Đề cương ôn thi HKI lớp 12 nâng cao môn Hóa học

11 201 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 21:08

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 12 A KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG I ESTE- LIPIT: Khái niệm este, chất béo; danh pháp; phản ứng thủy phân este, phương pháp điều chế este Bài tập phản ứng xà phòng hóa este đơn chức Bài tập phản ứng xà phòng hóa , pứ cháy hỗn hợp este đơn chức; xà phòng hóa chất béo Mối quan hệ HC HCHC có nhóm chức II CACBOHIDRAT Cấu tạo glucozo; phản ứng thủy phân, tráng gương Bài tập thực tế sản xuất vận dụng tính chất cacbohidrat III AMIN- AMINO AXIT- PROTEIN Tính bazo amin, tính lưỡng tính amino axit; phản ửng thủy phân, phản ứng màu biure peptit protein Bài tập phản ứng cháy amin, phản ứng amino axit với dd axit, dd kiềm Bài toán thủy phân peptit IV POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Khái niệm polime, phản ứng trùng hợp, trùng ngưng; phân loại polime; phương pháp tổng hợp polime Phản ứng điều chế polime dùng làm chất dẻo, cao su tơ V ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học phương pháp điều chế kim loại Dãy điện hóa, điện phân ăn mòn điện hóa Bài tập điện phân; kim loại tác dụng với muối; với axit; vận dụng dãy điện hóa kim loại VI KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ Tính chất hóa học kim loại kiềm, kiềm thổ số hợp chất quan trọng chúng Nước cứng, biện pháp làm mềm nước cứng Bài toán kim loại kiềm tác dụng với nước, CO2 tác dụng với dung dịch kiềm VII ỨNG DỤNG Xem lại ứng dụng số chất quan trong: Glucozo, anilin, amino axit, kim loại kiềm, kiềm thổ, NaOH CaCO3 B CÁC BÀI TẬP LUYỆN TẬP: I CƠ BẢN *ESTE- LIPIT Chất sau este? A HCOOH B CH3CHO C CH3OH D CH3COOC2H5 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Chất X có công thức phân tử C 3H6O2 X este axit axetic (CH 3COOH) Công thức cấu tạo thu gọn X A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 5.Etyl fomat có công thức A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Chất axit béo A axit axetic B axit panmitic C axit stearic D axit oleic Vinyl axetat có công thức A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat ancol etylic Công thức X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOCH3 Phản ứng C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) phản ứng A xà phòng hóa B este hóa C trùng hợp D trùng ngưng 10 Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm A CH3OH CH3COOH B CH3COONa CH3COOH C CH3COOH CH3ONa D CH3COONa CH3OH 11 Đun nóng este CH3COOC2H5 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH3OH B CH3COONa C2H5OH C HCOONa C2H5OH D C2H5COONa CH3OH 12 Chất béo trieste axit béo với A etylen glicol B glixerol C etanol D phenol 13 Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối CH3COONa thu A 12,3 gam B 16,4 gam C 4,1 gam D 8,2 gam 14 Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 dung dịch NaOH (vừa đủ), thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,2 B 9,6 C 8,2 D 16,4 15 Cho 6,0 gam HCOOCH3 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng Khối lượng muối HCOONa thu A 4,1 gam B 6,8 gam C 3,4 gam D 8,2 gam * Cacbohiđrat 16 Chất thuộc loại cacbohiđrat A xenlulozơ B glixerol C protein D poli(vinyl clorua) 17 Glucozơ thuộc loại A đisaccarit B polisaccarit C monosaccarit D polime 18 Tinh bột thuộc loại A polisaccarit B đisaccarit C lipit D monosaccarit 19 Đồng phân saccarozơ A fructozơ B mantozơ C xenlulozơ D glucozơ 20 Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ Chất A saccarozơ B tinh bột C xenlulozơ D protein 21 Chất tham gia phản ứng tráng gương A axit axetic B xenlulozơ C mantozơ D tinh bột 22 Saccarozơ glucozơ có A phản ứng với dung dịch NaCl B phản ứng thuỷ phân môi trường axit C phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D phản ứng với AgNO3 dung dịch NH3, đun nóng 23 Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin Số chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc A B C D 24 Đun nóng tinh bột dung dịch axit vô loãng thu A glucozơ B etyl axetat C xenlulozơ D glixerol 25 Chất sau không tham gia phản ứng thủy phân ? A Saccarozơ B Protein C Tinh bột D Glucozơ 26 Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 (đun nóng), thu 0,2 mol Ag Giá trị m A 18,0 B 16,2 C 9,0 D 36,0 27 Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3 (đun nóng), thu 21,6 gam Ag Giá trị m A 36,0 B 16,2 C 9,0 D 18,0 28 Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu A 184 gam B 92 gam C 276 gam D 138 gam 29 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 250 gam B 360 gam C 270 gam D 300 gam *Amin, amino axit, protein 30 Số đồng phân cấu tạo amin bậc ứng với công thức phân tử C3H9N A B C D 31 Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D 32 Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3COOH B H2NCH2COOH C CH3CHO D CH3NH2 33 Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5OH D NaCl 34 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A C2H5NH2 B C2H5OH C HCOOH D CH3COOH 35 Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh A H2NCH2COOH B C2H5OH C CH3COOH D CH3NH2 35 Anilin có công thức A C6H5NH2 B CH3OH C C6H5OH D CH3COOH 36 Chất phản ứng với axit HCl A HCOOH B C6H5NH2 (anilin) C C6H5OH (phenol) D CH3COOH 37.Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất kết tủa màu A đỏ B xanh C trắng D tím 38 Cho dãy chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin) Chất dãy có lực bazơ yếu A C6H5NH2 B CH3NH2 C C2H5NH2 D NH3 39.Dãy gồm hợp chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là: A CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3 B NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2 C C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2 D C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3 40 Amino axit hợp chất hữu phân tử A chứa nhóm cacboxyl nhóm amino B chứa nhóm amino C chứa nhóm cacboxyl D chứa nitơ cacbon 41 Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2? A NaCl B HCl C CH3OH D NaOH 42 Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng với dung dịch A NaCl B Na2SO4 C HCl D NaNO3 43 Số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin alanin A B C D 44 Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối thu A 7,65 gam B 0,85 gam C 8,15 gam D 8,10 gam 45 Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị V A 200 B 100 C 150 D 50 * Polime, vật liệu polime 46 Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A trao đổi B nhiệt phân C trùng hợp D trùng ngưng 47 Chất tham gia phản ứng trùng hợp A toluen B etan C propan D vinyl clorua 48 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng A CH2 = CHCOOH B C2H5OH C H2NCH2COOH D CH3COOH 49 Cho dãy chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D 50 Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A trùng ngưng B axit - bazơ C trao đổi D trùng hợp 51 Polime điều chế phản ứng trùng ngưng A polistiren B polietilen C nilon-6,6 D poli(vinyl clorua) 52 Polime điều chế phản ứng trùng ngưng A nilon-6,6 B poli(metyl metacrylat) clorua) 53 Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ visco C tơ nilon-6,6 54 Polime thuộc loại tơ thiên nhiên A tơ nitron B tơ tằm C tơ visco 55 Tơ sau thuộc loại tơ bán tổng hợp (hay tơ nhân tạo) ? A Tơ tằm B Tơ nilon-6,6 C Tơ visco C polietilen D poli(vinyl D tơ tằm D tơ nilon-6,6 D Bông *Đại cương về kim loại 56 Cho dãy kim loại: Ag, Fe, Au, Al Kim loại dãy có độ dẫn điện tốt A Al B Au C Ag D Fe 57 Cho dãy kim loại: Mg, Cr, Na, Fe Kim loại cứng dãy A Mg B Fe C Cr D Na 58 Tính chất hoá học đặc trưng kim loại A tính khử B tính oxi hoá tính khử C tính oxi hoá D tính bazơ 60 Cho dãy kim loại: K, Mg, Na, Al Kim loại có tính khử mạnh dãy A Al B Mg C K D Na 61 Dãy kim loại xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A K, Cu, Zn B Cu, K, Zn C Zn, Cu, K D K, Zn, Cu 62 Dãy gồm ion xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là: A K+, Al3+, Cu2+ B K+, Cu2+, Al3+ C Cu2+, Al3+, K+ D Al3+, Cu2+, K+ 63 Cho dãy kim loại: K, Mg, Cu, Al Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D 64 Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường, tạo dung dịch có môi trường kiềm A Be, Na, Ca B Na, Fe, K C Ba, Fe, K D Na, Ba, K 65 Hai kim loại phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu A Fe Ag B Al Ag C Al Fe D Fe Au 66 Tất kim loại Fe, Zn, Cu, Ag tác dụng với dung dịch A HCl B H2SO4 loãng C HNO3 loãng D KOH 67 Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu Zn, ta dùng lượng dư dung dịch A HCl B AlCl3 C AgNO3 D CuSO4 68 Để loại bỏ kim loại Cu khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại vào lượng dư dung dịch A AgNO3 B HNO3 C Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 69 Để bảo vệ vỏ tàu biển làm thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) kim loại A Pb B Cu C Sn D Zn 70 Hai kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện A Ca Fe B Mg Zn C Na Cu D Fe Cu 71 Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A cho proton B bị oxi hoá C bị khử D nhận proton 72 Trong công nghiệp, kim loại điều chế phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy kim loại A Na B Ag C Fe D Cu 73 Phản ứng hoá học xảy pin điện hoá Zn - Cu Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ Trong pin A Cu2+ bị oxi hoá B Cu cực âm C Zn cực âm D Zn cực dương 74 Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, trình xảy catot (cực âm) A Cu2+ + 2e → Cu B Cl2 + 2e → 2Cl- C Cu → Cu2+ + 2e D 2Cl- → Cl2 + 2e o 2+ o 2+ 75 Cho E (Zn /Zn) = – 0,76V; E (Sn /Sn) = – 0,14V Suất điện động chuẩn pin điện hóa Zn–Sn A 0,62V B 0,90V C – 0,62V D – 0,90V 76 Phản ứng xảy cực âm pin Zn - Cu A Zn → Zn2+ + 2e B Cu → Cu2+ + 2e C Cu2+ + 2e → Cu D Zn2+ + 2e → Zn 77 Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam kim loại không tan Giá trị m A 2,0 B 2,2 C 6,4 D 8,5 * Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất của chúng 78 Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A dầu hỏa B nước C phenol lỏng D ancol etylic 79 Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A thạch cao khan B thạch cao sống C đá vôi D thạch cao nung 80.Nước cứng nước chứa nhiều ion A Na+, K+ B Ca2+, Mg2+ C HCO3-, Cl- D SO42-, Cl- 81 Chất có khả làm mềm nước có tính cứng toàn phần A Ca(NO3)2 B NaCl C Na2CO3 D CaCl2 82 Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy A tượng B có bọt khí thoát C có kết tủa trắng D có kết tủa trắng bọt khí 83 Chất dùng làm tính cứng tạm thời A NaCl B NaHSO4 C Ca(OH)2 D HCl 84.Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 sản phẩm phản ứng nhiệt phân A NaOH, CO2, H2 B Na2O, CO2, H2O C Na2CO3, CO2, H2O D NaOH, CO2, H2O 85 Cho dãy chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4 Chất dãy phản ứng với dung dịch BaCl2 A NaCl B NaNO3 C NaOH D Na2SO4 86 Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 B điện phân CaCl2 nóng chảy C điện phân dung dịch CaCl2 D nhiệt phân CaCl2 87 Điều chế kim loại Mg phương pháp A điện phân dung dịch MgCl2 B dùng kim loại Na khử ion Mg2+ dung dịch MgCl2 C dùng H2 khử MgO nhiệt độ cao D điện phân MgCl2 nóng chảy 88 Điều chế kim loại K phương pháp A điện phân dung dịch KCl có màng ngăn B dùng khí CO khử ion K+ K2O nhiệt độ cao C điện phân KCl nóng chảy D điện phân dung dịch KCl màng ngăn 89 Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thể tích khí CO2 thoát (ở đktc) A 0,672 lít B 0,224 lít C 0,336 lít D 0,448 lít 90 Cho 1,37 gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu 0,01 mol khí H2 Kim loại M A Ba B Sr C Mg D Ca II NÂNG CAO Câu 91: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 92: Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Câu 93: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu muối 336 ml ancol (ở đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng 6,82 gam Công thức hai hợp chất hữu X A CH3COOH CH3COOC2H5 B C2H5COOH C2H5COOCH3 C HCOOH HCOOC2H5 D HCOOH HCOOC3H7 Câu 94: Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam chất rắn Giá trị m A 27,75 B 24,25 C 26,25 D 29,75 Câu 95 : Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung dịch NaOH, thu hỗn hợp X gồm hai ancol Đun nóng hỗn hợp X với H 2SO4 đặc 1400C, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam nước Giá trị m A 18,00 B 8,10 C 16,20 D 4,05 Câu 96: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ 3), thu thể tích khí CO2 6/7 thể tích khí O2 phản ứng (các thể tích khí đo điều kiện) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 12,88 gam chất rắn khan Giá trị m A 10,56 B 7,20 C 8,88 D 6,66 Câu 97: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu ancol 43,6 gam hỗn hợp muối hai axit cacboxylic đơn chức Hai axit A HCOOH C2H5COOH B HCOOH CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 98: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 15,232 lít khí CO (đktc) 11,7 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 Câu 99: Trong số đồng phân mạch hở có công thức phân tử C 2H4O2, số đồng phân có khả tác dụng với dung dịch NaOH, natri kim loại, natri cacbonat, dung dịch AgNO3 amoniac là: A 2, 2, 1, B 2, 1, 2, C 2, 2, 2, D 1, 2, 2, Câu 100: Trong phòng thí nghiệm có hoá chất dùng làm thuốc thử gồm: (1) dd brom; (2) dd NaOH; (3) dd AgNO3/NH3; (4) axit axetic; (5) cồn iot Để phân biệt este: anlyl axetat, vinyl axetat etyl fomiat cần phải dùng thuốc thử là: A 1, 2, B 1, C 2, D 1, 2, Câu 101: Hỗn hợp E gồm hai chất hữu A, B có chức hóa học Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH dư thu sản phẩm gồm muối axit đơn chức, không no hỗn hợp hai rượu đơn chức, no dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp E phải dùng hết 33,6 lít khí oxi thu 29,12 lít khí CO2 CTPT A, B là: A C3H4O2 C4H6O2 B C2H2O2 C3H4O2 C C4H6O2 C5H8O2 D C4H8O2 C5H10O2 Câu 102: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu 2,688 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu 0,96 gam CH3OH Công thức CxHyCOOH A C2H5COOH B CH3COOH C C3H5COOH D C2H3COOH Câu 103: Trong chất béo có lượng axit béo tự Khi thuỷ phân hoàn toàn 2,145kg chất béo, cần dùng 0,3kg NaOH, thu 0,092kg glixerol, mg hỗn hợp muối Na Khối lượng xà phòng 60% (về khối lượng) thu là: A 7,840kg B 3,920kg C 2,610kg D 3,787kg Câu 104: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm: Axit propionic; metyl fomiat; metyl propionat; etyl axetat cần dùng vừa đủ 9,52 lít khí O2 ( đktc) Sau phản ứng thu 15,4 gam CO2 Nếu cho hỗn hợp ban đầu đem phản ứng với NaOH 0,5M thể tích NaOH cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp là: A 200 ml B 100 ml C 400 ml D 300 ml Câu 105: Đem xà phòng hóa kg chất béo có số axit 5,04 cách đun nóng với dung dịch có chứa 702 gam NaOH Để trung hòa lượng xút dư dung dịch sau phản ứng cần dùng dung dịch có hòa tan 0,3 mol HCl Khối lượng xà phòng thu là: A 5,1667 kg B 5,3503 kg C 4,7562 kg D 5,3454 kg Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn este đơn chức, mạch hở có liên kết pi phân tử San phản ứng thu a gam CO2 b gam H2O Nếu cho este tác dụng với NaOH cần dùng vừa đủ dung dịch chứa x gam NaOH Biểu thức sau 40( a − b) A x = 11 10 20 a− b B x= 11 a b − C x = 44 18 D X = 40 ( a –b) Câu 107: Thủy phân 0,1 mol hợp chất hữu Z dd KOH dư thu glixerol 19,6 gam hỗn hợp muối axit hữu Hai axit là: A Axit axetic axit butiric B Axit fomic axit axetic C Axit axetic axit propionic D Axit fomic axit propionic O2 ,xt + NaOH + NaOH NaOH X(C H 8O ) → Y  → Z → T  → C2H6 CaO,t Câu 108: Cho sơ đồ sau: Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH(CH3)2 C CH3CH2CH2COOH D HCOOCH2CH2CH3 + 0 CH3 OH / H SO4 ® H O ,t H SO ®Æc , t + HCN CH3COCH3  → X  → Y  → Z(C H O2 )  →T Câu 109: Cho sơ đồ sau: Công thức cấu tạo T A CH3CH2COOCH3 B CH3CH(OH)COOCH3 C CH2 = C(CH3)COOCH3 D CH2 = CHCOOCH3 + 0 H O ,t H SO ®Æc, t C H OH / H SO ® + HCN CH 3CHO  → X  → Y  → Z(C 3H O )  →T Câu 110: Cho sơ đồ sau: Công thức cấu tạo T A CH3CH2COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH2 = CHCOOC2H5 D C2H5COOCH = CH2 + H2O + H2 + O2 1500 +X CH  → X  → Y  → Z  → T → M Câu 111: Cho dãy chuyển hoá: Công thức cấu tạo M A CH3COOCH3 B CH2 = CHCOOCH3 C CH3COOCH = CH2 D CH3COOC2H5 Câu 112: Cho sơ đồ sau (các chữ sản phẩm hữu cơ): + H O ,t P2 O5 C H OH KCN NaOHd CH 3Cl → X → Y → Z → T  →M + N Công thức cấu tạo M N A CH3COONa C6H5ONa B CH3COONa C6H5CH2OH C CH3OH C6H5COONa D CH3COONa C6H5COONa Câu 113: Hỗn hợp A gồm glucozơ mantozơ Chia A làm phần nhau: - Phần 1: Hoà tan vào nước, lọc lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO 3/NH3 dư 0,02 mol Ag.- Phần 2: Đun với dung dịch H 2SO4 loãng Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH, sau cho toàn sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 0,03 mol Ag Số mol glucozơ mantozơ A A 0,01 0,01 0,0035 B 0,005 0,005 C 0,0075 0,0025 D 0,0035 Câu 114: Xenlulozơ tác dụng với (CH3CO)2O (xúc tác H2SO4 đặc) tạo 9,84 gam este axetat 4,8 gam CH3COOH Công thức este axetat A [C6H7O2(OOCCH3)3]n B [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n C [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n [C6H7O2(OOCCH3)OH]n D.[C6H7O2(OOCCH3)3]n Câu 115: Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ m2 gam tinh bột Chia X làm hai phần - Phần 1: Hoà tan nước dư, lọc lấy dung dịch mantozơ cho phản ứng hết với AgNO 3/NH3 0,03 mol Ag - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H 2SO4 loãng để thực phản ứng thủy phân Hỗn hợp sau phản ứng trung hoà dung dịch NaOH sau cho toàn sản phẩm thu tác dụng hết với AgNO 3/NH3 0,11 mol Ag Giá trị m1 m2 A m1 = 10,26; m2 = 8,1 B m1 = 5,13; m2 = 8,1 C m1 = 10,26; m2 = 4,05 D m1 = 5,13; m2 = 4,05 Câu 116: Từ nguyên liệu gỗ chứa 50% xenlulozơ, người ta điều chế rượu etylic với hiệu suất 81% Tính khối lượng gỗ cần thiết để điều chế 1000 lít rượu (cồn) 920 (biết rượu nguyên chất có d = 0,8 g/ml) A 3115 kg B 3200 kg C 3810 kg D 4000 kg Câu 117: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ 0,01 mol mantozơ thời gian thu dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân chất 75%) Khi cho toàn X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 lượng Ag thu A 0,090 mol B 0,095 mol C 0,06 mol D 0,12 mol Câu 118: Có dung dịch sau : Phenylamoniclorua, ancol benzylic, metyl axetat, anilin, glyxin, etylamin, natri axetat, metylamin, alanin, axit glutamic, natri phenolat, lysin Số chất có khả làm đổi màu quì tím : A B C D Câu 119: Nhận định sau không ? A Dung dịch axit aminoetanoic tác dụng với dung dịch HCl B Trùng ngưng α-aminoaxit ta hợp chất chứa liên kết peptit C Dung dịch aminoaxit phân tử chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH có pH = D Hợp chất +NH3CxHyCOO– tác dụng với NaHSO4 Câu 120: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M Sau phản ứng 2,5 gam muối khan Mặt khác lấy 100 gam dung dịch aminoaxit nói có nồng độ 20,6% phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,5M Công thức phân tử X A H2NC3H6COOH B H2NCH2COOH C H2NCH(CH3)COOH D H2N(CH2)2COOH Câu 121: Cho 32,8 gam hỗn hợp gồm axit glutamic tyrosin (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 49,2 B 52,8 C 43,8 D 45,6 Câu 122: Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH 3N-CH2-COOH, 0,02 mol CH3-CH(NH2)–COOH; 0,05 mol HCOOC6H5 Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch KOH 1M đun nóng để phản ứng xảy hoàn toàn Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 16,335 gam B 8,615 gam C 12,535 gam D 14,515 gam Câu 123 : X pentapeptit cấu tạo từ amino axit no mạch hở có nhóm –COOH nhóm –NH (A), A có tổng phần trăm khối lượng oxi nitơ 51,685% Khi thủy phân hết m gam X môi trường axit thu 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit 88,11 gam A m có giá trị : A 149,2 gam B 167,85 gam C 156,66 gam D 141,74 gam Câu 124: Để phản ứng hết 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M FeCl3 0,8M cần gam hỗn hợp gồm metylamin etylamin có tỉ khối so với H2 17,25 ? A 41,4 gam B 40,02 gam C 51,75 gam D 33,12 gam Câu 125: Hỗn hợp X gồm O2 O3 có tỉ khối so với H2 22 Hỗn hợp khí Y gồm metylamin etylamin có tỉ khối so với H2 17,833 Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2, chất khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Tỉ lệ V1 : V2 : A : B : C : D : Câu 126: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng với 50 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch A Dung dịch A tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch B, cô cạn dung dịch B lại 20,625 gam rắn khan Công thức X : A NH2CH2COOH B HOOCCH2CH(NH2)COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 127: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien acrilonitrin thu loại polime chứa 8,96% nitơ khối lượng Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien acrilonitrin polime A 3:1 B 1:2 C 2:1 D 1:1 Câu 128: Một loại cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh Giả thiết S thay cho H nhóm metylen mạch cao su trung bình số mắt xích isopren có cầu nối đisunfua –S-S- A 52 B 25 C 46 D 54 Câu 129: Biết 5,668 gam poli(butađien-stiren) phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom CCl Như vậy, tỉ lệ mắt xích stiren butađien polime A 1:3 B 1:2 C :1 D :5 Câu 130: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tửclo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k A B C D Fe3O4 Câu 131: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu dung dịch HCl dư Sau phản ứng 8,32 gam chất rắn không tan dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 61,92 gam chất rắn khan.Gía trị m : A 31,04 B 40,10 C 43,84 D 46,16 Câu 132: Cho x gam hỗn hợp kim loại Ni, Cu vào dung dịch AgNO dư, khuấy kĩ phản ứng kết thúc thu 54 gam kim loại Mặt khác cho x gam hỗn hợp kim loại vào dung dịch CuSO dư, khuấy kĩ cho phản ứng kết thúc thu (x+0,5) gam kim loại Giá trị x A 15,5 B 32,4 C 9,6 D 5,9 Câu 133: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO 0,2M, sau thời gian thu 3,88g chất rắn X dung dịch Y Cho 2,925g bột Zn vào dung dịch Y sau phản ứng thu 5,265g chất rắn Z dung dịch chứa muối Giá trị m là: A 3,17 B 2,56 C 1,92 D 3,2 Câu 134: Điện phân 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến bắt đầu có khí thoát catot ngừng Để yên dung dịch khối lượng không đổi khối lượng catot tăng 3,2 gam so với lúc chưa điện phân Nồng độ mol/l dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là: A 0,5M B 0,9M C 1M D 1,5M Câu 135: Điện phân 100 ml dung dịch CuSO4 0,2M AgNO3 0,1M với cường dòng điện I = 3,86 A Tính thời gian điện phân để khối lượng kim loại bám bên catot 1,72 gam A 250 giây B 1000 giây C 500 giây D 750 giây 2+ KMnO Fe Fe3+ Fe3+ Bài 136: Muối làm màu dung dịch môi trường axit cho ion ion + − I2 Fe ; I ; MnO4 Fe 2+ I− tác dụng với cho Sắp xếp chất oxi hoá theo thứ tự độ mạnh tăng dần : Fe3+ < I < MnO4− I < Fe3+ < MnO4− I < MnO4− < Fe3+ MnO4− < Fe3+ < I A B C D Bài 137: Cho phương trình ion rút gọn : M 2+ + X → M + X 2+ M + X 3+ → M + + X + Chọn nhận xét : 2+ 2+ X >X >M X >M >X A Tính khử : B Tính khử : M 2+ > X 3+ > X 2+ X 3+ > M + > X + C Tính oxi hoá : D Tính oxi hoá : AlCl3 CuSO4 Pb ( NO3 ) AgNO3 Bài 138: Cho Fe vào dung dịch muối sau: ; ; ; ( dư ) Số phản ứng xảy : A B C.3 D.4 Bài 139: Cho suất điện động chuẩn Eo pin điện hoá: Eo(Cu-X) = 0,46V; Eo(Y-Cu) = 1,1V; Eo(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z ba kim loại) Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải A Z, Y, Cu, X B X, Cu, Z, Y C Y, Z, Cu, X D X, Cu, Y, Z AgNO3 Bài 140: Cho m gam bột Cu ( dư ) vào 400ml dung dịch thu m +18,24 gam chất rắn X Hoà tan HNO3 hêt X dung dịch loãng dư thu 4,032 lít khí NO (đktc) sản phẩm khử Gía trị m : A 19,20 B 11,52 C 17,28 D 14,4 Cl2 Bài 141: Cho m gam bột Fe tác dụng vớI Kết thúc phản ứng thu m + 12,78 gam hỗn hợp X Hoà tan hếtX nước X tan tối đa thu dung dịch Y 1,12 gam chất rắn Gía trị m : A 5,6 B 11,2 C 16,8 D 18.6 Câu 142: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe tác dụng với dung dịch Y chứa Cu(NO 3)2 AgNO3 đến phản ứng xong, thu chất rắn T gồm kim loại Chất chắn phản ứng hết A Fe, Cu(NO3)2 AgNO3 B Mg, Fe Cu(NO3)2 C Mg, Cu(NO3)2 AgNO3 D Mg, Fe AgNO3 CuSO4 Câu 143: Cho hỗn hợp X gồm x mol Al y mol Fe phản úng với dung dịch chứa z mol Kết thúc phản ứng thu hỗn hợp rắn gồm kim loại Quan hệ x ; y ;z : x ≤ y < 3x + z x ≤ z < 3x + y z < x ≤ 3z + y y ≤ x < y − 3z A B C D Câu 144:Hoà tan hỗn hợp Fe Fe 2O3 có khối lượng 30 gam dung dịch HCl, axit hết lại lượng Fe dư nặng 1,4 gam đồng thời thoát 2,8 lít khí điều kiện tiêu chuẩn Khối lượng cùa Fe Fe 2O3 hỗn hợp ban đầu A 14 gam 16 gam B 17 gam 13 gam C 15 gam 15 gam D 16 gam 14 gam Câu 145: Hoà tan hỗn hợp chứa 0,8 mol Al 0,6 mol Mg vào dung dịch HNO 1M vừa đủ, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A 6,72 lít hỗn hợp khí N N2O (ở đktc) Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu 267,2 gam muối khan Thể tích HNO3 cần dùng là: A 4,2 lít B 4,0 lít C 3,6 lít D 4,4 lít Câu 146: Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na Ca tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch Y gồm HCl 1M H2SO4 0,5M, thu dung dịch Z 0,18 mol H2 Cô cạn dung dịch Z, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 23,58 B 23,62 C 22,16 D 16,48 Câu 147: Cho 6,88 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na Ca tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch Y gồm HCl 1M H2SO4 0,5M, thu dung dịch Z 0,28 mol H2 Cô cạn dung dịch Z, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 23,58 B 23,62 C 22,16 D 16,48 Câu 148: Cho a gam hỗn hợp Fe Cu (Fe chiếm 30% khối lượng) tác dụng với dung dịch chứa 0,69 mol HNO3 tới phản ứng hoàn toàn, thu 0,75a gam chất rắn X, dung dịch Y 6,048 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO2 NO Số gam muối khan thu cô cạn Y là: A 50,82 B 37,80 C 40,04 D 62,50 Câu 149: Cho hỗn hợp X gồm 3,36 gam Mg 0,40 gam MgO tác dụng hết với dung dịch HNO 3, thu 0,448 lít khí Y (đktc), cô cạn dung dịch làm khô thu 23,00 gam chất rắn khan Z Công thức phân tử Z A NO2 B NO C N2O D N2 Câu 150: Hoà tan hỗn hợp chứa 0,8 mol Al 0,6 mol Mg vào dung dịch HNO 1M vừa đủ, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A 6,72 lít hỗn hợp khí N N2O (ở đktc) Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu 267,2 gam muối khan Thể tích HNO3 cần dùng là: A 4,2 lít B 4,0 lít C 3,6 lít D 4,4 lít Câu 151: Cho m gam hỗn hợp Na, Ba vào nước thu dung dich A 6,72 lít khí (đktc) Thể tích dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,5M HCl 1M để trung hoà vừa đủ dung dịch A là: A 0,3 lít B 0,2 lít C 0,4 lít D 0,1 lít Câu 152: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M NaOH 0,75M thu dung dịch X Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu kết tủa có khối lượng A 9,85gam B 29,55 gam C 19,7gam D 39,4 gam Câu 153:Trộn 100ml dd chứa KHCO3 1M K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO 1M Na2CO3 1M 200ml dung dịch X Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H 2SO4 1M HCl 1M vào dung dịch X 10 V lít CO2 (đktc) dung dịch Z Cho Ba(OH) dư vào Z thu m gam kết tủa Giá trị V m là: A 1,12 82,4 B 2,24 82,4 C 2,24 59,1 D 1,12 59,1 Câu 154: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO (ở đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH aM Ca(OH) 1M sinh gam kết tủa Giá trị a A 0,3 B 0,75 C 0,5 D 0,15 Câu 155: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M Ca(OH) aM sinh 2,5 gam kết tủa Giá trị a A B 0,25 C 2,5 D 0,2 11 [...]...được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z Cho Ba(OH) 2 dư vào Z thì thu được m gam kết tủa Giá trị của V và m là: A 1 ,12 và 82,4 B 2,24 và 82,4 C 2,24 và 59,1 D 1 ,12 và 59,1 Câu 154: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH aM và Ca(OH) 2 1M sinh ra 8 gam kết tủa Giá trị của a là A 0,3 B 0,75 C 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi HKI lớp 12 nâng cao môn Hóa học, Đề cương ôn thi HKI lớp 12 nâng cao môn Hóa học, Đề cương ôn thi HKI lớp 12 nâng cao môn Hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay