HEDGING BẰNG hợp ĐỒNG TƯƠNG LAI

13 313 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:13

những vấn đề về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , nội dung chính về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , lý thuyết về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các vấn đề cần biết về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , bài tập về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các thảo luận về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai , các tranh luận về Hướng dẫn về hợp đồng tương lai Hedging hợp đồng Tương lai - Giao dịch Giáp lưng • Việc mua bán thƣờng diễn sàn Giao dịch hàng hóa kiêm vai trò Trung tâm Thanh toán • Thị trƣờng Tƣơng lai giao dịch hợp đồng giao hàng ƣơng lai với giá thỏa thuận hôm • Hợp đồng Tƣơng lai đƣợc chuẩn hóa thời gian, địa điểm, chất lƣợng số lƣợng giao hàng • Mua bán hợp đồng tƣơng lai không thiết ngƣời sản xuất ngƣời mua đối tƣợng chấp nhận rủi ro khác trở thành đối tác hợp đồng tạo tính khoản cho thị trƣờng (thông thƣờng thị trƣờng có tính khoản cao) Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng Tƣơng lai (FUTURES Contracts) • Hedging với hợp đồng tƣơng lai việc thực vị • • • • mua hay bán sàn Giao dịch Hàng hóa Vị phải ngƣợc lại so với vị hàng thực (cà phê xanh) Tiền lời phía giao dịch (hàng thực tƣơng lai) gần nhƣ, hoàn toàn đƣợc bù trừ tiền lời - lỗ phía giao dịch Ngƣời kinh doanh có vị mua bị rủi ro giá xuống Anh ta giá cuối bán đƣợc hàng Rủi ro đƣợc quản lý phòng ngừa (hedge) thực vị bán hợp đồng tƣơng lai để bù trừ Ngƣời kinh doanh có vị bán bị rủi ro giá lên Anh ta giá cuối mua đƣợc hàng Rủi ro đƣợc quản lý phòng ngừa (hedge) thực vị mua hợp đồng tƣơng lai để bù trừ Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng Tƣơng lai (FUTURES Contracts) • Khi thực hedging rồi, biến động giá tạo lời (lỗ) vị thực/hợp đồng thực đƣợc bù trừ lỗ (lời) vị thế/hợp đồng tƣơng lai • Thực hedging GIÁP LƢNG đòi hỏi giá thị trƣờng nội địa sàn giao dịch hàng hóa phải tƣơng quan chặt với (Rủi ro bản) • Thị trƣờng tƣơng lai tạo hội bán ngƣời mua thực hội mua ngƣời bán thực • Đến vị thị trƣờng thực hoàn tất hedging sàn Giao dịch hàng hóa kết thúc Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng Tƣơng lai (FUTURES Contracts) Ngƣời kinh doanh cà phê mua bán hợp đồng tƣơng lai để có vị thế, đƣợc gọi vị MUA (LONG), vị BÁN (SHORT) VỊ THẾ MUA VỊ THẾ BÁN (LONG POSITION) (SHORT POSITION) MUA hợp đồng tƣơng lai BÁN hợp đồng tƣơng lai Đến ngày đáo hạn hợp đồng ngƣời có vị Mua tƣơng lai nhận đƣợc hàng theo số lƣợng chất lƣợng quy định với giá xác định thời điểm mua HĐ Tƣơng lai Đến ngày đáp hạn hợp đồng ngƣời bán hợp đồng tƣơng lai phải giao hàng với số lƣợng chất lƣợng quy định theo giá xác định thời điểm bán HĐ tƣơng lai Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng tƣơng lai – Ví dụ Hedging - BÁN (Short Hedge) HEDGING VỊ THẾ BÁN Vị BÁN HĐ Tương lai Phù hợp người kinh doanh có cà phề định bán cà phê tương lai ĐẶT HEDGE 160.00 - giá tương lai 155.00 - giá cà phê thực BỎ HEDGE 192.00 - giá tương lai 187.00 - giá cà phê thực GIÁ BÁN RÒNG 187.00 – Gía bán cà phê thực trừ 32.00 lỗ hợp đồng tương lai (bán 160.00 mua lại 192.00) 155.00 giá ròng VỊ THẾ THỰC THÁNG 4: Ký hợp đồng bán cà phê vào tháng giá 160 cents /lb VỊ THẾ TƢƠNG LAI THÁNG 4: Bán hợp đồng Tƣơng lai với giá 160 cents/lb Tháng – giá cà phê quốc tế lên 192 cents/lb THÁNG 9: THÁNG Bán cà phê thực giá 187 cents/lb Mua hợp đồng Tƣơng lai với giá 192 cents/lb (Lỗ 32 cents/lb ) (Lời 32 cents/lb) Ghi chú: Sự khác biệt giá Tƣơng lai giá Cà phê thực chênh lệch chênh lệch giá thực tế thời điểm giao dịch Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng tƣơng lai – Ví dụ Hedging - MUA (Long Hedge) HEDGING VỊ THẾ MUA Vị MUA HĐ Tương lai phù hợp người kinh doanh định bán cà phê theo hợp đồng kỳ hạn muốn chốt giá phòng ngừa rủi ro ĐẶT HEDGE Bán cà phê thực tháng giá 155.00 Mua HĐ tương lai tháng giá 160.00 BỎ HEDGE Mua cà phê thực giá 187.00 – lỗ 32 Bán Tương lai giá 192 – lời 32 GIÁ MUA RÒNG 187.00 – Gía bán cà phê thực trừ 32.00 lời hợp đồng tương lai (mua 160.00 bán lại 192.00) 155.00 giá mua ròng VỊ THẾ THỰC VỊ THẾ TƢƠNG LAI THÁNG 4: THÁNG 4: Ký HĐ kỳ hạn bán tháng giá 155 cents /lb Mua hợp đồng Tƣơng lai giá 160 cents/lb Tháng – giá cà phê quốc tế lên 192 cents/lb THÁNG 9: THÁNG Mua cà phê thực giá 187 cents/lb Bán hợp đồng Tƣơng lai giá 192 cents/lb (Lời 32 cents/lb ) (Lỗ 32 cents/lb) Ghi chú: Sự khác biệt giá Tƣơng lai giá Cà phê thực chênh lệch chênh lệch giá thực tế thời điểm giao dịch Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng Tƣơng lai – Các loại Hợp đồng Các thuật ngữ chính: LỆNH THỊ TRƯỜNG/MARKET Thực theo giá có tốt thị trƣờng LỆNH GiỚI HẠN/ LIMIT ORDER Chỉ thực thị trƣờng đạt mức giá mục tiêu tối thiểu tối đa LỆNH BÁN TỰ ĐỘNG (hoặc Cắt Lỗ)/STOP-LOSS ORDER Thực thị trƣờng đạt đến mức giá định, để cắt Lỗ LỆNH CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN KHI HỦY/GOOD TILL CANCELLED ORDER Lệnh hiệu lực thị trƣờng bị hủy Thông thƣờng, Lệnh giới hạn ngày Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI • Có thể phải giao hàng, hợp đồng đƣợc giữ đến ngày đáo hạn • Do đó, tốt nên thực bù trừ (off-set) giao dịch trƣớc hợp đồng hết hạn để tránh phải nhận hàng giao hàng kho nƣớc • Thanh lý hợp đồng - mua, Bán - bán rồi, Mua lại • Lời/hoặc Lỗ đƣợc xác định chênh lệch Mua/bán • Việc toán thực qua Trung tâm Thanh toán (Clearing House) Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI– Đặt & Bỏ Hedges Định nghĩa: “Đặt Hedge”/Place Hedge nói đến việc bán mua hợp đồng Tƣơng lai Bù trừ “Bỏ hedge”/Lift Hedge nói đến việc mua lại hợp đồng tƣơng lai bán, bán hợp đồng tƣơng lai mua trƣớc Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Ký quỹ thực hợp đồng/Bảo chứng Trung tâm Thanh toán yêu cầu thƣơng nhân phải ký quỹ đảm bảo •Khoản ký quỹ gọi ký quỹ ban đầu hay bảo chứng gốc, đƣợc giữ Tài khoản ký quỹ •Mục tiêu để giảm thiểu khả lỗ/không toán Các nhà đầu tƣ/thƣơng nhân đảm bảo cho ngƣời môi giới ngƣời trực tiếp toán với Sàn giao dịch Khoản ký quỹ ban đầu khoản cố định hợp đồng tỷ lệ giá trị hợp đồng Việc hạch toán theo giá thị trƣờng khoản lời/lỗ đƣợc thực hàng ngày thể tài khoản ký quỹ Nếu số dự tụt xuống thấp khoản ký quỹ ban đầu, chủ tài khoản có trách nhiệm toán phần thiếu hụt khoản ký quỹ Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Ký quỹ thực hợp đồng/Bảo chứng • Lỗ/Lãi tài giao dịch tƣơng lai phụ thuộc vào chênh lệch giá ban đầu giá cuối đóng vị Khi sử dụng hợp đồng tƣơng lai để phòng ngừa rủi ro cho giao dịch cà phê thực, phần lỗ hay lãi hợp đồng tƣơng lai đƣợc bù trừ hợp đồng thực • Cần thực ký quỹ ban đầu lãi hay lỗ đƣợc ghi nhận vào tài khoản ký quỹ hàng ngày Ngƣời môi giới yêu cầu mức ký quỹ khác với khách hàng khác • Doanh nhân kinh doanh hợp đồng tƣơng lai đƣợc yêu cầu tăng mức đặt cọc lúc vị hợp đồng tƣơng lai thƣờng xuyên bị lỗ, kinh doanh hợp đồng tƣơng lai đòi hỏi doanh nhân phải có dự trữ tiền mặt có nguồn tín dụng lớn • Chi phí môi giới khoản chi phí tăng thêm thực HĐ Tƣơng lai Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Ƣu điểm Hạn chế sử dụng Ƣu điểm việc sử dụng HĐ Tƣơng lai: Một “sân chơi” chung cho doanh nhân Minh bạch giá Chi phí giao dịch thấp Không có rủi ro tín dụng từ phía đối tác Giá thị trƣờng công bố rộng rãi Thị trƣờng khoản tốt Quy mô hợp đồng đƣợc chuẩn hóa Do đó, hợp đồng Tƣơng lai giải pháp hiệu chi phí so với hợp đồng thị trƣờng phi thức OTC Hạn chế sử dụng HĐ Tƣơng lai: Rủi ro Rủi ro khối lƣọng hàng thực HĐ Tƣơng lai không hoàn hảo – lời lỗ thị trƣờng tƣơng lai hoàn toàn khớp với lời –lỗ thị trƣờng cà phê thực Hedging hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Tổng kết • Hợp đồng Tƣơng lai đƣợc dùng để hỗ trợ doanh nhân phòng ngừa rủi ro trƣớc biến động giá cà phê • Hợp đồng tƣơng lai hữu ích doanh nhân dựa vào việc kinh doanh cà phê thực để kiểm soát mức độ rủi ro • Hợp đồng Tƣơng lai cho phép doanh nhân sử dụng vị bù trừ ngang giá trị ngƣợc vị để bảo vệ hoạt động kinh doanh khỏi biến động giá cà phê • Công cụ Tƣơng lai hoàn hảo Ngƣời làm kinh doanh cần xem xét rủi ro sử dụng HĐ Tƣơng lai để phòng ngừa rủi ro giá [...].. .Hedging bằng hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Ký quỹ thực hiện hợp đồng/ Bảo chứng • Lỗ/Lãi về tài chính trên các giao dịch tƣơng lai phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá ban đầu và giá cuối cùng khi đóng vị thế Khi sử dụng hợp đồng tƣơng lai để phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch cà phê thực, phần lỗ hay lãi của hợp đồng tƣơng lai sẽ đƣợc bù trừ bằng hợp đồng thực • Cần thực... nhau • Doanh nhân kinh doanh hợp đồng tƣơng lai có thể đƣợc yêu cầu tăng mức đặt cọc bất kỳ lúc nào nếu vị thế hợp đồng tƣơng lai thƣờng xuyên bị lỗ, do đó kinh doanh hợp đồng tƣơng lai đòi hỏi doanh nhân phải có dự trữ tiền mặt hoặc có nguồn tín dụng lớn • Chi phí môi giới là một khoản chi phí tăng thêm khi thực hiện HĐ Tƣơng lai Hedging bằng hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Ƣu điểm và Hạn chế... bản 2 Rủi ro về khối lƣọng hàng thực 3 HĐ Tƣơng lai không hoàn hảo – lời và lỗ trên thị trƣờng tƣơng lai không phải hoàn toàn khớp với lời –lỗ trên thị trƣờng cà phê thực Hedging bằng hợp đồng Tương lai Hợp đồng TƢƠNG LAI – Tổng kết • Hợp đồng Tƣơng lai có thể đƣợc dùng để hỗ trợ doanh nhân phòng ngừa rủi ro trƣớc các biến động giá cà phê • Hợp đồng tƣơng lai có thể hữu ích vì doanh nhân không thể chỉ... Tƣơng lai: 1 Một “sân chơi” chung cho mọi doanh nhân 2 Minh bạch về giá 3 Chi phí giao dịch thấp 4 Không có rủi ro tín dụng từ phía đối tác 5 Giá thị trƣờng công bố rộng rãi hơn 6 Thị trƣờng thanh khoản tốt 7 Quy mô hợp đồng đƣợc chuẩn hóa 8 Do đó, hợp đồng Tƣơng lai có thể là một giải pháp hiệu quả về chi phí so với các hợp đồng trên thị trƣờng phi chính thức OTC Hạn chế khi sử dụng HĐ Tƣơng lai: 1... kinh doanh cà phê thực để kiểm soát mức độ rủi ro của mình • Hợp đồng Tƣơng lai cho phép doanh nhân sử dụng các vị thế bù trừ ngang bằng về giá trị và ngƣợc về vị thế để bảo vệ hoạt động kinh doanh khỏi những biến động về giá cà phê • Công cụ Tƣơng lai không phải hoàn hảo Ngƣời làm kinh doanh cần xem xét rủi ro cơ bản khi sử dụng HĐ Tƣơng lai để phòng ngừa rủi ro về giá
- Xem thêm -

Xem thêm: HEDGING BẰNG hợp ĐỒNG TƯƠNG LAI, HEDGING BẰNG hợp ĐỒNG TƯƠNG LAI, HEDGING BẰNG hợp ĐỒNG TƯƠNG LAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay