Bai 10 quan niệm về đạo đức bài giảng giáo dục công dân lớp 10

12 231 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:48

Trọng tâm 1) Quan niệm đạo đức 2) So sánh đạo đức với pháp luật & phong tục tập quán 3) Vai trò đạo đức đời sống người Bài tập tình : a) Trên đường em gặp cụ già nhờ dẫn qua đường Em làm gì? Tại sao? b) Trên chuyến xe buýt có phụ nữ bồng nhỏ Một anh niên đứng lên nhường chỗ Anh niên ứng xử hay sai? Tại sao? c) Trong lớp có bạn B nhà nghèo Các bạn lớp động viên giúp đỡ B Theo bạn cách ứng xử đẹp hay không? Tại sao? Hỏi: 1_Sự điều chỉnh mang tính bắt buộc hay tự giác? 2_Sự điều chỉnh tác động mối quan hệ người với người? 3_Sự điều chỉnh có XH ủng hộ hay không? 1) Quan niệm đạo đức Đạo đức hệ thống chuẩn mực xã hội, mà nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho lợi ích cá nhân hài hòa với lợi ích xã hội 2 So sánh đạo đức với pháp luật & phong tục tập quán a) Điểm giống đạo đức, pháp luật & phong tục tập quán : _ Là hình thái ý thức xã hội _ Là phương thức điều chỉnh hành vi người _ Thay đổi theo thời gian không gian _ Mang tính giai cấp b) Điểm khác đạo đức & pháp luật : • Yêu cầu • xã hội •Cách thức •điều chỉnh ĐẠO ĐỨC • Yêu cầu cao PHÁP LUẬT • Yêu cầu • tối thiểu • • Mang tính • bắt buộc Mang tính • tự giác •Biện pháp •điều chỉnh • Dư luận XH •Lương tâm • Cách thức • Khẩu ngữ •quy định • Những biện pháp cưỡng chế PL • Văn PL c) Điểm khác đạo đức & phong tục tập quán : ĐẠO ĐỨC • Điều chỉnh hành vi xuất phát từ • Thay đổi • Sự hiểu biết, quan niệm sống PHONG TỤC TQ • Thói quen, nếp sống lâu đời • Kịp với thời đại • Thay đổi chậm mang ý nghĩa tích cực phù hợp lạc hậu với XH với XH mỹ tục hủ tục Vai trò đạo đức với đời sống người : a) Đối với cá nhân : _ b) giúp cá nhân có ý thức & lực sống thiện, sống có ích Đối với gia đình : _ tảng hạnh phúc GĐ, tạo phát triển ổn định, vững c) Đối với xã hội : _ sức khỏe xã hội : Khi quy tắc đạo đức tôn trọng XH phát triển ổn định Khi quy tắc đạo đức bị xem thường XH ổn định Kết luận Đạo đức nguồn sông, gốc  cá nhân cần biến quan niệm đạo đức thành hành vi đạo đức sống [...]...c) Đối với xã hội : _ là sức khỏe của xã hội : Khi quy tắc đạo đức được tôn trọng XH phát triển ổn định Khi quy tắc đạo đức bị xem thường XH mất ổn định Kết luận Đạo đức như nguồn của sông, như gốc của cây  vì thế mỗi cá nhân cần biến những quan niệm đạo đức thành hành vi đạo đức trong cuộc sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 quan niệm về đạo đức bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 10 quan niệm về đạo đức bài giảng giáo dục công dân lớp 10 , Bai 10 quan niệm về đạo đức bài giảng giáo dục công dân lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay