MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HKI MÔN HÓA 12

10 264 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:29

Ma trận đề thi, đề thi , đáp án môn Hóa 12 nâng cao dành cho học sinh và giáo viên tham khảo trong kỳ thi HKI và thi THPT Quốc gia. tài liệu hữu ích cho gióa viên và phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. I MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Cấp độ tư Chủ đề 1.Este- lipit Cacbohidrat Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Yêu cầu kiến thức kỹ -Khái niệm este, chất béo; danh pháp - Tổng hợp kiến thức, có este - tập phản ứng xà phòng hóa este đơn chức -bài tập phản ứng xà phòng hóa , pứ cháy hỗn hợp este đơn chức; xà phòng hóa chất béo Số câu hỏi Số điểm 0,4 đ 0,8 đ 0,4 đ 1,6đ 3.2 đ Yêu cầu kiến thức kỹ Số câu hỏi Số điểm aminaminoaxxitprotein polime vật liệu polime Đại cương kim loại Kim loại kiềm, kiềm thổ Cộng Vận dụng mức độ cao Yêu cầu kiến thức kỹ Số câu hỏi Số điểm Yêu cầu kiến thức kỹ Số câu hỏi Số điểm Yêu cầu kiến thức kỹ Số câu hỏi Số điểm Yêu cầu kiến thức kỹ Số câu hỏi Số điểm -Cấu tạo glucozo - tập thực tế sản xuất vận dụng tính chất cacbohidrat 1 0,4 đ 0,4 đ -Bài tập phản ứng cháy amin -Bài toán aminoaxit pứ với dd kiềm, dd axit 0.8 đ - tính bazo amin - khái niệm aminoaxit; peptit Bài toán thủy phân peptit 0,8 đ Khái niệm polime, phản ứng trùng hợp, trùng ngưng 1,2 đ 0,4 đ 2,4 đ Phân loại polime sở vật liệu cho trước 0,8 đ 0,4 đ 1,2 đ - dãy điện hóa -pin điện hóa - điện phân -điều chế kim loại - tập điện phân -bài tập kim loại phản ứng với muối tổng hợp 1 0,8 đ 0,4 đ 0,4 đ 0,4đ 2,0 đ Tính chất kim loại kiềm 1 Tống số câu 0,4 đ 6 Tổng số điểm 3,6 đ 1,6 đ 2,4 đ 2,4 đ 0,4đ 25 10,0 đ * Mức độ biết: câu gồm câu 2,6,11,13,14,17,19,20, 21 * Mức độ hiểu: câu gồm câu 7,16,24,25 * Mức độ vận dụng: câu gồm câu 1, 3,8,9,12,23 * Vận dụng mức độ cao: câu gồm câu 4, 5,10,15,18,22 Trang 1/10 - Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn thi: HÓA HỌC 12 - NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 132 II ĐỀ THI Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N= 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 Câu 1: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H 2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 50 B 200 C 100 D 150 Câu 2: Polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ nitron B tơ visco C tơ nilon-6,6 D tơ tằm Câu 3: Trong số phát biểu sau anilin: (1) Anilin chất lỏng, tan nuớc, tan etanol, benzen (2) Anilin có tính bazo, dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh (3) Anilin tác dụng với HNO2 nhiệt độ thấp (0 – 5°C) cho muối diazoni (4) Anilin nguyên liệu quan trọng công nghiệp phẩm nhuộm, dược phẩm (5) Anilin tham gia phản ứng với nuớc Br2 khó hon benzen Dãy gồm phát biểu là: A (1), (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (1), (3), (4) D (1), (3), (4), (5) ( Dành cho câu 4,5,6) Cho axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) phản ứng với anhidric axetic thu axit axetylsalixylic (aspirin) Câu 4: Công thức phân tử axit axetylsalixylic là: A C9H8O4 B C8H9O4 C C7H6O4 D C4H6O3 Câu 5: Cho 18,0 gam axit axetylsalixylic phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,35 mol KOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam chất rắn Giá trị m A 35,8 B 34,0 C 32,2 D 31,3 Câu 6: Trong y học, axit axetylsalixylic dùng để làm gì? A Thuốc cảm, chống đau, hạ sốt, chống viêm B Thuốc trị đau đầu, giảm say tàu xe C Thuốc chống nôn, phòng ngừa đau tim D Thuốc chống đột quỵ, hoại tử Câu 7: Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml dung dịch AgNO 0,6M thời gian thu 22,56 gam chất rắn A dung dịch B Cho 15,45g kim loại M vào dung dịch B khuấy đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch chứa muối 17,355 gam chất rắn Z Kim loại M là: A Zn B Mg C Pb D Fe Câu 8: Cho dãy chất: CH 2=CHCl, CH 2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng ngưng A B C D Câu 9: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, saccarozo, protein, NaOH, Na 2CO3 Số chất dãy tham gia phản ứng thủy phân điều kiện thích hợp A B C D Câu 10: Hocmon cocticotropin (ACTH) sinh thùy truớc tuyến yên, có tác dụng kích thích phát triển lớp vỏ tuyến thuợng thận Khi phân lập nghiên cứu ACTH số loài động vật, nguời a thấy có tetrapeptit (X): Val – Lys – Val – Tyr tripeptit (Y): Ala – Glu – Ala Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm (X) (Y) thu đuợc loại amino axit, dó có 2,925 gam valin 1,335 gam alanin Trong m gam hỗn hợp trên, hiệu khối luợng (X) (Y) A 6,35 gam B 4,17 gam C 4,1825 gam D 5,4525 gam Trang 2/10 - Mã đề thi 132 Câu 11: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 Câu 12: Hoà tan 5,36 gam CaO, Mg, Ca, MgO dung dịch HCl vừa đủ thu 1,624 lít khí H2(đktc) dung dịch có 6,175 gam MgCl2 m gam CaCl2 giá trị m A 8,0475 gam B 7,4925 gam C 8,6025 gam D 7,770 gam Câu 13: Cho dãy kim loại: Ag, Fe, Au, Al Kim loại dãy có độ dẫn điện tốt A Al B Au C Ag D Fe Câu 14: Dãy gồm ion xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là: A Cu2+, Al3+, K+ B Al3+, Cu2+, K+ C K+, Cu2+, Al3+ D K+, Al3+, Cu2+ Câu 15: Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 Cu vào cốc nuớc, khuấy cho phản ứng hoàn toàn Sau phản ứng, lọc đuợc gam chất rắn không tan dung dịch Y Ðiện phân dung dịch Y tới dung dịch hết Cl-, anot thoát 3,36 lít khí (đktc) Số gam hỗn hợp X ban đầu (bỏ qua trình thủy phân FeCl3 nuớc) A 17,25 gam B 20,45 gam C 16,25 gam D 19,45 gam Câu 16: Cho Eo (Zn2+/Zn) = – 0,76V; Eo (Sn2+/Sn) = – 0,14V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn–Sn A 0,62V B 0,90V C – 0,62V D – 0,90V Câu 17: Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5NH2 D NH3 Câu 18: Cho hỗn hợp gồm kim loại M, X vào dung dịch chứa Cu(NO3)2, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu đuợc kết tủa gồm kim loại M, Cu dung dịch chứa muối M(NO 3)2 X(NO3)2 Thứ tự xếp theo chiều tăng dần tính khử kim loại là: A Cu, M, X B X, Cu, M C Cu, X, M D M, Cu, X Câu 19: Chọn phát biểu Trong pin điện hóa Zn-Cu: A Tại anot xảy trình oxi hóa Cu catot xảy trình khử Zn B Tại anot xảy trình oxi hóa Zn catot xảy trình khử ion Cu2+ C Tại anot xảy trình oxi hóa Zn catot xảy trình khử Cu D Tại anot xảy trình oxi hóa Cu catot xảy trình khử ion Zn2+ Câu 20: Đồng phân saccarozơ A glucozơ B mantozơ C fructozơ D xenlulozơ Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (như H2O, ) phản ứng A nhiệt phân B trao đổi C trùng hợp D trùng ngưng Câu 22: Đem xà phòng hóa hoàn toàn kg chất béo có số axit 5,04 cách đun nóng với 3,51 lit dung dịch KOH 5M, sau phản ứng hoàn toàn cần 0,3 mol HCl để trung hòa lượng KOH dư Khối lượng xà phòng thu là: A 4,7562 kg B 5,4427 kg C 5,3503 kg D 5,1667 kg 0 Câu 23: Cho suất điện động chuẩn E0 pin điện hóa : E X-Y = 1,10V; E X-Z = 0,78V; E T-Z = 0,56V (X, Y, Z, T kim loại).Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A T, Z, X, Y B Z, T, X, Y C X, T, Z, Y D Y, Z, T, X Câu 24: Chất tham gia phản ứng tráng gương A axit axetic B xenlulozơ C mantozơ D tinh bột Câu 25: Cho sơ đồ sau (các chữ sản phẩm hữu cơ, C6H5OH phenol): + ,t P2 O KCN CH 3Cl → X H3O→ Y → Z C6 H5OH→ T NaOHd →­ M + N Công thức cấu tạo M N A CH3COONa C6H5ONa C CH3OH C6H5COONa B CH3COONa C6H5CH2OH D CH3COONa C6H5COONa - HẾT Trang 3/10 - Mã đề thi 132 III ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn thi: HÓA HỌC 12 - NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề thi 132 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N= 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 Mã đề thi 132 Câu 1: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H 2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 50 B 200 C 100 D 150 Câu 2: Polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ nitron B tơ visco C tơ nilon-6,6 D tơ tằm Câu 3: Trong số phát biểu sau anilin: (1) Anilin chất lỏng, tan nuớc, tan etanol, benzen (2) Anilin có tính bazo, dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh (3) Anilin tác dụng với HNO2 nhiệt độ thấp (0 – 5°C) cho muối diazoni (4) Anilin nguyên liệu quan trọng công nghiệp phẩm nhuộm, dược phẩm (5) Anilin tham gia phản ứng với nuớc Br2 khó hon benzen Dãy gồm phát biểu là: A (1), (2), (3), (4), (5) B (1), (2), (4), (5) C (1), (3), (4) D (1), (3), (4), (5) ( Dành cho câu 4,5,6) Cho axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) phản ứng với anhidric axetic thu axit axetylsalixylic (aspirin) Câu 4: Công thức phân tử axit axetylsalixylic là: A C9H8O4 B C8H9O4 C C7H6O4 D C4H6O3 Câu 5: Cho 18,0 gam axit axetylsalixylic phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,35 mol KOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam chất rắn Giá trị m A 35,8 B 34,0 C 32,2 D 31,3 Câu 6: Trong y học, axit axetylsalixylic dùng để làm gì? A Thuốc cảm, chống đau, hạ sốt, chống viêm B Thuốc trị đau đầu, giảm say tàu xe C Thuốc chống nôn, phòng ngừa đau tim D Thuốc chống đột quỵ, hoại tử Câu 7: Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml dung dịch AgNO 0,6M thời gian thu 22,56 gam chất rắn A dung dịch B Cho 15,45g kim loại M vào dung dịch B khuấy đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch chứa muối 17,355 gam chất rắn Z Kim loại M là: A Zn B Mg C Pb D Fe Câu 8: Cho dãy chất: CH 2=CHCl, CH 2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng ngưng A B C D Câu 9: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, saccarozo, protein, NaOH, Na 2CO3 Số chất dãy tham gia phản ứng thủy phân điều kiện thích hợp A B C D Câu 10: Hocmon cocticotropin (ACTH) sinh thùy truớc tuyến yên, có tác dụng kích thích phát triển lớp vỏ tuyến thuợng thận Khi phân lập nghiên cứu ACTH số loài động vật, nguời ta thấy có tetrapeptit (X): Val – Lys – Val – Tyr tripeptit (Y): Ala – Glu – Ala Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm (X) (Y) thu đuợc loại amino axit, dó có 2,925 gam valin 1,335 gam alanin Trong m gam hỗn hợp trên, hiệu khối luợng (X) (Y) A 6,35 gam B 4,17 gam C 4,1825 gam D 5,4525 gam Câu 11: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl Trang 4/10 - Mã đề thi 132 A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 Câu 12: Hoà tan 5,36 gam CaO, Mg, Ca, MgO dung dịch HCl vừa đủ thu 1,624 lít khí H2(đktc) dung dịch có 6,175 gam MgCl2 m gam CaCl2 giá trị m A 8,0475 gam B 7,4925 gam C 8,6025 gam D 7,770 gam Câu 13: Cho dãy kim loại: Ag, Fe, Au, Al Kim loại dãy có độ dẫn điện tốt A Al B Au C Ag D Fe Câu 14: Dãy gồm ion xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là: A Cu2+, Al3+, K+ B Al3+, Cu2+, K+ C K+, Cu2+, Al3+ D K+, Al3+, Cu2+ Câu 15: Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 Cu vào cốc nuớc, khuấy cho phản ứng hoàn toàn Sau phản ứng, lọc đuợc gam chất rắn không tan dung dịch Y Ðiện phân dung dịch Y tới dung dịch hết Cl-, anot thoát 3,36 lít khí (đktc) Số gam hỗn hợp X ban đầu (bỏ qua trình thủy phân FeCl3 nuớc) A 17,25 gam B 20,45 gam C 16,25 gam D 19,45 gam Câu 16: Cho Eo (Zn2+/Zn) = – 0,76V; Eo (Sn2+/Sn) = – 0,14V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn–Sn A 0,62V B 0,90V C – 0,62V D – 0,90V Câu 17: Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5NH2 D NH3 Câu 18: Cho hỗn hợp gồm kim loại M, X vào dung dịch chứa Cu(NO3)2, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu đuợc kết tủa gồm kim loại M, Cu dung dịch chứa muối M(NO 3)2 X(NO3)2 Thứ tự xếp theo chiều tăng dần tính khử kim loại là: A Cu, M, X B X, Cu, M C Cu, X, M D M, Cu, X Câu 19: Chọn phát biểu Trong pin điện hóa Zn-Cu: A Tại anot xảy trình oxi hóa Cu catot xảy trình khử Zn B Tại anot xảy trình oxi hóa Zn catot xảy trình khử ion Cu2+ C Tại anot xảy trình oxi hóa Zn catot xảy trình khử Cu D Tại anot xảy trình oxi hóa Cu catot xảy trình khử ion Zn2+ Câu 20: Đồng phân saccarozơ A glucozơ B mantozơ C fructozơ D xenlulozơ Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (như H2O, ) phản ứng A nhiệt phân B trao đổi C trùng hợp D trùng ngưng Câu 22: Đem xà phòng hóa hoàn toàn kg chất béo có số axit 5,04 cách đun nóng với 3,51 lit dung dịch KOH 5M, sau phản ứng hoàn toàn cần 0,3 mol HCl để trung hòa lượng KOH dư Khối lượng xà phòng thu là: A 4,7562 kg B 5,4427 kg C 5,3503 kg D 5,1667 kg 0 Câu 23: Cho suất điện động chuẩn E0 pin điện hóa : E X-Y = 1,10V; E X-Z = 0,78V; E T-Z = 0,56V (X, Y, Z, T kim loại).Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A T, Z, X, Y B Z, T, X, Y C X, T, Z, Y D Y, Z, T, X Câu 24: Chất tham gia phản ứng tráng gương A axit axetic B xenlulozơ C mantozơ D tinh bột Câu 25: Cho sơ đồ sau (các chữ sản phẩm hữu cơ, C6H5OH phenol): + ,t P2 O KCN CH 3Cl → X H3O→ Y → Z C6 H5 OH→ T NaOHd →­ M + N Công thức cấu tạo M N A CH3COONa C6H5ONa C CH3OH C6H5COONa B CH3COONa C6H5CH2OH D CH3COONa C6H5COONa - HẾT Trang 5/10 - Mã đề thi 132 SỞ GD - ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT TĂNG BẠT HỔ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Môn thi: HÓA HỌC 12 NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N= 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Chất X có công thức phân tử C 3H6O2 X este axit axetic (CH 3COOH) Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 dung dịch NaOH (vừa đủ), thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,2 B 9,6 C 8,2 D 16,4 Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin Số chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 (đun nóng), thu 0,2 mol Ag Giá trị m A 18,0 B 16,2 C 9,0 D 36,0 7.Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất kết tủa màu A đỏ B xanh C trắng D tím Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5NH2 D NH3 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng A CH2 = CHCOOH B C2H5OH C H2NCH2COOH D CH3COOH 10 Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (hay tơ nhân tạo) ? A Tơ tằm B Tơ nilon-6,6 C Tơ visco D Bông 11 Cho dãy kim loại: K, Mg, Cu, Al Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D 12 Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại vào lượng dư dung dịch A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 13 Phản ứng hoá học xảy pin điện hoá Zn - Cu Cu 2+ + Zn → Cu + Zn2+ Trong pin 2+ A Cu bị oxi hoá B Cu cực âm C Zn cực âm D Zn cực dương 14 Phản ứng xảy cực âm pin Zn - Cu A Zn → Zn2+ + 2e B Cu → Cu2+ + 2e C Cu2+ + 2e → Cu D Zn2+ + 2e → Zn 15 Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 16.Đốtcháyhoàntoànmộtesteđơnchức,mạchhởX(phântửcósốliênkếtπnhỏhơn3),thu đượcthểtíchkhíCO2 bằng6/7thểtíchkhíO2 đãphảnứng(cácthểtíchkhíđoởcùngđiềukiện) Cho8,88gamXtácdụnghoàntoànvới200mldungdịchKOH0,7MthuđượcdungdịchY.CôcạnY thu m gamchất rắn khan Giá trịcủa mlà A.10,56 B 12,88 C 8,88 D 6,66 17 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm: Axit propionic; metyl fomiat; metyl propionat; etyl axetat Trang 6/10 - Mã đề thi 132 cần dùng vừa đủ 9,52 lít khí O ( đktc) Sau phản ứng thu m gam CO Nếu cho hỗn hợp ban đầu đem phản ứng với NaOH 0,5M thể tích NaOH cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp 200ml Giá trị m là: A 200 ml B 100 ml C 400 ml D 300 ml 18 Cho sơ đồ sau (các chữ sản phẩm hữu cơ): + H O ,t P2 O C H OH KCN NaOHd ­ CH 3Cl  → X  → Y → Z  → T  →M + N Công thức cấu tạo M N A CH3COONa C6H5ONa B CH3COONa C6H5CH2OH C CH3OH C6H5COONa D CH3COONa C6H5COONa 19.Xenlulozơ tác dụng với (CH3CO)2O (xúc tác H2SO4 đặc) tạo 9,84 gam este axetat 4,8 gam CH3COOH Công thức este axetat A [C6H7O2(OOCCH3)3]nB [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n C [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]nD.[C6H7O2(OOCCH3)3]n [C6H7O2(OOCCH3)OH]n 20 Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ x mol mantozơ thời gian thu dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân chất 75%) Khi cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 lượng Ag thu 0,095 mol Tính x A 0,01 mol B 0,095 mol C 0,02 mol D 0,03 mol 21 Có dung dịch sau : Phenylamoniclorua, ancol benzylic, metyl axetat, anilin, glyxin, etylamin, natri axetat, metylamin, alanin, axit glutamic, natri phenolat, lysin Số chất có khả làm đổi màu quì tím chuyển sang xanh : A B C D 22 Một loại cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh Giả thiết S thay cho H nhóm metylen mạch cao su trung bình số mắt xích isopren có cầu nối đisunfua –S-S- A 52 B 25 C 46 D 54 23 Cho x gam hỗn hợp kim loại Ni, Cu vào dung dịch AgNO dư, khuấy kĩ phản ứng kết thúc thu 54 gam kim loại Mặt khác cho x gam hỗn hợp kim loại vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho phản ứng kết thúc thu (x+0,5) gam kim loại Giá trị x A 15,5 B 32,4 C 9,6 D 5,9 24 Hoà tan hỗn hợp Fe Fe2O3 có khối lượng 30 gam dung dịch HCl, axit hết lại lượng Fe dư nặng 1,4 gam đồng thời thoát 2,8 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Khối lượng cùa Fe Fe2O3 hỗn hợp ban đầu A 14 gam 16 gam B 17 gam 13 gam C 15 gam 15 gam D 16 gam 14 gam 25 Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH phân tử), tỉ lệ mO :mN= 80 : 21 Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O (đktc) Dẫn toàn sản phẩm cháy (CO2, H2O N2) vào nước vôi dư khối lượng kết tủa thu A 13 gam B 10 gam C 20 gam D 15 gam Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Số đồng phân cấu tạo đơn chức, mạch hở ứng với công thức phân tử C 4H6O2 phản ứng với NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 2: Đun nóng este CH2=CHCOOC6H5 ( C6H5 gốc phenyl) với lượng dư dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa C6H5OH B C6H5COONa CH3CHO C CH2=CHCOOH C6H5ONa D CH2=CHCOONa C6H5ONa Trang 7/10 - Mã đề thi 132 Câu 3: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm axit panmitic axit stearic , số loại hợp chất chứa nhóm chức este tạo tối đa A 15 B.9 C D.17 Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: C6H5COOC6H5 Tên gọi X là: A benzyl benzoat B phenyl phenolat C phenyl benzoat D Điphenyl este Câu 5: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, HCOOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 dd glucozo, dd saccarozo, dd matozo Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 6: Cho nhận định sau: Phản ứng thủy phân este môi truờng axit tạo ancol axit phản ứng thuận nghịch Khi đun nóng trieste glixerol axit béo với NaOH KOH thu xà phòng Vinyl axetat, metyl acrylat có khả tham gia phản ứng trùng hợp; phản ứng với dd Br Khi thủy phân vinyl axetat môi trường axit tạo axit axetic ancol vinylic Số nhận đinh là: A B C.3 D.4 Câu 7: Cho tất đồng phân bền, mạch hở, có công thức phân tử C 2H4O2 tácdụng với: Na, NaOH, AgNO3/NH3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi Y là: A axit axetic B propyl fomat C ancol etylic D etyl axetat Câu 9: Có nhận định sau: Chất béo trieste glixerol với axit béo Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, Chất béo chất lỏng Chất béo chứa gốc axit không no thường chất rắn nhiệt độ thường gọi mỡ Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng bất thuận nghịch Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Các nhận định A 1, 2, 5, B 1, 2, 4, C 1, 2, D 3, 4, Câu 10: Một cacbohiđrat Z có phản ứng diễn theo sơ đồ sau: Cu(OH) / OH − Z   → dung dÞch xanh thÉm t→ kÕt tña ®á g¹ch Vậy Z A Glucozơ B Saccarozơ C Tinh bột D Xenlulozo Câu 11: Dữ kiện thực nghiệm sau ? A Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan, chứng tỏ glucozơ có nguyên tử cacbon tạo thành mạch vòng B Glucozơ có phản ứng tráng bạc, phân tử glucozơ dạng vòng có nhóm – CHO C Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm – OH vị trí kề D Trong phân tử glucozơ dạng hở nhóm – OH phản ứng với nhóm – CHO cho dạng cấu tạo vòng Câu 12:Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O 2, sinh 1,14 mol CO2 1,06 mol H2O Cũng m gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH khối lượng muối tạo thành : A 23,00 gam B 20,28 gam C 18,28 gam D 16,68 gam Câu 13: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Câu 14: Cho phát biểu sau: (a) Có thể dùng brom dung môi CCl4 để phân biệt glucozơ fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ fructozơ chuyển hoá lẫn (c) Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam Trang 8/10 - Mã đề thi 132 (e) Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (g) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu không A B C D Câu 15: Nhận định sau đúng? A Phân tử mantozơ gốc β - glucozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc thứ C 1, gốc thứ C (C1 – O – C4) B Phân tử saccarozơ gốc β - glucozơ α - fructozơ liên kết với qua nguyên tử oxi, gốc α - glucozơ C1 gốc β - fructozơ C4 (C1 – O – C2) C Tinh bột amilozo có loại liên kết α [1 - 4] glicozit D Xenlulozơ có liên kết β [1 - 4] glicozit α [1 - 6] glicozit Câu 16: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 3,45 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m : A.6,075 B.6,48 C 8,10 D 4,86 Câu 17: Đem 7,4 gam este hữu đơn chức no X xà phòng hoá dd NaOH dư thu 8,2 gam muối Công thức X là: A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOCH3 D HCOOC2H5 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 9,68 gam este X thu 19,36 gam CO 7,92 gam H2O Công thức phân tử este A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X A etyl propionat B Metyl propionat C Isopropyl axetat D Etyl axetat Câu 20: Cho 10 kg glucozơ chứa 10% tạp chất lên men thành rượu Tính thể tích rượu 46 thu Biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml trình chế biến rượu bị hao hụt 5% A 11,875 lít B 2,785 lít C 2,185 lít D 3,875 lít Câu 21: Xà phòng hóa hoàn toàn loại chất béo cần vừa đủ 2,44 kg NaOH, sau phản ứng thu 1,84 kg Glixerol 17,202 kg xà phòng Khối lượng chất béo ban đầu đem thủy phân là: ( Biết phản ứng xà phòng hóa xảy hoàn toàn) A 16,202kg B 16,620kg C 16,602kg D 16,642kg Câu 22: Đốt a mod X este lần este glixerol axit đơn chức thu b mod CO c mol H2O , biết b-c=4a Hiđro hoá m gam X cần 5,6 lit H2 (đktc) thu 32 gam X' Nếu đun m gam X' với dd NaOH vừa đủ thu gam muối khan? A.35.5 gam B 39.6 gam C.30.2 gam D.40.6 gam Câu 23:Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh điều chế từ xenlulozơ HNO Muốn điều chế 29,7 kg chất (hiệu suất 90%) thể tích HNO 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng A 14,39 lít B 15 lít C 24,39 lít D 1,439 lít Câu 24: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm saccarozo mantozo thu dung dịch Y Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thu 0,2 mol Ag Mặt khác, thủy phân m gam hỗn hợp X thời gian ( hiệu suất phản ứng đạt 80% thu dung dịch Z Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 0,168 mol Ag % khối lượng Saccarozo hỗn hợp X A 60% B 55% C.40% D 45% Câu 25: Hình bên mô tả thiết bị điều chế etyl axetat Nhiệt kế Chất bình cầu là: A Hỗn hợp etanol, giấm axit sunfuric đặc Sinh hàn B Hỗn hợp axit axetic, rượu trắng axit sunfuric đặc C Hỗn hợp etanol, axit axetic axit sunfuric đặc D.Hỗn hợp etanol, axit axetic axit sunfuric loãng Bình cầu Bình hứng *GIẢI THÍCH VIỆC CHỌN ĐÁP ÁN Ở CÂU 12, 22, 24 Đèn cồn Trang 9/10 - Mã đề thi 132 Trang 10/10 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HKI MÔN HÓA 12, MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HKI MÔN HÓA 12, MA TRẬN, ĐỀ THI, ĐÁP ÁN THI HKI MÔN HÓA 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay