1.3 Quy trình kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 1.3.1 Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế 1.3.2 Kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế 14 1.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 18 1.4.1 Hiệu công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp .18 1.4.2 Các tiêu chuẩn đánh giá 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH tế H uế NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐỨC THỌ 21 2.1 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 21 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển chi cục thuế huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh .21 h 2.1.2 Tổ chức máy quản lý thu thuế chức năng, nhiệm vụ phận K in thuộc chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức – nhân Chi cục Thuế huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 28 ọc 2.2 Tình hình thực nhiệm vụ thu thuế chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 30 ại h 2.2.1 Tình hình thu ngân sách địa bàn huyện qua năm 2011, 2012, 2013 .30 2.2.2 Tình hình thu thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ - Đ tỉnh Hà Tĩnh qua năm 2011-2012-2013 33 2.3 Thực trạng công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ 36 2.3.1 Cơ cấu lực lượng kiểm tra thuế chi cục thuế huyện Đức Thọ 36 2.3.2 Quy trình kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp 37 2.3.2.1 Kiểm tra trụ sở quan thuế 37 2.3.2.2 Kiểm tra trụ sở người nộp thuế 48 2.3.3 Khảo sát công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục Thuế doanh nghiệp tư nhân Minh Khuê 58 ii CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH 68 3.1 Đánh giá tình hình công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ 68 3.1.1 Ưu điểm 68 3.1.2 Tồn 69 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế 72 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi tế H uế cục thuế huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh .73 3.2.1 Đối với chi cục thuế huyện Đức Thọ 73 3.2.2 Đối với quan chức 77 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .80 h Kết luận 80 K in Kiến nghị 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Đ ại h ọc GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii Báo cáo tài CCT Chi cục thuế DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNTNCB Doanh nghiệp tư nhân chế biến DVTH Dịch vụ tổng hợp ĐTNT Đối tượng nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng HSKT Hồ sơ khai thuế NN K in Nông nghiệp Người nộp thuế ọc NNT NQD tế H uế BCTC h DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ại h NSNN Ngoài quốc doanh Ngân sách nhà nước Sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNCN Thu nhập cá nhân TSCĐ Tài sản cố định XNQD Xí nghiệp quốc doanh Đ SDĐ iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình kiểm tra trụ sở quan thuế .8 Sơ đồ 1.2 Quy trình kiểm tra trụ sở người nộp thuế 14 Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức máy Chi cục Thuế huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 24 Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm tra trụ sở quan thuế chi cục thuế huyện Đức Thọ 37 Sơ đồ 2.3 Quy trình kiểm tra trụ sở người nộp thuế chi cục thuế huyện Đức Thọ 49 tế H uế Biểu đồ 2.1 Cơ cấu doanh nghiệp đóng địa bàn huyện Đức Thọ phân theo ngành Đ ại h ọc K in h nghề năm 2012 .33 v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức lao động phân theo trình độ giới tính 28 Bảng 2.2 Cơ cấu tổ chức lao động phân theo đội thuế năm 2013 29 Bảng 2.3 Kết thực thu thuế qua năm 2011 - 2012 - 2013 .31 Bảng 2.4 Kết thu thuế TNDN qua năm 2011-2012-2013 .34 Bảng 2.5 Kết thu thuế TNDN phân theo loại hình doanh nghiệp qua năm 2011 – 2012 – 2013 .35 tế H uế Bảng 2.6 Bảng tổng hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro HSKT theo ngành nghề kinh doanh năm 2012 42 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp dấu hiệu rủi ro HSKT doanh nghiệp 43 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp kết kiểm tra trụ sở NNT năm 2013 54 K in h Bảng 2.9 Tổng hợp kết tra, kiểm tra doanh nghiệp (2011 – 2013) 56 Bảng 2.10 Nội dung công việc tiến hành kiểm tra DNTN Minh Khuê 64 Đ \ ại h ọc Bảng 2.11 Phân công nhiệm vụ kiểm tra DNTN Minh Khuê 65 vi PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước, công cụ có tính cưỡng chế dùng để phân phối thu nhập công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Đây công cụ tinh tế nhạy cảm, liên quan đến lợi ích chủ thể có tác động sâu rộng đến hầu hết mặt kinh tế - xã hội Thu đúng, thu đủ số thuế việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công xã hội mà tạo nguồn thu để trì máy Nhà nước, giúp nhà nước thực nhiệm vụ chi: chi cho an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế H uế tế, văn hoá, sách phát triển kinh tế xã hội, phúc lợi công cộng Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy không đơn vị lợi dụng kẻ hở công tác quản lý thuế để thực hành vi gian lận, lách thuế, trốn lậu thuế gây h thất thoát nguồn thu cho NSNN, trong loại thuế đáng ý K in thuế thu nhập doanh nghiệp Thông qua việc kiểm tra, tra thuế nói chung thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng thực chặt chẽ giúp cho đơn vị nộp thuế thực nghiêm chỉnh văn pháp luật công tác quản lý thuế, ngăn ọc ngừa, xử lý mặt tiêu cực giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh ại h bình đẳng, đồng thời giúp quan Thuế thu đúng, thu đủ, kịp thời xác khoản thuế cho NSNN Đ Chi cục thuế huyện Đức Thọ quan chuyên môn nằm hệ thống thu thuế nhà nước, trực thuộc cục thuế Hà Tĩnh, giao nhiệm vụ quản lý thu thuế thu khác địa bàn huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh Trong năm gần đây, huyện Đức thọ đánh giá huyện có tình hình kinh tế đà phát triển Hiện địa bàn có 100 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với loại hình doanh nghiệp khác nhau, nguồn thu thuế đợt năm đạt 100 tỷ đóng góp đáng kể vào ngân sách Tỉnh Trong chưa kể số thuế thu thêm sau đợt tra, kiểm tra thuế Với nhiều loại hình doanh nghiệp đa dạng, nhiều sở kinh doanh dịch vụ nên việc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp địa bàn chi cục thuế huyện Đức Thọ gặp nhiều khó khăn Số thu thuế hàng năm thu đươc coi chưa đúng, chưa đủ chưa tương xứng so với thực tế tình hình địa bàn huyện Chính sách thuế thường xuyên thay đổi, số quy định luật thuế quy trình nghiệp vụ không phù hợp với tình hình thực tế chi cục thuế huyện Đức Thọ ; công tác kiểm tra thuế, xử lý vi phạm nhiều hạn chế từ dẫn tới tượng trốn thuế, lách thuế phổ biến làm ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch thu ngân sách Xuất phát từ thực tế tình hình cấp thiết việc tăng cường công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ, thực đề tài : ‘‘Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi I.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài tế H uế cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh’’ Nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra thuế TNDN chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, phân tích sai sót, rủi ro xảy K in h công tác kiểm tra thuế TNDN chi cục thuế huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh Từ đó, đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm tra thuế TNDN chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh ọc I.3 Đối Tượng nghiên cứu ại h - Nghiên cứu quy trình nội dung công việc cần thực công tác kiểm tra thuế TNDN chi cục thuế huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Đ - Đề tài tiến hành nghiên cứu điểm thực tiễn công tác kiểm tra thuế TNDN doanh nghiệp có quy mô vừa ( DNTN Minh Khuê) chi cục thuế huyện Đức Thọ trực tiếp quản lý I.4 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: nghiên cứu quy trình kiểm tra thuế TNDN doanh nghiệp vừa nhỏ chi cục thuế huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - Phạm vi không gian: chi cục thuế huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh - Phạm vi thời gian: + Số liệu nghiên cứu thu thập năm 2011, 2012, 2013 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH 3.1 Đánh giá tình hình công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ 3.1.1 Ưu điểm Mặc dù năm gần kinh tế khó khăn, hoạt động DN bị ảnh hưởng Bên cạnh Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thị trường, miễn, giảm thuế TNDN, tế H uế giảm thuế GTGT số thuế khác, giúp DN vượt qua khó khăn tác động không nhỏ đến nguồn thu NSNN địa bàn Tuy tiêu thu ngân sách đặt cho Chi cục thuế huyện Đức Thọ Chi cục thuế hoàn thành tốt Có kết nhờ phần đóng góp công tác kiểm tra thuế Đội kiểm tra Công h tác kiểm tra năm gần có tiến định, mang lại hiệu K in cao kiểm tra, chống thất thu nguồn thu NSNN Để làm điều nhờ:  Thứ nhất, kế hoạch trước thực kiểm tra trụ sở NNT ọc đội kiểm tra lập cụ thể, kịp thời, nội dung công việc phù hợp với thực trạng NNT thực trạng CCT ại h  Thứ hai, số lượng công việc nhiều, số lượng cán kiểm tra đội cán kiểm tra có thái độ làm việc tích cực, cởi mở, Đ hoàn thành tốt nhiệm vụ Số lượng cán so với khối lượng công việc giao, đội tiến hành kiểm tra HSKT tất DN địa bàn huyện Điều giúp cán thuế đánh giá HSKT toàn DN địa bàn, tránh bỏ sót DN có sai phạm  Thứ ba, đội thực quản lý thuế theo mô hình chức gắn với chế tự khai tự nộp, công tác kiểm tra dần cải thiện, kiểm traa thuế dựa việc kiểm tra, phân tích, đánh giá, phân loại đối tượng doanh nghiệp nên việc chọn lựa doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra trụ sở NNT có phần xác hơn, nên không việc kiểm tra tràn lan trước mà kiểm tra có kế hoạch, tổ chức, góp phần không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân 68  Thứ tư, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, quán triệt vai trò trách nhiệm, nâng cao nhận thức ý thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, tra thuế Cán công chức thực tốt tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc cán kiểm tra, tra thuế  Thứ năm, đội kiểm tra nhận đạo, giám sát hướng dẫn tận tình ban lãnh đạo  Thứ sáu, việc thực công tác kiểm tra thuế không tránh khỏi sai sót trình làm việc, cán thuế phát kịp thời sai sót, vướng mắc để giải kịp thời, mang lại hiệu cao công việc Toàn thể cán tế H uế có tinh thần học tập, đoàn kết, phối hợp với để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với liên quan  Thứ bảy, việc kiểm tra doanh nghiệp theo ngành nghề, đội chủ trương quan tâm tìm hiểu tới lĩnh vực mà doanh nghiệp thực hiện, đặc điểm K in hạch toán kế toán theo quy định… h ngành nghề đó, chế vận hành hoạt động kinh tế phát sinh, việc tuân thủ 3.1.2 Tồn ọc Có thể nói năm qua đội kiểm tra gặt hái thành định Nhờ có hoạt động kiểm tra không giúp chi cục thuế hoàn thành kế hoạch ại h thu ngân sách mà qua giúp phát xử lý nghiêm hành vi vi phạm thuế, gian lận thuế, góp phần tạo lập công nghĩa vụ thuế, thúc đẩy cạnh Đ tranh bình đẵng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh đội tồn số hạn chế sau:  Thứ nhất, công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra HSKT - Công tác lập danh sách kiểm tra HSKT chưa triển khai quy trình kiểm tra thuế Chi cục Thuế Đức Thọ số lượng DN chưa phải nhiều, nên đội kiểm tra tiến hành kiểm tra tất DN địa bàn Làm tốn nhiều thời gian đội kiểm tra thuế kiêm nhiệm nhiều công việc khác, không mang lại hiệu cao kiểm tra HSKT chưa vào kiểm tra sâu tiêu 69 - Công tác tổng hợp, phân tích đánh giá rủi ro thuế trụ sở quan thuế có trường hợp mang tính chủ quan, chưa sâu vào phân tích mà chủ yếu dựa việc lựa chọn, phân tích, đánh giá, sâu vào việc phân tích thông tin đối tượng nộp thuế thông tin liên quan khác Vấn đề đặt thông tin đáng tin cậy tới đâu Như hiệu việc phân tích chủ yếu dựa vào kinh nghiệm người làm công tác quản lý  Thứ hai, công tác kiểm tra HSKT quan thuế + Công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế số tồn cần khắc phục, trước hết công tác thu thập thông tin hoạt động SXKD, tình hình tài DN tế H uế hạn chế + Do chia số DN cần kiểm tra HSKT cho số cán kiểm tra thuế mà không dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm, tính độc lập người kiểm tra với đơn vị kiểm tra dẫn tới rủi ro xảy cán thuế kiểm tra HSKT DN Kỹ hạn chế dẫn h tới việc kiểm tra bỏ sót số tiêu có dấu hiệu sai phạm, kéo dài thời gian K in kiểm tra, chưa có kinh nghiệm nên không nhạy bén nhìn sai phạm DN DN cố tình che dấu Cán thuế có mối quan hệ với DN, kiểm tra HSKT ọc cố tình bao che sai phạm HSKT, thực công tác kiểm tra qua loa, đưa ại h kết không xác, từ dẫn đến kết luận sai đưa định có nên kiểm tra trụ sở DN hay không? Đ + Cở sở thông tin, liệu ĐTNT chưa đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu xây dựng kế hoạch kiểm tra sở phân tích thông tin, liệu, đánh giá rủi ro mức độ vi phạm pháp luật… theo hướng dẫn Tổng Cục Thuế + Kết đánh giá, phân tích bước đánh giá bản, không chi tiết Do vậy, việc đưa định có nên kiểm tra trụ sở DN hay không chủ yếu dựa vào kinh nghiệm làm việc cán kiểm tra thuế  Thứ ba, công tác kiểm tra thuế sở NNT + Việc kiểm tra thuế sở NNT phân công rõ ràng công việc cho cán thuế, nhiên không dựa vào kinh nghiệm, lực người, đặc biệt không dựa vào bước phân công việc kiểm tra HSKT dẫn đến rủi ro trình 70 kiểm tra trụ sở NNT Đội trưởng giao cho người thực kiểm tra trụ sở NNT ngẫu nhiên có lặp lặp lại năm Từ xảy rủi ro trình kiểm tra thuế việc quen biết cán thuế DN dẫn đến trình kiểm tra dễ bỏ qua sai phạm, kiểm tra qua loa, có tình trạng cán thuế giúp DN bị bóc khoản mục có giá trị nhỏ để che khoản mục sai phạm có giá trị lớn + Qua hoạt động kiểm tra, tra sở NNT cho thấy hình thức vi phạm đối tượng nộp thuế nhiều hình thức khác nhau, cán kiểm tra, tra chưa có đủ phương tiện, công cụ pháp lý để sâu vào hồ sơ tế H uế + Việc nhận thức người nộp thuế vế việc kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế “ thông báo giải trình, bổ sung điều chỉnh…” chưa Do vậy, việc cung cấp tài liệu, thông tin thường chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ hiệu công tác kiểm tra, tra thuế Thứ tư, nhân phận kiểm tra h  K in Mặc dù đội kiểm tra có chức nhiệm vụ quy định cụ thể luật quản lý thuế, đội phân công theo nội dung công việc cho cán thuế ọc đội: quản lý nợ thuế, chuyên kiểm tra trụ sở quan thuế, chuyên kiểm tra trụ sở ại h người nộp thuế… Nhưng với tình hình số lượng doanh nghiệp ngày tăng, yêu cầu nhân phòng phải nâng cao, bên cạnh yêu cầu cần thiết Đ sở vật chất Thực tế nhân đội kiểm tra số hạn chế sau: + Công việc đội kiểm tra tăng thêm nhiều phần gộp thành đội kiểm tra quản lý nợ thuế, số lượng cán thuế so với lượng công việc cần hoàn thành Chỉ có người chuyên công việc quản lý nợ thuế, lại người làm công việc kiểm tra thuế trụ sở quan thuế trụ sở NNT có đội trưởng đội kiểm tra, người vừa phải tham gia buổi họp, vừa phải lên kế hoạch kiểm tra vừa phải trực tiếp kiểm tra + Một số cán thụ động làm việc, thiếu nhạy bén, thiếu kinh nghiệm, xử lý công việc chậm chạp, có sai sót 71 + Một số cán trẻ kỹ kiểm tra chưa tốt, phụ thuộc vào cán trụ cột nhiều Cán có nhiều kinh nghiệm công tác kiểm tra khả sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng vào công việc chưa cao + Do trình độ chuyên môn không đồng làm cho việc phân công phối hợp công tác kiểm tra lúc đầu chưa đạt hiệu cao Lúc phân công người kiểm tra DN, công việc phân công cụ thể cho người, nhiên người hạn chế chuyên môn thực công việc chậm hơn, hiệu không cao làm ảnh hưởng đến toàn kiểm tra  Thứ năm: có số doanh nghiệp, qua nhiều năm không kiểm tra tế H uế có sai sót không điều chỉnh kịp thời, dẫn đến kiểm tra phải xử lý lũy kế nhiều năm gây khó khăn cho doanh nghiệp tổ kiểm tra việc lập biên kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế K in h Những vấn đề tồn công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Đức Thọ nguyên nhân sau: - Số lượng doanh nghiệp địa bàn ngày nhiều số lượng ọc cán đội kiểm tra lại nên khối lượng công việc nhiều dẫn đến ại h trình kiểm tra dễ bỏ qua sai phạm, kiểm tra qua loa chưa chuyên sâu - Phương pháp kiểm tra thuế dựa sở đánh giá mức độ rủi ro, vi phạm Đ ĐTNT để xây dựng nên kế hoạch kiểm tra cụ thể phương pháp phân tích chưa chuyên sâu, chủ yếu dự vào kinh nghiệm quản lý cán thuế - Đội kiểm tra thuế chưa có sở vững việc phân loại mức độ rủi ro Doanh nghiệp, việc phân loại doanh nghiệp chủ yếu dựa vào phân tích số liệu kê khai thuế, tuân thủ pháp luật thuế ĐTNT, chưa tìm hiểu xác thông tin hoạt động kinh doanh doanh nghiệp quy mô, ngành nghề kinh doanh, quy trình sản xuất, cấu lực lượng… dẫn đến rủi ro việc lập kế hoạch kiểm tra thuế 72 - Việc tổ chức cập nhật, thu thập thông tin chứng cứ, đánh giá, phân tích tài liệu kê khai… doanh nghiệp trước tiến hành kiểm tra đơn vị chưa sâu, chung chung, không phát dấu hiệu vi phạm từ lập đề cương kiểm tra thuế rập khuôn doanh nghiệp, nội dung, trọng tâm kiểm tra thuế đơn vị, nên công tác kiểm tra thuế chưa mang lại hiệu cao - Vẫn số cán thuế làm công tác kiểm tra thuế hạn chế mặt phân tích hồ sơ thuế phân tích báo cáo tài chính, chưa có kinh nghiệm kiểm tra, tra thuế, chưa cập nhật kịp thời sách thuế chế độ kế toán, trình độ kiểm tra thuế chưa cao tế H uế 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp chi cục thuế huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 3.2.1 Đối với chi cục thuế huyện Đức Thọ h  Thứ nhất, hoàn thiện quy trình kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp K in Thực đặn thường xuyên công tác kiểm tra để tránh tình trạng ứ đọng công việc giúp công việc đạt hiệu ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận Phân loại đối tượng kiểm tra; đối tượng tự giác thực nghĩa vụ thuế ọc khoảng năm thực kiểm tra toàn diện lần ại h Chú ý phân công phân nhiệm kiểm tra, phân công cán thuế cho thực công việc mang lại hiệu Phân công công việc cho cán thuế Đ phải dựa vào lực, kinh nghiệm, tính độc lập cán thuế, có liên kết kiểm tra HSKT trụ sở quan thuế kiểm tra trụ sở NNT Khoảng năm nên có thay đổi cán bộ, cán thuế kiểm tra DN chuyển sang kiểm tra DN khác để tạo khách quan, tránh mối liên hệ xây dựng cán thuế NNT Khi lượng DN tăng lên nhiều, cán thuế không đủ để đáp ứng nhu cầu kiểm tra HSKT toàn DN nên thực công tác lập danh sách kiểm tra HSKT Lựa chọn tất DN địa bàn huyện, DN có dấu hiệu rủi ro tiến hành kiểm tra HSKT DN chọn Như vậy, tiết kiệm thời gian, nhân lực vật lực cho đội kiểm tra 73 Đẩy mạnh kiểm tra nội ngành, trọng đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật thuế ngành Quan tâm nhiều đến đạo đức cán thuế, xử lý nghiêm minh trường hợp tham nhũng, lấy tiền thuế làm riêng, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho ĐTNT lần kiểm tra, tra làm lòng tin nhân dân, gây nhiều dư luận xấu, làm cho tâm lý chung sở kinh doanh sợ bị kiểm tra  Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho cán thuế Để công tác kiểm tra thuế ngày hoàn thiện bắt buộc cán thuế không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thân tế H uế Chi cục nên đưa biện pháp nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cán đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện cụ thể sau: + Thường xuyên đưa cán bộ, nhân viên học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, h tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán K in ngành Thuế đạt chuẩn chất lượng chuyên môn nghiệp vụ thuế, nắm vững kiến thức kế toán, tài chính, thành thạo kỹ chuyên môn, kỹ quản lý, trình độ tin học, ọc ngoại ngữ ại h + Hiện trình độ khoa học kĩ thuật ngày phát triển tiên tiến, đại, ngôn ngữ giao tiếp rộng,… Do việc tổ chức công tác học tập nâng cao trình Đ độ cán bộ, Chi cục Thuế cần khuyến khích cán học tập sử dụng vi tính, ngoại ngữ thông thạo để dễ dàng việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sở kinh doanh Đặc biệt cần quan tâm đến việc sử dụng vi tính cán Chi cục Thuế để giúp truyền đạt thông tin từ Chi cục Thuế đến Cục thuế nhanh chóng, xác + Để triển khai tốt công tác kiểm tra, bên cạnh việc phân công rõ nhiệm vụ phận; Chi cục Thuế nên tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra + Cần tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức cán thuế thực tốt 10 điều kỷ luật ngành Thuế nhằm làm đội ngũ cán 74 ngành thuế, củng cố thêm niềm tin đối tượng nộp thuế vào nội ngành, sức hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước Đồng thời cán phải không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, mạnh dạn đấu tranh chống lại tiêu cực xảy ngành + Hoàn thiện tổ chức máy quản lý thuế, thực chủ trương cải cách hành chính, tinh giảm biên chế, việc tổ chức xây dựng máy quản lý thuế thực theo hướng tinh gọn, hiệu cao, giảm chi phí công tác quản lý thuế, góp phần ngăn chặn có hiệu tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, chống thất thu NSNN  Thứ ba, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tra,kiểm tra Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế góp phần tích cực cho việc tế H uế triển khai chương trình cải cách, đại hóa lĩnh vực quản lý thuế ngành Khi công nghệ thông tin đưa vào sử dụng công tác kiểm tra giúp cán thuế tiết kiệm thời gian thực công việc hơn, kết đưa xác hơn, đồng thời tạo liên kết đội Chi cục Thuế phục vụ cho việc trao đổi thông tin + K in h đội với Công nghệ thông tin áp dụng vào đội kiểm tra, quản lý nợ thuế nhằm: Phục vụ kiểm tra tờ khai thuế, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, đối chiếu hoá đơn đơn vị mua đơn vị bán, đưa thông tin cần thiết để lập kế hoạch tra, ọc kiểm tra đối tượng nộp thuế Xử lý thông tin để xác định nợ thuế, tính phạt chậm thuế + Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế qua tin học + Kết nối mạng quan thuế, quan hải quan, kho bạc, doanh nghiệp Đ ại h + quan khác để cung cấp thông tin khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế  Thứ tư, nâng cao nghiệp vụ kế toán, kiểm tra thuế Cán kiểm tra thuế phải nắm nghiệp vụ kế toán thuế, cập nhật nhanh chóng phần mềm kê khai thuế Thường xuyên tham gia lớp nâng cao kế toán doanh nghiệp để đồng việc kê khai thuế, hạn chế sai sót trước mắc phải Bên cạnh đó, kế toán nghiệp vụ kiểm tra thuế thực qua bước sau: 75 - Thực đầy đủ thủ tục tiến hành kiểm tra Tiếp xúc với lãnh đạo đơn vị cần kiểm tra để thông báo định kế hoạch kiểm tra, giải thích cho đơn vị rõ mục đích , yêu cầu nội dung kiểm tra để lãnh đạo đơn vị hiểu rõ trách nhiệm thực định kiểm tra Sắp xếp thời gian, trao đổi thống kế hoạch làm việc tài liệu mà đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho Đoàn Kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho phận đơn vị chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn Kiểm tra - Tiến hành xem xét tài liệu theo nội dung kế hoạch kiểm tra + Tập trung lực lượng thời gian vào vấn đề trọng tâm, tránh tế H uế việc nhỏ không cần thiết để đảm bảo cho công tác kiểm tra tiến hành liên tục, nhanh chóng tiến độ theo kế hoạch + Từng nội dung phải xác định trình tự quản lý, tránh việc làm trùng lắp, đối chiếu sổ sách, tài liệu tổng hợp, báo cáo tổng kết, bảng toán….để phát Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ cái, tài khoản tổng hợp với sổ chi K in + h kịp thời vi phạm, từ cần sâu vào vấn đề trọng tâm tiết, bảng kê có liên quan để tìm hiểu thêm vấn đề xác định Nội dung kiểm tra, vi phạm phát qua kiểm tra phải ọc + ại h xác minh cách rõ ràng, cụ thể ngày, tháng, số liệu, chứng từ tài liệu xác minh, chất việc vi phạm thực tế ảnh hưởng tới phạm vi Sau kiểm tra phải có biên phản ánh trung thực kết công việc Đ + Muốn có kết xác minh đầy đủ, trung thực, khách quan; để đảm bảo kết kiểm tra chuẩn xác đòi hỏi phải có phương hướng kiểm tra khoa học, hợp lý Điều có nghĩa Đoàn Kiểm tra phải chọn phương pháp sử dụng có hiệu để đảm bảo thực nội dung yêu cầu kiểm tra  Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác trách nhiệm người nộp thuế Tình trạng trốn thuế, lậu thuế phổ biến vừa làm thất thu cho NSNN, vừa không đảm bảo công xã hội Nguyên nhân trước hết người nộp thuế chưa hiểu sâu sắc nghĩa vụ nộp thuế đặc biệt chưa hiểu quyền thụ hưởng 76 lợi ích từ khoản tiền thuế mà đóng góp; chưa hiểu rõ nội dung, sách nghiệp vụ tính thuế, kê khai nộp thuế; chưa nhận thức trách nhiệm pháp luật nghĩa vụ phải kê khai nộp thuế mình, tính tuân thủ tự nguyện chưa cao Vì cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ giáo dục ĐTNT nhằm để nâng cao trình độ hiểu biết nhân dân thuế Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, quan thuế nhiều - hình thức phong phú để tuyên truyền, giáo dục đối tượng nộp thuế nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách theo quy định pháp luật Hướng dẫn kịp thời, đầy đủ để đối tượng nộp thuế nắm nội dung tế H uế - sách thuế, thủ tục kê khai, tính thuế, lập hồ sơ miễn, giảm thuế, toán thuế nộp thuế vào ngân sách nhà nước… theo quy định - Hướng dẫn đối tượng nộp thuế thực tốt công tác kế toán, quản lý chặt - K in vụ thuế ngân sách h chẽ hoá đơn, chứng từ để hạch toán kết kinh doanh xác định nghĩa Đề cao trách nhiệm nghĩa vụ đối tượng nộp thuế việc tự tính, tự ọc khai tự nôp thuế vào ngân sách nhà nước - ại h 3.2.2 Đối với quan chức Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu Đ quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất nước công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực Đảng Nhà nước Xây dựng ngành thuế Việt Nam đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực dựa ba tảng bản: thể chế sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.(trích nguồn: Quyết định số: 732/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 17 tháng 05 năm 2011) 77 - Bộ Tài Ngân hàng nhà nước phối hợp để thực việc trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau, nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực thuế: Cơ quan quản lý thuế (thuế hải quan) cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến ĐTNT cho Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng gồm danh tính, tình trạng hoạt động, báo cáo tài ĐTNT Ngoài ra, thông tin ĐTNT trốn thuế, gian lận thuế, mua bán hoá đơn bất hợp pháp, vi phạm pháp luật thuế bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; có hành vi thông đồng, trốn thuế, không nộp tiền thuế thời hạn sau quan quản lý thuế áp dụng biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế; ĐTNT có hành vi vi phạm pháp luật thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi tế H uế nghĩa vụ tổ chức, cá nhân khác; không thực yêu cầu quan quản lý thuế, không chấp hành định kiểm tra, tra định xử phạt hành chính… quan quản lý thuế gửi tới Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng để có biện pháp chế tài Doanh nghiệp.(trích nguồn: Thông Tư số h 02/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14 tháng 07 năm 2010 Thông tư Số: - K in 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP ngày 23 tháng 09 năm 2010) Xây dựng sở liệu người nộp thuế đầy đủ, xác, tập trung thống ọc phạm vi nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với trình cải cách thủ ại h tục hành thuế áp dụng thuế điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trụ sở làm việc, trang thiết bị tiên tiến, đại, đồng bộ; triển khai thực Đ chế quản lý tài gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tạo điều kiện để đại hóa ngành thuế nhằm quản lý thu có hiệu quả.(trích nguồn: Quyết định số: 732/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 17 tháng 05 năm 2011) - Hoàn thiện hệ thống tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác quản lý nợ thuế đánh giá kết hoạt động quản lý nợ thuế; giải xác, kịp thời trường hợp khiếu nại tố cáo thuế.(trích nguồn: Quyết định số: 732/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 17 tháng 05 năm 2011) - Trong năm 2012 Quốc hội ban hành luật số 21/2012/QH13 “sửa đổi, bổ sung số điều luật quản lý thuế” số 78/2006/QH11, tiếp sau ngày tháng 78 11 năm 2013 Bộ tài ban hành thông tư 156/2013/TT-BTC “hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế nghị định số 83/2013/NĐCP ngày 22 tháng năm 2013 Chính Phủ Tuy nhiên Tổng Cục Thuế chưa ban hành Quyết định quy trình kiểm tra thuế để phù hợp với luật thuế Điều làm cho công tác kiểm tra thuế năm tới gặp không khó khăn Vì vậy, thời gian tới Tổng cục thuế nên nhanh chóng ban hành định để giúp cho công tác kiểm tra thuế thực tốt - Cục thuế nên thường xuyên có công văn cụ thể tới chi cục thuế nhằm hướng dẫn công tác lập kế hoạch, đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra chống - tế H uế thất thu thuế Nhà nước nên có hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, mức phạt cao ĐTNT có hành vi gian lận, trốn thuế để nhằm răn đe đối tượng để từ họ ý thức việc vi phạm luật thuế mang lại hậu Đ ại h ọc K in trốn thuế, chống thất thu cho NSNN h nghiêm trọng nào, điều phần giúp hạn chế hành vi giạn lận 79 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết đạt công tác kiểm tra góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quản lý Nhà Nước thuế thúc đẩy việc thực nhiệm vụ thu NSNN Nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế TNDN Chi cục Thuế có vai trò quan trọng để kiểm soát nguồn thu NSNN, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hành vi vi phạm, hình thức gian lận thuế Nâng cao ý thức chấp hành pháp tế H uế luật thuế DN để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công cho DN Cùng với phát triển mạnh mẽ, đa dạng doanh nghiệp, công tác kiểm tra thuế ngày quan trọng Công tác kiểm tra đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Đức Thọ ngày hoàn thiện đạt nhiều kết tốt Điều h thể nỗ lực cán đội kiểm tra thuế nói riêng toàn Chi cục K in thuế nói chung Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động công tác Kiểm tra thuế Đội Kiểm tra thuế Chi cục Thuế huyện Đức Thọ khóa luận thực - ọc mục tiêu đề ra: Thứ hệ thống hóa sở lý luận quy trình kiểm tra thuế TNDN - ại h Chi cục Thuế huyện Đức Thọ Thứ hai nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm tra thuế TNDN Chi cục Đ Thuế huyện Đức Thọ, quy trình kiểm tra thuế TNDN thực theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng năm 2008 nhiên vận dụng Chi cục có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện, quy mô đội kiểm tra DN địa bàn Việc nghiên cứu thực trạng quy trình kiểm tra thuế TNDN Chi cục Thuế sai sót, rủi ro xảy công tác kiểm tra thuế TNDN DN nhỏ vừa, đặc biệt phân công công việc đội kiểm tra tiến hành kiểm tra HSKT trụ sở NNT Để góp phần nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế TNDN CCT huyện Đức Thọ, xin đề xuất giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện quy trình kiểm tra 80 thuế từ khâu kiểm tra HSKT trụ sở quan thuế đến khâu kiểm tra trụ sở NNT Việc lập kế hoạch cần cụ thể, sát với nội dung cần kiểm tra, phân chia công việc nên dựa vào lực, kinh nghiệm cán thuế Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán thuế đồng thời tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tính tự giác trách nhiệm NNT Hiện công tác kiểm tra đội nhiều hạn chế, khó khăn nhân sự, kỹ thuật công nghệ thông tin hỗ trợ, quy trình kiểm tra Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục thuế cần kết hợp tổng thể giải pháp để thực nhiệm vụ ngày tốt hơn, góp phần hoàn thành tốt công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế tránh khỏi sai sót hạn chế: - tế H uế Trong trình thực đề tài cố gắng Do hạn chế mặt thời gian nên việc tìm hiểu tình hình hoạt động Chi cục thuế công tác kiểm tra thuế TNDN Chi cục Thuế hạn chế Việc Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu công tác kiểm tra thuế TNDN, K in - h thu thập, tìm hiểu số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài chưa phong phú phần nhỏ công tác Kiểm tra, tra thuế công tác quản lý thuế ọc Chi cục Thuế Bản thân em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu thầy, Đ Kiến nghị ại h cô giáo, bạn quan tâm để đề tài hoàn thiện Trong thời gian thực tập, tìm hiểu công tác kiểm tra thuế TNDN Do hạn chế thời gian nên chưa sâu nghiên cứu công tác kiểm tra hoàn thuế (thuế GTGT) công tác kiểm tra số sắc thuế khác…tại Chi cục Thuế Trong đó, Chi cục Thuế huyện Đức Thọ việc kiểm tra thuế TNDN gắn liền với việc kiểm tra loại thuế khác DN Vì vậy, phần hành có liên quan chặt chẽ đến hoạt động kiểm tra thuế TNDN Do đó, để đề tài hoàn chỉnh hơn, đề tài sau nghiên cứu hoạt động để góp phần làm rõ mối liên quan hoạt động với đưa biện pháp cụ thể nhằm khắc phục số hạn chế công tác kiểm tra thuế TNDN Chi cục Thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chi cục Thuế Đức Thọ, 2013, Báo cáo tổng hợp kết kiểm tra chấp hành pháp luật thuế trụ sở NNT Chi cục Thuế Đức Thọ, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2011,2012,2013 Bộ tài chính, 2012, Thông tư số 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ tài chính, 2013, Thông tư số 141/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị tế H uế định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2013 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế TNDN luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế GTGT Quốc Hội, 2006, Luật số 78/2006/QH11 Luật Quản lý thuế Quốc Hội, 2008, Luật số 14/2008/QH12 Luật Thuế TNDN Quốc Hội, 2012, Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Quốc Hội, 2013, Luật số 32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều ại h ọc Luật Quản lý thuế K in h luật Thuế TNDN Tổng Cục Thuế, 2008, Quyết định số 528/QĐ-TCT việc ban hành quy trình Đ kiểm tra thuế 10 Tổng Cục Thuế, 2010, Quyết định số 503/QĐ-TCT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Chi cục thuế trực thuộc cục thuế 11 Tổng Cục Thuế, 2010, Quyết định số 504/QĐ-TCT chức năng, nhiệm vụ đội thuộc Chi cục thuế 12 Tổng Cục Thuế, 2010, Quyết định số 2477/QĐ-TCT việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức chi cục thuế trực thuộc cục thuế; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ đội thuộc chi cục Thuế 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, Theo luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 của Quốc Hội khóa XI, khi thực hiện kiểm tra thuế cần tuân thủ các nguyên tắc sau:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐỨC THỌ, DN nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. DN phải nộp 2 bản, một bản..., TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH,  Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của người nộp thuế.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay