GIÁO án SINH học lớp 7

73 246 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:44

GIÁO án SINH học lớp 7 , lịch học GIÁO án SINH học lớp 7 , bài học GIÁO án SINH học lớp 7 , bài tập GIÁO án SINH học lớp 7 , tiết giảng GIÁO án SINH học lớp 7 , nội dung dạy GIÁO án SINH học lớp 7, tổng hợp về GIÁO án SINH học lớp 7 , tất cả vấn đề lý thuyết về GIÁO án SINH học lớp 7 , nội dung cần ghi nhớ về GIÁO án SINH học lớp 7 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngy soản : 06.09.2015 Tưn 4, Tiãút Bi : TRN G BIÃÚN HÇNH V TRN G GIY I Mủc tiãu: Kiãún thỉïc : + Nãu âỉåüc âàûc âiãøm di chuøn, dinh dỉåỵng v ạinh sn ca trng biãún hçnh v trng giy + Trçnh by âỉåüc sỉû phán hoạ chỉïc nàng cạc bäü pháûn tãú bo ca trn g giy âãø nãu lãn biãøu hiãûn máưm mäún g ca âäün g váût âa bo Ké nàng : + Rn luûn ké nàng quan sạt, so sạnh v täøng håüp + Cng cäú ké nàng hoảt âäüng nhọm Thại âäü : Giạo dủc thỉïc u thêch män hc II Chøn bë : Giạo viãn: Tranh v cạc hçnh 5.1,5.2, 5.3 sgk Bng phủ ghi näüi dung sau : STT Tãn âäüng váût Trng biãún hçnh Trng giy Âàûc âiãøm Cáúu tảo Di chuøn Dinh dỉåỵng Sinh sn III Cạc hoảt âäün g dảy v hc : ÄØn âënh: Âiãøm danh Kiãøm tra bi c: Nãu cáu hi : Trng roi cọ thãø gàûp åí nåi no? Trçnh by cáúu tảo ca trng roi? Trng roi giäúng thỉûc váût åí nhỉỵng âàûc âiãøm no ? Trçnh by cạch di chuøn ca trng roi ? Bi måïi : ∗ Giåïi thiãûu bi måïi : Bi hc trỉåïc chụng ta â tçm hiãøu vãư trng roi, häm chụng ta tiãúp tủc tçm hiãøu vãư cạc âải diãûn tiãúp theo ca ngnh âäüng váût ngun sinh âọ l trng biãún hçnhg v trng giy Chụng ta hc bi : TRNG BIÃÚN HÇNH V TRNG GIY 3.1 Hoảt âäün g : I TRN G BIÃÚN HÇNH ♦Mủc tiãu: Nãu âỉåüc âàûc âiãøm cáúu tảo, cạch di chuøn v bàõt mäưi ca trng biãún hçnh Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh Nãu váún âãư :” Trng biãún hçnh cn cọ tãn Hc sinh quan sạt hçnh vãù âãø gii thêch tãn gi khạc l trng amip Báy giåì cạc em hy gi ca trng biãún hçnh âọ l ln biãún âäøi quan sạt hçnh v âãø xạc âinh xem vç cọ hçnh dảng cå thãø tãn gi l trng biãún hçnh ?” u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v 5.1 v 5.2 âãø tháúy r cáúu tảo v cạch di chuøn sau Quan sạt hçnh v âãø nãu cạch di chuøn v âọ mä t bàòng låìi vãư cáúu tảo v di chuøn cáúu tảo ca trng biãún hçnh ? Sau hc sinh tr låìi, giạo viãn u cáưu Tho lûn nhọm hon thnh bi táûp theo u tho lûn nhọm âãø tçm hiãøu cạch dinh cáưu ca giạo viãn, sau âọ âải diãûn nhọm lãn dỉåỵng ca trng biãún hçnh bàòng cạch sàõp tr låìi, cạc nhọm khạc nháûn xẹt v bäø sung xãúp cạc cáu bi táûp cho âụng theo thỉï tỉû Âạp ạn 2,1,3,4 Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc thãø Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn → Kãút lûn : Trn g biãún hçnh cọ cáúu tảo cå thãø gäưm tãú bo cọ cháút ngun sinh ln g v nhán, khäng bo tiãu hoạ, khäng bo co bọp Di chuøn nhåì chán gi, tiãu hoạ näüi bo Bi tiãút nhåì khäng bo co bọp Sinh sn vä bàòn g cạc h phán âäi theo báút kç màût phàón g no ca cå thãø 3.2 Hoảt âäün g : II TRN G GIY ♦Mủc tiãu: Nãu âỉåüc cạc âàûc âiãøm ca trng giy vãư cáúu tảo cå thãø , di chuøn v sinh sn Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v, gii Quan sạt hçnh v, nãu lãn ngun nhán ca thêch vç lải gi l trng giy ? tãn gi trng giy, mä t cáúu tảo cå thãø Sau hc sinh tr låìi, u cáưu hc sinh trng giy gäưm cọ läng båi xung quanh cå mä t cáúu tảo cå thãø trng giy ? thãø , cạu tảo gäưm tãú bo, cọ nhán , khäng Tiãúp theo,u cáưu hc sinh tho lûn nhọm bo tiãu hoạ v khäng bo co bọp tr låìi cáu hi sgk, so snhs sỉû khạc Tho lûn nhọm , so sạnh sỉû khạc giỉỵa giỉỵa trng biãún hçnh v trng giy vãư trng giy v trng biãún hçnh u cáưu nãu cạc váún âãư: âỉåüc + Säú lỉåüng nhán åí mäùi âải diãûn ? + Trng giy cọ nhán cn trng biãún hçnh + Sỉû khạc vãư khäng bo co bọp ? cọ + Sỉû khạc tiãu hoạ ? + Trng giy cọ khäng bo co bọp åí vë trê + Sỉû khạc vãư hçnh thỉïc di chuøn ? xạc âënh cn trng biãún hçnh cọ1 v vë trê Sau cạc nhọm tr låìi, giạo viãn täøng kãút khäng xạc âinh lải, lỉu cho hc sinh khäng bo co bọp + Trng giy cọ enzim tiãu hoạ thỉïc àn nàòm åí âáưu v cúi cå thãø thay co bọp + Trng biãún hçnh di chuøn bàòng chán nhëp nhng båm nỉåïc thỉìa cå thãø gi,trng giy l läng båi cáúu tảo phỉïc tảp hån so våïi trng biãún hçnh Khäng bo tiỉãu hoạ di chuøn Hc sinh ghi nhåï kiãún thỉïc cå thãø theo mäüt qu âảo xạc âinh âãø cháút dinh dỉåỵng âỉåüc háúp thu dáưn dáưn âãún hãút Tiãúp thão u cáưu hc sinh quan sạt hçnh vãù Quan sạt hçnh v, nãu cạch sinh sn ca mä t cạc cạch sinh sn ca trng giy ? Sau hc sinh tr låìi, giạo viãn lỉu l trng giy lvä bàòng cạch phán âäi theo hçnh thỉïc sinh sn hỉỵu åí trng giy lm chiãưu ngang v hỉỵu bàòng cạch tiãúp håüp tàng sỉïc säúng cho cå thãø v ráút êt sinh Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn sn hỉỵu → Kãút lûn : + Trn g giy cáúu tảo tãú bo , di chuøn nhåì läng båi xung quanh cå thãø + Tiãu hoạ nhåì khäng bo tiãu hoạ, cọ enzim biãún âäøi thỉïc àn + Bi tiãút nhåì khäng bo co bọp , cháút thi âỉåüc thi ngoi qua läù + Sinh sn vä v hỉỵu bàòn g cạc h tiãúp håüp Cn g cäú: Treo bng phủ, cho hc sinh tho lûn nhọm âãø hon thnh bi táûp Dàûn d : u cáưu hc sinh vãư nh hc bi v vé hçnh 5.1 , 5.2 vo våí Rut kinh nghiem Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngy soản: 09.09.2015 Tưn 4, Tiãút Bi : TRN G KIÃÚT LË V TRN G SÄÚT RẸT I Mủc tiãu : Kiãún thỉïc : + Nãu âỉåüc cáúu tảo v âåìi säúng ca trng kiãút lë v trng säút rẹt + Trãn cå såí hiãøu biãút vng âåìi ca trng säút rẹt, âãư cạc biãûn phạp phng chäúng bãûnh säút rẹt v bãûnh kiãút lë Ké nàng: + Rn luûn ké nàng quan sạt, váûn dủng kiãún thỉïc vo thỉûc tãú + Cng cäú ké nàng hoảt âäüng nhọm II Chøn bë: Giạo viãn: Tranh v hçnh 6.1, 6.2 , 6.3, 6.4 sgk Bng phủ ghi näüi dung bng trang 24 sgk Hc sinh: K phiãúu hc táûp bng trang 24 sgk III Cạc hoảt âäün g dảy v hc : ÄØn âënh : Âiãøm danh + Kiểm tra vệ sinh Kiãøm tra bi c : Nãu cáu hi: 1.Trçnh by âàûc âiãøm cáúu tảo, di chuøn dinh dỉåỵng ca trng biãún hçnh ? 2.Trng giy di chuøn, láúy thỉïc àn, tiãu hoạ, sinh sn thãú no ? Bi måïi : ∗ Giåïi thiãûu bi måïi : Trong khong 40 nghçn loi âäüng váût ngun sinh thç cọ khong mäüt pháưn nàm säúng kê sinh gáy bãûnh gáy nguy hiãøm cho ngỉåìi v âäüng váût Bi hc häm nay, chụng ta s tçm hiãøu vãư hai âải diãûn gáy bãûnh phäø biãún l : trng kiãút lë v trng säút rẹt 3.1 Hoảt âäün g 1: I TRN G KIÃÚT LË ♦Mủc tiãu: Nãu âỉåüc âàûc âiãøm cáúu tảo , cạch dinh dỉåỵng v âỉåìng truưn bãûnh ca trng kiãút lë Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v 6.1, Cạ nhán quan sạt hçnh v, nghiãn cỉïu thäng nghiãn cỉïu thäng tin mủc sgk,tr tin tr låìi cáu hi ca giạo viãn u cáưu nãu âỉåüc : låìi cáu hi: + Trng kiãút lë kê sinh åí âáu ? Thỉïc àn ca + Kê sinh åí rüt non, àn häưng cáưu + Xám nháûp vo cå thãø bàng âỉåìng àn l gç ? + Trng kiãút lë xám nháûp vo cå thãø bàòng úng + Biãøu hiãûn :âau bủng, âi ngoi, phán láùn âỉåìng no ? mạu + Biãøu hiãûn ca ngỉåìi bë kiãút lë ? +Géỉ vãû sinh àn úng, diãût rưi + Nãu biãûn phạp phng trạnh bãûnh kiãút lë ? Sau hc sinh tr låìi cạc cáu hi trãn,u Tho lûn nhọm hon thnh bi táûp cáưu tho lûn lm bi táûp mủc ∇ sgk Âải diãûn nhọm tr låìi, cạc nhọm khạc nháûn trang 23 xẹt v bäø sung Sau âải diãûn hc sinh tr låìi, giạo viãn nháûn xẹt v bäø sung thãm :” trng kiãút lë cọ Hc sinh ghi nhåï kiãún thỉïc kh nàng hçnh thnh bo xạc nãn cọ thãø säúng ráút láu ngoi mäi trỉåìng tỉû nhiãn âáy chênh l âàûc âiãøm thêch nghi ca cå thãø våïi Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn läúi säúng kê sinh.” Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc → Kãút lûn : + Trn g kiãút lë theo thỉïc àn, nỉåïc ún g kê sinh åí rüt non ca ngỉåìi v gia sục , phạ våỵ häưn g cáưu , lm loẹt niãm mảc rüt gáy bãûn h kiãút lë + Cọ kh nàng hçnh thn h bo xạc 3.2 Hoảt âäün g 2: II TRN G SÄÚT RẸT ♦Mủc tiãu:Nãu âỉåüc âàûc âiãøm cáúu tảo , cạch dinh dỉåỵng v âỉåìng truưn bãûnh ca trng säút rẹt v cạch phng trạnh Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh Cáúu tảo v di chuøn u cáưu hc sinh nghiãn cỉïu thäng tin Cạ nhán quan sạt hçnh v, âc thäng tin v mủc sgk trang 24,quan sạt hçnh v 6.3 tr tr låìi cáu hi u cáưu nãu âỉåüc : + Kê sinh mạu v tuún nỉåïc bt ca låìi cáu hi: mùi anäphen + Trng säút rẹt kê sinh åí âáu ? + Âàûc âiãøm cáúu tảo cå thãø ca trng säút rẹt + Khäng cọ cå quan di chuøn v khäng bo thêch nghi våïi âåìi säúng kê sinh ? +Hy phán biãût mùi thỉåìng v mùi + Mùi anophen khạc mùi thỉåìng åí tỉ thãú âäút ngỉåìi Anäphen ? Sau hc sinh tr låìi, giạo viãn nháûn xẹt Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn v chäút lải kiãún thỉïc : Vng âåìi Cạ nhán quan sạt hçnh v, tho lûn tr låìi u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v 6.4 sgk cáu hi ca giạo viãn, âãø nãu lãn vng âåìi sinh nghiãn cỉïu thäng tin mủc sgk ca trng säút rẹt trang 24, tho lûn tr låìi cáu hi: Âải diãûn nhọm tr låìi, cạc nhọm khạc nháûn + Hy nãu vng âåìi ca trng säút rẹt ? xẹt v bäø sung Sau hc sinh tr låìi, giạo viãn bäø sung Hc sinh ghi nhåï kiãún thỉïc thãm :’khi mùi anäphen âäút ngỉåìi bãûnh, trng säút rẹt cọ mạu ngỉåìi bãûnh s vo cå thãø mùi Trong cå thãø mùi, chụng sinh sn ráút nhanhv cúi cng táûp trung thnh åí tuún nỉåïc bt , mùi âäút ngỉåìikhạc trng säút rẹt s theo nỉåïc bt mùi vo cå thãø Tho lûn nhọm hon thnh bng trang 24 Âải diãûn nhọm lãn bng âiãưn, cạc nhọm ngỉåìi âọ v gáy bãûnh” u cáưu hc sinh tho lûn nhọm , lm bi khạc nháûn xẹt v bäø sung táûp bng trang 24, sgk Sau hc sinh âiãưn vo bng, giạo viãn Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn nhánû xẹt v cäng bäú âạp ạn âụng Hc sinh ghi nhåï kiãún thỉïc Bãûnh säút rẹt åí nỉåïc ta Giạo viãn cung cáúp thäng tin v bãûnh säút rẹt Bàòng hiãøu biãút ca mçnh tr låìi cáu hi, åí nỉåïc ta trỉåïc âáy v hiãn nay, sau âọ nãu u cáưu nãu âỉåüc : + Do âiãưu kiãûn tỉû nhiãn cọ nhiãưu cáy cäúi cáu hi ráûm rảp + Vç bãûnh säút rẹt hay xy miãưn nụi ? + Phun thúc diãût mùi, khåi thäng cäúng Sau học sinh trả lời, giáo viên đưa nội rnh, ng phi cọ mn dung giáo dục mơi trường cách lồng Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn ghép :” bệnh sốt rét phá hủy hồng cầu rẩt mạnh, gây bệnh nguy hiểm , cần phải biết cách phòng tránh , phòng tránh bệnh biện pháp ?” Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Âạp ạn so sạn h trn g kiãút lë v trn g säút rẹt cáưn Cạc â.â So sạnh Âäúi tỉåüng Trng kiãút lë Kêch thỉåïc (so våïi häưng cáưu) Con âỉåìng truưn bãûnh Nåi kê sinh Tạc hải To hån häưng cáưu Qua thỉïc àn, nỉåïc úng Rüt ngỉåìi Gáy loẹt rüt, máút häưng cáưu, âi ngoi nhiãưu Máút mạu säút cao Trng säút rẹt Tãn bãûnh Kiãút lë Nh hån häưng Qua mùi Mạu Säút rẹt cáưu ráút nhiãưu anäphen ngỉåìi → Kãút lûn : + Trn g säút rẹt kê sinh mạu ngỉåìi v tuún nỉåïc bt ca mùi Anäphen + Cáúu tảo cå thãø âån gin , khäng cọ cå quan di chuøn v khäng bo , cạc hoảt âäün g säún g âỉåüc thỉûc hiãûn qua mn g tãú bo → Kãút lûn : + Trn g säút rẹt âỉåüc mùi âäút vo cå thãø, theo âỉåìn g mạu kê sinh häưn g cáưu , sinh sn vä phạ våỵ häưn g cáưu âãø chui ngoi , tiãúp tủc g âåìi måïi → Kãút lûn : Phn g trạn h bãûn h säút rẹt bàòn g cạc h : + Phạ nåi cỉ trụ ca mùi + Nàòm mn trạn h mùi âäút Cn g cäú: Hỉåïng dáùn hc sinh tr låìi cáu hi cúi bi Dàûn d : Hc bi v âc mủc :” Em cọ biãút ? Rut kinh nghiem Ngy soản: 13.09.2015 Tưn 5, Tiãút Bi : I Mủc tiãu : Kiãún thỉïc : Trường THCS Lý Tự Trọng ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG V VAI TR THỈÛC TIÃÙN CA ÂÄÜN G VÁÛT NGUN SINH Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc + Trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm chung ca ngnh âäüng váût ngun sinh + Nãu âỉåüc vai tr thỉûc tiãùn ca âäüng váût ngun sinh Ké nàng: + Rn luûn ké nàng quan sạt, khại quạt + Cng cäú ké nàng hoảt âäüng nhọm Thại âäü : Giạo dủc thỉïc u thêch män hc II Chøn bë: Giạo viãn: Tranh v hçnh 7.1, 7.2 hồûc nhỉỵng hçnh v khạc cọ liãn quan Bng phủ ghi näüi dung bng trang 26 v bng trang 28 sgk Hc sinh: K phiãúu hc táûp bng trang 26, v 28 sgk III Cạc hoảt âäün g dảy v hc : ÄØn âënh : Âiãøm danh + Kiểm tra vệ sinh Kiãøm tra bi c : Nãu cáu hi : Trçnh by âàûc âiãøm vãư âåìi säúng ca trng kiãút lë ? Cạch phng chäúng bãûnh kiãút lë ? Trçnh by vng âåìi ca trng säút rẹt, nãu cạch phng chäúng bãûnh säút rẹt ? Bi måïi : ∗ Giåïi thiãûu bi måïi : Chụng ta â tçm hiãøu vãư cạc âải diãûn ca ngnh âäüng váût ngun sinh, giỉỵa cạc âải diãûn ny cọ nhiãưu âiãøm khạc nhỉng chụng cng cọ nhỉỵng âàûc âiãøm chung Váûy âàûc âiãøm chung âọ l gç ? Chụng ta s tçm hiãøu qua näüi dung bi hc häm 3.1 Hoảt âäün g 1: I ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG ♦Mủc tiãu: nãu âỉåüc âàûc âiãøm chung ca ngnh Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh Cạ nhán âc thäng tin, nhåï lải kiãún thỉïc, u cáưu hc sinh âc thäng tin mủc sgk th o lû n ho n thnh bng 7.1 sgk trang 26, nhåï lải cạc kiãún thỉïc â hc, tho Âả i diãû n nhọ m lãn bng trçnh by kãút qu, lûn nhọm hon thnh bi táûp bng cạ c nhọ m khạ c nháûn xẹt v bäø sung trang 26 Sau cạc nhọm trçnh by kãút qu , giạo Tho lûn tr låìi cáu hi mủc ∇ sgk viãn nháûn xẹt v cäng bäú âạp ạn âụng trang 26, u cáưu nãu âỉåüc : Tiãúp theo, u cáưu hc sinh tho lûn tr låìi + Âäüng váût ngun sinh säúng tỉû cọ âàûc âiãøm cå quan di chuøn phạt triãøn,ch úu cáu hi mủc ∇ sgk trang 26 dë dỉåỵng Sau âải diãûn hc sinh tr låìi, giáo viên + Âäüng váût ngun sinh säúng kê sinh cọ âàûc tổng kết lại âiãøm :cå quan di chuøn thỉåìng tiãu gim, sinh sn vä ráút nhanh Âải diãûn nhọm tr låìi cạc nhọm khạc nháûn xẹt v bäø sung Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn Âạp ạn bn g 7.1 âàûc âiãøm chung ca ngn h Âäün g váût ngun sinh Stt Âải diãûn Kêch thỉåïc Hiãøn vi Låïn Trường THCS Lý Tự Trọng Cáúu tảo tỉì Mäüt Nhiãưu tãú tãú bo bo Trang Thỉïc àn Bäü pháûn di chuøn Hçnh thỉïc sinh sn Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trng roi V V Tỉû dỉåỵng Roi hồûc vủn hỉỵu cå, vi khøn Phán âäi Trng biãún hçnh V V Vủn hỉỵa cå, vi khøn Chán gi Phán âäi Trng giy Trng kiãút lë Trng säút rẹt V V Vi khøn Läng båi V V Häưng cáưu Chán gi Phán âäi v tiãúp håüp Phán âäi V V Häưng cáưu Tiãu gim Phán âäi v phán nhiãưu → Kãút lûn Âàûc âiãøm chung ca âäün g váût ngun sinh: + Kêch thỉåïc hiãøn vi, cáúu tảo cå thãø l mäüt tãú bo nhỉng âm nháûn mi chỉïc nàng säún g + Pháưn låïn dë dỉåỵn g + Di chuøn bàòn g chán gi, läng båi, roi båi + Sinh sn vä 3.2 Hoảt âäün g 2: II VAI TR THỈÛC TIÃÙN ♦Mủc tiãu: nãu âỉåüc vai tr ca ngnh tỉû nhiãn v âåìi säúng ngỉåìi Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v 7.1 v Cạ nhán âc thäng tin,quan sạt hçnh vtho 7.2 sgk, nghiãn cỉïu thäng tin mủc sgk lûn hon thnh bi táûp mủc ∇ sgk trang 27 , tho lûn nhọm hon thnh bi trang 28 táûp mủc ∇ sgk trang 28 Âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by kãút qu, Sau âải diãûn hc sinh tr låìi, giáo viên cạc nhọm khạc nháûn xẹt v bäø sung đưa nội dung giáo dục mơi trường cách liên hệ :”từ giá trị thực tiễn Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn ĐVNS, cần phải phòng chống mơi trường nước lồi ĐVNS sống nước , qua cần phải có ý thức phòng chống nhiễm mơi trường nói chung Bn g âạp ạn Vai tr thỉûc tiãùn ca âäün g váût ngun sinh Vai tr thỉûc tiãùn Tãn cạc âải diãûn Lm thỉïc àn cho âäüng váût nh, âàûc biãût l giạp Trng giy, trng roi, trng biãún xạc nh hçnh Gáy bãûnh åí âäüng váût Trng kiãút lë Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Gáy bãûnh åí ngỉåìi Trng kiãút lë, trng säút rẹt Cọ nghéa vãư âëa cháút Trng läù → Kãút lûn Vai tr ca âäün g váût ngun sinh: + Cung cáúp thỉïc àn cho âäün g váût åí nỉåïc + Gáy bãûn h cho ngỉåìi v âäün g váût + Cọ nghéa vãư màût âëa cháút Cn g cäú: u cáưu hc sinh lm bi táûp : âiãưn tỉì vo ä träúng Âäüng váût ngun sinh cọ âàûc âiãøm chung l cå thãø cọ kêch thỉåïc ; chè l mäüt .nhỉng âm nhiãûm mi chỉïc nàng säúng Pháưn låïn dë dỉåỵng Sinh sn vä theo kiãøu Di chuøn bàòng ., , hồûc tiãu gim Dàûn d : Hc bi v t låìi cạc cáu hi cúi bi Âc mủc :” em cọ biãút ?” Rut kinh nghiem Ngy soản: 15.09.2015 Tưn 5, Tiãút Chỉång II NGN H RÜT KHOANG Bi : THU TỈÏC I Mủc tiãu : Kiãún thỉïc : + Trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm di chuøn, cáúu tảo, dinh dỉåỵng v sinh sn ca thu tỉïc + Phán biãût âỉåüc cạc loải tãú bo tảo thnh cå thãø thu tỉïc v chỉïc nàng ca chụng + Nãu âỉåüc sỉû khạc giỉỵa âäüng váût âån bo v âäüng váût âa bo Ké nàng: + Rn luûn ké nàng quan sạt, so sạnh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc + Cng cäú ké nàng tho tho lûn nhọm Thại âäü : giạo dủc thỉïc u thêch män hc II Chøn bë: Tranh v hçnh 8.1, 8.2 sgk Mä hçnh thu tỉïc III Cạc hoảt âäün g dảy v hc : ÄØn âënh : Âiãøm danh + Kiểm tra vệ sinh Kiãøm tra bi c : Nãu cáu hi : Nãu âàûc âiãøm chung ca Ngnh âäüng váût ngun sinh ? Trçnh by vai tr thỉûc tiãùn ca ngnh âäüng váût ngun sinh ? Bi måïi : ∗ Giåïi thiãûu bi måïi : rüt khoang l ngnh âäüng váût âa bo báûc tháúp, cå thãø cọ âäúi xỉïng to trn Bi hc häm chụng ta s nghiãn cỉïu âải diãûn ca ngnh l thu tỉïc 3.1 Hoảt âäün g 1: I HÇNH DẢN G NGOI V DI CHUØN ♦Mủc tiãu: Nãu âỉåüc âàûc âiãøm cáúu tảo ngoi v cạch di chuøn ca thu tỉïc Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh Giåïi thiãûu mäi trỉåìng säúng ca thu tỉïc, Cá nhán quan sạt tranh, âc thäng tin thu sau âọ u cáưu hc sinh quan sạt hçnh v nháûn kiãún thỉïc tr låìi cáu hi ca giạo viãn 8.1, 8.2 sgk, nghiãn cỉïu thäng tin u cáưu nãu âỉåüc : + Cå thãø thu tỉïc hçnh trủ, dảng tụi, bãn trãn mủc sgk trang 29 tr låìi cáu hi : l läù miãûng, bãn dỉåïi l âãú bạm vo giạ thãø + Thu tỉïc cọ hçnh dảng thãú no ? + Thu tỉïc cọ máúy cạch di chuøn, hy mä + Thu tỉïc di chuø theo cạch sáu âo v läün âáưu t cạc cạch di chuøn ca thu tỉïc ? Sau âải diãûn hc sinh tr låìi, giạo viãn Hc sinh âỉåüc giạo viãn chè âënh tr låìi cáu hi, cạc hc sinh khạc nháûn xẹt v bäø sung nháûn xẹt v täøng kãút lải Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn → Kãút lûn + Thu tỉïc cọ cå thãø hçnh trủ di , phêa dỉåïi l âãú bạm vo giạ thãø, bãn trãnl läù miãûn g xung quanh cọ cạc tua Cå thãø âäúi xỉïn g to trn + Di chuøn bàòn g cạc h läün âáưu hồûc sáu âo 3.2 Hoảt âäün g 2: II CÁÚU TẢO TRONG ♦Mủc tiãu: nãu âỉåüc âàûc âiãøm cạc loải tãú bo ca cå thãø thu tỉïc Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh nghiãn cỉïu thäng tin Hc sinh quan sạt hçnh v, nghiãn cỉïu thäng mủc sgk v bng trang 30, tho tin, tho lûn nhọm hon thnh bi táûp lûn nhọm hon thnh bi táûp mủc ∇ trang 30 sgk Âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by, cạc nhọm Sau âải diãûn cạc nhọm lãn bng trçnh khạc nháûn xẹt v bäø sung by kãút qu, giạo viãn nháûn xẹt v bäø sung thãm :” thnh cå thãø thu tỉïc cọ hai låïp thãú bo Låïp ngoi v låïp giỉỵa hai låïp cọ Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn táưng keo mng.” → Kãút lûn Thn h cå thãø thu tỉïc cọ hai låïp tãú bo , åí giỉỵa l táưn g keo mn g + Låïp ngoi gäưm cạc tãú bo : tãú bo gai, tãú bo tháưn kinh, tãú bo mä bç cå, tãú bo sinh sn + Låïp gäưm cọ tãú bo mä cå - tiãu hoạ Trường THCS Lý Tự Trọng Trang Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc 3.3 Hoảt âäün g 3: III DINH DỈÅỴN G ♦Mủc tiãu: nãu âỉåüc cạch bàõt mäưi v âàûc âiãøm dinh dỉåỵng ca thu tỉïc Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh âc thäng tin mủc Hc sinh nghiãn cỉïu thäng tin, tho lûn sgk trang 31, tho lûn nhọm tr låìi cạc nhọm tr låìi cáu hi ca giạo viãn u cáưu nãu âỉåüc : cáu hi : + Thu tỉïc âỉa mäưi vo miãûng bàòng cạch + Thu tỉïc dng tua miãûng âãø âỉa mäưi vo miãûng no ? + Nhåì loải tãú bo no ca cå thãø thu tỉïc + Tãú bo mä cå - tiãu hoạ + Cháút càûn b âỉåüc thi ngoi qua âỉåìng m mäưi âỉåüc tiãu hoạ ? miãûng + Thu tỉïc thi b bàòng cạch no ? Sau âải diãûn nhọm tr låìi, giạo viãn Âải diãûn nhọm lãn bng trçnh by, cạc nhọm nháûn xẹt v lỉu hc sinh :” thu tỉïc chỉa khạc nháûn xẹt v bäø sung cọ cå quan hä háúp, sỉû trao âäøi khê âỉåüc thỉûc hiãûn qua thnh cå thãø.” Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn → Kãút lûn + Thu tỉïc bàõt mäưi bàòn g tua miãûn g + Rüt dản g tụi , cháút càûn b âỉåüc thi ngoi qua âỉåìn g miãûn g + Sỉû trao âäøi khê âỉåüc thỉûc hiãûn qua thn h cå thãø 3.4 Hoảt âäün g 4: IV SINH SN ♦Mủc tiãu:Nãu âỉåüc cạc hçnh thỉïc sinh sn ca thu tỉïc Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh u cáưu hc sinh âc thäng tin mủc Cạ nhán nghiãn cỉïu thäng tin sgk, âãø tr låìi cáu hi ca giạo viãn nãu lãn cạc hçnh sgk trang 31, tr låìi cạc cáu hi : + Thu tỉïc cọ nhỉỵng hçnh thỉïc sinh sn no thỉïc sinh sn ca thu tỉïc ? Sau âải diãûn hc sinh tr låìi, giạo viãn Hc sinh âỉåüc giạo viãn chè âënh tr låìi cáu hi, cạc hc sinh khạc nháûn xẹt v bäø sung nháûn xẹt v täøng kãút lải Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn → Kãút lûn + Thu tỉïc sinh sn bàòn g cạc h mc chäưi , sinh v sinh sn hỉỵu Cn g cäú: u cáưu hc sinh lm bi táûp : chn cáu tr låìi âụng Cå thãø thu tỉïc cọ cáúu tảo : a Mäüt låïp tãú bo b Hai låïp tãú bo åí giỉỵa l táưng keo mng c Ba låïp tãú bo Thu tỉïc sinh sn theo hçnh thỉïc: a Mc chäưi b Tại sinh c Sinh sn hỉỵu d C ba hçnh thỉïc trãn Tãú bo gai ca thu tỉïc cọ vai tr : a Cå quan sinh sn b Tham gia vo di chuøn cå thãø c Tỉû vãû, táún cäng v bàõt mäưi Dàûn d : Hc bi v tr låìi cáu hi cúi bi Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 10 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc CHỈÅNG VI: NGN H ÂÄÜN G VÁÛT CỌ XỈÅNG SÄÚN G Ngy soản : 02.12.2015 Tưn 16, Tiãút 31 Bi 31: CẠC LÅÏP CẠ THỰC HÀNH: QUAN SÁT CẤU TẠO NGỒI VÀ HOẠT ĐỘNG SỐNG CẠ CHẸP I Mủc tiãu: KT: hiãøu âỉåüc cạc âàûc âiãøm âåìi säúng cạ chẹp & gii thêch âỉåüc cạc âàûc âiãøm cáúu tảo ngoi ca cạ thêch nghi våïi âåìi säúng åí nỉåïc KN : Rn ké nàng quan sạt tranh , máùu váût v hoảt âäüng nhọm TÂ: Giạo dủc thỉïc hc táûp v u thêch bäü män II.Chøn bë : GV: tranh cáúu tảo ngoi cạ chẹp Máùu váût : cạ chẹp th bçnh thu tinh Bng phủ ( bng 1) SGK v cạc mnh giáúy ghi nhỉỵng cáu lỉûa chn phi âiãưn HS :Theo nhọm ( 4→ HS ) v cạ chẹp säúng th bçnh & mäùi HS k sàơn bng1 åí våí bib táûp III Hoảt âäün g dảy v hc 1.ÄØn âënh : Hạt v âiãøm danh KTBC: Bi måïi : GV giåïi thiãûu chung vãư ngnh ÂVCXS, v vë trê ca låïp cạ, giåïi hản nghiãn cỉïu l cạ chẹp 3.1 Hoảt âäün g : I ÂÅÌI SÄÚN G ♦Mủc tiãu : HS hiãøu âỉåüc âàûc âiãøm mäi trỉåìng säúng , âåìi säúng cạ chẹp v âàûc âiãøm sinh sn cạ chẹp Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh GV u cáưu HS tho lûn v tr låìi cạc cáu HS tỉû thu nháûn thäng tin åí SGK v tr låìi hi sau : cáu hi GV + Cạ chẹp säúng åí âáu ? thỉïc àn ca chụng + Säúng åí ao häư , säng súi ,àn âäüng váût v l gç ? thỉûc váût + Tải cạ chẹp l âäüngk váût biãún nhiãût + Nhiãût däü cå thãø phủ thüc vo mäi trỉåìng Cho HS tho lûn tiãúp vãư âàûc âiãøm sinh sn + Cạc nhọm tho lûn vãư âàûc âiãøm sinh sn ca cạ chẹp v phạt triãøn Cạc nhọm khạc nháûn xẹt bäø + Vç säú lỉåüng trỉïng åí mäùi lỉïa â lải sung nhiãưu ? cọ nghéa gç ? Hc sinh phạt biãøu v rụt kãút lûn HS rụt kãút lûn vãư âåìi säúng cạ chẹp → Tiãøu kãút : - Säún g åí cạc vỉûc nỉåïc lặngû åí ao häư, àn tảp - Đäün g váût biãún nhiãût , thụ tinh ngoi 3.2 Hoảt âäün g II CÁÚU TẢO NGOI Mủc tiãu: Gii thêch âỉåüc cạc âàûc âiãøm cáúu tảo ngoi thêch nghi våïi âåìi sống cạ Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh a Cáúu tảo ngoi: Hc sinh tỉû âäúi chiãúu máùu, tranh v v ghi Giạo viãn u cáưu hc sinh quạn sạt máùu cạ nhåï cạc bäü pháûn cáúu tảo ngoi säúng v âäúi chiãúu tranh v (hçnh 31 SGK) + Âải diãûn nhọm trçnh by cạc bäü pháûn cáúu nháûn biãút cạc bäü pháûn trãn cå thãø cạ chẹp tảo ngoi trãn tranh + Giạo viãn treo bng phủ v cho hc sinh + Hc sinh tỉû lm bng våí bi táûp lãn trçnh báưy trang 103 v cng tho lûn nhọm âãø thäúng + Giạo viãn gii thêch tãn gi cạc loải váy nháút âạp ạn liãn qn âãún vë trê ca váy + Âải diãûn nhọm âiãưn bng cạc nhọm + Giạo viãn cho hc sinh quan sạt máùu cạ khạc nháûn xẹt bäø sung âang båi âc k bng v cạc thäng tin âãø KL: Âàûc âiãøm cáúu tảo ngoi ca cạ thêch Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 59 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc chn cáu tr låìi nghi våïi âåìi säúng båi, läüi (Nhỉ bng â + Cho hc sinh lãn bng lm bi táûp viãn hon chènh) nãu âạp ạn âụng: 1B, 2C, 3E, 4A, 5G + Cho hc sinh trçnh by lải âàûc âiãøm cáúu tảo ngoi ca cạ thêch nghi våïi âåìi säng båi läüi Hc sinh âc thäng tin SGJ trang 103 v tr b Chỉïc nàng ca cạc loải váy cạ: - Giạo viãn u cáưu hc sinh tr låìi cáu hi låìi cáu hi ca giạo viãn SGK sau: + Váy cạ cọ chỉïc nàng gç + Nãu vai tr ca tỉìng loải váy cạ + Cho hc sinh âc pháưn kãút lûn chụng SGK → Tiãøu kãút : Vai tr ca tỉìn g loải váy + Váy ngỉûc , váy bủn g: Giỉỵ thàng bàòn g, r phi , r trại , lãn, xún g + Váy lỉng, váy háûu män: Giỉỵ thàng bàòn g theo chiãưu dc + Khục âi mang váy âi cọ chỉïc nàng chênh sỉû di chuøn Cn g cäú: Cho hc sinh nãu cáúu tảo ngoi qua tranh v Lm bi táûp sau: Chn mủc tỉång ỉïng ca cäüt A våïi cäüt B bng sau âáy: Cäüt A Cäüt B Tr låìi Váy ngỉûc, váy bủng a Giụp cạ di chuøn vãư phêa trỉåïc 1B Váy lỉng, váy háûu män b Giỉỵ thàng bàòng, r phi, trại, lãn, 2C xúng Khục âi mang váy âi c Giỉỵ thàng bàòng ccho chiãưu dc 3A Nháûn xẹt dàûn d: Nháûn xẹt sỉû chøn bë v tinh tháưn hc táûp ca cạc nhọm Dàûn d: Hc bi theo cáu hi SGK trang 104 Lm bi táûp bng SGK trang 105 Chøn bë thỉûc hnh: Nhọm chøn bë cạ chẹp, cạ qu, khàn lau, x phng Rut kinh nghiem Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 60 Giáo án sinh học II GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngy soản : 05.12.2015 Tưn 17, Tiãút 32 Bi 32: THỈÛC HN H : MÄØ CẠ CHEP I Mủc tiãu KT: Xạc âënh vë trê v nãu r vai tr mäüt säú cå quan trãn cå thãø cạ KN: Rn k nàng mäø trãn âäüng váût cọ xỉång säúng v k nàng trçnh by TÂ: Nghiãm tục, cáøn tháûn, chênh xạc Chøn bë: Giạo viãn: Máùu cạ chẹp, bäü âäư mäø, khàn v âinh gim Tranh phọng to hçnh 32 (1 âãún SGK) Mä hçnh no cạ hc máùu no mäø sàơn Hc sinh: Mäùi nhọm âãún em mäüt cạ chẹp (hồûc cạ diãúc) khàn lau v x phng III Hoảt âäün g dảy v hc : Hoảt âäün g 1: Täø chỉïc thỉûc hnh Giạo viãn phán chia cạc nhọm Kiãøm tra sỉû chøn bë ca hc sinh Nãu u cáưu thỉûc hnh Hoảt âäün g 2: Tiãún hnh thỉûc hnh * Bỉåïc 1: Giạo viãn hỉåïng dáùn hc sinh quan sạt v thỉûc hiãûn viãút tỉåìng trçnh + Cạch mäø: Giạo viãn trçnh by k thût mäø (hay ghi sàơn lãn bng) chụ âỉåìng càõt âụng vë trê âãø nhçn r näüi quan Biãøu diãn thao tạc mäø Sau mäø cho hc sinh quan sạt vë trê tỉû nhiãn cạc näüi quan chỉa gåỵ + Quan sạt cáúu tảo trãn máùu mäø: Hỉåïng dáùn hc sinh xạc âënh vë trê ca näüi quan Gåỵ näüi quan âãø quan sạt r cạc cå quan (nhỉ SGK) Quan sạt máùu bäü no cạ, nhán xẹt máùu sàõc v cạc âàûc âiãøm khạc + Hỉåïng dáùn viãút tỉåìng trçnh: Hỉåïng dáùn hc sinh cạch âiãưn vo bng cạc näüi quan cạ Cng häüi våïi nhọm v âiãưn vo bng mäùi cå quan Kãút qu bng l tỉåìng trçnh * Bỉåïc 2: Thỉûc hnh ca hc sinh: Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 61 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc + Hc sinh thỉûc hnh theo nhọm âãún hc sinh + cạc nhọm thỉûc hiãûn theo hỉåïng dáùn ca giạo viãn, mäø cạ ( Lỉu náng mi kãúo lãn), quan sạt âãún âáu ghi chẹp âãún âọ + sau quan sạt cạc nhọm trao âäøi v nãu nháûn xẹt vë trê, vai tr ca tỉìng cå quan âiãưn vo bng trang 107 SGK * Bỉåïc 3: Kiãøm tra kãút qu quan sạt ca hc sinh + Giạo viãn quan sạt viãûc tỉûhc hiãûn viãút tỉåìng trçnh åí cạc nhọm v cháún chènh sai sọt ca hc sinh + Giạo viãn thäng bạo âạp ạn chøn, hc sinh âäúi chiãúu v sỉía Tãn cå quan Nháûn xẹt vë trê v vai tr Mang (Hãû hä háúp) Nàòm dỉåïi nàõp mang pháưn âáưu, gäưm cạc lạ mang, gáưn cacs xỉång cung mang Cọ vai tr trao âi khê Tim (Hãû tưn hon) Nàòm trãn khoang thán ỉïng våïi váy ngỉûc co bọp âáøy mạu vo âäüng mảch Giụp cho sỉû tưn hon mạu Hãû tiãu hoạ (Thỉûc qun, Phán hoạ r thnh thỉûc qun, dả dy, rüt, cọ gan tiãút máût, dả dáưy, rüt gan) giụp cho sỉû tiãu hoạ thỉïc àn Bọng håi Trong khoang thán, sạt cäüt säúng, giụp cạ chçm, näøi dãù dng Tháûn (hãû bi tiãút) Hai di sạt cäüt säúng Lc tỉì mạu cạc cháút khäng cáưn thiãút âãø thi ngoi Tuún sinh dủc (Hãû sinh Trong khoang thán, åí cạ âỉûc l hai di, åí cạ cại l hai bưng sn) trỉïng phat striãøn ma sinh sn No (Hãû tháưn kinh) No nàòm häüp s, ngoi cn cọ tu säúng nàòm cạc cng âäút säúng, âiãưu khiãøn, âiãưu ho hoảt âäüng säúng ca cạ * Bỉåïc 4: Täøng kãút: + Giạo viãn nháûn xẹt tỉìng máùu mäø v nãu sai sọt ca hc sinh + Nháûn xẹt tinh tháưn thại âäü hc táûp ca cạc nhọm + Cho cạc nhọm dn vãû sinh + Giạo viãn cháúm âiãøm vi nhọm Kiãøm tra âạn h giạ: Giạo viãn âạnh giạ viãûc hc táûp ca hc sinh Cho hc sinh trçnh by cạc näüi dung â quan sạt Cho âiãøm âãún nhọm lm täút Dàûn d: Än bi v chøn bë bi cáúu tảo ca cạ chẹp Rut kinh nghiem Ngy soản : 09.12.2015 Tưn 17, Tiãút 33 Bi 33: CÁÚU TẢO TRONG CA CẠ CHẸP I Mủc tiãu : KT: Nàõm âỉåüc kiãún thỉïc vë trê cáúu tảo cạc hãû cå quan cạ chẹp Gii thêch âỉåüc cạc âàûc âiãøm cáúu tảo thêch nghi âåìi säúng KN: Rn ké nàng quan sạt tranh & ké nàng hoảt âäüng nhọm TÂ: u thêch bäü män II Chøn bë : Tranh cáúu tảo cạ chẹp Mä hçnh no cạ Tranh så âäư hãû tháưn kinh cạ chẹp Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 62 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc III Hoảt âäüng dảy v hc ch úu ÄØn âënh : Hạt v âiãøm danh KTBC : kiãøm tra bi thỉûc hnh ca HS Bi måïi : GV måí bi bàòng cáu hi: Kãø tãn cạc hãû cå quan ca cạ chẹp m em â quan sạt bi thỉûc hnh 3.1 Hoảt âäün g 1: I CẠC CÅ QUAN DINH DỈÅỴN G Mủc tiãu : HS nàõm âỉåüc cáúu tảo ca bäún cå quandinh dỉåỵng tưn hon , hä háúp , tiãu hoạ, bi tiãút Hoảt âäün g ca giạo viãn a.Dinh dỉåỵng : GV u cáưu cạc nhọm quan sạt tranh kãút håüp våïi kãút qu quan sạt trãn máùu mäø åí bi thỉûc hnh âãø hon thnh bi táûp sau : Cạc bäü pháûn äúng tiãu Chỉïc nàng hoạ Gv cung cáúp thãm kiãún thỉïc vãư tuún tiãu hoạ Hoảt âäüng tiãu hoạ thỉïc àn thãú no ? Nãu chỉïc nàng ca hãû tiãu hoạ b Tưn hon v hä háúp : _ GV cho HS tho lûn : - Cạ hä háúp bàòng gç ? - Gii thêch hiãûn tỉåüng cạ cọ cỉí âäüng hạ miãûng liãn tiãúp våïi cỉí âäüng khẹp måí ca nàõp mang ? - Vç ni cạ ta hay b rong hay cáy thu sinh _ GV u cáưu HS quan sạt så âäư hãû tưn hon v tho lûn Hoảt âäün g ca hc sinh Cạc nhọm tho lûn â hon thnh bi táûp Âải diãûn nhọm lãn lm v cạc nhọm khạc nháûn xẹt bäø xung Cạ hä háúp bàòng mang , lạ mang l nhỉỵng nãúp da mng cọ nhiãưu mảch mạu  trao âäøi khê - HS quan sạt tranh âc chs thêch xạc âënh âỉåüc cạc bäü pháûn ca hãû tưn hon v chụ vë trê tim v âỉåìng âi ca mạu Tho lûn tçm cáu âiãưn vo chäù träúng v âải diãûn nhọm bạo cạo , cạc nhọm khạc nháû xẹt bäø sung → Tiãøu kãút : Hãû tiãu hoạ cọ sỉû phán hoạ - Cạc bäü pháûn : + ÄÚn g tiãu hoạ : Miãûn g Háưu thỉûc qun  Dả dy  Rüt  Háûu män + Tuún tiãu hoạ: Gan , máût ,T.rüt - Chỉïc nàng: Biãún âäøi thỉïc àn thn h cháút dinh dỉåỵn g thi càûn b - Bọn g håi thỉûc qun  cạ chìm näøi Hoảt âäün g ca giạo viãn - Hãû tưn hon gäưm cå quan no v hon thnh bi táûp _ Gv chäút lải kiãưn thỉïc chøn c Bi tiãút : GV âàût cáu hi HBT nàm åí âáu ? chỉïc nàng gç ? Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 63 Hoảt âäün g ca hc sinh * KL : Tưn hon : - Tim gäưm hai ngàn (1TN,1TT) cọ mäüt vng tưn hon mạu ni cå thãø â tỉåi _ HS nhåï lải kiãún tỉïc * KL : di tháûn mu â nàòm sạt säúng lỉng  lc tỉì mạu cháút âäüc  thi ngoi Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc 3.2 : Hoảt âäün g : II THÁƯN KINH V CẠC GIẠC QUAN CA CẠ Mủc tiãu : Nàõm âỉåüc chỉïc nàng v cáúu tảo hệ thần kinh, biãút âỉåüc vai tr cạc giạc quan Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g cu hc sinh _ Cho HS quan sạt hçnh 33.2, 33.3 SGK v Cạ nhán âäüc láûp quan sạt v nãu : mä hçnh no v tr låìi cáu hi : * Hãû tháưn kinh : - HTK ca cạ gäưm nhỉỵng bäü pháûn no ? + Trung ỉång tháưn kinh : gäưm no v tu + Bäü no cạ chia lm máúy pháưn ? chỉïc säúng nàng mäùi pháưn + Dáy tháưn kinh âi tỉì trung ỉång tháưn kinh + Gi mäüt HS lãn bng trçnh by cáúu tảo âãún cạc cå quan no cạ trãn mä hçnh * Cáúu tảo no cạ : ( pháưn ) + Nãu vai tr ca cạc giạc quan + No trỉåïc : kẹm phạt triãøn + Vç thỉïc àn cọ mi lải háúp dáùn cạ ? + No trung gian + No giỉỵa : låïn , l trung khu thëgiạc +Tiãøu no: phạt triãøn ,phäúi håüp cạc cỉí âäüng phỉïc tảp + Hnh tu : âiãưu khiãøn näüi quan * Giạc quan: màõt khäng mê , chè nhçn gáưn Mi : âạnh håi tçmmäưi Cå quan âỉåìng bãn : nhân biãút ạp lỉûc , täúc âäü dng nỉåïc , váût cn Hc pháưn KL chung SGK Kiãøm tra âạn h giạ : Nãu cạc cå quan bãn ca cạ thãø hiãûn sỉû thêch nghi våïi âåìi säúng åí nỉåïc? Lm bi táûp säú 3: gii thêch hiãûn tỉåüng thê nghiãûm hçnh 33.4 SGKtrang 109 v âàût tãn cho thênghiãûm Dàûn d : Hc bi theo cáu hi v KL SGK V så âäư cáúu tảo no bäü cạ chẹp, sỉu táưm tranh nh vãư cạc loi cạ Rut kinh nghiem Ngy soản : 13.12.2015 Tưn 18, Tiãút 34 Bi 34: SỈÛ ÂA DẢN G V ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG CA CẠ I Mủc tiãu : KT: Nàõm âỉåüc sỉû âa dảng ca cạvãư säú loi , läi säúng v mäi trỉåìng säúng Trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm cå bn phán biãût låïp cạ sủn v cạ xỉång Nãu âỉåüc vai tr ca cạ âåìi säúng ngỉåìi Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 64 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trçnh by âàûc âiãøm chung ca cạ KN: ké nàng quan sạt ,so sạnh & v rụt kãút lûn , ké nàng lm viãûc theo nhọm TÂ: Biãút u thêch bäü män II Chøn bë âäư dn g dảy hc : Giạo viãn: Tranh nh säú loi cạ säúng cạc âiãưu kiãûn khạc Bng phủ ghi näüi dung bng SGK trang 111 Hc sinh : K trỉåïc bng trang 111 vo våí III Hoảt âäün g dảy v hc ch úu ÄØn âënh : Hạt v âiãøm danh 2.KTBC: Cạc cáu hi åí pháưn kiãøm tra âạnh giạ bi trỉåïc Bi måïi 3.1 Hoảt âäün g 1: I SỈÛ ÂA DẢN GVÃƯ THN H PHÁƯN LOI V MÄI TRỈÅÌN G SÄÚN G Mủc tiãu : tháúy âỉåüc sỉû âa dảngvãư loi v mäi trỉåìng säúng ca cạ ,sỉû thêch nghi ca chụng våïi âiãưu kiãûn säúng khạc a Âa dảng vãư thnh pháưn loi Hoảt âäün g ca giạo viãn GV u cáưu HS hon thnh bi táûp sau : Dáúu hiãûu so Låïp cạ sủn Låïp cạ sạnh xỉång Nåi säúng Âàûc âiãøm phán biãût Âai diãûn Tháúy âỉåüc ÂV thêch nghi våïi âiãưu kiãûn säúng khạc nãn cạ cọ cáúu tảo & hoảt âäüng säúng khạc GV chäút lải âạp ạn âụng b Âa dảng vãư mäi trỉåìng säúng GV u cáưu hc sinh quants hçnh 34(1→ ) SGK v hon thnh bng SGK trang 111 GV treo bng phủv gi HS sỉỵa bi GV chäút lải bàòng bng chøn Bn g chøn T Âàûc âiãøm mäi Loi Hçnh T trỉåìn g âiãøn dạn g hçnh thán Táưn g màût nỉåïc thiãúu nåi áøm Táưn g giỉỵa v táưn g âạy Trong cạc hang häúc Trãn màût âạy biãøn Trường THCS Lý Tự Trọng Hoảt âäün g ca hc sinh Mäùi HS tỉû thu tháûp thäng tin &hon thnh bi táûp Cạc nhọm tho lûn v thäúng nháút kiãún Âai diãûn nhọm lãn bng âiãưn KL: Säú lỉåüng loi låïn Cạ gäưm : + låïp cạ sủn : xỉång bàòng sủn + låïp cạ xỉång : xỉång bàòng cháút xỉång HS tçm âỉåüc âàûc âiãøm cå bn nháút âãø phân biãût låïp cạ sủn v cạ xỉång HS quan sạt hçnh ,âc SGK pháưn chụ thêch & hon thnh bng HS âiãưn vo bng, låïp nháûn xẹt bäø sung âäúi chiãúu våïi bng chøn ca GV Âàûc âiãøm khục âi Âàûc âiãøm váy chàơn Bçnh thỉåìn g Bçnh thỉåìn g Cạ nhạm Cạ vãưn Cạ chẹp Lỉån Thon di Tỉång âäúi ngàõn Ráút di Kho Cạ bån Cạ âúi Dẻt mn g Ráút úu Trang 65 úu Ráút úu Khäng cọ To hồûc nh Båi : nhanh , bçnh thỉåìn g , cháûm ,ráút cháûm Nhanh Bçnh thỉåìn g Ráút cháûm Cháûm Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc 3.2 Hoảt âäün g II ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG CA CẠ Mủc tiãu : Trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm chung ca cạ Hoảt âäün g ca GV Hoảt âäün g ca HS Gv cho HS tho lûn vãư âàûc âiãøm chung Cạ nhán nhåï lải kiãún thỉïc c v tho lûn ca cạ : nhọm + Mäi trỉåìng säúng Âải diãûn nhọm trçnh by âạp ạn v rụt kãút + Cå quan di chuøn lûn + Hãû hä háúp + Hãû tưn hon + âàûc âiãøm sinh sn + Nhiãût âäü cå thãø Gi mäüt hai HS nhàõc lải âàûc âiãøm chung ca cạ → Tiãøu kãút : Cạ l ÂVCXS thêch nghi âåìi säún g åí nỉåïc + Båi bàòn g váy , hä háúp bàòn g mang + Tim hai ngàn , mäüt g tưn hon , mạu ni cå thãø mu â tỉåi + Thủ tinh ngoi , l ÂV biãún nhiãût 3.3 Hoảt âäün g III VAI TR CA CẠ Mủc tiãu : Trçnh by âỉåüc vai tr ca cạ tỉû nhiãn v âåìi säúng Hoảt âäün g ca GV Hoảt âäün g ca HS GV cho HS tho lûn : HS thu tháûp thäng tin SGK v hiãøu biãút ca + Cạ cọ vai tr gç tỉû nhiãn v âåìi säúng bn thán để tr låìi ngỉåìi + Mäùi vai tr cho mäüt vê dủ minh hoả Đại diện học sinh trả lời, nhóm khác + Lỉu cho HS mäüt säú loi cạ cọ thãø gáy nhận xét bổ sung ngäü âäüc cho ngỉåìi cạ nọc , máût cạ tràõm c → Tiãøu kãút : Cung cáúp thỉûc pháøm Cung cáúp ngun liãûu chãú thúc trë bãûn h Cung cáúp ngun liãûu cho ngn h cäng nghiãûp Diãût b gáûy , sáu b hải lụa Nháûn xẹt cn g cäú : Cho HS lm phiãúu tr låìi Âạnh dáúu vo cáu tr låìi âụng Låïp cạ âa dảng vç : a Cọ säú lỉåüng loi nhiãưu b Cáúu tảo cå thãø thêch nghi våïi cạc âiu kiãûn säúng khạc c C a v b Dàûn d : Hc bi theo cáu hi v kãút lûn SGK Rut kinh nghiem Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 66 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngày soạn : 16.12.2015 Tuần 18, Tiết 35 ƠN TẬP CÁC CHƯƠNG IV, V I Mục tiêu : Kiến thức : củng cố lại kiến thức cho học sinh chương IV, V nội dung : + Đặc điểm cấu tạo ngành thân mềm chân khớp + Sự thích nghi ngành với mơi trường + Ý nghĩa thực tiễn ngành với tự nhiên đời sống người Kĩ : + Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp + Củng cố kĩ hoạt động nhóm Thái độ : + Giáo dục ý thức tự giác học tập II Chuẩn bị : Giáo viên : số bảng phụ, đèn chiếu, phim Nội dung bảng phụ : Bảng : Đặc diểm cấu tạo ngành Tên ngành Đặc diểm cấu tạo Các đại diên Bảng : Đặc điểm thích nghi ngành động vật với mơi trường sống Stt Tên ĐV Mơi trường sống Kiểu di chuyển Sự thích nghi Kiểu hơ hấp Kiểu dinh dưỡng Bảng : Vai trò thực tiễn Stt Tầm quan trọng thực tiễn Làm hại thể người động vật Làm haị thực vật Làm thực phẩm Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 67 Tên lồi Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Làm vật trang trí, đồ trang sức Có giá trị xuất Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh Được nhân ni Học sinh : ơn lại kiến thức chương IV, V III Các hoạt động dạy học Ổn định : Điểm danh KTBC : kiểm tra q trình ơn tập Bài 3.1 Hoạt động I ƠN TẬP VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Hoạt động giáo viên Treo bảng phụ, u cầu học sinh nhớ lại kiến thức học, thảo luận nhóm để hồn thành nội dung trống bảng số Sau nhóm hồn thành, cho nhóm chiếu kết đèn chiếu giáo viên nhận xét, cho điểm nhóm làm tốt Hoạt động học sinh Học sinh nhớ lại kiến thức, thảo luận nhóm để hồn thành u cầu giáo viên Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm khác nhận xét bổ sung Bảng : Đặc diểm cấu tạo ngành Tên ngành Thân mềm Đặc diểm cấu tạo Các đại diên - Thân mềm, khơng phân đốt - Trai sơng, sò, mực, - Có vỏ đá vơi, khoang áo ốc sên - Hệ tiêu hóa phân hóa, quan di chuyển đơn giản Ngành chân khớp a Lớp giáp xác b Lớp hình nhện c Lớp sâu bọ Tơm, cua, tép , còng, cáy… Nhện, bọ cạp, ve bò, ghẻ - Cơ thể có phần riêng biệt : đầu, ngực Chấu chấu, ve sầu , bụng ong , bướm … - Phần đầu có đơi râu, phần ngực có đơi chân hai đơi cánh - Hơ hấp ống khí 3.2 Hoạt động 2: Trường THCS Lý Tự Trọng II ƠN TẬP VỀ ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI Trang 68 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Hoạt động giáo viên Treo bảng phụ, u cầu học sinh nhớ lại kiến thức học, thảo luận nhóm để hồn thành nội dung trống bảng số 2, với ngành cho nhiều đại diện Sau nhóm hồn thành, cho nhóm chiếu kết đèn chiếu giáo viên nhận xét, cho điểm nhóm làm tốt Hoạt động học sinh Học sinh nhớ lại kiến thức, thảo luận nhóm để hồn thành u cầu giáo viên Đại diện nhóm trình bày đáp án, ccas nhóm khác nhận xét bổ sung Bảng : Đặc điểm thích nghi ngành động vật với mơi trường sống Stt Tên ĐV Trai sơng Tơm sơng Mơi trường sống Kiểu di chuyển Sự thích nghi Kiểu hơ hấp Kiểu dinh dưỡng Chân trai hình lỡi rìu Bằng mang Dị dưỡng thụ động Bò, bơi nhảy Bằng mang Dị dưỡng chủ động Nhện Tự mơi trường nước Tự mơi trường nước Tự Bằng chân Bằng đơi lỗ thở Châu chấu Tự Bay , nhảy Bằng hệ thống ống khí Dị dưỡng, tự kiếm mồi cách lưới Dị dưỡng cách tự kiếm mồi 3.3 Hoạt động 3: II ƠN TẬP VỀ VAI TRỊ THỰC TIỄN Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Treo bảng phụ, u cầu học sinh nhớ lại Học sinh nhớ lại kiến thức, thảo luận kiến thức học, thảo luận nhóm để nhóm để hồn thành u cầu giáo viên hồn thành nội dung trống bảng số 3, lưu ý học sinh phát thêm Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm khác nhận xét bổ sung vai trò ngồi vai trò cho sẵn Sau nhóm hồn thành, cho nhóm chiếu kết đèn chiếu giáo viên nhận xét, cho điểm nhóm làm tốt Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 69 Giáo án sinh học Stt GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Bảng : Vai trò thực tiễn Tầm quan trọng thực tiễn Tên lồi Làm hại thể người động vật Cái ghẻ, ve bò, chấy rận… Làm haị thực vật Ve sâu, rầy nâu, rệp Làm thực phẩm Tơm, cua , trai , sò… Làm vật trang trí, đồ trang sức Bò cạp… Có giá trị xuất Tơm, cua, mực, tơm hùm… Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh Mật ong, bò cạp … Được nhân ni Tơm, cua Rut kinh nghiem Ngày soạn : 20.12.2015 Tuần 18, Tiết 35 ƠN TẬP HỌC KÌ I THEO NỘI DUNG ƠN TẬP PHẦN ĐỘNG VẬT KHƠNG XƯƠNG SỐNG I Mục tiêu : Kiến thức : củng cố lại kiến thức cho học sinh phần động vật khơng xương sống nội dung : + Tính đa dạng động vật khơng xương sống + Sự thích nghi ngành với mơi trường + Ý nghĩa thực tiễn ngành ĐVKXS với tự nhiên đời sống người Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 70 Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Kĩ : + Rèn luyện kĩ phân tích tổng hợp + Củng cố kĩ hoạt động nhóm Thái độ : + Giáo dục ý thức tự giác học tập II Chuẩn bị : Giáo viên : số bảng phụ ghi nội dung bảng 1, sgk trang 100 101, đèn chiếu, phim Học sinh : ơn lại kiến thức phần động vật khơng xương sống III Các hoạt động dạy học Ổn định : Điểm danh KTBC : kiểm tra q trình ơn tập Bài 3.1 Hoạt động I TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHƠNG XƯƠNG SỐNG Hoạt động giáo viên u cầu học sinh đọc kĩ đặc điểm đại diện, đối chiếu với hình vẽ bảng hồn thành tập , theo u cầu sau : + Ghi tên ngành vào chỗ trống + Ghi tên đại diện vào chỗ trống hình Chiếu kết số nhóm lên bảng Từ kết bảng 1, u cầu học sinh : + Kể tên thêm đại diện ngành? + Bổ sung đặc điểm cấu tạo đặc trưng lớp động vật ? + Qua nhận xét tính đa dạng động vật khơng xương sống ? Hoạt động học sinh Học sinh dựa vào kiến thức học, thảo luận nhóm hồn thành tập theo u cầu giáo viên + Ghi tên ngành nhóm động vật + Ghi tên đại diện nhóm Một vài nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung Học sinh vận dụng kiến thức học đểtrar lời câu hỏi → Tiãøu kãút : Động vật khơng xương sống đa dạng cấu tạo, lối sống mang đặc điểm đặc trưng ngành thích nghi với điều kiện sống 3.2 Hoạt động 2: XƯƠNG SỐNG II SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT KHƠNG Hoạt động giáo viên Hướng dẫn học sinh làm tập : + Chọn bảng hành dọc lồi + Tiếp tục hồn thành mục 3, 4, , Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 71 Hoạt động học sinh Cá nhân nghiên cứu kĩ kết bảng 1, vận dụng kiến thức để hồn thành tập Một vài học sinh lên bảng trình bày kết quả, Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Gọi học sinh lên bảng hồn hành tập, sau lớp nhận xét bổ sung đógiaos viên chữa kết học sinh 3.3 Hoạt động 3: II VAI TRỊ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT KHƠNG XƯƠNG SỐNG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Treo bảng phụ, u cầu học sinh nhớ lại Học sinh nhớ lại kiến thức, thảo luận kiến thức học, thảo luận nhóm để nhóm để hồn thành u cầu giáo viên hồn thành nội dung trống bảng số 3, lưu ý học sinh phát thêm Đại diện nhóm trình bày đáp án, nhóm khác nhận xét bổ sung vai trò ngồi vai trò cho sẵn Sau nhóm hồn thành, cho nhóm chiếu kết đèn chiếu giáo viên nhận xét, cho điểm nhóm làm tốt Sau học sinh trả lời, giáo viên đưa nội dung giáo dục mơi trường vào học Học sinh dựa vào kiến thức học, vận cách liên hệ :”các lồi ĐVKXS cung cấp dụng hiểu biết để trả lời nhu cầu thực phẩm sinh hoạt người Mỗi ngành động vật thành tố cấu thành nên hệ sinh thái sống, cần làm dể bảo vệ đa dạng sinh học ? BẢNG TĨM TẮT GHI NGHỚ NỘI DUNG ƠN TẬP Cơ thể có xương ngồi Cơ thể đa bào Đối xứng hai bên - Bộ xương gồi kitin - thể thường phân đốt - Cả chân phân đốt, số có cánh - Thường khơng phân đốt có vỏ đá vơi Cơ thể mềm Trường THCS Lý Tự Trọng - dẹp kéo dài phân đốt Trang 72 Ngành chân khớp Ngành thân mềm Các ngành giun Giáo án sinh học GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Cơ thêt hình trụ hay hình dù với hai lớp tế bào - Miệng có tua, có tế bào gai để tự vệ Đối xứng tỏa tròn Cơ thể đơn bào - Chỉ tế bào thực đủ chức sống thể - Kích thước hiển vi Ngành ruột khoang Ngành động vật ngun sinh Dặn dò : Học kĩ để tiết sau kiểm tra học kì I Rut kinh nghiem Ngy soản :23.12.2015 Tưn 19, Tiãút 36 KIÃØM TRA HC KÇ I I Mủc tiãu : Kiãún thỉïc: + Hãû thäúng kiãún thỉïc hc sinh â hc theo chỉång trçnh + Kiãøm tra viãûc tiãúp thu kiãún thỉïc ca HS Ké nàng: + Rn luûn k nàng phán têch , täøng håüp kiãún thỉïc theo hãû thäúng tiãún hoạ dáưn ca ÂV Thại âäü: + GD thỉïc cáøn tháûn, nghiãm tục v trung thỉûc lm bi II Näüi dung âãư kiãøm tra : Theo âãư ca nhọm chun män Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 73 [...]... ăn uống “ Sau khi hc sinh tr låìi, giạo viãn täøng kãút lải → Kãút lûn : Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 24 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc + Âa säú giun trn kê sinh nhỉ giun kim, giun tọc, giun mọc , giun chè + Giun trn kê sinh åí cå, rüt ( ngỉåìi v âäüng váût ), rãù, thán lạ, ca thỉûc váût gáy nhiãưu tạc hải + Cáưn giỉỵ vãû sinh mäi trỉåìng , vãû sinh cạ nhán v vãû sinh àn úng âãø trạnh... bi nghiãm tục 2 Hoảt âäüng ca HS - HS nháûn âãư , lm theo hỉåïng dáùn ca GV , khäng trao âäøi Chụ phán bäú thåìi gian tr låìi âáưy â pháưn bi táûp Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 32 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SINH HỌC 7 KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN: SINH HỌC 7 - NĂM HỌC 2015-2016 SƠ ĐỒ MA TRẬN Chđ ®Ị Møc ®é Ngành ĐVNS Ngành ruột khoang Các ngành giun Tổng NhËn biÕt... qua thn h rüt vo mạu 3.4 Hoảt âäün g 4 : IV SINH SN CA GIUN ÂÁÚT ∗ Mủc tiãu : Nãu âỉåüc âàcû âiãøm sinh sn ghẹp âäi tảo kẹn chỉïa trỉïng giun âáút Hoảt âäün g ca giạo viãn Hoảt âäün g ca hc sinh Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 27 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc - GV u cáưu hc sinh nghiãn cỉïu SGK v quan sạt hçnh 15.6 tr låìi cáu hi : - Giun âáút sinh sn nhỉ thãú no ? - GV u cáưu HS tỉû rụt... trả lời, giáo vien đưa nội nhỉỵng nåi ny cọ nhiãưu cháút dinh dỉåỵng dung giáo dục mơi trường vào bài học bằng + Phi giỉỵ vãû sinh àn úng cách liên hệ :”giun dẹp kí sinh ở cơ thể người gây ra các tác hại hut chất dinh dưỡng, làm cơ thể người xanh xao gầy yếu, làm thế nào Trên cơ sở vòng đời của giun sán, nêu lên các để phòng tránh các giun dẹp kí sinh ? Trên cơ sở vòng đời của giun sán kí sinh, giáo biện... sinh àn kê sinh gáy ra ? úng Âải diãûn nhọm trçnh by, cạc nhọm khạc Từ vòng đời của giun kim và đặc điểm kí nháûn xẹt v bäø sung sinh của các giun tròn, giáo viên đưa nội dung giáo dục mơi trường vào bài học bằng Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn cách lồng ghép :”đa số giun tròn kí sinh gây gây nhiều tác hại cho cơ thể người và động vật nên cần giữ vệ sinh mơi trường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống... cạc nhọm khạc trong bng trang 42 sgk Sau khi âải diãûn hc sinh lãn bng trçnh nháûn xẹt v bäø sung Hc sinh ghi våí pháưn kãút lûn by, giạo viãn nháûn xẹt v khại quạt lải 2 Vng âåìi u cáưu hc sinh quan sạt tranh v hçnh Cạ nhán quan sạt hçnh v, âc chụ thêch v 11.2, nghiãn cỉïu thäng tin trong mủc sgk Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 17 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc trang 42 trì låìi cáu hi: +... câu trắc nghiệm tự luận (7 đ ) Họ và tên:………………………… Lớp: ………… phút I.TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Trường THCS Lý Tự Trọng VËn dơng thÊp TNK TNTL Q 2 VËn dơng cao TNK TNTL Tổng Q C4 4 1 2 ,5 2 2, 25 4 5, 25 1 10 1 10 ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Sinh học - Thời gian: 45 ĐỀ 1 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Trang 33 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Câu 1: Động vật nào sống cộng sinh với tơm ở nhờ mới di... TRN KHẠC Trang 23 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiãún thỉïc : + Nãu âỉåüc mäüt säú giun trn âàûc biãût l cạc giun trn kê sinh gáy bãûnh tỉì âọ cọ cạc biãûn phạp phng trạnh + Trçnh by âỉåüc âàûc âiãøm chung ca ngnh giun trn Ké nàng : + Rn luûn ké nàng quan sạt, täøng håüp + Cng cäú ké nàng hoảt âäüng nhọm Thại âäü : Giạo dủc thỉïc giỉỵ vãû sinh mäi trỉåìng , vãû sinh cạ nhán v àn úng II... 28.09.15 Tưn 7, Tiãút 12 Bi 12: MÄÜT SÄÚ GIUN DẺP KHẠC I Mủc tiãu: Kiãún thỉïc : + Nãu âỉåüc hçnh dảng v vng âåìi ca mäüt säú giun dẻp kê sinh + Nãu âỉåüc âàûc âiãøm chung ca ngnh giun dẻp Ké nàng : + Rn ké nàng quan sạt, phán têch v so sạnh + Cng cäú ké nàng hoảt âäüng nhọm Thại âäü : Giạo dủc thỉïc giỉỵ vãû sinh cå thãø v mäi trỉåìng Trường THCS Lý Tự Trọng Trang 19 Giáo án sinh học 7 GV: Nguyễn... gan ? Sau khi hc sinh tr låìi, u cáưu cạc nhọm tho lûn tr låìi cáu hi trong mủc ∇ sgk trang 42 Sau khi âải diãûn hc sinh lãn bng trçnh by, giạo viãn nháûn xẹt v khại quạt lải Cuối cùng , giáo viên đưa nội dung giáo dục mơi trường vào bài học bằng cách liện hệ :” từ vòng đời của sán lá gan, hãy nêu các biện pháp phòng chống bệnh sán lá gan cho vật ni ?” Từ đó giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án SINH học lớp 7, GIÁO án SINH học lớp 7, GIÁO án SINH học lớp 7, III. Cạc hoảt âäüng dảy v hc ch úu :, III. Hoảt âäüng dảy v hc ch úu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay