Một số câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

14 245 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:51

Bài lớp 12 Câu 1: Một đặc trưng pháp luật thể A tính truyền thống B tính đại C tính D tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 2: Nội dung pháp luật bao gồm A Các chuẩn mực thuộc đời sống tinh thần, tình cảm của người B Quy định hành vi không được làm C Quy định bổn phận của công dân D Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm ) Câu 3: Pháp luật la A hệ thống văn nghị định cấp ban hành thực B những luật điều luật cụ thể thực tế đời sống C hệ thống quy tắc sử xự chung nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực bằng quyền lực nhà nước D hệ thống quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương Câu 4: Pháp luật có đặc điểm la A bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội B sự phát triển của xã hội C có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ mặt hình thức D mang chất giai cấp chất xã hội Câu Pháp luật la phương tiện để thực đường lối trị A giai cấp B giai cấp cách mạng C giai cấp cầm quyền D nha nước Câu 6: Trong hệ thống pháp luật nước ta, văn pháp luật nao có giá trị pháp lí cao nhất? Luật hình sự B Hiến pháp C Luật dân sự D Luật hành A Câu 7: Chỉ đâu la văn quy phạm pháp luật: A Nội quy nhà trường B Điều lệ của đoàn niên cộng sản HCM C Điều lệ của hội luật gia Việt nam D Luật hôn nhân gia đình Câu 8: Điền vao chổ trống : Các quy phạm pháp luật nha nước ban hanh ……… ma nha nước la đại diện A phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền B phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân C phù hợp với quy phạm đạo đức D phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân Câu 9: Pháp luật có đặc trưng bản? A B C D Câu 10: Pháp luật XHCN mang chất A nhân dân lao dộng C giai cấp nông dân B giai cấp cầm quyền D giai cấp công nhân Câu11: Loại văn nao sau la văn quy phạm pháp luật? A Hiến pháp C Nội quy B Nghị quyết D Pháp lệnh Câu 12: Chủ thể ban hanh va bảo đảm thực pháp luật la: A tổ chức xã hội C Quốc hội B nhà nước D quan Câu 13: Nha nước đảm bảo thực pháp luật A ý chí B quyền lực C tổ chức D trách nhiệm Câu 14: Đèn đỏ dừng lại , áp dụng nhiếu lần, nhiều nơi với người la thuộc đặc trưng nao pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính xác định chặt chẽ hình thức D Tính tự giác Câu 15: Trong Hiến pháp va Luật giáo dục quy định: công dân có quyền va nghĩa vụ học tập, phù hợp với đặc trưng nao pháp luật? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính B.Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 16: Các văn Luật va luật phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng nao pháp luật? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính đại B Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 17: Em Ha khẳng định với bạn: quê em nữ giới đủ 15 tuổi phép kết hôn Khẳng định Ha không phù hợp với đặc trưng nao pháp luật? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính truyền thống B.Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 18: Em Hiền khẳng định với bạn quê em miền núi thông thoáng nên tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm, khẳng định Hiền không phù hợp với đặc trưng pháp luật nao đây? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính truyền thống B.Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 19: Giả sử Hiến pháp qui định : công dân có quyền tự kết hôn, luật Hôn nhân gia đình không cụ thể hóa quyền Nếu không phù hợp với đặc trưng pháp luật nao đây? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính truyền thống B.Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 20: Anh M tham gia giao thông đường không dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ Trong trường hợp anh M đa : A Không áp dụng pháp luật B Không sử dụng pháp luật C Không thi hành pháp luật D Không tuân thủ pháp luật Câu21: Bản chất xa hội pháp luật thể A pháp luật được ban hành sự phát triển của xã hội B pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của tầng lớp xã hội C pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động D pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên của xã hội thực hiện, sự phát triển của xã hội Câu 22: Luât Hôn nhân va gia đình năm 2000 điều 34 khẳng định “ cha mẹ không phân biệt đối xử con” Điều phù hợp với A quy tắc xử sự đời sống xã hội B chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của người C nguyện vọng của mọi công dân D hiến pháp Câu 23: Pháp luật nhà nước ta xây dựng ban hành thể ý chí, nhu cầu, lợi ích của A giai cấp công nhân B đa số nhân dân lao động C giai cấp vô sản D Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 24: Pháp luật phương tiện để nhà nước A bảo vệ giai cấp B bảo vệ công dân C quản lí công dân D quản lí xã hội Câu 25: Phương pháp quản lí xã hội một cách dân chủ hiệu nhất quản lí bằng A giáo dục B đạo đức C pháp luật D kế hoạch Câu 26: Pháp luật phương tiện để công dân thực bảo vệ A lợi ích kinh tế của B quyền nghĩa vụ của C quyền của D quyền lợi ích hợp pháp của Câu 27: Quản lí xã hội nội dung thể A vai trò của pháp luật B chất của pháp luật C đặc trưng của pháp luật D mục đích của pháp luật Câu 28: Quản lí bằng pháp luật phương pháp quản lí A hữu hiệu phức tạp nhất B dân chủ hiệu nhất C hiệu khó khăn nhất D dân chủ cứng rắn nhất Câu 29: Không có pháp luật xã hội không có A dân chủ hạnh phúc B hòa bình dân chủ C trật tự ổn định D sức mạnh quyền lực Câu 30: pháp luật hệ thống nhà nước ban hành được đảm bảo thực bằng quyền lực nhà nước A quy tắc B quy tắc xử sự C quy tắc xử sự chung D quy định Câu 31: Cả pháp luật đạo đức hướng tới giá trị xã hội A giống B ngang C khác D Câu 32: Văn sau văn quy phạm pháp luật? A Nội quy của nhà trường B Điều lệ Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh C Điều lệ của hội luật gia Hà Nội D Luật giao thông đường bộ Câu 33: Nếu pháp luật không bắt nguồn từ đạo đức không nhận được sự đồng tình ủng hộ của A cá nhân B công dân C tất thành viên xã hội D tổ chức xã hội Câu 34: Pháp luật có mối quan hệ với đạo đức A pháp luật bắt nguồn từ giá trị tinh thần của xã hội B pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn xã hội C đạo đức có sở từ pháp luật D pháp luật có sở từ đạo đức bảo vệ giá trị đạo đức Câu 35: Chị A thời gian nghỉ thai sản bị thủ trưởng quan đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Vậy chị A phải dựa vào đâu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình? A Quy định của quan B Quy phạm đạo đức C Điều lệ của Ban chấp hành Công đoàn D Các quy định pháp luật Câu 36: Trên đường học về, B nhặt được một ví tiền B đã chủ động tìm gặp trả lại cho người đã đánh rơi Hành động của B phù hợp với A quy định của trường học B quy định của pháp luật C chuẩn mực đạo đức xã hội D phong tục tập quán của xã hội Câu 37: A một số bạn học sinh phát một nhóm niên tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy Trong trường hợp A phải lựa chọn cách xử sự thế cho phù hợp với quy định của pháp luật? A Không tố cáo sự việc sợ liên lụy tới B Tìm cách tham gia cùng nhóm niên để sử dụng ma túy sự tò mò C Báo sự việc với một tổ chức xã hội D Thông báo sự việc với quan nhà nước có thẩm quyền Câu 38: Trong qua trình thực pháp luật, nếu không đảm bảo tính quy phạm phổ biến không đảm bảo được sự A dân chủ B công bằng C khách quan D công bằng, bình đẳng Câu 39: Nội dung của văn pháp luật quan cấp dưới ban hành không trái với văn quan cấp ban hành thể đặc trưng của pháp luật? A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức B Tính quyền lực bắt buộc chung C Tính quy phạm phổ biến D Tính thống nhất Câu 40: Nội dung của tất văn quy phạm pháp luật phải phù hợp, không được trái với A Bộ luật hình sự B Bộ luật dân sự C Luật giáo dục D Hiến pháp Câu 41: Hình thức thể của pháp luật A điều luật C văn quy phạm pháp luật B quy định pháp luật D bộ luật Câu 42: A nói với B: có Quốc Hội quan quyền lực nhà nước cao nhất trung ương mới có quyền ban hành Hiến pháp Ý kiến của A thể đặc trưng của pháp luật? A Tính quyền lực B Tính xác định chặt chẽ hình thức C Tính quy phạm phổ biến D Tính bắt buộc chung Câu 43: Pháp luật được xác định chặt chẽ mặt hình thức vì: A Để diễn đạt xác quy phạm pháp luật B Tránh sự hiểu sai dẫn đến lạm dụng pháp luật C Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật D Cả đáp án Câu 44: Pháp luật nhà nước ta xây dựng, ban hành nhằm mục đích gi? A Để quản lí đất nước B Đảm bảo cho xã hội ổn định phát triển C Đảm bảo quyền tự dân chủ lợi ích hợp pháp của công dân D Tất đáp án Câu 45: Tìm câu phát biểu sai câu sau: A Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật B Pháp luật phương tiện nhất để quản lí xã hội C Quản lí xã hôi bằng pháp luật đảm bảo tính dân chủ, công bằng D Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước Câu 46: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực bằng: A Biện pháp giáo dục B Biện pháp răn đe C Biện pháp cưỡng chế D Biện pháp truyết phục Câu 47: Nội dung dưới không thể chất giai cấp của xã hội ? A Pháp luật sản phẩm của xã hội có giai cấp B Pháp luật thể ý chí của giai cấp thống trị C Pháp luật công cụ để điều chỉnh MQH giai cấp D Pháp luật sự phát triển của xã hội Câu 48: Đặc trưng dưới tạo nên tính công bằng, bình đẳng của pháp luât? A Tính logic nội dung B Tính xác định chặt chẽ hình thức C Tính quyền lực bắt buộc chung D Tính quy phạm phổ biến Câu 51: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có quyền sửa đổi, ban hành hiến pháp? A Quốc hội B Chính phủ C Thủ tướng phủ D Chủ tịch nước Câu 51: Nội dung dưới không phản ánh chất xã hội của pháp luật? A Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội B Pháp luật mọi người xã hội thực C Pháp luật sự phát triển của xã hội D Pháp luật phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện Câu 52: Pháp luật những quy tắc xử sự chung, khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi đối với tất mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nội dung thuộc đặc trưng của pháp luật? A Tính quyền lực bắt buộc chung B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Tính xác định chặt chẽ mặt nội dung D Tính quy phạm phổ biến Câu 53: Trong trình xây dựng pháp luật, nhà nước cố gắng đưa những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển tiến bộ xã hội vào quy phạm pháp luật thể mối quan hệ giữa pháp luật với A đạo đức B trị C văn hóa D kinh tế Câu 54: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên của xã hội thực hiện, sự phát triển của xã hội thể chất dưới của pháp luật? A Bản chất giai cấp B Bản chất xã hội C Bản chất đạo đức D Bản chất trị Câu 55: Các quy phạm pháp luật nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện thể chất dưới của pháp luật? A Bản chất giai cấp C Bản chất đạo đức B Bản chất xã hội D Bản chất trị Câu 56: Tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực bắt buộc chung tính xác định chặt chẽ mặt hình thức đặc trưng của A đạo đức B trị C pháp luật D văn hóa Câu 57: Bản chất giai cấp chất xã hội chất cuả A đạo đức B trị C văn hóa D pháp luật Câu 58: Để quản lý xã hội một cách dân chủ hiệu quả, nhà nước cần ban hành A pháp luật B bộ luật hình sự C sách xã hội D hiến pháp Câu 59: Trong quy định sau, quy định quy phạm pháp luật? A Nội quy của trường học B Nội quy của tổ dân phố A C Điều lệ Đoàn niên D Luật giao thông đường bộ Câu 60: Pháp luật nhà nước ban hành bảo đảm thực hiện, bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân nội dung thuộc đặc trưng của pháp luật? A Tính quy phạm phổ biến B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Tính quyền lực bắt buộc chung Câu 61: Pháp luật được bảo đảm thực bằng quyền lực của A cảnh sát B tòa án C nhà nước D Quốc hội Câu 62: Nội dung dưới không thể chất giai cấp của pháp luật? A Pháp luật sản phẩm của xã hội có giai cấp B Pháp luật thể ý chí của giai cấp thống trị C Pháp luật công cụ để điều chỉnh mối quan hệ giai cấp D Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, thành viên của xã hội thực Câu 62: Văn nao sau không mang tính pháp luật A Hiến pháp C Nội quy B Nghị quyết D Pháp lệnh Câu 63: Nha nước ban hanh va bảo đảm thực pháp luật A ý chí C trách nhiệm B quyền lực D tổ chức Câu 64: Đèn đỏ dừng lại , áp dụng nhiếu lần, nhiều nơi với người la thuộc đặc trưng nao đây? A Tính quy phạm phổ biến B Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính chặt chẽ hình thức D Tính tự giác Câu 65: Giả sử Hiến pháp qui định : xin cấp sổ đỏ cần có sổ hộ khẩu, luật đất đai không qui định, không phù hợp với đặc trưng pháp luật nao đây? A Tính quyền lực, bắt buộc chung C Tính truyền thống B.Tính qui phạm phổ biến D Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức Câu 66: Những người xử sự không quy định của pháp luật bị quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo khắc phục hậu việc làm trái pháp luật gây nên nội dung thể đặc trưng dưới của pháp luật? A Tính logic mặt nội dung B Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Tính quyền lực, bắt buộc chung Câu 67: Để quản lý xã hội bằng pháp luật nhà nước cần phải ban hành tổ chức………… quy mô toàn xã hội, đưa pháp luật vào đời sống A giáo dục pháp luật C ap dụng pháp luật B sử dụng pháp luật D thực pháp luật Câu 68: Nội dung dưới thể vai trò của pháp luật? A Phương tiện để nhà nước quản lý xã hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân B Phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, trị, văn hóa, xã hội C Phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, quốc phòng an ninh xã hội D Phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế đời sống của nhân dân Câu 69: Lấy trộm tiền của người khác vi phạm nội dung dưới đây? A Phong tục tập quán B Kinh tế C Pháp luật D Đạo đức Câu 70: Anh A đường va quệt với anh B khiến anh B ngã bị thương nặng Anh A tiếp tục di chuyển, bỏ anh B lại Anh A đã vi phạm nội dung dưới ? A Đạo đức B Pháp luật C Phong tục tập quán D Chính trị Câu 71: A học sinh lớp 12 lại thường xuyên xe máy phân khối lớn học nghĩ có bố làm cảnh sát giao thông Dựa vào tính quy phạm phổ biến của pháp luật, em đánh giá hành vi của A thế nào? A B sai C hợp lý D không hợp lý Câu 72: Ông Nguyễn Thanh Chấn Bắc Giang bị kết án oan Ông đã làm đơn gửi quan có thẩm quyền để minh oan cho Trong trường hợp , ông Chấn đã: A Thực quyền, lợi ích hợp pháp của B Không thực quyền, lợi ích hợp pháp của C Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của D Không bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Câu 73: Bà Lan gửi đơn khiếu nại tới UBND quân Thanh Xuân để đề nghị giải quyết việc tranh chấp mảnh đất của Trong trường hợp này, bà Lan đã: A Thực quyền, lợi ích hợp pháp của B Không thực quyền, lợi ích hợp pháp của C Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của D Không bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Câu 74 Nội dung của tất văn phải phù hợp, không được trái A Hiến pháp B Bộ Luật hình sự C Bộ Luật dân sự D Bộ Luật lao động Câu 75 Theo quy định của pháp luật quan có thẩm quyền quyết định hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật? A UBND phường, xã B UBND quận, huyện C Tòa án D Phòng tư pháp Câu 76: Có tất hình thức thực pháp luật?: A B C D Câu 77: Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp tội phạm, xâm phạm quy tắc quản lý nhà nước hành vi: A Vi phạm kỷ luật B Vi phạm hình sự C Vi phạm dân sự D.Vi phạm hành Câu 78: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu? a Dưới 50 cm3 c Từ 50 cm3 đến 70 cm3 b 90 cm3 dTrên 90 cm3 Câu 79: Điền vào chỗ trống: Thực pháp luật a Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức b Làm những điều mà pháp luật quy định phải làm c Quá trình hoạt động có mục đích riêng của cá nhân, tổ chức d Thực bắt buộc những quy định của pháp luật Câu 62: Người kinh doanh phải thực nghĩa vụ nộp thuế, niên đủ 18 tuổi thực nghĩa vụ quân , hình thức: a Thực đắn quyền hợp pháp b Không làm điều pháp luật cấm c Thực đầy đủ nghĩa vụ pháp lý d Thực đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, làm những mà PL quy định phải làm Câu 72: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ., ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện của giai cấp thống trị và phu thuộc vào các điều kiện , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội” a Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính tri b Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính tri c Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội d Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội Câu 73: Pháp luật va đạo đức tập trung vao việc điều chỉnh để hướng tới giá trị………………(20) Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh PL …………(21)so với phạm vi điều chỉnh đạo đức, có thể coi nó la “ đạo đức tối thiểu” Phạm vi điều chỉnh đạo đức………… (22) so với điều chỉnh PL, vươn ngoai phạm vi điều chỉnh PL có thể coi nó la “ pháp luật tối đa” Câu 20: a Xã hôi giống b Đạo đức giống c Chính ttị gống d Hành vi giống Câu 21: A Rộng B Hẹp C Lớn Câu 22: A Rộng B Hẹp C Lớn D Bé D Bé Câu 73: Trong hàng lọat quy phạm PL thể quan niệm về………có tính chất phổ biến, phù hợp với sự phát triển tiến bộ XH A Đạo đức B Giáo dục C Khoa học D Văn hóa Câu 74: Pháp lệnh quan ban hành? A UBTV Quốc hội C Quốc hội B Chính phủ D Thủ tướng phủ Câu 75: Một những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là: A Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung B Pháp luật có tính quyền lực C Pháp luật có tính bắt buộc chung D Pháp luật có tính quy phạm Câu 76 Tổ chức nhất có quyền ban hành pháp luật tổ chức thực pháp luật là: A Chính phủ C Các quan nhà nước B Quốc hội D Nhà nước Tham khảo thêm Văn luật Hiến pháp Luật (bộ luật) Nghị quyết của Quốc hội Văn luật Pháp lệnh, nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội Lệnh, định Chủ tịch nước Nghị định của Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, thông tư Chánh án tòa án nhân dân tối cao Thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Nghị liên tịch ủy ban thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội Thông tư liên tịch Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12, Một số câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12, Một số câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay