CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

22 300 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:13

những vấn đề về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , nội dung chính về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , lý thuyết về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các vấn đề cần biết về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , bài tập về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các thảo luận về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các tranh luận về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI Lịch sử hình thành thị trường giao dịch tương lai   Người ta tìm thấy dấu vết, nguồn gốc HĐTL từ thời Trung cổ Châu Âu Để tránh tình trạng biến động giá, thương nhân người nông dân gặp trước vụ mùa để thỏa thuận giá trước   Năm 1848, trung tâm giao dịch Chicago Chicago Board of Trade (CBOT) thành lập Ban đầu, người nông dân thương nhân mua bán trao tiền mặt lúa mì theo tiêu chuẩn số lượng chất lượng CBOT qui định Lịch sử hình thành thị trường giao dịch tương lai   Đến năm 1874, The Chicago Produce Exchange thành lập đổi tên thành Chicago Mercantile Exchange (CME), giao dịch thêm số loại nông sản khác trở thành thị trường tương lai lớn Hoa Kỳ   Năm 1972, CME thành lập thêm The International Monetary Market (IMM) để thực loại giao dịch tương lai ngoại tệ Sau đó, xuất thêm loại HĐTL tài khác HĐTL lãi suất (Interest rates), HĐTL số chứng khoán… Khái niệm hợp đồng tương lai   Khái niệm: hợp đồng tương lai thoả thuận hai bên để mua bán tài sản thời điểm định tương lai với mức giá xác định trước Đặc điểm hợp đồng tương lai Tài sản Quy mô hợp đồng Tiêu chuẩn hoá Thời gian đáo hạn nơi giao hàng Yết giá hợp đồng tương lai Giới hạn giá trạng thái nắm giữ Trung tâm toán bù trừ   Là phận Sở giao dịch đóng vai trò người trung gian giao dịch   Trung tâm toán có thành viên, người phải ký quỹ sở giao dịch   Những người đặt lệnh mà thành viên phải thực giao dịch thông qua tài khoản thành viên Ký quỹ - Margin   Ký quỹ: tiền chứng khoán nhà đầu tư người môi giới gửi vào tham gia giao dịch hợp đồng tương lai để đảm bảo bên tuân theo điều kiện hợp đồng   Tài khoản ký quỹ bù trừ – clearing margin: tài khoản ký quỹ thành viên trung tâm toán;   Tài khoản ký quỹ khách hàng – customer margin: tài khoản ký quỹ khách hàng, người đầu tư, người thành viên trung tâm Ký quỹ - Margin Mức ký quỹ ban đầu (initial margin) khoản tiền phải gửi vào tài khoản ký quỹ bắt đầu tham gia giao dịch Mức ký quỹ trì (mantaince margin) mức ký quỹ tối thiểu phải trì tài khoản (để đảm bảo tài khoản kí quỹ không âm) Ký quỹ - Margin   Nhà đầu tư có quyền rút số tiền vượt mức kí quỹ ban đầu;   Ngược lại, số dư tài khoản ký quỹ xuống thấp mức trì nhà đầu tư bị yêu cầu ký quỹ bổ sung (margin call) trước ngày giao dịch Điều chỉnh giá trị hợp đồng theo thị trường Marking to market   Hàng ngày giá trị hợp đồng tương lai điều chỉnh theo giá thị trường thông qua chế điều chỉnh giá thị trường – marking to market   Lãi lỗ điều chỉnh trực tiếp vào tài khoản ký quỹ 10 So sánh giá giao giá tương lai F=S+θ−χ         Trong đó: F: giá tương lai S: giá giao θ: cost of carry = the storage cost + net interest (=interest paid to finance assest – income earned on this)   χ: convenience yield   Nếu: F > S => trạng thái contango F < S => trạng thái normal backwardation 4/14/15 11 Định giá HĐTL tài sản đầu tư không trả cổ tức hay lãi suất F = S 0x rT e   Trong đó:   F0: giá tương lai   S0: giá tài sản thời điểm   r: lãi suất đầu tư rủi ro   T: thời hạn hợp đồng tương lai 12 Định giá HĐTL tài sản đầu tư không trả cổ tức hay lãi suất F0=(S0 – I)x erT   Trong đó:   F0: giá tương lai   S0: giá tài sản thời điểm   r: Lãi suất đầu tư rủi ro   T: Thời hạn hợp đồng tương lai   I: giá trị khoản thu nhập từ cổ tức hay lãi đầu tư tương lai (Present Value) 13 Định giá HĐTL tài sản đầu tư không trả cổ tức hay lãi suất F0=S0 x e(r – q)xT   Trong đó:   F0: giá tương lai   S0: giá tài sản thời điểm   r: Lãi suất đầu tư rủi ro   T: Thời hạn hợp đồng tương lai   q: tỷ lệ lợi tức (%) 14 Định giá HĐTL số giá cổ phiếu   Giá tương lai giá giao có MQH sau: F0 = S0xe(r – q)xT Trong đó: q: cổ tức trung bình trả danh mục đầu tư tương ứng với số suốt thời gian HĐTL 15 Định giá HĐTL ngoại hối F0 = S0e ( r − r f )T   Trong đó:   F0: tỷ giá tương lai   S0: tỷ giá giao ngoại tệ thời điểm   r: lãi suất đầu tư rủi ro đồng tệ   rf : lãi suất đầu tư không rủi ro đồng ngoại tệ   T : thời hạn hợp đồng tương lai 16 Định giá HĐTL tài sản hàng hoá thông thường F0 = (S0+U)xerT   Trong đó:   F0 : Giá tương lai   S0 : Giá tài sản thời điểm   r : Lãi suất đầu tư rủi ro   T : Thời hạn hợp đồng tương lai   U: giá trị tổng chi phí bảo quản hàng hoá 17 Chiến lược phòng ngừa rủi ro hợp đồng tương lai   Khái niệm rủi ro: tổn thất tiềm tàng có biến động thị trường   Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro công cụ phái sinh: sử dụng hợp đồng tương lai để trung hoà rủi ro   Các chiến lược phòng ngừa rủi ro hợp đồng tương lai:   Short hedge: bán HĐTL để phòng ngừa rủi ro   Long hedge: mua HĐTL để phòng ngừa rủi ro 18 Hệ số phòng ngừa rủi ro tối ưu δS h=ρx δF   Trong đó:   ∆S: mức thay đổi giá giao S thời gian phòng ngừa rủi ro   ∆F: mức thay đổi giá tương lai F thời gian phòng ngừa rủi ro   h: hệ số PNRR tối ưu   δS: độ lệch chuẩn ∆S   δF: độ lệch chuẩn ∆F   ρ: tương quan ∆S ∆F 19 Hệ số phòng ngừa rủi ro tối ưu   Ý nghĩa hệ số phòng ngừa rủi ro h: cho biết đơn vị tài sản sở cần sử dụng h hợp đồng tương lai   Tuy nhiên, để đơn giản hoá, h tính theo công thức: ∆S h = ∆F   Trong đó: ∆S = S1 – S0 ∆F = F1 – F0 20 Số lượng hợp đồng tối ưu h x NA N= QF   Trong đó:   NA: giá trị cần phòng ngừa rủi ro   QF: giá trị HĐTL   N: số lượng hợp đồng tối ưu để phòng ngừa rủi ro 21 Sử dụng hợp đồng tương lai số chứng khoán để phòng ngừa rủi ro βxP N= QF           Trong đó: P: giá trị danh mục cần phòng ngừa rủi ro QF: giá trị HĐTL β: hệ số phòng ngừa rủi ro tối ưu N: số lượng hợp đồng tối ưu để phòng ngừa rủi ro 22 [...]... : Thời hạn của hợp đồng tương lai   U: giá trị hiện tại của tổng chi phí bảo quản hàng hoá 17 Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai   Khái niệm rủi ro: là những tổn thất tiềm tàng khi có sự biến động trên thị trường   Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro bằng công cụ phái sinh: sử dụng hợp đồng tương lai để trung hoà rủi ro   Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai:   Short hedge:... không có rủi ro   T: thời hạn của hợp đồng tương lai 12 Định giá HĐTL trên tài sản đầu tư không trả cổ tức hay lãi suất F0=(S0 – I)x erT   Trong đó:   F0: giá tương lai   S0: giá của tài sản tại thời điểm hiện tại   r: Lãi suất đầu tư không có rủi ro   T: Thời hạn của hợp đồng tương lai   I: giá trị hiện tại của các khoản thu nhập từ cổ tức hay lãi đầu tư trong tương lai (Present Value) 13 Định giá HĐTL... hối F0 = S0e ( r − r f )T   Trong đó:   F0: tỷ giá tương lai   S0: tỷ giá giao ngay ngoại tệ tại thời điểm hiện tại   r: lãi suất đầu tư không có rủi ro đồng bản tệ   rf : lãi suất đầu tư không rủi ro đồng ngoại tệ   T : thời hạn của hợp đồng tương lai 16 Định giá HĐTL trên tài sản hàng hoá thông thường F0 = (S0+U)xerT   Trong đó:   F0 : Giá tương lai   S0 : Giá của tài sản tại thời điểm hiện tại  ... F1 – F0 20 Số lượng hợp đồng tối ưu h x NA N= QF   Trong đó:   NA: giá trị cần phòng ngừa rủi ro   QF: giá trị một HĐTL   N: số lượng hợp đồng tối ưu để phòng ngừa rủi ro 21 Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán để phòng ngừa rủi ro βxP N= QF           Trong đó: P: giá trị danh mục cần phòng ngừa rủi ro QF: giá trị một HĐTL β: hệ số phòng ngừa rủi ro tối ưu N: số lượng hợp đồng tối ưu để phòng... F0=S0 x e(r – q)xT   Trong đó:   F0: giá tương lai   S0: giá của tài sản tại thời điểm hiện tại   r: Lãi suất đầu tư không có rủi ro   T: Thời hạn của hợp đồng tương lai   q: tỷ lệ lợi tức (%) 14 Định giá HĐTL trên chỉ số giá cổ phiếu   Giá tương lai và giá giao ngay có MQH như sau: F0 = S0xe(r – q)xT Trong đó: q: cổ tức trung bình trả trên danh mục đầu tư tương ứng với chỉ số trong suốt thời gian... gian phòng ngừa rủi ro   ∆F: mức thay đổi trong giá tương lai F trong thời gian phòng ngừa rủi ro   h: là hệ số PNRR tối ưu   δS: độ lệch chuẩn của ∆S   δF: độ lệch chuẩn của ∆F   ρ: tương quan giữa ∆S và ∆F 19 Hệ số phòng ngừa rủi ro tối ưu   Ý nghĩa của hệ số phòng ngừa rủi ro h: cho biết mỗi 1 đơn vị tài sản cơ sở chúng ta cần sử dụng h hợp đồng tương lai   Tuy nhiên, để đơn giản hoá, h được tính theo... giá tương lai F=S+θ−χ         Trong đó: F: giá tương lai S: giá giao ngay θ: cost of carry = the storage cost + net interest (=interest paid to finance assest – income earned on this)   χ: convenience yield   Nếu: F > S => trạng thái contango F < S => trạng thái normal backwardation 4/14/15 11 Định giá HĐTL trên tài sản đầu tư không trả cổ tức hay lãi suất F 0 = S 0x rT e   Trong đó:   F0: giá tương lai
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI, CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI, CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay