Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

5 416 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:43

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Năm học 2016 – 2017 Môn: Giáo dục công dân Lớp 12 ( Thời gian làm bài 50 phút ) Đề 01 Câu Pháp luật là: A Hệ thống văn bản và nghị định cấp ban hành và thực hiện B Những luật và điều luật cụ thể thực tế đời sống C Hệ thống quy tắc xử sự chung nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước D Hệ thống quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương Câu Vi phạm pháp luật hành là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới A quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế B quy tắc quản lí nhà nước C điều luật và quan hệ hành D quan hệ xã hội và quan hệ hành Câu Khoan hồng người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại gây Thể điều pháp luật nước ta A tính nhân đạo B tính quyền lực C tính dân chủ D tính xã hội Câu Một học sinh lớp 11 ( 16 tuổi) chạy xe gắn máy 50cc đường chơi ( Có đội mũ bảo hiểm), xem là: A Không vi phạm pháp luật vì thực hiện quyền tự lại B Vi phạm pháp luật vì có đủ lực trách nhiệm pháp lý C Không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình D Không vi phạm vì có đội mũ bảo hiểm theo quy định Câu5 Hành vi vi phạm các quy tắc, quy chế xác lập tổ chức, quan, đơn vị là A vi phạm hành B vi phạm dân sự C vi phạm kỉ luật D vi phạm hình sự Câu Khi gặp đèn đỏ dừng, chạy xe không dàn hàng ngang là A sử dụng pháp luật C thực hiện pháp luật B tuân thủ Pháp luật D áp dụng pháp luật Câu Hộ sản xuất - kinh doanh chủ động đăng kí khai thuế và nộp là A tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật B sử dụng pháp luật D áp dụng pháp luật Câu Ông B lừa chị C cách mượn chị 10 triệu đồng đến ngày hẹn ông B không chịu trả cho chị C số tiền Chị C làm đơn kiện ông B tòa Việc chị C kiện ông B là hành vi A áp dụng pháp luật B tuân thủ pháp luật C thi hành pháp luật D sử dụng pháp luật Câu Công dân bình đẳng trước pháp luật là : A Công dân có quyền và nghĩa vụ nếu giới tính, dân tộc, tôn giáo B Công dân có quyền và nghĩa vụ giống tùy theo địa bàn sinh sống C Công dân nào vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia D Công dân không bị phân biệt đối xử việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Câu 10 Công dân bình đẳng quyền và nghĩa vụ hiểu là: A Mọi công dân đều được hưởng quyền theo quy định của pháp luật B Mọi công dân đều phải có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật C Mọi công dân đều được bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật D Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ giống Câu 11 Bạo lực gia đình thể điều các ý A Thiếu tình cảm B Thiếu kinh tế C Thiếu tập trung D Thiếu bình đẳng Câu 12 Nội dung nào sau thể quyền bình đẳng lĩnh vực hôn nhân và gia đình A Cùng đóng góp công sức để trì đời sống phù hợp với khả của mình B Tự lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả của mình C Thực hiện đúng giao kết hợp đồng lao động D Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động Câu 13 Nội dung nào sau thể bình đẳng anh chị em gia đình: A B C D Đùm bọc, nuôi dưỡng trường hợp không cha mẹ Không phân biệt đối xử giữa anh chị em Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ Sống mẫu mực và noi gươi tốt cho Câu 14 Bình đẳng quan hệ vợ chồng thể qua quan hệ nào sau đây? A Quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại B Quan hệ gia đình và quan hệ xã hội C Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản D Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống Câu 15 Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động nữ: A Kết hôn B Nghỉ việc không lí C Nuôi dưới 12 tháng tuổi D có thai Câu 16 Khi yêu cầu vợ phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh A vi phạm quyền bình đẳng vợ và chồng quan hệ A nhân thân B tài sản chung C.tài sản riêng D tình cảm Câu 17 Dân tộc hiểu theo nghĩa A Một phận dân cư của quốc gia B Một dân tộc thiểu số C Một dân tộc người D Một cộng đồng có chung lãnh thổ Câu 18 Quyền bình đẳng các dân tộc hiểu là: A Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng B Các dân tộc và nhà nước được pháp luật bảo vệ C Các dân tộc được nhà nước tôn trọng , bảo vệ và pháp luật tạo điều kiện phát triển D Các dân tộc được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ Câu 19 Ý kiến nào sau sai quyền bình đẳng các dân tộc lĩnh vực kinh tế? A Công dân dân tộc đa số và thiểu số đều có quyền tự kinh doanh theo quy định của pháp luật B Công dân dân tộc đa số và thiểu số đều có nghĩa vụ đóng thuế kinh doanh theo quy định của pháp luật C Công dân dân tộc thiểu số được nhà nước ưu tiên bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế D Chỉ có dân tộc thiểu số mới có quyền tự đầu tư, kinh doanh địa bàn miền núi Câu 20 Các dân tộc quốc gia không phân biệt đa số hay thiếu số, trình độ văn hóa, chủng tộc, màu da… Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển hiểu là A quyền bình đẳng giữa dân tộc C quyền bình đẳng giữa tôn giáo B quyền bình đẳng giữa công dân D sự bất bình đẳng giữa dân tộc Câu 21 Sự kiện giáo sứ Thái Hòa Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, Thiên Chúa hàng rào, lề đường, cành cây… là biểu A hoạt động tín ngưỡng B lợi dụng tôn giáo C hoạt động mê tín D hoạt động tôn giáo Câu 22 Công an bắt giam nghi ngờ lấy trộm xe máy là vi phạm quyền A Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân B Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân C Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân D Bất khả xâm phạm về chỗ của công dân Câu 23 Đi xe máy vượt đèn đỏ gây thương tích cho người khác là vi pham quyền A Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân B Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân C Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân D Bất khả xâm phạm về chỗ của công dân Câu 24 Giam giữ người quá thời hạn quy định là vi phạm quyền A Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân B Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân C Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân D Bất khả xâm phạm về chỗ của công dân Câu 25 “Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín không giao nhầm cho người khác, không để thư, điện tín nhân dân” là nội dung thuộc A Bình đẳng về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín B Ý nghĩa về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín C Nội dung về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín D Khái niệm về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín Câu 26 “ Công dân có quyền tự phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm các vấn đề trị, kinh tế văn hóa, xã hội đất nước” là nội dung thuộc A Bình đẳng về quyền tự ngôn luận B Ý nghĩa về quyền tự ngôn luận C Nội dung về quyền tự ngôn luận D Khái niệm về quyền tự ngôn luận Câu 27” Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng quan, trường học, địa phương các họp” là nội dung thuộc A Bình đẳng về quyền tự ngôn luận B Ý nghĩa về quyền tự ngôn luận C Nội dung về quyền tự ngôn luận D Khái niệm về quyền tự ngôn luận Câu 28 Trong lúc H bận việc riêng điện thoại có tin nhắn, T tự ý mở điện thoại H đọc tin nhắn Hành vi này T xâm phạm đến quyền nào đây? A Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân B Quyền tự dân chủ của công dân C Quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín, điện thoại của công dân D Quyền tự ngôn luận của công dân Câu 29 B và T là bạn thân, học lớp với Khi hai người nảy sinh mâu thuẫn, T tung tin xấu, bịa đặt B facebook Nếu là bạn học lớp T và B, em lựa chọn cách ứng xử nào sau cho phù hợp với quy định pháp luật? A Coi không biết vì là việc riên của T B Khuyên T gỡ bỏ tin vì xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác C Khuyên B nói xấu lại T facebook D Chia sẻ thông tin facebook Câu 30 Nguyên tắc nào là nguyên tắc bầu cử A Phổ thông B Bình đẳng C Công khai D Trực tiếp Câu 31 Quyền ứng cử công dân thực A đường nhất B đường C đường D đường Câu 32 Anh A đề nghị thủ trưởng quan xem xét lại định cho việc Ta nói A thực quyền gì? A Quyền tố cáo B Quyền ứng cử C Quyền bãi nại D Quyền khiếu nại Câu 33 Quyền phát triển công dân thể nội dung? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 34 Học nhiều hình thức khác nhau, các loại trường khác là A quyền học không hạn chế B quyền học bất ngành nghề nào C quyền học thường xuyên, học suốt đời D quyền được đối xử bình đẳng về hội học tập Câu 35 Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là A quyền học không hạn chế B quyền học bất ngành nghề nào C quyền học thường xuyên, học suốt đời D quyền được đối xử bình đẳng về hội học tập Câu 36 Bảo vệ tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm A công dân nam từ 17 tuổi trở lên B công dân nam từ 18 tuổi trở lên C công dân từ 20 tuổi trở lên D mọi công dân Việt Nam Câu 37 Pháp luật có đặc điểm là: A Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội B Vì sự phát triển của xã hội C Pháp luật có tính quy phạm phổ biến ;mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức D Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội Câu 38 Một đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là: A Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung B Pháp luật có tính quyền lực C Phát luật có tính bắt buộc chung D Phát luật có tính quy phạm Câu 39 Các hình thức thực pháp luật theo tứ tự là: A Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật và tuân thủ pháp luật B.Sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật C Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật D Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 40: A và B đua xe, lạng lách đánh võng đường và bị CSGT xử lý Theo em A và B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? A Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe B Cảnh cáo, phạt tiền C Cảnh cáo, giam xe D Phạt tiền, giam xe -Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12, Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12, Câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay