Bai 6 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

23 277 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:50

1 Những hành động sau trái với quy luật phát triển? a Thiếu kiên trì nhẫn nại b Tích tiểu thành đại c Góp gió thành bảo d Có công mài sắt có ngày nên kim Việc lai tạo giống, biến đổi gen trồng vật nuôi có phù hợp với quy luật không? Phủ định biện chứng phủ định siêu hình:  Phủ định gì? Bảo tàn phá Cháy rừng  Phủ định gì? Phủ định xoá bỏ tồn vật, tượng Có quan niệm phủ định : Phủ định biện chứng Phủ định siêu hình Cô giáo trao cho hai bạn A, B người hạt thóc yêu cầu hai bạn phủ định hạt táo Thực theo yêu cầu cô giáo, bạn A nghiền nát hạt thóc mình, bạn B đem gieo hạt thóc xuống đất (trong điều kiện bình thường) Những hạt thóc có bị phủ định hay không? Vì sao? Cách phủ định hạt thóc mà bạn A bạn B áp dụng khác chỗ nào? a Phủ định siêu hình: Nấu, rán, luộc… ăn( hết) a Phủ định siêu hình: - Vì trứng bị phủ định? - Sau phủ định, trứng tồn không? - Các vật có phát triển không? Phủ định siêu hình phủ định diễn tác động từ bên ngoài, cản trở xoá bỏ tồn phát triển tự nhiên vật (phủ định trơn) b Phủ định biện chứng: Trứng Gà b Phủ định biện chứng: - Vì trứng bị phủ định? - Quả trứng phát triển nào?  Phủ định biện chứng phủ định diễn phát triển thân SV HT b Phủ định biện chứng:  Phủ định biện chứng có đặc điểm bản: - Tính khách quan Vì phủ định biện - Tính kế thừa chứng mang tính khách quan? * Tính khách quan: nguyên nhân phủ định nằm thân vật, tượng, kết việc giải mâu thuẫn  đời thay cho cũ Tính khách quan: Quá trình tiến hóa loài người * Tính kế thừa: Cái cũ có mối liên hệ nào? (Cái đời từ đâu?) Cái đời sở kế thừa yếu tố tích cực; gạt bỏ yếu tố tiêu cực, lỗi thời cũ Tính kế thừa: XHCN TBCN CHNL CSNT PK Khuynh hướng phát triển SV, HT: Sv, ht tồn Svht Phủ định lần Svht Phủ định lần (Phủ định phủ định) … Khuynh hướng phát triển SV, HT: … … Khuynh hướng phát triển SV, HT:  Khuynh hướng phát triển SV, HT vận động lên, đời kế thừa, thay cũ phát triển trình độ ngày cao hơn, hoàn thiện 2 Khuynh hướng phát triển SV, HT: Đường xoắn ốc * Bài học: - Không nên ảo tưởng đời đễ dàng - Luôn nhận thức mới, ủng hộ mới, khuynh hướng phát triển tất yếu vật tượng - Tránh bảo thủ, phủ định trơn Bài tập củng cố: So sánh khác phủ định siêu hình phủ định biện chứng? Phủ định biện chứng: Phủ định siêu hình: - Diễn can thiệp, tác động từ bên - Xóa bỏ tồn phát triển tự SV, HT Tiêu diệt phát triển - Diễn phát triển bên thân SV, HT - Không xóa bỏ tồn tại, phát triển SV, HT Là sở, tiền đề cho phát triển Bài tập củng cố: Theo quan điểm vật biện chứng, nguyên nhân phủ định: a Nằm cũ b Nhờ tác động từ bên c Nằm thân vật 1 Làm câu hỏi tập sách giáo khoa Có lần sinh viên hỏi Clốt Béc-na (1813 – 1878), nhà sinh lí học người Pháp: Thưa thầy, điều quan trọng y học? Những kiện thực tiễn! - Ông rành rọt trả lời Em tìm hiểu: a Thực tiễn gì? Các dạng hoạt động thực tiễn b ý kiến Clốt Béc-na hay sai? c Thực tiễn có vai trò gỡ nhận thức? [...]... SV, HT - Không xóa bỏ sự tồn tại, phát triển của SV, HT Là cơ sở, tiền đề cho sự phát triển Bài tập củng cố: 2 Theo quan điểm duy vật biện chứng, nguyên nhân của sự phủ định: a Nằm giữa cái cũ và cái mới b Nhờ sự tác động từ bên ngoài c Nằm ngay trong bản thân sự vật 1 Làm các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa 2 Có lần 1 sinh viên hỏi Clốt Béc-na (1813 – 1878), nhà sinh lí học người Pháp: Thưa... trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn 2 Khuynh hướng phát triển của SV, HT: Đường xoắn ốc * Bài học: - Không nên ảo tưởng về sự ra đời đễ dàng của cái mới - Luôn nhận thức cái mới, ủng hộ cái mới, vì đó là khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng - Tránh bảo thủ, phủ định sạch trơn Bài tập củng cố: 1 So sánh sự khác nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng? Phủ định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 6 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 6 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 6 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay