ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa học lớp 12

62 189 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:43

lý thuyết về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12, bài tập về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 , các dạng bài tập về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 , tổng hợp lý thuyết về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 , tất cả những vấn đề cần ghi nhớ về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 , nội dung cần nắm để hiểu về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 , bài tập về ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa lớp 12 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI I) KIM LOẠI (VỊ TRÍ, CẤU TẠO), HỢP KIM, TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI Câu 1: Cho nguyên tố K (Z = 19), Mn (Z = 25), Cu (Z = 29), Cr (Z = 24) Nguyên tử nguyên tố kim loại chuyển tiếp có cấu hình electron lớp 4s ? A K B Cu, Cr C K, Cu, Cr 2+ D K, Cu − 2 Câu 2: Nguyên tố X, cation Y , anion Z có cấu hình electron 1s 2s X, Y, Z kim loại hay phi kim? A X phi kim, Y khí hiếm, Z kim loại B X khí hiếm, Y phi kim, Z kim loại C X khí hiếm, Y kim loại, Z phi kim D A, B, C Câu 3: Cấu hình electron sau nguyên tử kim loại? 2 A 1s 2s 2p 3s 3p 2 B 1s 2s 2p 3s 3p 2 C 1s 2s 2p 3s 2 D 1s 2s 2p Câu 4: Nhận định không vị trí kim loại bảng tuần hoàn: A Trừ H (nhóm IA), Bo (nhóm IIIA), tất nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA kim loại B Tất nguyên tố nhóm B từ IB đến VIIIB C Tất nguyên tố họ Lantan Actini D Một phần nguyên tố phía nhóm IVA, VA VIA Câu 5: Trong 110 nguyên tố biết, có tới gần 90 nguyên tố kim loại Các nguyên tố kim loại có cấu hình electron lớp A bão hoà B gần bão hoà C electron D nhiều electron Câu 6: Kim loại có tính chất vật lí chung sau đây? A Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng Trang B Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim C Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao D Có ánh kim, tính dẫn điện, có khối lượng riêng nhỏ Câu 7: Cho kim loại: Al, Au, Ag, Cu Kim loại dẻo nhất, dễ dát mỏng, kéo dài A Al B Ag C Au D Cu Câu 8: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy dùng làm dây tóc bóng đèn A Au B Pt C Cr D W Câu 9: Dãy so sánh tính chất vật lí kim loại không đúng? A Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W Cu < Ag C Tính cứng: Cs < Fe < W < Cr B Tính dẫn điện nhiệt: Fe < Al < Au < D Tính dẻo: Al < Au < Ag Câu 10: Cho kiểu mạng tinh thể sau: (1) lập phương tâm khối; (2) lập phương tâm diện; (3) tứ diện đều; (4) lục phương Đa số kim loại có cấu tạo theo kiểu mạng tinh thể A (1), (2), (3) B (1), (2), (4) C (2), (3), (4) D (1), (3), (4) Câu 11: Cho kim loại sau: Au, Al, Cu, Ag, Fe Dãy gồm kim loại xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện kim loại A Fe, Cu, Al, Ag, Au Au, Ag C Fe, Al, Au, Cu, Ag B Cu, Fe, Al, D Au, Fe, Cu, Al, Ag Câu 12: Trước đây, người ta thường dùng gương soi Cu Cu kim loại A có tính dẻo B có tính dẫn nhiệt tốt C có khả phản xạ tốt ánh sáng D hoạt động, có tính khử yếu Trang Câu 13: Kết luận sau không hợp kim? A Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất tham gia hợp kim cấu tạo mạng tinh thể hợp kim B Hợp kim vật liệu kim loại có chứa hay nhiều nguyên tố (kim loại phi kim) C Thép hợp kim Fe C D Nhìn chung hợp kim có tính chất hoá học khác tính chất chất tham gia tạo thành hợp kim Câu 14: Nhận định sau không hợp kim? A Trong tinh thể hợp kim có liên kết kim loại hợp kim có tính chất kim loại như: dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim B Hợp kim dẫn điện dẫn nhiệt kim loại nguyên chất nguyên tử kim loại thành phần có bán kính khác làm biến dạng mạng tinh thể, cản trở di chuyển tự electron C Độ cứng hợp kim lớn kim loại thành phần D Nhiệt độ nóng cháy hợp kim cao nhiệt độ nóng chảy kim loại thành phần Câu 15: Tính chất vật lý kim loại electron tự kim loại gây ra? A Tính cứng B Tính dẻo C Tính dẫn điện, dẫn nhiệt D Ánh kim Câu 16: Tính chất vật lý sau kim loại electron tự kim loại gây ra? A nhiệt độ nóng chảy B khối lượng riêng C tính dẻo D tính cứng Câu 17: Tính chất hoá học đặc trưng kim loại A bị oxi hoá B tính oxi hoá C bị khử D vừa thể tính oxi hoá vừa thể tính khử Câu 18: Nguyên tử kim loại có xu hướng sau đây? A Nhường electron tạo thành ion âm B Nhường electron tạo thành ion dương C Nhận electron tạo thành ion âm D Nhận electron tạo thành ion dương Câu 19: Tính chất đặc trưng kim loại tính khử (dễ bị oxi hoá thành ion dương) Trang A Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, electron lớp B Nguyên tử kim loại có lượng ion hoá nhỏ C Kim loại có xu hướng thu thêm electron để đạt cấu hình khí D Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn Câu 20: Mạng tinh thể kim loại gồm có A nguyên tử, ion kim loại e độc thân B nguyên tử, ion kim loại e tự C nguyên tử kim loại e độc thân D ion kim loại electron độc thân Câu 21: Trong loại tinh thể, tinh thể dẫn điện dẫn nhiệt điều kiện thường? A tinh thể kim loại B tinh nguyên tử C tinh thể phân tử D tinh thể ion Câu 22: Khối lượng riêng tinh thê Na 0,97 g/cm Thể tích nguyên tử Na A 23,71 cm -23 B 2,94.10 -23 cm C 2,68.10 cm -23 D 3,94.10 cm o Câu 23: Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối có cạnh hình lập phương 2,866 A , khối lượng riêng M trạng thái tinh thể 7,9 g/cm M A Cu B Fe C Cr D Mn o Câu 24: Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối có cạnh hình lập phương 5,32 A , khối lượng riêng M trạng thái tinh thể 0,86 g/cm M A K B Li C Na D Rb Câu 25 (CĐ - 2010): Dãy gồm kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối A Li, Na, Ca B Na, K, Mg C Be, Mg, Ca D Li, Na, K Câu 26: Phát biểu sau phù hợp với tính chất hoá học chung kim loại? A kim loại có tính khử, bị khử thành ion âm B kim loại có tính oxi hoá, bị oxi hoá thành ion dương Trang C kim loại có tính khử, bị oxi hoá thành ion dương D kim loại có tính oxi hoá, bị khử thành ion âm Trang Câu 27: So với nguyên tử phi kim chu kì, nguyên tử kim loại A thường có bán kính nguyên tử nhỏ B thường dễ nhận electron phản ứng hoá học C thường có lượng ion hoá nhỏ D thường có số electron phân lớp nhiều Câu 28: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 29: Kim loại sau kim loại cứng tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 30: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại? A Li B Xe C Na D K Câu 31: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A W B Fe C Cu D Zn 2 2 2 Câu 32: Cho cấu hình electron nguyên tử sau: (a) 1s 2s 2p 3s ; (b) 1s 2s 2p ; (c) 1s 2s 2p 3s 3p ; (d) 2 6 2 6 2 1s 2s 2p 3s 3p ; (e) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ; (g) 1s 2s 2p 3s 3p Có cấu hình nguyên tử kim loại? A B C D Câu 33: Số hiệu nguyên tử Z nguyên tố M, N, P, Q 6, 7, 20, 19 Nhận xét đúng? A Cả nguyên tố thuộc chu kì B N, P thuộc chu kì C P, Q thuộc chu kì D Q thuộc chu kì Câu 34: Số hiệu nguyên tử Z nguyên tố M, N, P, Q 6, 7, 20, 19 Nhận xét đúng? A M thuộc nhóm VA B N thuộc nhóm IIIA C P thuộc nhóm IIB D Q thuộc nhóm IA Câu 35: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc Trang A chu kì 3, nhóm IVA B chu kì 4, nhóm VIA C chu kì 3, nhóm VIA D Chu kì 4, nhóm IIIA Câu 36: Trong câu sau, câu đúng? A Trong hợp kim có liên kết kim loại liên kết ion B Tính chất hợp kim không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hợp kim C Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim có tính chất vật lí tính học khác kim loại tạo chúng Câu 37: Trong câu sau, câu không đúng? A Tính dẫn điện, dẫn nhiệt hợp kim tốt kim loại tạo chúng B Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự kim loại giảm C Hợp kim thường có độ cứng dòn kim loại tạo chúng D Nhiệt độ nóng chảy hợp kim thường thấp so với kim loại tạo chúng Câu 38: Một loại đồng thau chứa 60% Cu 40% Zn Hợp kim có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học Công thức hoá học hợp kim A CuZn2 B Cu2Zn C Cu2Zn3 D Cu3Zn2 Câu 39: Kết luận sau không tính chất hợp kim? A Liên kết đa số tinh thể hợp kim liên kết kim loại B Hợp kim thường dẫn điện, dẫn nhiệt tốt kim loại nguyên chất C Độ cứng hợp kim thường lớn độ cứng kim loại nguyên chất D Nhiệt độ nóng chảy hợp kim thường thấp nhiệt độ nóng chảy kim loại nguyên chất Câu 40: Hoà tan gam kim loại Cu-Ag dung dịch HNO3 tạo 14,68 gam hỗn hợp muối Cu(NO3)2 AgNO3 Thành phần phần trăm khối lượng hợp kim A 50% Cu 50 Ag B 64% Cu 36% Ag C 36% Cu 64% Ag D 60% Cu 40% Ag Câu 41: Hoà tan 1,44 gam kim loại hoá trị II 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M Để trung hoà axit dư dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M Kim loại A Ba B Ca C Mg D Be Trang Câu 42: Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg Zn dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay Khối lượng muối tạo dung dịch A 36,7 gam B 35,7 gam C 63,7 gam D 53,7 gam Câu 43: Ngâm đinh sắt 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết Cu tạo bám hết vào đinh sắt Sau phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm A 15,5 gam B 0,8 gam C 2,7 gam D 2,4 gam Câu 44: Cho 1,4 gam kim loại X tác dụng với dung dịch HCl thu dung dịch muối kim loại có số oxi hoá +2 0,56 lít H2 (đktc) Kim loại X A Mg B Zn C Fe D Ni Câu 45: Nung nóng 16,8 gam bột sắt 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không khí) thu sản phẩm X Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu V lít khí thoát (ở đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 6,72 D 1,12 ĐÁP ÁN: KIM LOẠI (VỊ TRÍ, CẤU TẠO), HỢP KIM, TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 1) B 2) C 3) C 4) D 5) C 6) B 7) C 8) D 9) D 10) B 11) C 12) C 13) D 14) D 15) A 16) C 17) A 18) B 19) B 20) B 21) A 22) C 23) B 24) A 25) D 26) C 27) C 28) B 29) B 30) A 31) A 32) B 33) C 34) D 35) C 36) D 37) A 38) D 39) B 40) B 41) C 42) A 43) B 44) C 45) C II) DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI Trang Câu 1: Dãy gồm ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa 2+ 2+ 2+ + B Zn , Cu , Fe , Ag 2+ + D Fe , Zn , Cu , Ag A Zn , Cu , Fe , Ag 2+ 2+ C Zn , Fe , Cu , Ag 2+ 2+ 2+ 2+ + 2+ 2+ 2+ + 2+ 3+ 2+ 2+ Câu 2: Cho phản ứng hóa học sau: Fe + Cu → Fe + Cu ; Cu + 2Fe → Cu + 2Fe Nhận xét sau sai? 3+ A Tính khử Fe mạnh Cu 2+ B Tính oxi hóa Fe mạnh Cu 2+ 2+ 2+ C Tính oxi hóa Fe yếu Cu D Tính khử Cu yếu Fe Câu 3: Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 B Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)2 AgNO3 Câu 4: Biết thứ tự cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá + 3+ 2+ 2+ 2+ ion sau: Ag /Ag, Fe /Fe , Cu /Cu, Fe /Fe Cặp chất sau không xảy phản ứng hóa học? + 2+ A Ag + Fe + B Ag + Cu 3+ C Cu + Fe 2+ 2+ D Cu + Fe Câu 5: Khối lượng sắt giảm trường hợp nhúng vào dung dịch sau ? A Fe2(SO4)3 B CuSO4 C AgNO3 D MgCl2 Câu 6: Dãy gồm kim loại khử Fe(III) Fe(II) dung dịch muối : A Mg, Al B Fe, Cu C Cu, Ag D Mg, Fe Trang Câu 7: Ngâm hỗn hợp hai kim loại gồm Zn, Fe vào dung dịch CuSO4 Sau kết thúc phản ứng thu chất rắn X gồm hai kim loại dung dịch Y Kết luận sau đúng? A X gồm Zn, Cu B Y gồm FeSO4, CuSO4 C Y gồm ZnSO4, CuSO4 D X gồm Fe, Cu Câu 8: Ngâm bột sắt vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 AgNO3 Kết thúc phản ứng thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Kết luận sau đúng? A X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 B X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 C Y gồm Fe, Cu D Y gồm Fe, Ag Câu 9: Cho hợp kim Al, Mg, Ag vào dung dịch CuCl2 Sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại A Cu, Al, Mg B Ag, Mg, Cu C Al, Cu, Ag D Al, Ag, Mg Câu 10: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại A Fe, Cu, Ag B Al, Cu, Ag C Al, Fe, Cu D Al, Fe, Ag Câu 11: Trong số kim loại Mg, Fe, Cu, kim loại đẩy Fe khỏi dung dịch Fe(NO3)3 A Mg B Mg Cu C Fe Mg D Cu Fe Câu 12: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al Fe (trong số mol Al gấp đôi số mol Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M Khuấy kĩ cho phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn Giá trị m A 33,95 gam B 35,20 gam C 39,35 gam D 35,39 gam Câu 13: Ngâm vật Cu có khối lượng 15 gam 340 gam dung dịch AgNO3 6% Sau thời gian lấy vật thấy khối lượng AgNO3 giảm 25% Khối lượng vật sau phản ứng A 3,24 gam B 2,28 gam C 17,28 gam D 24,12 gam Câu 14: Hoà tan 5,4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 1M Cu(NO3)2 1M Kết thúc phản ứng thu m gam rắn Giá trị m A 10,95 B 13,20 C 13,80 D 15,20 Trang 10 đứng trước cặp + Ag /Ag): + 2+ 3+ 2+ B Fe , Cu , Ag , Fe + 3+ 2+ 2+ D Fe , Ag , Cu , Fe A Ag , Cu , Fe , Fe C Ag , Fe , Cu , Fe 3+ 2+ + 2+ 3+ + 2+ 2+ Câu (ĐH khối A - 2007): Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catôt lượng khí X anôt Hấp thụ hoàn toàn khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH A 0,15M B 0,2M C 0,1M D 0,05M Câu (ĐH khối A - 2007): Dãy gồm kim loại điều chế công nghiệp phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng, là: A Na, Ca, Al B Na, Ca, Zn C Na, Cu, Al D Fe, Ca, Al Câu (ĐH khối A - 2007): Mệnh đề không là: 2+ A Fe oxi hoá Cu 2+ B Fe khử Cu dung dịch 3+ 2+ C Fe có tính oxi hoá mạnh Cu 2+ + 2+ + D Tính oxi hoá ion tăng theo thứ tự: Fe , H , Cu , Ag 3+ Câu (CĐ - 2007): Để khử ion Fe 2+ dung dịch thành ion Fe dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag Câu (CĐ - 2007): Cho cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit số cặp kim loại Fe bị phá huỷ trước A B C Câu (CĐ - 2007): Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá 2+ 2+ 3+ 2+ sau: Fe /Fe, Cu /Cu, Fe /Fe Cặp chất không phản ứng với D A Fe dung dịch CuCl2 B Fe dung dịch FeCl3 C dung dịch FeCl2 dung dịch CuCl2 D Cu dung dịch FeCl3 Câu (CĐ - 2007): Phản ứng hoá học xảy trường hợp không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng B Al tác dụng với CuO nung nóng C Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng D Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu (CĐ - 2007): Cho ion kim loại: Zn , Sn , Ni , Fe , Pb Thứ tự tính oxi hoá giảm dần 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ B Sn > Ni > Zn > Pb > Fe 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ D Pb > Sn > Ni > Fe > Zn A Pb > Sn > Fe > Ni > Zn B Zn > Sn > Ni > Fe > Pb 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 10 (ĐH khối B - 2007): Cho phản ứng xảy sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá 2+ + 3+ + B Ag , Fe , H , + 2+ + 2+ D Mn , H , Ag , A Mn , H , Fe , Ag + 3+ + 2+ + + 2+ Mn C Ag , Mn , H , Mn 3+ Fe Câu 11 (ĐH khối B - 2007): Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b Trang 2020 (biết ion SO 2− không bị điện phân dung dịch) A b < 2a B 2b = a C b = 2a D b > 2a Câu 12 (ĐH khối B - 2007): Trong pin điện hoá Zn-Cu, trình khử pin 2+ B Cu → Cu + 2+ 2+ D Zn → Zn + A Zn + 2e → Zn 2e 2+ C Cu + 2e → Cu 2e Câu 13 (ĐH khối A - 2008): Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catôt xảy – – A khử ion Cl B oxi hoá ion Cl + C khử ion Na D oxi hoá ion + Na Câu 14 (ĐH khối A - 2008): X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng 3+ 2+ với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hoá: Fe /Fe đứng + trước Ag /Ag) A Fe, Cu B Cu, Fe C Ag, Mg D Mg, Ag Câu 15 (ĐH khối A - 2008): Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn Giá trị m (biết thứ tự dãy điện 3+ 2+ + hoá: Fe /Fe đứng trước Ag /Ag) A 59,4 B 64,8 C 32,4 D 54,0 2+ Câu 16 (ĐH khối A - 2008): Biết ion Pb dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai kim loại Pb Sn nối với dây dẫn điện vào dung dịch chất điện li A Pb Sn bị ăn mòn điện hoá B Pb Sn không bị ăn mòn điện Trang 2121 hoá C có Pb bị ăn mòn điện hoá D có Sn bị ăn mòn điện hoá Câu 17 (ĐH khối A - 2008): Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng dung dịch ZnSO4 điện cực Cu nhúng dung dịch CuSO4 Sau thời gian pin phóng điện khối lượng A hai điện cực Zn Cu tăng B điện cực Zn giảm khối lượng điện cực Cu tăng C điện cực Zn tăng khối lượng điện cực Cu giảm D hai điện cực Zn Cu giảm Câu 18 (CĐ - 2008): Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy 2+ 2+ 2+ A khử Fe oxi hóa Cu B khử Fe khử Cu C oxi hóa Fe oxi hóa Cu D oxi hóa Fe khử Cu 2+ Câu 19 (CĐ - 2008): Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: A Fe, Cu, Ag B Al, Cu, Ag C Al, Fe, Cu D Al, Fe, Ag Trang 2222 Câu 20 (CĐ - 2008): Cặp chất không xảy phản ứng hoá học A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 21 (CĐ - 2008): Hai kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch A Al Mg B Na Fe C Cu Ag D Mg Zn Câu 22 (CĐ - 2008): Hai kim loại X, Y dung dịch muối clorua chúng có phản ứng hóa học sau: X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2; Y + XCl2 → YCl2 + X Phát biểu là: 2+ 2+ A ion Y có tính oxi hóa mạnh ion X 2+ B kim loại X khử ion Y C kim loại X có tính khử mạnh kim loại Y 3+ 2+ D ion Y có tính khử mạnh ion X Câu 23 (CĐ - 2008): Cho biết phản ứng oxi hoá - khử xảy pin điện hoá Fe - Cu 2+ 2+ 2+ 2+ là: Fe + Cu → Fe + Cu; E (Fe /Fe) = –0,44V, E (Cu /Cu) = +0,34V Suất điện động chuẩn pin điện hoá Fe - Cu A 1,66 V B 0,10 V C 0,78 V D 0,92 V Câu 24 (ĐH khối B - 2008): Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp xúc với Cu nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Trang 2323 o o o Câu 25 (ĐH khối B - 2008): Cho suất điện động chuẩn E pin điện hoá: E (Cu-X) = 0,46V; E (Y-Cu) = o 1,1V; E (Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z ba kim loại) Dãy kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải A Z, Y, Cu, X B X, Cu, Z, Y C Y, Z, Cu, X D X, Cu, Y, Z Câu 26 (ĐH khối A - 2009): Dãy kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch muối chúng là: A Fe, Cu, Ag B Mg, Zn, Cu C Al, Fe, Cr D Ba, Ag, Au Câu 27 (ĐH khối A - 2009): Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 28 (ĐH khối A - 2009): Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li hợp kim mà Fe bị ăn mòn trước là: A I, II IV B I, II III C I, III IV D II, III IV Câu 29 (ĐH khối A - 2009): Cho hỗn hợp gồm Fe Zn vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A Fe(NO3)3 Zn(NO3)2 B Zn(NO3)2 Fe(NO3)2 C AgNO3 Zn(NO3)2 D Fe(NO3)2 AgNO3 Câu 30 (ĐH khối A - 2009): Cho suất điện động chuẩn pin điện hoá: Zn-Cu 1,1V; Cu-Ag 0,46V o Biết điện cực chuẩn E Ag+ / Ag= +0,8V Thế điện cực chuẩn E o E Zn 2+ / o có giá trị Cu 2+ /Cu Zn A -0,76V +0,34V B -1,46V -0,34V C +1,56V +0,64V D -1,56V +0,64V Câu 31 (CĐ - 2009): Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3? Trang 2424 A Fe, Ni, Sn B Al, Fe, CuO C Zn, Cu, Mg D Hg, Na, Ca Câu 32 (CĐ - 2009): Nguyên tắc chung dùng để điều chế kim loại A cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử Trang 2525 B oxi hoá ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại C khử ion kim loại hợp chất thành nguyên tử kim loại D cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá Câu 33 (CĐ - 2009): Nhúng kim loại M (chỉ có hoá trị hai hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M phản ứng xảy hoàn toàn Lọc dung dịch, đem cô cạn thu 18,8 gam muối khan Kim loại M A Fe B Cu C Mg D Zn 2+ 2+ 2+ Câu 34 (CĐ - 2009): Thứ tự số cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá sau: Mg /Mg; Fe /Fe; Cu /Cu; 3+ 2+ + 3+ Fe /Fe ; Ag /Ag Dãy gồm chất, ion tác dụng với ion Fe dung dịch là: + A Fe, Cu, Ag 2+ B Mg, Fe , Ag 2+ C Mg, Cu, Cu D Mg, Fe, Cu Câu 35 (CĐ - 2009): Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu m gam kết tủa Giá trị m A 34,44 B 47,4 C 30,18 D 12,96 Câu 36 (ĐH khối B - 2009): Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A 3860 giây Dung dịch thu sau điện phân có khả hoà tan m gam Al Giá trị lớn m A 4,05 B 2,70 C 1,35 D 5,40 Câu 37 (ĐH khối B - 2009): Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X m gam chất rắn Y Giá trị m A 2,80 B 2,16 C 4,08 D 0,64 Câu 38 (ĐH khối B - 2009): Nhúng sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M AgNO3 0,2M Sau thời gian lấy kim loại ra, rửa làm khô cân 101,72 gam (giả thiết kim loại tạo thành bám hết vào sắt) Khối lượng sắt phản ứng A 1,40 gam B 2,16 gam C 0,84 gam Câu 39 (ĐH khối B - 2009): Cho điện cực chuẩn: E = –1,66V; E Al3+ /Al o D 1,72 gam o = –0,76V; E Zn 2+ / o Pb2+ /Pb =– Zn 0,13V; E o = +0,34V Trong pin sau đây, pin có suất điện động chuẩn lớn nhất? Cu 2+ /Cu A Pin Zn – Cu B Pin Zn – Pb C Pin Al – Zn D Pin Pb – Cu Câu 40 (ĐH khối A - 2010): Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch gồm NaCl CuSO4 có số mol, đến catot xuất bọt khí dừng điện phân Trong trình điện phân trên, sản phẩm thu anot A khí Cl2 H2 B khí Cl2 O2 C có khí Cl2 D khí H2 O2 Câu 41 (ĐH khối A - 2010): Phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) phản ứng ăn mòn điện hoá xảy nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm là: A Phản ứng cực âm có tham gia kim loại ion kim loại – B Phản ứng cực dương oxi hoá Cl C Đều sinh Cu cực âm D Phản ứng xảy kèm theo phát sinh dòng điện Câu 42 (ĐH khối A - 2010): Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện có cường độ 2A Thể tích khí (đktc) thoát anot sau 9650 giây điện phân A 1,344 lít B 2,240 lít C 1,792 lít D 2,912 lít Câu 43 (CĐ - 2010): Cho biết thứ tự từ trái sang phải cặp oxi hoá - khử dãy điện hoá (dãy điện 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ + cực chuẩn) sau: Zn /Zn; Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe ; Ag /Ag 2+ Các kim loại ion phản ứng với ion Fe dung dịch là: + A Zn, Ag 2+ B Ag, Cu 3+ C Ag, Fe 2+ D Zn, Cu Câu 44 (CĐ - 2010): Kim loại M điều chế cách khử ion oxit khí H2 nhiệt độ + cao Mặt khác, kim loại M khử ion H dung dịch axit loãng thành H2 Kim loại M A Cu B Mg C Fe D Al Câu 45 (CĐ - 2010): Cho biết: E o = –2,37V; Eo Zn 2+ / Zn= –0,76V; Eo Pb2+ /Pb = –0,73V; Eo Cu 2+ /Cu = Mg2+ / +0,34V Mg Pin điện hoá có suất điện động chuẩn 1,61V cấu tạo hai cặp oxi hoá - khử 2+ 2+ B Zn /Zn Cu /Cu 2+ 2+ 2+ D Mg /Mg Zn /Zn A Zn /Zn Pb /Pb 2+ C Pb /Pb Cu /Cu 2+ 2+ Câu 46 (CĐ - 2010): Điện phân dung dịch CuSO4 với anot đồng (anot tan) điện phân dung dịch CuSO4 với anot graphit (điện cực trơ) có đặc điểm chung 2+ A catot xảy khử: Cu + 2e → Cu – B catot xảy oxi hoá: 2H2O + 2e → 2OH + H2 + C anot xảy khử: 2H2O → O2 + 4H + 4e 2+ D anot xảy oxi hoá: Cu → Cu + 2e Câu 47 (ĐH khối B - 2010): Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau thời gian thu dung dịch Y màu xanh, có khối lượng giảm gam so với dung dịch ban đầu Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 12,4 gam kim loại Giá trị x A 2,25 B 1,50 C 1,25 D 3,25 Câu 48 (ĐH khối B - 2010): Có dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 49 (ĐH khối B - 2010): Cho cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng sau: (a) Fe3O4 Cu (1:1); (b) Sn Zn (2:1); (c) Zn Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 Cu (1:1); (e) FeCl2 Cu (2:1); (g) FeCl3 Cu (1:1) Số cặp chất tan hoàn toàn lượng dư dung dịch HCl loãng nóng A B C D Câu 50 (ĐH khối A - 2011): Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khối lượng dung dịch giảm 10,75 gam ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay không đáng kể) Tất chất tan dung dịch sau điện phân A KNO3, HNO3 Cu(NO3)2 B KNO3, KCl KOH C KNO3và Cu(NO3)2 D KNO3 KOH Câu 51 (ĐH khối A - 2011): Hoà tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, y gam kim loại M catot 0,035 mol khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng số mol khí thu hai điện cực 0,1245 mol Giá trị y A 4,788 B 4,480 C 1,680 D 3,920 Câu 52 (ĐH khối A - 2011): Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm sắt, cực dương than chì, có màng ngăn xốp) – A cực âm xảy trình oxi hoá H2O cực dương xảy trình khử ion Cl + – B cực dương xảy trình oxi hoá ion Na cực âm xảy trình khử ion Cl – C cực âm xảy trình khử H2O cực dương xảy trình oxi hoá ion Cl + – D cực âm xảy trình khử ion Na cực dương xảy trình oxi hoá ion Cl Câu 53 (ĐH khối A - 2011): Cho phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag Dãy xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá ion kim loại là: 2+ + 3+ A Fe , Ag , Fe + 2+ 3+ B Ag , Fe , Fe 2+ 3+ + C Fe , Fe , Ag + 3+ 2+ D Ag , Fe , Fe Câu 54 (CĐ - 2011): Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) catot thu 3,2 gam kim loại thể tích khí (đktc) thu anot A 2,24 lít B 3,36 lít C 0,56 lít D 1,12 lít Câu 55 (CĐ - 2011): Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá trình ăn mòn A kẽm đóng vai trò catot bị oxi hoá B sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá + C sắt đóng vai trò catot ion H bị oxi hoá D kẽm đóng vai trò anot bị oxi hoá Câu 56 (CĐ - 2011): Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe 3+ 2+ + 2+ A Fe , Cu , Ag 2+ + 2+ B Zn , Cu , Ag 3+ 3+ C Cr , Au , Fe 2+ 2+ + D Cr , Cu , Ag Câu 57 (ĐH khối B - 2011): Trong trình hoạt động pin điện hoá Zn – Cu A nồng độ ion Zn dung dịch tăng 2+ B khối lượng điện cực Cu giảm 2+ D khối lượng điện cực Zn tăng C nồng độ ion Cu dung dịch tăng ĐÁP ÁN: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH, CĐ 1) C 2) C 3) A 4) A 5) B 6) D 7) C 8) D 9) D 10) B 11) D 12) C 13) C 14) A 15) A 16) D 17) B 18) D 19) A 20) D 21) C 22) C 23) C 24) B 25) B 26) A 27) C 28) C 29) B 30) A 31) A 32) C 33) C 34) D 35) B 36) B 37) C 38) A 39) A 40) B 41) A 42) C 43) A 44) C 45) D 46) A 47) C 48) D 49) C 50) A 51) B 52) C 53) C 54) C 55) D 56) A 57) A [...]... đúng? Trang 121 2 A ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của môi trường xung quanh B ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axit trong môi trường không khí C Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó D ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá học Câu 17: Loại phản ứng hoá học xảy ra trong... huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường gọi là A sự ăn mòn hoá học B sự ăn mòn điện hoá C sự ăn mòn kim loại D sự khử kim loại Câu 32: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học? A Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều B Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học C Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng ăn mòn điện hoá D Ăn mòn hoá học không... gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,075% Mặt khác, khi nhúng m gam thanh kim loại trên vào dung dịch Pb(NO3)2 sau một thời Trang 14 gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng thanh kim loại tăng 10,65% (biết số mol của CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp là như nhau) Kim loại M là A Mg B Zn C Mn D Ag 2+ Câu 32: Ngâm một lá kẽm vào dung dịch chứa 2,24 gam ion kim loại M có trong... và 0,15M D 0,25M và 0,1M Câu 59: Một thanh kim loại M hoá trị II nhúng vào 2 lít dung dịch FeSO4, sau phản ứng khối lượng thanh kim loại M tăng 32 gam Cũng thanh kim loại ấy nhúng vào 2 lít dung dịch CuSO4, sau phản ứng khối lượng thanh M tăng 40 gam (giả sử toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám lên thanh kim loại M và các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Kim loại M đã dùng và nồng độ mol của dung dịch... có thể là 2 cặp kim loại - kim loại; cặp kim loại - phi kim hoặc kim loại - hợp chất hoá học B các điều kiện phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn C các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li D cả 3 điều kiện trên Câu 38: Một sợi dây phơi quần áo bằng Cu nối với một đoạn dây Al để trong không khí Hiện tượng và kết luận nào sau đây đúng? A Chỗ nối 2 kim loại Cu-Al trong... điện hoá C Fe bị ăn mòn hoá học D Sn bị ăn mòn hoá học Câu 29: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại nào sau đây? A Sn B Pb C Zn D Cu Câu 30: Người ta dự định dùng một số phương pháp chống ăn mòn kim loại sau: 1 Cách li kim loại với môi trường xung quanh 2 Dùng hợp kim chống gỉ 3 Dùng chất kìm hãm 4 Ngâm kim loại trong nước 5 Dùng phương... chuẩn của kim loại là dãy các cặp oxi hoá - khử của các cặp kim loại sắp xếp theo chiều thế điện cực chuẩn E o Mn+ /M tăng dần B Giá trị thế điện cực chuẩn Mn+ /M n+ càng lớn thì tính oxi hoá của cation M càng mạnh và tính khử của kim loại Eo M càng yếu và ngược lại C Chiều phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá - khử là cation kim loại trong cặp oxi hoá - khử có thế điện cực lớn hơn có thể oxi hoá được kim loại trong... lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng tạo ra hợp chất có số oxi hoá là +2 Một lá được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2 và lá kia được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 Sau một thời gian ta lấy các kim loại ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng lá kim loại ngâm trong dung dịch muối chì tăng 19%, còn lá kim loại kia giảm 9,6% Biết rằng trong 2 phản ứng trên, khối lượng các kim. .. NiSO4 Câu 33: Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 dư, khuấy kĩ cho đến khư phản ứng kết thúc thu được 54 gam kim loại Mặt khác, cũng cho a gam hỗn hợp bột kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư, khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc thu được (a + 0,5) gam kim loại Giá trị của a là A 5,9 B 15,5 C 32,4 D 9,6 Câu 34: Người ta phủ một lớp bạc trên một vật bằng đồng có khối lượng... Fe trong khí O2 D Kim loại Cu trong dung dịch HNO3 loãng Câu 27: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit số cặp kim loại trong đó sắt bị phá huỷ trước là A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 28: Khi để lâu ngày trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa học lớp 12, ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa học lớp 12, ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI hóa học lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay