Bài tập dao động cơ hay có đáp án

24 267 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:40

DAO ĐỘNG CƠ HỌC Phương trình dao động vật x = 6cos(4πt + π ), với x tính cm, t tính s a) Xác định biên độ, chu kì, tần số, tần số góc pha ban đầu dao động b) Xác định li độ, vận tốc gia tốc vật t = 0,25s Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π cm/s a) Viết phương trình dao động vật, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương b) Tính vận tốc gia tốc cực đại vật Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 0,314s biên độ A = 8cm Tính vận tốc chất điểm qua vị trí cân qua vị trí có li độ x = 5cm Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 100N/m, khối lượng không đáng kể treo thẳng đứng Cho lắc dao động với biên độ 5cm Lấy g = 10m/s2;ø π2 = 10 a) Tính chu kỳ, tần số, lượng dao động lắc b) Tính lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu lò xo trình nặng dao động Vật dao động điều hòa với biên độ A = 5cm; tần số f = 2Hz a) Viết phương trình dao động vật, chọn gốc thời gian lúc vật có li độ cực đại b) Vật qua vị trí cân theo chiều dương vào thời điểm ? Một chất điểm dao động theo phương trình x = 2,5cos10t (cm) π a) Vào thời điểm pha dao động đạt giá trị ? Lúc li độ x bao nhiêu? b) Tính vận tốc trung bình dao động thời gian chu kì kể từ lúc vật có li độ cực tiểu (x = 0) kể từ lúc vật có li độ cực đại (x = A) 7 Một lắc lò xo có độ cứng k = 150N/m có lượng dao động W = 0,12J Khi lắc có li độ 2cm vận tốc 1m/s Tính biên độ chu kỳ dao động lắc Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 100g lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40N/m Kéo vật nặng theo phương thẳng đứng xuống phía cách vị trí cân đoạn 5cm thả nhẹ cho vật dao động điều hoà Chọn gốc O trùng với vị trí cân bằng; trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương chiều vật bắt đầu chuyển động; gốc thời gian lúc thả vật Lấy g = 10m/s2 a) Viết phương trình dao động vật b) Tính vận tốc cực đại dao động lắc Một lắc lò xo có khối lượng m = 400g độ cứng k = 40N/m Người ta kéo vật nặng khỏi vị trí cân đoạn 4cm thả tự Chọn chiều dương chiều với chiều kéo, gốc thời gian lúc thả vật a) Viết phương trình dao động vật nặng b) Tính vận tốc cực đại vật nặng 10 Một lắc lò xo có khối lượng m = 50g, dao động điều hòa trục Ox với chu kì T = 0,2s chiều dài quỹ đạo L = 40cm a) Tính độ cứng lò xo viết phương trình dao động lắc Chọn gốc thời gian lúc lắc qua vị trí cân theo chiều âm b) Xác định độ lớn chiều véc tơ vận tốc, gia tốc lực kéo thời điểm t = 0,75T 11 Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100N/m Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dương từ xuống Kéo vật nặng xuống phía dưới, cách vị trí cân cm truyền cho vận tốc 20π cm/s theo chiều từ xuống vật nặng dao động điều hoà với tần số 2Hz Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Cho g = 10m/s2, π2 = 10 a) Tính khối lượng, viết phương trình dao động vật nặng b) Tính vận tốc vật lúc có li độ x = 5cm vận tốc cực đại vật 12 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k vật nhỏ có khối lượng m = 100g, treo thẳng đứng vào giá cố định Tại vị trí cân O vật, lò xo giãn 2,5cm Kéo vật dọc theo trục lò xo xuống cách vị trí cân O đoạn 2cm truyền cho vận tốc 40 cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống Chọn trục toạ độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc O, chiều dương hướng lên trên; gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Lấy g = 10m/s2 a) Tính độ cứng lò xo, viết phương trình dao động vật, xác định vị trí tính vận tốc vật lúc lần động b) Tính năng, động vận tốc vật vị trí có li độ x = 3cm 13 Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, lắc đơn dao động điều 2π hoà với chu kì s Tính chiều dài, tần số tần số góc dao động lắc 14 Ở nơi Trái Đất lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 2s, có chiều dài l2 dao động với chu kỳ T = 1,5s Tính chu kỳ dao động lắc đơn có chiều dài l1 + l2 lắc đơn có chiều dài l1 – l2 15 Khi lắc đơn có chiều dài l1, l2 (l1 > l2) có chu kỳ dao động tương ứng T1, T2 nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s Biết nơi đó, lắc đơn có chiều dài l1 + l2 có chu kỳ dao động 2,7s lắc đơn có chiều dài l1- l2 có chu kỳ dao động 0,9s Tính l1, l2 16 Trong khoảng thời gian nơi Trái Đất lắc đơn thực 60 dao động Tăng chiều dài thêm 44cm khoảng thời gian đó, lắc thực 50 dao động Tính chiều dài chu kỳ dao động ban đầu lắc 17 Trên mặt đất nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s Một lắc đơn dao động với chu kỳ T = 0,5s Tính chiều dài lắc Nếu đem lắc lên độ cao 5km lắc dao động với chu kỳ (lấy đến chử số thập phân) Biết bán kính Trái Đất R = 6400km 18 Một lắc đồng hồ coi lắc đơn Đồng hồ chạy mực ngang mặt biển Khi đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 4000m đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm Biết bán kính Trái Đất R = 6400km Coi nhiệt độ không đổi 19 Quả lắc đồng hồ xem lắc đơn dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s Ở nhiệt độ 15oC đồng hồ chạy chu kì dao động lắc T = 2s Nếu nhiệt độ tăng lên đến 25 oC đồng hồ chạy nhanh hay chậm ngày đêm Biết hệ số nở dài treo lắc α = 4.10-5K-1 20 Một vật nhỏ có khối lượng m = 100g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số góc ω = 20rad/s Biết biên độ dao động thành phần A1 = 5cm, A2 = 4cm ; độ lệch pha hai dao động π/3 Tìm biên độ lượng dao động vật 22 Hai dao động điều hoà phương tần số f = 10Hz, có biên độ 100mm 173mm, dao động thứ hai trể pha 0,5π so với dao động thứ Biết pha ban đầu dao động thứ 0,25π Viết phương trình dao động tổng hợp 23 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà với phương π trình: x1 = 127cos20πt(mm); x2 = 127cos(20πt – )(mm) Viết phương trình dao động tổng hợp 24 Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương có biểu π thức x = cos(6πt + )(cm) Dao động thứ có biểu thức x = π 5cos(6πt + )(cm) Tìm biểu thức dao động thứ hai 25 Một vật có khối lượng m = 200g thực đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số với phương trình dao động x = 4sin(10t + π )(cm) x2 = A2sin(10t + π) Biết vật W = 0,036J Hãy xác định A2 TRẮC NGHIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A Tần số dao động B Chu kì dao động C Pha ban đầu D Tần số góc Câu Pha dao động dùng để xác định A Biên độ dao động B Trạng thái dao động C Tần số dao động D Chu kì dao động Câu Trong phương trình giao động điều hoà x = Acos( ωt + ϕ), radian (rad) thứ nguyên đại lượng A Biên độ A B Tần số góc ω C Pha dao động ( ωt + ϕ) D Chu kì dao động T Câu Trong dao động điều hoà x = Acos( ωt + ϕ) , vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A v = Acos( ωt + ϕ) B v = A ω cos(ωt + ϕ) C v=Aωsin( ωt + ϕ) D.v= - A ω sin ( ωt + ϕ) Câu Trong dao động điều hoà x = Acos( ωt + ϕ) , gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A a = A sin ( ωt + ϕ) B a = ω sin(ω t + ϕ ) C a = - ω2Acos( ωt + ϕ) D a = -A ω sin(ωt + ϕ) Câu Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại vận tốc A Vmax = ωA B Vmax = ω2 A C Vmax = −ωA D Vmax = −ω2 A Câu Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại gia tốc A a max = ω A D B a max = ω2 A C a max = −ωA a max = −ω2 A Câu Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B Lực tác dụng không C Lực tác dụng có độ lớn cực đại D Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Câu 9: Trong dao động điều hòa, lực hồi phục đổi chiều A vật qua vị trí có li độ cực đại B vật qua vị trí có gia tốc cực đại C lực hồi phục có giá trị cực đại D vật qua vị trí có vận tốc cực đại Câu 10: Trong dao động điều hòa, gia tốc đổi chiều đổi chiều A vật qua vị trí có li độ cực đại B vật qua vị trí có gia tốc cực đại C lực hồi phục có giá trị cực đại D vật qua vị trí có vận tốc cực đại Câu 11 Gia tốc vật dao động điều hoà không A Vật vị trí có li độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vị trí có li độ không D Vật vị trí có pha dao động cực đại Câu 12 Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc vật A Tăng độ lớn vận tốc tăng B Không thay đổi C Giảm độ lớn vận tốc tăng D Bằng vận tốc Câu 13 Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha π/2 so với vận tốc C Ngược pha với vận tốc D Trễ pha π/2 so với vận tốc Câu 14 Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với li độ B Sớm pha π/2 so với li độ C Ngược pha với li độ D Trễ pha π/2 so với li độ Câu 15 Trong dao động điều hoà A.Vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B.Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C.Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 90o với li độ D.Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 90o với li độ Câu 16 Trong dao động điều hoà A Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 90o so với li độ C Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ D Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 90o so với li độ Câu 17 Trong dao động điều hoà A.Gia tốc biến đổi điều hoà pha so với vận tốc B.Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 90o so với vận tốc C.Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc D.Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 90o so với vận tốc Câu 18 Vận tốc chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại A Li độ có độ lớn cực đại C Li độ không B Gia tốc có độ lớn cực đại D Pha cực đại Câu 19 Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s biên độ A = 1m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A 0,5m/s B 2m/s C 3m/s D 1m/s Câu 20: Một vật dao động điều hoà theo ptr x = 6cos(4 πt ) cm, biên độ, tần số, chu kỳ dao động vật A A = 4cm; 4Hz; 0,25s B A = 6cm; Hz; 0,5s C A = 4m, 8Hz; 0,2s D A = 6m, 1Hz; 1s Câu 21.Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos(πt + π/2), pha dao động chất điểm t = s A π (rad) B π (rad) C 1,5 π (rad) D 0,5 π (rad) Câu 22 Một vật dao động điều hoà theo ptrình x = 6cos(4πt + π/2)cm, toạ độ vật thời điểm t = 10s A x = 3cm B x = 6cm C x = -3cm D x = -6cm Câu 23 Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, toạ độ chất điểm thời điểm t = 1,5s A x = 1,5cm B x = - 5cm C x = 5cm D x = 0cm Câu 24 Một vật dao động điều hoà theo pt x = 6cos(4πt + π/2)cm, vận tốc vật thời điểm t = 7,5s A v = B v = 75,4cm/s C v = -75,4cm/s D v = 6cm/s Câu 25 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos (4πt + π/2)cm, gia tốc vật thời điểm t = 5s A a = B a = 947,5 cm/s2 C a = - 947,5 cm/s2 D a = 947,5 cm/s Câu 26 Biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x tần số góc ω chất điểm dao động điều hoà thời điểm t v2 x2 A A2 = x2 + B A2 = v2 + C A2 = v2 + ω2x2 ω ω D A2 = x2 + ω2v2 Câu 27 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π cm/s Chu kì dao động A 1s B 0,5s C 0,1s D 5s Câu 28 Một vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc ω Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = Acos(ωt + π/4) B x = Acosωt C x = Acos(ωt - π/2) D x = Acos(ωt + π/2) Câu 29 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f Chọn góc tọa độ vị trí cân vật, góc thời gian t = lúc vật vị trí x = A Phương trình dao động vật A x = Acos(2πft + 0,5π) B x = Acosn(2πft 0,5π) C x = Acosπft D x = Acos2πft Câu 30 Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm Phương trình dao động vật A x = 4cos(2πt)cm B x = 4cos(πt - π/2)cm C x = sin(2πt)cm D x = 4sin(πt + π/2)cm Câu 31 Động dao động điều hoà A Biến đổi theo thời gian dạng hàm số sin B Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 C Biến đổi tuần hoàn với chu kì T D Không biến đổi theo thời gian π Câu 32 Vật nhỏ dao động theo phương trình: x = 10cos(4πt + )(cm) Với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A 0,50s B 1,50s C 0,25s D 1,00s Câu 33 Phát biểu sau động dao động điều hoà không A Động biến đổi điều hoà chu kì B Động biến đổi điều hoà chu kì với vận tốc C Thế biến đổi điều hoà tần số gấp lần tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc vào thời gian Câu 34 Phát biểu sau động dao động điều hoà không A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực đại Câu 35 Phát biểu sau không đúng? A Công thức W = kA cho thấy vật có li độ cực đại B Công thức W = kv cho thấy động vật max qua vị trí cân C Công thức W = 2 mω A cho thấy không thay đổi theo thời gian D Công thức Wt = 2 kx = kA cho thấy không thay đổi theo thời gian Câu 36 Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì s, (lấy π = 10) Năng lượng dao động vật A W = 60kJ B W = 60J C W = 6mJ D W = 6J CON LẮC LÒ XO Câu 37 Phát biểu sau không với lắc lò xo ngang? A Chuyển động vật chuyển động thẳng B Chuyển động vật chuyển động biến đổi C Chuyển động vật chuyển động tuần hoàn D Chuyển động vật dao động điều hoà Câu 38 Trong dđđh lắc lò xo, đại lượng phụ thuộc vào kích thích ban đầu? A Li độ gia tốc B Chu kỳ vận tốc C Vận tốc tần số góc D Biên độ pha ban đầu Câu 39 Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc vật không vật chuyển động qua A Vị trí cân B Vị trí vật có li độ cực đại C Vị trí mà lò xo không bị biến dạng D Vị trí mà lực đàn hồi lò xo không Câu 40 Trong dao động điều hoà co lắc lò xo, phát biểu sau không ? A Lực kéo phụ thuộc vào độ cứng lò xo B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C.Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D.Tần số vật phụ thuộc vào khối lượng vật Câu 41 Chu kì dao động điều hoà lắc lò xo phụ thuộc vào: A Biên độ dao động B Cấu tạo lắc C Cách kích thích dao động D Pha ban đầu lắc Câu 42 Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kì A T = 2π m k D T = 2π g l B T = 2π k m C T = 2π l g Câu 43 Con lắc lò xo gồm vật m = 100g lò xo k =100 N/m, (lấy π = 10) dđộng điều hoà với chu kì A T = 0,1 s B T = 0,2 s C T = 0,3 s D T = 0,4 s Câu 44 Một lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T = 0,5 s, khối lượng nặng m = 400g, (lấy π = 10) Độ cứng lò xo A k = 0,156 N/m B k = 32 N/m C k = 64 N/m D k = 6400 N/m Câu 45 Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Giảm lần Câu 46 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m dao động điều hoà, m = m1 chu kì dao động T1, m = m2 chu kì dao động T2 Khi m = m1 + m2 chu kì dao động T1 + T2 T1T2 A T12 + T22 B T1 + T2 C T12 + T22 D Câu 47 Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dđ với chu kì T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kì T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo dđ chúng là: A T = 1,4 s B T = 2,0 s C T = 2,8 s D T = 4,0 s Câu 48 Gắn hai cầu vào lò xo cho chúng dđ Trong khoảng thời gian, cầu m thực 28 dao động, cầu m2 thực 14 dao động Kết luận đúng? A m2 = 2m1 B m2 = 4m1 C m2 = 0,25m1 D m2 = 0,5m1 Câu 49 Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân A 4m/s B 6,28m/s C m/s D 2m/s Câu 50 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 450 N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn 4cm thả nhẹ cho dao động Vận tốc cực đại vật nặng A vmax = 160 cm/s B vmax = 80 cm/s C vmax = 40 cm/s D vmax = 20cm/s Câu 51 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng kg lò xo có độ cứng 1600 N/m Khi nặng VTCB, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s Biên độ dao động nặng A A = 5m B A = 5cm C A = 0,125m D A = 0,25cm Câu 52 Một lắc gồm vật m = 0,5kg treo vào lò xo có k = 20N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm Tại vị trí có li độ x = 2cm, vận tốc lắc có độ lớn là: A 0,12m/s B 0,14m/s C 0,19m/s D 0,0196m/s Câu 53 Con lắc lò xo đầu cố định, đầu gắn vật nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc tính biểu thức k m A T = 2π 2π m k B T = 2π ∆l g C T = 2π g ∆l D T= Câu 54 Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo có đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10rad/s, nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 vị trí cân độ giãn lò xo A 5cm B 8cm C 10cm D 6cm Câu 55 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân Quãng đường vật 0,1πs A 6cm B 24cm C 9cm D 12cm Câu 56 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m Người ta kéo qủa nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động.Chọn chiều dương thẳng đứnghướng xuống.Phương trình dao động vật nặng A x = 4cos (10t) cm C x = 4cos(10 πt − π )cm π )cm π D x = sin(10 πt + ) cm B x = 4sin(10t - Câu 57 Phương trình dao động vật dao động điều hoà có dạng x = π Acos(ωt + ) cm Gốc thời gian chọn A A Khi chất điểm qua vị trí có li độ x = theo chiều dương B Khi chất điểm qua vị trí có li độ x = A 2 theo chiều dương C Khi chất điểm qua vị trí có li độ x = A 2 theo chiều âm A theo chiều âm Câu 58 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng 1kg lò xo có độ cứng 1600 N/m Khi nặng VTCB, người ta truyền cho vận tốc ban đầu 2m/s theo chiều dương trục toạ độ Phương trình li độ dao động nặng A x = 5cos(40t – π/2) m B x = 0,5sin(40t + π/2)m C x = 5cos(40t –π/2)cm D x = 5cos(40t )cm Câu 59 Một lắc lò xo gồm lò xo klượng ko đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ, dđđh theo phương ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B theo chiều âm qui ước C vị trí cân viên bi D theo chiều dương qui ước Câu 60 Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4kg (lấy π = 10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 525 N B Fmax = 5,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N Câu 61 Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng Độ giãn lò xo vị trí cân ∆l Con lắc dđ điều hoà với biên độ A (A > ∆l) Lực đàn hồi nhỏ lò xo trình dao động A F = k∆l B F = k(A - ∆l) C F = kA D F = Câu 62 Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn 4cm thả nhẹ cho dao động Cơ dao động lắc A W = 320 J B W = 6,4 10 - J C.W = 3,2 10 -2 J D W = 3,2 J Câu 63 Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt có W Động vật thời điểm t A Wđ = Wsin2ωt B Wđ = Wsinωt C Wđ = Wcos2ωt D Wđ = Wcosωt Câu 64 Một lắc lò xo có động biến thiên tuần hoàn với chu kì T Thông tin sau sai? D Khi chất điểm qua vị trí có li độ x = A Cơ lắc số B Chu kì dao động lắc T/2 C Thế lắc biến thiên tuần hoàn với chu kì T D Tần số góc dao động ω = 4π T Câu 65 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A Li độ vật động A A A A x = ± B x = ± C x = ± D x = ± A CON LẮC ĐƠN Câu 66 Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T thuộc vào A l g B m l C m g D m, l g Câu 67 Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kì A T = π m k D T = π g l B T = π k m C T = π l g Câu 68 Con lắc đơn dđđh, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động lắc A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Giảm lần Câu 69 Một lắc đơn dao động điều hòa mặt đất với chu kì T Nếu đưa lắc đơn lên Mặt Trăng có gia tốc trọng trường gia tốc trọng trường mặt đất, coi độ dài dây treo lắc không đổi, chu kì dao động lắc Mặt Trăng A 6T B T C T D T Câu 70 Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì s nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài lắc A l = 24,8 m B l = 24,8cm C l = 1,56 m D l = 2,45 m Câu 71 Ở nơi mà lắc đơn đếm giây (chu kì s) có độ dài m, lắc đơn có độ dài 3m dao động với chu kì A T = s B T = 4,24 s C T = 3,46 s D T = 1,5 s Câu 72 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động làT1 = 2s T2 = 1,5s Chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài tổng chiều dài hai lắc nói A 5,0s B 2,5s C 3,5s D 4,9s Câu 73 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có chu kì dao động làT1 = 2s T2 = 1,5s, chu kì dao động lắc thứ ba có chiều dài hiệu chiều dài hai lắc nói A 1,32s B 1,35s C 2,05s D 2,25s Câu 74 Một lắc đơn có độ dài l, khoảng thời gian ∆t thực dao động Người ta giảm bớt độ dài 16cm, khoảng thời gian ∆t trước thực 10 dao động Chiều dài lắc ban đầu A l = 25m B l = 25cm C l = 9m D l = 9cm Câu 75 Tại nơi có hai lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Trong khoảng thời gian, người ta thấy lắc thứ thực dao động, lắc thứ hai thực dao động Tổng chiều dài hai lắc 164cm Chiều dài lắc A l1 = 100m, l2 = 6,4m B l1 = 64cm, l2 = 100cm C l1 = 1,00m, l2 = 64cm D l1 = 6,4cm, l2 = 100cm Câu 76 Một lắc đơn có chu kì dao động T = 4s, thời gian để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ cực đai A t = 0,5 s B t = 1,0 s C t = 1,5 s D t = 2,0 s Câu 77 Một lắc đơn có chu kì dao động T = s, thời gian để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ x = A/ A t = 0,250 s B t = 0,375 s C t = 0,750 s D t = 1,50 s Câu 78 Một lắc đơn có chu kì dao động T = 3s, thời gian để lắc từ vị trí có li độ x = A/ đến vị trí có li độ cực đại x = A A t = 0,250 s B t = 0,375 s C t = 0,500 s D t = 0,750 s Câu 79 Một lắc đơn có độ dài l thả không vận tốc ban đầu từ vị trí biên có biên độ góc α0 ( α ≤ 100) Bỏ qua ma sát Khi lắc qua vị trí có li độ góc α tốc độ lắc A v = gl (cos α − cos α ) B v = gl (1 − cos α ) C v = gl (cosα − cos α ) D v = gl (cos α + cos α ) Câu 80 Phát biểu sau với lắc đơn dao động điều hoà không đúng? A Động tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật B Thế tỉ lệ với bình phương tốc độ góc vật C Thế tỉ lệ với bình phương li độ góc vật D.Cơ không đổi theo thời gian tỉ lệ với bình phương biên độ góc Câu 81 Trong dao động điều hoà lắc đơn, phát biểu sau ? A Lực kéo phụ thuộc vào chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D.Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật Chủ đề 4: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG Câu 82 Hai dao động điều hoà pha độ lệch pha chúng A ∆ϕ = 2nπ (với n ∈ Z) B ∆ϕ = (2k + 1)π (với n ∈ Z) C ∆ϕ = (2k + 1) π (với n ∈ Z) D ∆ϕ = (2k + 1) π (với n ∈ Z) Câu 83 Hai dao động điều hoà phương có phương trình π x1 = 4cos100πt (cm) x2 = 3cos(100πt + ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A 5cm B 3,5cm C 1cm D 7cm Câu 84 Hai dao động điều hòa phương tần số có phương π π trình x1 = 3cos(ωt - ) (cm) x2 = 4cos(ωt + ) (cm) Biên độ dao 4 động tổng hợp hai dao động A 5cm B 1cm C 7cm D 12cm Câu 85 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà với phương trình x1 = 5cos10πt (cm) x2 = 5cos(10πt + π ) (cm) Phương trình dao động tổng hợp vật A x = 5cos(10πt + π ) (cm) (cm) C x = cos(10πt + B x = π ) (cm) cos(10πt + D x = 5cos(10πt + π ) π ) (cm) Câu 86 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số với phương trình: x = A1cos (ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực đại A φ2 – φ1 = (2k + 1)π B φ2 – φ1 = (2k + 1) C φ2 – φ1 = 2kπ D φ2 – φ1 = π π Câu 87 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình x1 = Acos(ωt + A pha D ngược pha π ) x2 = Acos(ωt B lệch pha 2π π ) hai dao động C lệch pha π Câu 88 Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình làx1 = 4cos(πt - π ) (cm) x2 = 4cos(πt π ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B cm C 2 cm D cm Câu 89 Hai dao động điều hoà sau gọi pha ? π π A x1 = sin(πt + ) cm x2 = sin(πt + )cm π π B x1 = sin(πt + ) cm x2 = sin( πt + )cm π C x1 = sin(2 πt + )cm x2 = 2sin(πt + π )cm π π ) cm x2 = 3sin( πt − )cm Câu 90 Một vật tham gia đồng thời dao động điều hoà phương, tần số x1 = A1cos (ωt + φ1) x2 = A2cos (ωt + φ2) Biên độ dao động tổng hợp chúng đạt cực tiểu (với k ∈ Z): A φ2 – φ1 = (2k + 1)π B φ2 – φ1 = (2k + 1).0,5π C φ2 – φ1 = 2kπ D φ2 – φ1 = 0,25π Câu 91 Vật có khối lượng m = 100g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số, với phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) x2 = 10cos(10t - π/3) (cm) Giá trị cực đại lực tổng hợp tác dụng lên vật D x1 = 3sin( πt + A 50 N B N C 0,5 N D 5N Câu 92 Hai dao động điều hòa, phương theo phương trình x = 3cos(20πt)(cm) x2 = 4cos(20πt + π )(cm); với x tính cm, t tính giây Tần số dao động tổng hợp hai dao động A 5Hz B 20πHz C 10Hz D 20Hz Câu 93 Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kì T Nếu cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng chu kì dao động lúc A 4T B 2T C 0,5T D T Câu 94 Một vật có khối lượng m = 200g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình dao động x = 6cos(15t + π ) (cm) x2 = A2cos(15t + π) (cm) Biết dao động vật W = 0,06075J Hãy xác định A2 A 4cm B 1cm C 6cm D 3cm Câu 95 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp A A = cm B A = cm C A = cm D A = 21 cm Câu 96 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương tần số x1 = sin2t (cm) x2 = 2,4cos2t (cm) Biên độ dao động tổng hợp A A = 1,84 cm B A = 2,60 cm C A = 3,40 cm D A = 6,76 cm Câu 97 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, theo phương trình:x1=4sin( πt + α ) cm x = cos(πt ) cm Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn A α = 0( rad) B α = π( rad) C α = π / 2( rad) D α = −π / 2( rad) Câu 98 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, theo phương trình:x1=4sin( πt + α )cm x = cos(πt ) Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ A α = 0( rad) B α = π( rad) C α = π / 2( rad) D α = −π / 2(rad) Chủ đề 5: DAO ĐỘNG TẮT DẦN Câu 99 Nhận xét sau không A Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn B Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc C Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng Câu 100 Phát biểu sau ? A Dao động trì dao động tắt dần mà người ta làm lực cản môi trường vật dao động B Dao động trì dao động tắt dần mà người ta dã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà người ta tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì D Dao động trì dao động tắt dần mà người ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 101 Phát biểu sau không ? A Biên độ dao động riêng phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động B Biên độ dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C Biên độ dao động trì phụ thuộc vào phần lượng cung cấp thêm cho dao động chu kì D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 102 Phát biểu sau ? A Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành nhiệt B Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành hoá C Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành điện D Trong dao động tắt dần, phần biến đổi thành quang Chủ đề 6: DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG Câu 103 Phát biểu sau A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào hệ số cản (của ma sát nhớt)tác dụng lên vật Câu 104 Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hoà B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 105 Phát biểu sau không ? A Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số lực cưỡng tần số dao động riêng C Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng chu kì lực cưỡng chu kì dao động riêng D Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng biên độ lực cưỡng biên độ dao động riêng Câu 106 Phát biểu sau không đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng C Chu kì dao động cưỡng không chu kì dao động riêng D Chu kì dao động cưỡng chu kì lực cưỡng BÀI TẬP TỔNG HỢP Câu 4(DH08): Cơ vật dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D động vật vật tới vị trí cân Câu 11(DH08): Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t = T/8 B t = T/4 C t = T/6 D t = T/2 Câu 15(DH08): Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu π/3 –π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A π/12 B π/6 C –π/2 D π/4 Câu 18(DH08): Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần D Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây Câu 28(DH08): Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi A cm B 16 cm C 10 cm D cm Câu 29(DH08): Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π = 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu A 7/30s B 4/15s C 3/10s D 1/30s Câu 36(DH08): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình π x = π 3cos (5πt + ) (x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = + 1cm A lần B lần C lần D lần Câu (CD08): Cho hai dao động điều hoà phương có phương trình dao động x1 = 3 cos(5πt + π ) cm π x1 = 3 cos(5πt − ) cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A 3 cm B cm C cm D cm Câu 10(CD08): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B A C 3A/2 D A Câu 16(CD08): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn ∆l Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2π ∆l g B 2π g ∆l C m 2π k D k 2π m Câu 19(CD08): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân vớiphương trình dao động x1= sin(5πt + π ) (cm) Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân với phương trình dao động x2 = 5sin(πt - π )(cm) Tỉ số trình dao động điều hoà chất điểm m1 so với chất điểm m2 A B C 1/5 D 1/2 Câu 32(CD08): Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo klượng ko đáng kể có độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hoàn không thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 10 gam B 40 gam C 100 gam D 120 gam Câu 33(CD08): Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asin ω t Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox B vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox C qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox D vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox Câu 40(CD08m428): Khi nói hệ dđ cưỡng giai đoạn ổn định, pbiểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng [...]... đối với vật dao động B Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta dã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kì D Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn... xét nào sau đây là không đúng A Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn B Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc C Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức D Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức Câu 100 Phát biểu nào sau đây là đúng ? A Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất... bức bằng chu kì dao động riêng D Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng Câu 106 Phát biểu nào sau đây không đúng? A Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của dao động riêng B Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức C Chu kì của dao động cưỡng bức không bằng chu kì của dao động riêng D Chu kì của dao động cưỡng bức bằng... Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là π/3 và –π/6 Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng A π/12 B π/6 C –π/2 D π/4 Câu 18(DH08): Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? A Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa B Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng... n ∈ 4 Z) Câu 83 Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt π là x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 3cos(100πt + ) (cm) Dao động tổng hợp 2 của hai dao động đó có biên độ là A 5cm B 3,5cm C 1cm D 7cm Câu 84 Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương π π trình là x1 = 3cos(ωt - ) (cm) và x2 = 4cos(ωt + ) (cm) Biên độ của dao 4 4 động tổng hợp hai dao động trên là A 5cm B... cưỡng bức BÀI TẬP TỔNG HỢP Câu 4(DH08): Cơ năng của một vật dao động điều hòa A tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật D bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng Câu 11(DH08): Một vật dao động điều hòa có chu kì... độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động B Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian C Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kì D Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức Câu 102 Phát biểu nào sau đây là đúng ? A Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng... vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có các phương trình dao động là x 1 = 6cos(15t + π ) (cm) và x2 = A2cos(15t + π) (cm) Biết cơ năng dao động 3 của vật là W = 0,06075J Hãy xác định A2 A 4cm B 1cm C 6cm D 3cm Câu 95 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8 cm và 12 cm Biên độ dao động. .. năng đã biến đổi thành nhiệt năng B Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành hoá năng C Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng D Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành quang năng Chủ đề 6: DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG Câu 103 Phát biểu nào sau đây là đúng A Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban... Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2s và T2 = 1,5s Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A 5,0s B 2,5s C 3,5s D 4,9s Câu 73 Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2s và T2 = 1,5s, chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập dao động cơ hay có đáp án, Bài tập dao động cơ hay có đáp án, Bài tập dao động cơ hay có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay