Bai 5 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

25 237 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:50

TRƯỜNG THPT BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NỘI DUNG BÀI HỌC 1.Chất Lượng 3.Quan hệ biến đổi lượng biến đổi chất Chất cu 63,54 1083độ c 2880 độ c Công hữu CNXH Không có bóc lột Bình đẳng CÁCH MẠNG XÃ HỘI LÀ NGÀY HỘI CỦA QUẦN CHÚNG LAO ĐỘNG CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA 1917 CÁCH MẠNG THÁNG NĂM 1945 Sài gòn 24/8/1945 Hà nội 2/9/1945 CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP NGÀY 2-9-1945 Sống hoà bình, hạnh phúc Những đặc điểm nói lên điều gì? Chất dùng để thuộc tính vốn có vật tượng, tiêu biểu cho vật tượng đó, phân biệt với vật tượng khác Lượng Khí oxi cấu tạo nguyên tử oxi hiđrô Nước ô xi Trường Nguyễn Gia Thiều có 46 lớp Dân số Việt Nam năm 1999 khoảng 76 triệu Vậy lượng gì? Dùng để tính quy định vốn có vật tượng trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (to, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)…của vật tượng Kết luận: Vật vật tượng giới có mặt chất nà mặt lượng thống với (đều tính quy định vốn có vật) Quan hệ biến đổi lượng biến đổi chất a Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất 100 độ c Nước sôi độ c -Sự biến đổi vật tượng bắt đầu thay đổi lượng - Sự biến đổi lượng dẫn đén biến đổi chất độ xác định - “Độ”: Giới hạn mà biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật tượng 30 cm Hình chữ nhật có cạnh dài 30 cm cạnh ngắn bao nhiêu? - “Điểm nút”:Điểm giới hạn mà biến đổi lượng làm thay đổi chất vật tượng Nước sôi 100 -0 Đóng băng 99 Nước chưa sôi Ba ng ta n.WMV b Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất -Mỗi vật tượng có chất đặc trưng lượng phù hợp - Khi chất đời lại bao hàm lượng để tạo thành thống chất lượng Lợn lai kinh tế Kết luận: Cách thức vận động, phát triển vật tượng là: chuyển hoá biện chứng biến đổi lượng thành biến đổi chất ngược lại Bài học thực tiễn - Trong hoạt động thực tiễn: muốn tạo biến đổi chất, thiết phải tạo biến đổi lượng đến giới hạn độ - Trong học tập rèn luyện: phải kiên trì, nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ, chống quan điểm nôn nóng, đốt cháy gia đoạn [...]...Trường Nguyễn Gia Thiều có 46 lớp Dân số Việt Nam năm 1999 khoảng 76 triệu Vậy lượng là gì? Dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật hiện tượng về trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (to, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số... đều có mặt chất nà mặt lượng thống nhất với nhau (đều là tính quy định vốn có của sự vật) 3 Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất a Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất 100 độ c Nước sôi 0 độ c -Sự biến đổi của các sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu bằng sự thay đổi của lượng - Sự biến đổi về lượng chỉ dẫn đén sự biến đổi về chất ở một độ xác định - “Độ”: Giới hạn... chất của sự vật hiện tượng 30 cm Hình chữ nhật có cạnh dài là 30 cm vậy cạnh ngắn là bao nhiêu? - “Điểm nút”:Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật hiện tượng Nước sôi 100 -0 Đóng băng 99 Nước chưa sôi Ba ng ta n.WMV b Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất -Mỗi sự vật hiện tượng đều có chất đặc trưng và lượng phù hợp - Khi chất mới ra đời lại bao hàm một lượng... giữa chất và lượng Lợn lai kinh tế Kết luận: Cách thức của sự vận động, phát triển của sự vật hiện tượng là: sự chuyển hoá biện chứng giữa sự biến đổi về lượng thành sự biến đổi về chất và ngược lại 4 Bài học thực tiễn - Trong hoạt động thực tiễn: muốn tạo ra sự biến đổi về chất, nhất thiết phải tạo ra sự biến đổi về lượng đến giới hạn của độ - Trong học tập và rèn luyện: chúng ta phải kiên trì, nhẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 5 bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 5 bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay