Bai 8 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

34 186 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:51

Bài Tồn xã hội ý thức xã hội Nội dung trình bày Ý thức xã hội Mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội PHẦN A: Ý THỨC XÃ HỘI I-CÁC KHÁI NIỆM 1) Ý thức xã hội Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, bao gồm toàn quan niệm, quan điểm cá nhân xã hội từ tượng tình cảm, tâm lý đến quan điểm học thuyết trị, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, nghệ thuật, khoa học, triết học VD: Ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao  thông người dân Giao thông 2) Tâm lý xã hội Tâm lý xã hội toàn tâm trạng, thói quen, tình cảm người, hình thành cách tự phát ảnh hưởng trực tiếp điều kiện sinh sống hàng ngày, chưa khái quát thành lý luận VD :Lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình cảm  gia đình, tình yêu đôi lứa… 3) Hệ tư tưởng   Hệ tư tưởng toàn quan điểm, quan niệm hệ thống hóa thành lý luận, học thuyết đạo đức trị, pháp quyền Hệ tư tưởng không hình thành cách tự phát, mà hình thành cách tự giác nhà tư tưởng giai cấp định xây dựng nên nhằm phản ánh bảo vệ lợi ích giai cấp họ  VD: + Tư tưởng HCM giải phóng dân tộc “ Cách mạng giải phóng dân tộc phải thực đường bạo lực, kết hợp với lực lượng trị quần chúng với lực lượng vũ trang nhân dân” + Tư tưởng HCM độc lập dân tộc với chân lí bất hủ có giá trị cho thời đại “ Không có quý độc lập tự do.” Hệ tư tưởng khoa học: Là hệ tư tưởng giai cấp cách mạng có sứ mệnh lật đổ xã hội cũ lỗi thời, xây dựng xã hội tiến VD: Tư tưởng HCM xây dựng XHCN Việt Nam “  Chúng ta phải xây dựng tảng vật chất kĩ thuật CNXH, đưa miền Bắc tiến dần lên CNXH có công nghiệp nông nghiệp đại, có văn hóa khoa học tiên tiến Trong trình cách mạng xã hội chủ nghĩa phải cải tạo kinh tế cũ xây dựng kinh tế mới, mà xây dựng nhiệm vụ chủ chốt lâu dài 3) Hậu      Học hành sa sút Phẩm chất, đạo đức nếp sống lành mạnh bị băng hoại, suy đồi Đánh thân rơi vào vòng tù tội Làm gia đình bố mẹ đau lòng Bị xã hội lên án, bị người đời khinh rẻ IV- GIẢI PHÁP 1) Về phía thân     Cần xác định rõ vai trò xã hội Xây dựng tư tưởng, suy nghĩ lành mạnh, lí tưởng sống cao đẹp thấm nhuần tư tưởng HCM tư tưởng Lê nin Nỗ lực phấn đấu, say mê học tập, nghiên cứu khoa học Tham gia tích cực vào hoạt động sống lành mạnh phong trào như: “ Học tập làm theo gương đạo đức HCM.” 2) Về phía gia đình xã hội  Các bậc cha mẹ phải sống tốt để nêu gương truyền thống gia đình cho trẻ, chăm lo giáo dục quan tâm đến tâm tư tình cảm con, quan tâm đến việc học tập, mối quan hệ hoạt động bên xã hội Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở học tập tham gia vào hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh • Các đoàn thể đoàn niên, hội sinh viên địa phương phải tăng cường lãnh đạo, quan tâm sát đến hoạt động bạn trẻ nay: + Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lí tưởng, giúp bạn trẻ nhận thức tư tưởng Mac.Lê-nin tư tưởng HCM, bồi dưỡng kĩ sống, kĩ ứng xử, giao tiếp nhiều kĩ khác + Tạo môi trường sống lành mạnh, hoạt động xã hội bổ ích để đáp ứng nhu cầu tình cảm giới trẻ giúp bạn trẻ hoàn thiện nhân cách, xây dựng lí tưởng sống cao đẹp, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc + Tuyên truyền, vận động giới trẻ tham gia hoạt động giáo dục như: hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình nghĩa, đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặc biệt vận động giới trẻ: “ Học tập làm theo gương đạo đức HCM.” Tuyên truyền PHẦN B: MỐI QUAN HỆ GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI (TỒN TẠI XÃ HỘI Ý THỨC XÃ HỘI) I- TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 1) Mối quan hệ:   Ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, tồn xã hội sinh định, tồn xã hội thay đổi sớm muộn ý thức xã hội thay đổi theo C.Mac khẳng định: “ Không phải ý thức người định tồn họ, trái lại tồn XH họ định ý thức họ 2) Ví dụ Tồn xã hội      Quyết định Xã hội Cộng sản nguyên thủy, lực lượng sản xuất chung, ăn chung hưởng thụ chung Chế độ chiếm hữu nô lệ: Xã hội phân hóa giàu nghèo, người bóc lột người khác Xã hội phong kiến: Lao động nô lệ thay lao động nông nô Chế độ tư chủ nghĩa hình thành phát triển lòng xã hội phong kiến Chủ trương xây dựng xã hội chủ nghĩa      Ý thức xã hội Chưa nảy sinh quan niệm tư hữu Đầu óc tư hữu, tư tưởng ăn bám, chủ nghĩa cá nhân xuất phát triển, lao động chủ yếu nô lệ Chế độ chiếm hữu nô lệ bị trích coi trái với nghĩa cần phải xóa bỏ Chế độ phong kiến vô nhân đạo, cần phải thay chế độ tư Phê phán xã hội tư 3) Kết luận  Khi muốn tìm hiểu nguồn gốc tượng ý thức tư tưởng, cần phải phân tích điều kiện sinh hoạt vật chất sản sinh II- SỰ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TỒN TẠI XÃ HỘI Khi khẳng định vai trò tồn xã hội ý thức xã hội, Triết học Mác lê nin đồng thời thừa nhận tính độc lập tương đối ý thức xã hội tồn xã hội  Một biểu tính độc lập tương đối ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội Những ý thức xã hội tiên tiến phản ánh đắn quy luật khách quan, đạo người hoạt động thực tiễn đạt kết cao, thúc đẩy tồn xã hội phát triển hoàn thiện Ngược lại, ý thức xã hội lạc hậu có tác động kìm hãm phát triển tồn xã hội VD: tác động trở lại ý thức xã hội tồn xã hội: Hệ  tư tưởng tư sản tác động mạnh mẽ đến xã hội nước Tây Âu vào kỉ XVII, XVIII Hệ tư tưởng vô sản lại trở thành vũ khí mặt tư tưởng giai cấp vô sản đấu tranh để xóa bỏ xã hội tư Bài học rút Phải nhận thức rõ điều kiện vật chất, tinh thần gia đình để có tư tưởng đắn VD: Nếu gia đình nghèo, không ăn chơi, đua đòi   theo bạn bè mà phải chăm học tập, sống lành mạnh tham gia lao động phù hợp để giúp đỡ gia đình Hiểu tình hình đất nước, từ xây dựng lý tưởng sống cao đẹp VD: Thanh niên chủ nhân tương lai đất nước Đứng trước thời kỳ hội nhập, kinh tế mở cửa đất nước, niên phải xây dựng lý tưởng sống cao đẹp, phải say mê học tập, nghiên cứu khoa học để mai sau phục vụ đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh thịnh trị, đưa đất nước sánh với cường quốc năm châu giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 8 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 8 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 8 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , 2) Tâm lý xã hội, Thói hư tật xấu, 2) Về phía gia đình và xã hội, I- TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay