Kinh Thánh giải đáp thắc mắc của giới trẻ

32 228 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:30

10 ´ GIAI ÐAP ˆ CAU HOI ´ GI I TRE THAC MAC 10 ´ GIAI ÐAP ˆ CAU HOI ´ GI I TRE THAC MAC MUC LUC ` ` Mınh la ai? ˆ ˆ ´ ` Tai khong nen qua lo lang ve ve be ngoai? ` ´ ´ ˆ ´ Lam co the noi chuyen vUi cha me? ` ` ˜ Lam the nao e sVa chVa loi lam? ` ` Phai lam neu bi bat nat U trVUng? ` ´ ´ ` Lam khang cV ap lVc ban be? ` ´ ´ ˆ ` Lam VUng au vUi ap lVc quan he tınh duc? ` ˆ ` ˆ ` Mınh nen biet gı ve nan xam hai tınh duc? ` ´ ˆ ´ ˆ Mınh co nen tin thuyet tien hoa khong? 10 ´ ´ ´ ` ` Kinh Thanh co the giup mınh the nao? ˆ ˆ ´ ` Ten cua mot so ban tre sach mong ˜ a VUc thay oi ` ˆ ` ´ An pham khong dung e ban, nhVng VUc ´ ` ˆ ˆ phat hanh nham ay manh cong viec day ´ ˆ ´ ˆ ˆ ` Kinh Thanh tren khap the giUi Cong viec ` ´ ´ ` ˆ VUc tai trU sV ong gop tınh nguyen ´ ´ ˆ Ðe ong gop, xin truy cap www.jw.org/vi ` ˜ ´ ˆ ´ TrV VUc ghi ro, cac cau Kinh Thanh ` ´ ` an pham VUc trıch dan tV Ban Truyen ˆ ˆ ´ ˆ ´ thong cua Lien hiep Thanh kinh hoi (Sang-the ´ ` ´ Ky en Ma-la-chi) va Kinh Thanh—Ban dich The ´ ´ ` ˜ GiUi MUi (Ma-thi-U en Khai huyen) NW la chV viet tat cua New World Translation of the Holy ´ ´ ´ Scriptures (Kinh Thanh—Ban dich The GiUi MUi) ˆ ˜ ˆ ngon ngV hien Answers to 10 Questions Young People Ask ´ ˘ In thang nam 2016 Vietnamese (ypq-VT) 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ` Nha xuat ban Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., Wallkill, New York, U.S.A Made in the United States of America ` In tai Hoa Ky ` ` Mınh la ai? TAI SAO QUAN TRONG? ` ` ` ` ` ˜ ´ Biet mınh la va mınh tin gı se giup ban ˆ ˘ ´ Va quyet inh khon ngoan gap ap lVc ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ` ˘ Hay hınh dung tınh huong sau: Karen vVa en buoi hop mat VUc ` ´ ` ` ˆ ´ ˆ mVUi phut thı nghe tV sau lVng mot giong noi quen thuoc ` ` ` ´ ` ˆ “Lam gı ma Vng nhV trUi vay?” ` Karen quay lai thı thay Jessica ang cam hai chai bia Jessica ˆ ` ´ ´ ` ´ ˜ ˆ Va mot chai cho Karen va noi: “Chung mınh lUn roi, hay tan ˆ ´ hVUng mot chut i” ` ` ` ˆ Karen muon tV choi nhVng sU mat long ban va Karen khong ` ´ ` ˜ muon bi xem la “chan pheo” HUn nVa, neu Jessica ngoan hien ˆ ` ` ` ˆ ` ´ ` ´ en vay ma uong VUc thı chuyen co gı to tat? Karen ` ˆ ` ´ ´ ´ ` ˆ tV nhu: “Chı la bia thoi ma, co phai hut chıch gı au” ` ˜ ` ` Neu U tınh huong cua Karen, ban se lam gı? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! ˆ ` ` Ðe Va quyet inh khon ngoan tınh huong nay, ban can ` ` ` ` ` ` ´ ˜ ´ ´ biet mınh la va mınh tin gı NhU o, ban se co sVc manh e kiem ´ ` ` ` ` ´ ` ˆ ˆ soat Ui mınh thay vı e ngVUi khac lam the.—1 Co-rinh-to 9:26, 27 ` ´ ˘ ´ ´ ˜ ` Lam ban co the gia tang sVc manh o? Ðe bat au, hay tra lUi ˜ ˆ nhVng cau hoi U trang sau ÐIEM M` ANH ` ` CUA MINH L A GI? G ´ NG TRONG KINH THANH: ´ ˆ ` SV o Phao-lo viet: “Du cho ˆ ´ ` ˘ ´ khong co tai an noi, nhVng ˆ ˆ chac chan toi khong thieu hieu ˆ ˆ ` biet” (2 Co-rinh-to 11:6) NhU ´ ˆ ´ am hieu Kinh Thanh, Phao-lo co ´ ˜ ´ ´ the Vng ˆ vVngˆ trVUc sV˜ thach ´ thVc Ong khong e nhVng ˆ ´ ˆ ` nhan xet tieu cVc cua ho lam ` ` suy yeu long tin chac cua mınh ˆ ˆ —2 Co-rinh-to 10:10; 11:5 ÐIEM Y`EU ` ` CUA MINH L A GI? G ´ NG TRONG KINH THANH: ˆ ` Phao-l o biet iem yeu cua mınh ˆ ˆ ˆ ˆ Ong viet: “Trong tham tam, toi ˆ ´ ˆ ´ that sV ham thıch luat phap cua ´ ´ ` ˆ ÐVc Chua TrUi, nhVng toi thay ˆ ` ´ ˆ ˆ than the mınh co mot luat ´ ´ ˆ ´ khac tranh au vUi luat trı ` ` ˆ ` ˆ mınh, va bat toi phuc tung luat ˆ ˆ cua toi loi chi the toi” ˆ —Ro-ma 7:22, 23 ˘ ` ` Biet kha nang va Vu iem cua mınh, ˜ ban se tV tin hUn ´ ˆ XEM XET BAN THAN ˜ ˆ ˘ ˆ ˜ ˘ Hay viet mot nang khieu hay mot ky nang cua ban ˆ ` ˜ ˆ ˆ ´ ´ ˆ ´ Bay giU, hay mieu ta mot Vc tınh noi bat cua ban, vı du nhV ˆ ˆ ˜ ´ ˆ ´ ` quan tam, rong rai, ang tin cay, ung giU ˆ ´ ´ ´ ˆ ´ ˜ ˆ ´ Day xıch de Vt co mot mat xıch yeu Cung vay, ban co the ` mat tV tin neu e iem yeu che ngV mınh ´ ˆ XEM XET BAN THAN ´ ˜ ` ´ Ban co nhVng iem yeu nao can kiem soat? ´ ´ ˜ ˆ ` Khi y thVc ro ve ban than va song ´ ´ ` ung vUi niem tin cua mınh, ban ˆ ˆ ´ ˆ giong nhV mot cay bam re sau, ˜ ˜ ` ˘ ˆ ˜ vVng chai du gap giong bao ´ GI I TR E TH AC M AC ˆ MUC TIEU ` ` ` CUA MINH L A GI? G ´ NG TRONG KINH THANH: ˆ ´ ˆ Phao-lo viet: “Cach toi chay ˆ ` ˆ ´ khong phai la khong co muc ´ ˆ ˆ ıch” (1 Co-rinh-to 9:26) ` ˆ ` ˆ ˆ Thay vı e cuoc Ui troi lenh ˆ ˆ enh nhV thuyen khong ben, ˆ ˜ ˘ ˆ ` Phao-lo a at muc tieu va ˜ ˆ theo uoi nhVng muc tieu ´ ´ o.—Phi-lıp 3:12-14 NIEM TIN ` ` ` CUA MINH L A GI? G ´ NG TRONG KINH THANH: ´ ˜ ` ` ˆ Co le la mot ˆ ` ˆ thieu nien, nha tien tri Ðaˆ ˜ ni-en a “quyet- inh ` ˆ ˜ ` long” rang ong se lam theo ˆ ´ ´ ´ ` ` luat phap ÐVc Chua TrUi, du ´ ` bi tach khoi gia ınh (Ða-niˆ ` ˆ en 1:8) NhU the, Ða-ni-en ˜ ´ ´ ˆ a song ung vUi ban than, ´ ´ ` ung vUi niem tin cua mınh ´ ´ ` ` ` ` ˘ Ban co on taxi va bao tai xe chU i vong vong en het xang ˆ ´ ˆ ´ ` ´ khong? Ðieu o that ngU ngan va phı tien! ` ` ` ´ ˆ ´ ˆ ´ ´ Bai hoc la gı? Cac muc tieu giup cuoc song cua ban co inh hVUng ´ ´ ´ ` ´ ˆ Ban co nUi e hVUng tUi va co ke hoach e thVc hien ´ ˆ XEM XET BAN THAN ˜ ˆ ˘ ´ Hay viet ba muc tieu ban muon at VUc nam tUi ˆ ´ ˜ ˆ ˆ ` Neu khong co niem tin, ban se khong kien inh NhV tac ke ˜ ` ` ˆ ˆ ˜ ` hoa, ban se “ oi mau” e giong ban be, mot dau hieu ro rang cho ˆ ` ` thay ban chVa that sV biet mınh la ´ ` ˆ ˆ ` ` Trai lai, ban hanh ong dVa tren niem tin cua mınh, ieu ` ´ ` ` ˜ ´ ´ ˆ se cho thay ban song ung vUi ban than, bat ke ngVUi khac lam gı ´ ˆ XEM XET BAN THAN ` ` ´ ´ ´ ´ ` ˆ Niem tin cua ban la gı? Vı du: Ban co tin nUi ÐVc Chua TrUi khong? ´ ` ´ ` ` ` ˆ ˜ Neu co thı tai sao? Bang chVng nao khien ban tin la ngai hien hVu? ´ ´ ˆ ´ ´ ` ´ Ban co tin cac tieu chuan cua ÐVc Chua TrUi mang lai lUi ıch cho ` ˆ ´ ` mınh khong? Neu co thı tai sao? ` ´ ˆ ´ ` ´ Suy cho cung, ban thıch giong nhV mot chiec la rUi bi lan gio thoi ˆ ´ ˆ ˆ ˜ ˜ ` ˘ ˆ ˜ ´ ´ ˜ i ay o hay mot cay vVng chai du gap giong bao? Khi y thVc ro ˆ ` ´ ´ ` ˜ ve ban than va song ung vUi niem tin cua mınh, ban se giong nhV ˆ ´ ˜ ´ ` ˆ ` ` cay ay Ðieu o se giup ban tra lUi cau hoi: “Mınh la ai?” ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ˜ ˆ ˜ ´ ˆ Hay xem ba muc tieu ban a viet dVUi cau hoi ˆ ` ˜ ˆ ´ ´ ˆ Bay giU, hay ghi mot bVUc ban co the thVc hien ´ ` ` ` ˆ thang e dan hoan moi muc tieu ˆ Muc tieu ˆ Muc tieu ˆ Muc tieu ˆ ˆ Tai khong nen ´ qua lo lang ve ` ve be ngoai? TAI SAO QUAN TRONG? ` ˜ ` Vı nhVng gı ban thay gVUng ˆ ` khong phai la ieu quan nhat ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ` ` ´ ` Hay hınh dung tınh huong sau: Khi nhın vao gVUng, Truc thay mınh ´ ´ ´ ` ˆ ` ` beo qua Truc tV nhu: “Mınh can phai giam can”, du cha me va ban ` ´ ˆ ˘ be noi rang ban ay “gay nhV cay tam” ˆ ´ ˜ ˆ ˆ ˜ ˆ Gan ay, Truc nghı en viec phai thVc hien nhVng che o khac ˆ ´ ´ ´ ` ` nghiet e giam hai ky, bang cach nhin oi vai ` ´ ˜ ` ` Neu la Truc, ban se lam gı? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! ´ GI I TR E TH AC M AC ˆ ´ ` ˆ ` ` ˆ Khong co gı sai neu ban quan tam en ve ngoai cua mınh That ra, Kinh ´ ˜ ˆ ˆ ` ` ˜ Thanh cung khen dien mao cua mot so ngVUi nam va nV nhV Sa-ra, ˆ ˆ ´ ` ´ ´ ´ ´ ˆ Ra-chen, A-bi-ga-in, Gio-sep va Ða-vıt Trong Kinh Thanh co noi ve mot ˆ ´ ˆ ´ ˆ ` ´ co gai ten A-bi-sac vo cung xinh ep.—1 Cac Vua 1:4 ` ` ˆ ´ ´ Tuy nhien, nhieu ban tre bi am anh ve dang ve be ngoai cua mınh ` ´ ˜ ˆ ˜ ˜ Ðieu co the dan en nhVng van e nghiem Hay xem nhVng ˆ thong tin sau: ˆ ˆ ´ ˘ ˜ ` ` ˙ Mot nghien cVu cho biet 58 phan tram ban nV cho rang mınh thVa ˆ ´ ˘ ` ˆ can, nhVng thVc te chı co 17 phan tram bi thVa can ˆ ˆ ˆ ´ ´ ˘ ˜ ˆ ˙ Theo mot cuoc nghien cVu khac, 45 phan tram phu nV that sV thieu ˆ ` ˜ ` ` ` ˆ can thı nghı la mınh thVa can! ` ˆ ˆ ˜ ´ ˘ ˆ ˙ Vı muon giam can, mot so ban tre a mac phai chVng bieng an Ðay ` ´ ˘ ˆ ´ ˆ ´ la chVng roi loan an uong gay nguy hiem en tınh mang khong khac ` ˆ ´ gı viec tV bo oi ´ ˆ ´ ˘ ˘ ´ ˘ ` ´ Neu co dau hieu cua chVng bieng an hoac bat cV sV roi loan an uong nao khac, ban can ´ ˜ ˜ ´ ˆ ´ ˘ ˆ ` ´ ´ ˆ ´ ´ VUc giup U Hay noi chuyen vUi cha me hoac mot ngVUi lUn ang tin cay Kinh Thanh noi: ˜ ˆ ˆ ` ´ ˜ ´ “Bang-hVu thVUng-men luon luon; va anh em sanh e giup- U luc hoan-nan” ˆ ˆ —Cham-ngon 17:17 S ˆ CAI THIEN TOT NHAT! ´ ˆ ´ ` ´ ´ ˆ ´ ` ` ac chV khong phai dang ve be ngoai Con ngVUi be mUi that sV thu hut ngVUi kh ˜ ` ´ ` ´ ˆ ´ ´ Hay xem trVUng hUp cua trai vua Ða-vıt la Ap-sa-lom Kinh Thanh noi: ´ ´ ˆ ` ` ˆ ` ˆ “Chang co mot ngVUi nao VUc khen-chuong ve nhan-sac mınh nhV Ap-sa-lom; ` ` ´ ` ´ ` ˆ nUi mınh ngVUi chang co tı-vıt gı het”.—2 Sa-mu-en 14:25 ` ˆ ˆ ` ˆ ` ` ˆ ` ´ ` ´ Du vay, ong la m´ ot ngVUi ay long kieu ngao, tham vong va xao tra! Vı the, Kinh Thanh ˆ ˆ ˆ ˆ ` ˆ ´ ` khong ca ngUi Ap-sa-lom nhVng mieu ta ong la mot ke bat trung ang xau ho va ` ˘ ´ ay long cam ghet ´ ´ ´ ´ ´ ˆ Kinh Thanh co ly chınh ang khuyen: ˘ ˆ ´ ´ ˆ ˆ “Mac lay nhan cach mUi”.—Co-lo-se 3:10 ` ´ ´ ` ˆ ˆ ` ˜ ˆ ` ` “ÐVng qua chu vao viec chVng dien be ngoai nhVng hay to iem long mınh, ´ ` tVc ngVUi be trong”.—1 Phi-e-rU 3:3, ` ˆ ´ ` ` ´ ` ` ˆ ´ ´ Du khong co gı sai muon mınh co ve be ngoai de nhın, nhVng nhan cach cua ban mUi ` ˆ ` ˜ ´ ´ ˜ ´ ` la ieu quan nhat Ve lau ve dai, nhVng pham chat ang quy cua ban se thu hut ngVUi ´ ` ˆ ` ` ´ ´ ˆ ˜ ˆ ´ khac hUn la than hınh cVUng trang hay dang ve xinh ep! Mot ban nV ten Phylicia noi: ´ ´ ` ´ ` ` ˜ ´ “Nhan sac co the nhanh chong thu hut ngVUi khac NhVng ngVUi be va nhVng ´ ´ ` ` ` ˜ ´ Vc tınh tot cua ban la ieu ma ngVUi ta se nhU nhat ve ban” ´ ˆ XEM XET DIEN MAO CUA BAN ´ ` ˆ ` ˆ Ban co thVUng that vong ve dien mao cua mınh khong? ´ CO ˆ KHONG ´ ` ˜ ` ` ˆ ˜ ˘ Ban co tVng nghı phai nhU vao phau thuat tham my hoac ˆ ˘ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ che o an kieng khac nghiet e sVa lai mot khuyet iem tren cU the khong? ´ CO ˆ KHONG ´ ˜ ` ˜ ` Neu co the, ban se thay oi iem nao? (Hay khoanh tron) CHIEU CAO ´ ` DANG NG I ˆ ˘ CAN NANG ˆ ˘ KHUON MAT ´ KIEU TOC ` MAU DA ` ´ ˆ ` ` ˆ ´ Neu ban tra lUi “co” cho hai cau hoi au va khoanh tron hUn ba iem cau hoi thV ba ` ˜ ´ ´ ´ ` ´ ` ˆ ˆ ˜ thı hay nhU rang: Rat co the cach ngVUi khac nhın ban khong tieu cVc nhV ban nghı ´ ` ´ ´ ` ` ˆ Chung ta thVUng de lo lang thai qua ve ve be ngoai cua mınh.—1 Sa-mu-en 16:7 ˆ ´ Nhan xet cua ban ve ´ ` ´ chınh mınh co the giong nhV ` ` hınh anh phan chieu tV ´ ´ chiec gVUng meo mo ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ` ´ ˘ ´ ´ ´ Mınh co the cham soc sVc khoe tot hUn bang cach: ´ ` ` ´ Ðoi vUi mınh, chVUng trınh the duc hUp ly bao gom: ˆ ` ˆ ˆ ˆ ˆ Neu mot ngVUi ban tam sV rang ban ay ang theo che o giam can khac nghiet, ` ˜ mınh se ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! Xem video ´ ` Y kien ban tre—Ngoai hınh ` tai www.jw.org/vi (Vao muc ´ ´ ˆ KINH THANH GIUP BAN THANH THIEU NIEN) ´ GI I TR E TH AC M AC w ` ´ Lam co the ´ ˆ noi chuyen ´ vUi cha me? TAI SAO QUAN TRONG? ` ´ ˆ ´ ` Cang co moi quan he tot vUi cha me thı ` ` ` Ui song ban cang de dang hUn ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ´ ` ´ ` ˆ Hay hınh dung tınh huong sau: Ðo la toi thV tV Sau lam viec ` ` ` ˜ ˆ nha xong thı cuoi cung Geoff cung VUc nghı ngUi! Ban ay bat ti-vi ` ˆ ´ roi tha ngVUi xuong chiec ghe yeu thıch ´ ´ ˆ ´ ˘ Luc o, cha cua Geoff xuat hien vUi ve mat ham ham ` ` ` ` ´ ˜ ´ “Geoff! GiU ma ngoi xem ti-vi sao? Ðang le phai giup ` ` ˆ ´ ` ` em lam bai tap chV Con chang bao giU nghe lUi ca!” ˜ “Lai nVa roi”, Geoff lam bam ˆ ´ ` ´ Cha nghiem giong: “Noi gı o?” ´ ´ ` ˆ ` ` ˆ ´ “Con co noi gı au”, Geoff thU dai, mat nhın len ngao ngan ` ` ˆ ˆ ` ´ ´ ´ ´ GiU thı cha that sV noi gian: “ÐVng co noi giong o vUi ba!” ` ˜ ´ ´ ` ` Neu la Geoff, ban a co the tranh tınh huong ´ ` bang cach nao? ` NG` NG L AI ˜ VA SUY NGHI! ´ ´ ˆ ´ ˆ ´ ´ ˘ Co the vı viec noi chuyen vUi cha me giong nhV lai xe Neu gap ´ ˆ ´ ` ` ´ chVUng ngai vat, ban co the tım VUng khac ´ VI DU: ˆ ˜ ˆ ˆ ´ ` ´ ´ ˆ ´ ˆ ` ´ ˆ ` Mot ban nV ten Lien noi: “Mınh thay kho noi chuyen vUi ba Ðoi mınh noi VUc mot hoi thı ba ´ ´ quay sang hoi: ‘Ua, ang noi vUi ba ha?’ ” ˆ ´ LI ´ EN CO IT NHAT BA L A CHON A ´ Gat gong vUi cha ˆ ˆ Lien gat len: “Sao ba ˆ ˆ khong nghe con? Ðay ` ˆ la chuyen quan ` ma!” B ˆ ´ ˆ Khong noi chuyen ´ ˜ vUi cha nVa ˆ ˆ Lien bo cuoc, chang ´ muon noi cho cha biet van e C ` ´ ChU en luc ˆ ´ ´ tien hUn mUi noi ˆ ´ ´ Lien noi vUi cha sau ˘ hoac viet thV cho cha hieu van e ` ˆ Ban e nghi lVa chon nao cho Lien? ˆ ` ˜ ` ´ Lien nhVng lVa chon nao khac? ˜ ´ ˆ ˜ ˆ HAY XEM XET: Cha cua Lien ang nghı ve chuyen ˜ ˜ ` ˆ ˆ Ban hay thV suy nghı va ghi mot lVa chon ben ´ ` ´ dVUi Hınh dung xem lVa chon ay co the dan ˆ en au roi viet ´ ˆ ˆ ` ˆ ` khac nen khong thay ban ay bVc Vı vay, neu lam ` ˜ theo LVa chon A thı cha cung chang hieu tai ˆ ˆ ` Lien lai gat len nhV the LVa chon chang ˜ ˆ ´ ´ ` ˆ nhVng khong khien cha ch ˆ u yˆ enˆ lUi cua Lienˆ ` ´ ` ` ˆ hUn ma o la vo le (E-phe-so 6:2) The nen, ` lVa chon chı dan en be tac ´ ˆ LVa chon B co ve de nhat nhVng khong phai ˆ khon ngoan nhat Tai sao? Neu muon giai quyet ` ˆ ´ ˆ ´ ` van e cua mınh, Lien can noi chuyen vUi cha, va ´ ´ ´ ˆ ` cha chı co the giup biet ang co chuyen gı ˆ ´ ´ ´ ˆ ´ xay vUi gai Cham dVt cuoc noi chuyen ˆ ´ ´ ` khong giup ıch VUc gı ˆ ` ˆ ˆ Tuy nhien, lam theo LVa chon C, Lien khong ` ´ ` ` ˆ ˆ ` dVng lai trVUc rao can Thay vı vay, Lien co tım ´ ´ ´ ˆ ` ´ luc khac e noi chuyen Va neu chon cach viet thV ` ˆ ˜ ´ ˜ cho cha thı Lien cung co the cam thay nhe nhom ´ ´ hUn luc o ` ˜ ` ˜ ´ ´ ˆ ` Viet thV co the giup Lien trınh bay ro rang nhVng ` ´ ˜ ˆ gı muon noi Khi oc thV, cha se biet Lien muon ´ ` ` ` noi gı va hieu van e cua ban ay hUn Vı the, lVa ´ ´ ` ´ chon C giup ıch cho ca hai cha Du noi trVc ` ` ` ` tiep hay viet thV thı lVa chon lam theo lUi ˆ ´ ` ˜ ´ ` ˆ khuyen Kinh Thanh la “hay gang sVc hoa thuan” ˆ —Ro-ma 14:19 LVa chon: Ket qua: ˘ ´ ˆ ˆ ´ ˜ Gap chVUng ngai vat khong co nghıa ` ` ´ ` la het VUng TVUng tV, ban co the tım ´ ´ ´ ˆ ´ hVUng khac e noi chuyen vUi cha me 10 ´ GI I TR E TH AC M AC ` ´ Lam khang cV ` ´ ap lVc ban be? TAI SAO QUAN TRONG? ˆ ´ ` ˜ Khi benh vVc cho chınh mınh, ban se kiem ´ ` ` ` ´ soat VUc Ui song thay vı e ngVUi khac ` lam the ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ´ ´ Hay hınh dung tınh huong sau: Khi thay hai Va ban tien ve phıa ` ˜ ` ´ ´ mınh, Brian rat lo sU Ða hai lan tuan nay, tui no co ep ban ay ´ ` ˆ ` ´ hut thuoc Va ay la lan thV ba ´ ´ ´ ÐVa thV nhat noi: ˜ ` ´ ˆ ´ ˆ ` ` “Lai le loi nVa sao? Ðe mınh giUi thieu vUi cau ngVUi ban nay” ´ ` ` ˆ ´ ´ ` ´ ´ No nhan giong tV “ngVUi ban” bang mot cai nhay mat va rut thV ` ´ ´ gı o tui Va cho Brian ` ´ ` ` Brian nhın thay ieu thuoc kep tay Va ban thı cang lo hUn ´ ` ˜ ´ ` ` ˆ Brian noi: “Xin loi, mınh a noi la mınh khong ” ´ ´ ` ´ ˆ ÐVa thV hai ngat lUi: “Sao nhat nhV tho e vay!” ` ˆ ´ ´ ´ “Mınh khong co nhat!”, Brian thu het can am e noi ´ ` ˆ ` ` ´ ´ ` No choang tay len vai Brian va nhe nhang noi: “Hut i ma” ´ ´ ´ ˘ ` ´ ˜ ÐVa thV nhat Va ieu thuoc trVUc mat Brian va noi khe: ` ˆ ´ ´ ˆ ´ ˆ “Tui khong noi vUi au Bı mat!” ` ˜ ´ ` Neu la Brian, ban se phan Vng the nao? 18 ´ GI I TR E TH AC M AC ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! ´ ´ ˆ ˜ ` May Va ban cua Brian co that sV nghı ve ieu ang lam ˆ ´ ˆ ˆ ` khong? Ho co tV Va quyet inh khong? Khong han Nhın ˜ ´ ` ´ ` chung, ho a chieu theo ap lVc cua ngVUi khac Vı muon VUc ˆ ˆ ` ´ ´ ˆ ˜ chap nhan nen ho e ngVUi khac tac ong en nhVng ieu ` ` mınh lam ˘ ` ` ` ´ Neu gap tınh huong tVUng tV, lam the nao ban co the chon ´ ´ ` ´ ´ ` cach khac va khang cV ap lVc ban be? ` ´ L NG TR C ´ ´ ` ˆ ` ` Kinh Thanh noi: “NgVUi khon-ngoan thay ieu tai-va, va an mınh; ˆ ´ ˆ ` ˆ ˆ nhVng ke ngu-muoi cV i luon, va mac phai va”.—Cham-ngon 22:3 ` ´ ´ ´ ´ ˆ ´ ThVUng ban co the oan trVUc van e Vı du, ban thay mot nhom ban U ´ ´ ´ ` ´ ˜ ` ang trVUc ang hut thuoc Bang cach lVUng trVUc van e, ban se san sang ´ e oi ˜ SUY NGHI ´ ´ ˜ ` ˜ ˆ ˆ Kinh Thanh noi: “Hay gın giV mot lVUng tam tot”.—1 Phi-e-rU 3:16 ˜ ˆ ` ` ˜ ` ´ Hay tV hoi: “Ve lau ve dai mınh se cam thay the nao neu i theo am ban ` ´ ` ` ´ ˆ ´ ˜ nay?” Ðung la tam thUi ban co the VUc ho chap nhan NhVng sau o ban se ´ ´ ` ` ` ` cam thay sao? Ban co muon hy sinh pham gia cua mınh chı e lam hai long ˆ ´ ` ´ ˆ ˆ ´ ban cung lUp khong?—Xuat E-dıp-to Ky 23:2 QUYET ÐINH ´ ´ ` ˆ ˆ Kinh Thanh noi: “NgVUi khon ngoan sU [“biet than trong”, NW]” ˆ ˆ —Cham-ngon 14:16 ˆ ´ ` ˆ ´ ` ˆ Khong sUm thı muon, chung ta phai lVa chon va chap nhan ket qua Kinh ´ ˆ ´ ´ ` ´ ˆ ˜ ` ˜ ´ Thanh ke ve Gio-sep, Giop va Chua Gie-su, tat ca nhVng ngVUi ay a co lVa ˆ ´ ` ` ` ˜ ` ´ chon ung an Con Ca-in, E-sau va Giu- a thı a chon lam ieu sai trai Ban ˜ ` ` se lam gı? ´ ´ ˜ ´ ˆ ˜ Kinh Thanh noi: ‘Hay song trung tın’ (Thi-thien 37:3, NW) Neu ban a suy ˜ ˆ ` ` ˆ ´ ´ ˆ ˆ ` nghı ve hau qua va quyet inh roi thı khong kho e noi len lap trVUng cua ` ` ´ ´ mınh, va ieu o co the mang lai ket qua tot ep ` ˆ ` ´ ÐVng lo lang, ban khong can phai thuyet giang cho ban be Chı can noi: ˆ ˆ ´ ´ ´ ` ˘ ´ ˆ ` ˆ “KHONG” mot cach dVt khoat la u Hoac e chVng to lap trVUng khong lay ` ´ ´ chuyen cua mınh, ban co the noi: ` ` “ChVa mınh ra!” ` ˆ ` ˆ ´ “Mınh khong lam may chuyen o!” ˆ ` ` ` “Thoi i, ban thVa biet mınh roi ma!” ´ ` ` ˆ ´ ˆ ´ ` ´ ˜ Bı quyet la tra lUi lap tVc mot cach tV tin Neu lam the, co the ban se ˆ ´ ´ ´ ngac nhien thay am ban rut lui nhanh chong! 19 ´ ´ ÐOI PHO V I S CHE GIEU ´ ˆ ´ ` Noi neu ban bi che nhao, chang han nhV: “Sao vay? Ðung la o ´ ˜ ` ` ´ ` ˆ ´ chet nhat!” NhVng lUi nhV the chı la cach ban be gay ap lVc cho ´ ` ´ ´ ban Ban co the tra lUi sao? Co ıt nhat hai lVa chon: ` ˆ ` ´ ´ ´ ` ThVa nhan lUi che gieu (vı du: “Ban noi ung, mınh sU lam!” ´ ´ ´ ´ Sau o noi ly cua ban cach ngan gon) ˆ ` ˜ ´ ˆ ´ ` ` ´ Lat ngVUc tınh the Hay noi len ly ban tV choi va sau o ˜ ´ ´ ` ´ gUi suy nghı cua cac ban (vı du: “Mınh tVUng ban biet tac hai ˆ ´ ´ cua viec hut thuoc chV!”) ´ ˜ ` ´ ˜ ´ Neu am ban tiep tuc che gieu, hay rUi khoi o! Hay nhU rang ban ` ´ ´ ˜ ` ` ´ cang nan lai, ap lVc se cang manh hUn Bo i la cach cho thay ban ˆ ` ´ ` khong e ngVUi khac thay oi mınh ˆ ˆ ´ ´ ` ´ That ra, ban khong the tranh khoi ap lVc ban be NhVng ban co the ˆ ` ` ´ ` ` ` ´ quyet inh ieu mınh muon lam, noi lap trVUng va kiem soat tınh ` ` ´ ˆ ˆ the Suy cho cung, sV lVa chon la cua chınh ban!—Gio-sue 24:15 ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ` ´ ´ ´ ` ´ Mınh co the chuan bi e khang cV lai ap lVc ban be bang cach: ` ˆ ´ ` ` ´ ` ˜ Neu ban be co gay ap lVc e mınh lam ieu sai trai, mınh se ´ ` Neu chieu theo ap lVc cua ban be, ˜ ` ˆ ˆ ban se trU mot ro-bot ´ bi am ban ieu khien ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! w ` ˆ Xem hoat hınh tren bang trang ´ ´ ` ` Khang cV ap lVc tV ban be! ` tai www.jw.org/vi (Vao muc ´ ´ KINH THANH GIUP BAN ˆ THANH THIEU NIEN) 20 ´ GI I TR E TH AC M AC ` Lam VUng ´ ´ au vUi ap lVc ˆ ` quan he tınh duc? TAI SAO QUAN TRONG? ˆ ˜ Quyet inh cua ban ve “chuyen ay” se ` anh hVUng en tVUng lai sau cua ban ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ´ ´ Hay hınh dung tınh huong sau: MUi quen Mike chı von ven hai thang ` ˜ ˜ ` ` ` ma Heather ngU nhV ho a biet tV thuU nao Hai ngVUi nhan ˆ ´ ´ ˆ ` ` ` ˆ tin cho khong dVt, “nau chao” ien thoai hang giU lien va vo ` ˆ ´ ` ˆ ˜ cung tam au y hUp! NhVng giU ay Mike muon tien xa hUn nVa ´ ˜ ` ˜ ´ ` ˆ Trong hai thang qua, giVa ho chı la nhVng cai nam tay va chiec hon ´ ˆ ˆ ´ ˆ phUt nhe Heather khong muon moi chuyen i qua xa, nhVng co ˜ ˆ ´ ` ´ ´ ` ˆ cung khong muon mat Mike TrVUc giU chı co anh mUi lam co cam ` ` ˘ ˆ ˆ ` thay mınh xinh ep va ac biet en the Co tV nhu: “Va lai, tui mınh ˆ yeu ” ˜ ` ` ` Neu a u tuoi hen ho va U tınh huong cua Heather, ˜ ` ` ban se lam gı? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˜ Neu chong lai mot luat thien nhien, nhV luat ve lVc, ban se ˜ ˆ ˜ ˆ lanh hau qua Ðieu tVUng tV cung xay ban vi pham luat ve ao ´ ´ ˆ ˆ ˆ Vc, chang han nhV: “Tranh khoi sV gian dam”.—1 Te-sa-lo-ni-ca 4:3 ˆ ` ` ˆ ˆ ˆ ˆ ´ ´ Hau qua la gı neu khong vang theo menh lenh ay? Kinh Thanh noi: ` ˆ ˆ ˆ ` ´ ´ ˆ “Ai gian dam thı xuc pham en chınh than the mınh” (1 Co-rinh-to ` ´ ˜ ` 6:18) Ðieu co nghıa gı? 21 ´ ` ˆ ´ ` Cac nha nghien cVu thay rang nhieu ngVUi tre ˜ ` ` ˆ ˘ ´ ˜ a tVng lam “chuyen ay” phai oi mat vUi nhVng ˆ ˜ ` sV that phu phang sau: ˆ ` ˆ ´ ˆ LO AU Ða so ban tre tVng quan he trVUc hon ˆ ´ ˜ ` nhan noi rang ho hoi tiec a lam the ` ˆ MAT LONG TIN Sau quan he, ca hai eu ho ˆ ` ` ´ ´ nghi: “Lieu ngVUi ay ngu vUi khac?” ˜ ˆ ˆ ˆ ˆ ´ ´ V MONG Trong tham tam, nhieu co gai thıch ˆ ` ´ ˆ mot ngVUi che chU chV khong phai lUi dung ho ` ´ ` ˜ ˆ ´ ˆ ˆ ´ Con cac chang trai se khong thıch mot co gai ´ ˜ qua de dai ˆ ` ´ ˆ Chot lai van e: Neu quan he tınh duc trVUc hon ˆ ˜ ´ ˆ nhan, ban se tV thap pham gia ban than ´ ´ ` ˆ ˆ cho i ieu quy bau cua mınh (Ro-ma 1:24) Than ˆ ` ´ ´ ˆ ` the cua ban vo cung quy gia, the nen Vng de ˜ dai! ˜ ´ ´ ´ ´ ´ Hay cho thay ban co sVc manh y chı e “tranh ˆ ˆ ˆ ˆ khoi sV gian dam” (1 Te-sa-lo-ni-ca 4:3) Roi mot ` ` ´ ˆ ˜ nao o, neu ket hon, ban se hVUng niem vui ˘ ˜ ˜ ˆ chan goi giVa vU chong Ban se tan hVUng tron ´ ˆ ven niem vui ay, chV khong phai lo lang, hoi tiec ` ` ˆ ˆ ˆ ˆ va bat an, la mot phan hau qua cua viec quan he ´ ˆ ˆ ˆ ˆ trVUc hon nhan.—Cham-ngon 7:22, 23; ˆ ˆ Co-rinh-to 7:3 ` DANH CHO ˜ BAN N 22 ´ GI I TR E TH AC M AC ˆ ˘ ` ´ ` Chuyen chan goi la mon qua ` ´ ´ ` ` ma ÐVc Chua TrUi chı danh ˜ ˜ ˆ cho nhVng a ket hon ˆ ` ´ ˆ Quan he tınh duc trVUc hon ˆ ` ` ´ nhan la khinh thVUng mon ` ´ ´ ˆ qua o No giong nhV viec ´ ` ban lay chiec ao ep ma ` ´ ˘ ` ngVUi khac tang e lam gie lau ˆ ´ ` ´ ˜ ˆ ` ´ ˆ ´ ˜ Khong ıt chang trai noi rang se khong bao giU cVUi co gai a trao ˆ ` ´ ` than cho ho Tai sao? Vı ho thıch ngVUi trinh trang! ´ ˆ ´ ´ ˆ ˆ ˆ ˜ Ban co kinh ngac, tham chı tVc gian nghe the khong? Vay hay ´ ` ` ˜ ˆ nhU rang: Phim anh va truyen hınh a bien “chuyen ay” U tuoi hoc ` ` ˜ ˆ ˆ ´ ` ` ` ˆ ´ tro nhVng ieu vo hai, tham chı la tınh yeu ıch thVc ` ˆ ˜ ´ ` ` ˆ NhVng Vng voi tin! NhVng noi lUi VUng mat e ban “hien ˆ ˆ ` ˜ ´ ˆ ˆ dang” that chı la nhVng ke ıch ky.—1 Co-rinh-to 13:4, ` DANH CHO BAN NAM ` ˜ ` ´ ˆ ˆ Neu ang hen ho, ban hay tV hoi: “Mınh co that sV quan tam en ˆ ˆ ˆ ` ` ´ ´ co ay khong?” Neu cau tra lUi la: “Co”, cach tot nhat e ban the ˆ ` ` ´ ` ´ ` ´ ´ ´ ´ ˆ hien la gı? Ðo la chVng to mınh co sVc manh y chı e vang theo ˆ ´ ´ ´ ` ˆ ´ ˜ ` luat phap cua ÐVc Chua TrUi, sV khon ngoan e tranh nhVng tınh ´ ` ` ˆ ˜ ´ huong dan en cam va tınh yeu thVUng e nghı en lUi ıch cua ˆ co ay ´ ˜ ´ ´ ˜ Neu ban co nhVng pham chat o, chac han ban gai cua ban se ` ´ ` ˜ ˆ cam thay nhV nang Su-la-mıt oan trang, ngVUi a thot len: ` ˆ ˆ ˆ ˆ ` ˆ ˆ ` ˜ “NgVUi yeu toi thuoc ve toi, va toi thuoc ve chang” (Nha-ca 2:16, ´ ˆ ˆ ˜ ˆ ˜ Ban Dich MUi) That the, co ay se yeu ban nhieu hUn nVa! ˜ BAN NGHI SAO? ˆ ˆ ` ´ ˆ * Neu that sV yeu ban, ngVUi ay co muon gay thVUng ton cho ban ˆ ca ve the chat lan tinh than khong? ˆ ˆ ` ´ ´ * Neu that sV quan tam en ban, ngVUi ay co du ban anh oi ˆ ´ ´ ´ ` ˆ ˆ moi quan he vUi ÐVc Chua TrUi khong?—He-bU-rU 13:4 ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ˜ ` ` ˆ ` ` ˆ ´ Ban se lam gı neu mot ngVUi muon lam “chuyen ay” vUi ban? M EO ˆ ` ` Khi mot ngVUi dung ˆ ˜ mieng lVUi ngon ngot ˆ du ban: “Neu yeu anh ` ˜ thı em se trao het cho ˜ ˆ anh”, hay kien quyet ´ ˆ ˆ ` ap: “Neu yeu toi thı anh ˜ ˆ ` ˆ se khong oi hoi chuyen ´ o!” M EO ` ` ´ ` Tınh huong nao khien ban thay kho tV choi hUn? ˆ ˆ Khi khong biet chac nen ` ´ ` cV xV the nao vUi ngVUi ´ ´ ˜ khac phai, hay tV hoi: ´ ˘ “Neu co mat cha me U ˆ ` ` ´ ´ ay thı mınh co dam ` ` ˆ lam ieu khong?” ` ` ´ ´ ˜ ` Lam the nao ban co the tranh nhVng tınh huong ay? 23 ` ˆ ` Mınh nen biet gı ˆ ve nan xam hai ` tınh duc? TAI SAO QUAN TRONG? ˘ ` ˆ ` ˜ Moi nam, hang trieu ngVUi bi cVUng hiep ˘ ` ` ´ hoac lam dung tınh duc, va cac ban tre ` ` ` thVUng la oi tVUng ma thu pham nham en ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˆ ˆ ´ ˆ Ke tan cong vat Annette xuong at trVUc ban ay kip biet chuyen ` ´ ` ` ´ ` gı xay Annette noi: “Mınh tım moi cach chong tra han Mınh co ´ ˆ ˆ ` ` ´ ` ´ het that to nhVng khong tieng Mınh am a, cao cau tui ` ˆ ˆ ˜ ˆ ` bui va xo han NhVng roi mot lVUi dao xuyen qua da thit, mınh ` ` ` hoan toan rung rUi” ` ˜ ´ Neu tınh huong nhV the, ban se phan Vng sao? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! 24 ´ GI I TR E TH AC M AC ` ´ ˜ ˜ ` ´ ` ` ` Du co le ban a e phong, nhV canh giac i ngoai VUng vao ´ ´ ´ ` buoi toi, nhVng ieu xau van co the xay Kinh Thanh noi: “Ke le lang ˆ ` ˆ ´ ` chang VUc cuoc chay ua, ngVUi khon-kheo chang VUc Un; vı ` ` ˆ ˆ ` thUi-the va cU-hoi [“chuyen bat trac”, NW] xay en cho moi ngVUi” —Truyen- ao 9:11 ˘ ˆ ´ ` ˆ Mot so ban tre, nhV Annette, bi ke la mat tan cong So khac thı bi ` ˆ ´ ` ` ´ ` ngVUi quen hay tham chı ngVUi nha lam dung Khi chı mUi mVUi tuoi, ˆ ˜ ˆ ` ` ´ Natalie bi mot ga nien gan nha giU tro oi bai Ban ay ke: “MUi ` ˜ ` ´ ˆ ´ ´ ` ´ au, mınh sU hai va xau ho en mVc khong dam he nVa lUi vUi ai” ˆ BAN KH ONG ´ ` CO LOI GI CA ˆ THO LO ˆ MOI CHUYEN ˆ ` Noi au bi xam hai dVUng ´ ´ ´ nhV qua sVc oi vUi ban ˜ ´ ` ´ Hay chia se vUi ngVUi khac ´ ˜ e VUc giup U ˘ ˆ ˜ ˆ ` Annette van bi dan vat ve chuyen a qua Ban ay tam sV: “Hınh anh ve ˆ ´ ´ ´ ´ ` ` ˜ ` em o cV tai dien trı mınh Mınh cam thay le mınh phai phan ´ ˆ ˆ ` ˆ ` ˜ ˆ ˆ ` khang quyet liet hUn SV that la sau bi am, mınh a te liet vı sU ´ ˜ ˜ ` ˆ ` ` ´ hai Mınh khong the lam gı khac nhVng van cam thay ang le phai co ˜ hUn nVa” ˜ ´ ˆ ´ ˜ ` ˆ ˆ ´ Natalie cung tV trach ban than Ban ay noi: “Le mınh khong nen qua ˜ ˘ ˆ ˆ ` chu quan Ba me a dan hai chi em phai luon U ben ngoai ˆ ` ` ˆ ` ` ´ ` ˜ chUi, vay ma mınh khong nghe lUi Mınh cam thay chınh mınh a mU ` ˜ ` ´ ˜ ˆ ` VUng cho ga hang xom ham hai SV viec ay anh hVUng en ca nha, ` ` ´ ˆ ` ˜ ´ ` mınh thay mınh phai chiu trach nhiem vı a khien ho kho sU Ðo la cam ´ ` ` ´ giac ma mınh thay kho VUng au nhat” ´ ´ ` ˜ ˆ ´ ` Neu ban co cam giac nhV Annette va Natalie, hay luon nhU rang ngVUi ˜ ˆ ˆ ˆ ` ˜ ´ bi cVUng hiep khong he tV nguyen Mot so ngVUi suy nghı qua Un ` ˆ ` ` ˆ ´ ´ gian cho rang: “Ðan ong nao chang the” va “Khong co lVa co ´ ˆ ´ ˜ ` ˆ ˆ ´ khoi” NhVng khong ang bi cVUng hiep Neu la nan nhan cua toi ac ´ ˆ ´ ` o, ban khong co loi gı ca! ˜ ˆ ˆ ˆ ´ ` ` Dı nhien, chı oc cau: “Ban khong co loi gı ca” thı de, nhVng e tin ` ´ ˜ ´ ˆ ` ˜ ˆ ˘ VUc thı co le kho hUn nhieu Mot so ngVUi a chon chat noi au ` ` ˘ ˆ ˜ ˜ ´ ˆ ´ ` long va bi mac cam toi loi cung nhV nhVng cam xuc tieu cVc khac hanh ˘ ` ` ` ´ NhVng ban im lang thı la ngVUi co lUi nhat, ban hay ke xau xa ´ ` ´ ˆ ´ ˜ ´ o? Neu lam theo chı dan dVUi ay, chınh ban se VUc ıch ` ` ` ´ ´ ´ ˆ ˆ ` Kinh Thanh noi rang luc tam trang vo cung roi bUi, ngVUi an ˆ ˆ ´ ´ ˜ ˆ ˆ ˜ ´ ` ` ong cong chınh Giop a thot len: “Toi se noi vı cUn cay- ang cua long ˆ ´ ` ˜ ˜ ´ ´ ˆ ´ ˆ toi” (Giop 10:1) Lam the cung se giup ıch cho ban Neu tho lo vUi mot ` ´ ˆ ` ´ ` ´ ˜ ` ngVUi ang tin cay thı noi am anh kinh hoang o se dan lang xuong va ˜ ban se lay lai VUc tinh than ˜ ˆ ´ ` ˆ Annette a cam nhan ieu o Ban ay ke: “Sau nghe mınh tam sV ` ˆ ˆ ˜ ` ´ ˆ ´ ˆ ` ˜ thı co ban than a giuc mınh noi chuyen vUi mot vai anh trVUng lao ˆ ´ ` ` ` ˜ ` ˆ ´ hoi MVng la mınh a lam vay Nhieu lan cac anh lang nghe ` ´ ˜ ` ˆ ˆ ˆ va noi nhVng lUi that sV an ui, rang chuyen xay khong phai loi ` ` ` ˆ cua mınh Hoan toan khong phai” ˜ ˆ ˆ ´ Natalie a thuat lai moi chuyen vUi cha me Ban ay hoi tVUng: “Ba me ˜ ˆ ˆ ˜ ` ˆ ˆ ` ´ ´ ` ˆ a U ben canh e nang U mınh Ho ong vien mınh cV noi ra, nhU vay ` ` ˆ ´ ´ ˆ ˜ ma mınh khong qua au buon hay tVc gian nVa” ˜ ˆ ˆ Natalie cung cam thay VUc an ui qua viec cau nguyen Ban ay cho ´ ˆ ´ ´ ´ ` ˜ ´ ` ` ` biet: “Noi chuyen vUi ÐVc Chua TrUi a giup mınh rat nhieu, nhat la vao ˜ ´ ` ˆ ` ´ ´ ˆ ` nhVng luc mınh khong the mU long vUi khac Khi cau nguyen, mınh ´ ` ` ´ ˆ ` ˆ thoai mai doc o noi long cho ngai Ðieu o khien tam hon mınh that than” ˜ ` ˜ ˜ ˆ ` ´ ` Ban cung se cam nghiem VUc la “co ky chVa lanh” (Truyen- ao 3:3) ˜ ˘ ´ ´ ` ˆ Hay cham soc sVc khoe tinh than va the chat cua ban than Nghı ngUi ˆ ˜ ´ ´ ` ˆ ay u Tren het, hay nVUng tVa nUi ÐVc Chua TrUi cua moi sV yen ui, ´ ˆ ˆ ˆ ˆ ÐVc Gie-ho-va.—2 Co-rinh-to 1:3, 25 NEU BAN ÐU TUOI ` HEN HO ` ˆ ˆ ´ ` ´ ` ˜ ´ ` ˆ Neu ban la mot co gai va bi ap lVc lam nhVng ieu sai trai, thı khong ´ ` ˆ ´ ` ´ ` ˆ ˘ co gı sai ban kien quyet noi: “ÐVng co lam vay!” hoac “Bo tay ra!” ` ˜ ` ˆ ´ ` ` ÐVng sU se mat ban trai Neu chı vı chuyen o ma chia tay ban thı anh ˆ ´ ´ ´ ˘ ˆ ` ta khong ang e ban phai tiec! Ban xVng ang gap VUc mot ngVUi ` ˆ ˆ ´ ` ` ˆ ˆ ˜ ˜ an ong chan chınh, la ngVUi ton than the ban cung nhV nhVng ˆ nguyen tac song cua ban ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! ´ ˆ ˆ ´ ´ ` ˜ Moi tV trach ban than ve chuyen qua khV, mınh se Xem video ´ Y kien ban tre ` —Quay roi tınh duc tai ` www.jw.org/vi (Vao muc ´ ´ w KINH THANH GIUP BAN ˆ THANH THIEU NIEN) ˆ ` ´ ´ ˆ ` ` ´ ˆ ` Mot ngVUi lUn ang tin cay ma mınh co the tam sV la: ˆ TRAC NGHIEM ` ´ ˆ ´ ` ` ´ ˜ ` ˜ “ trVUng cap hai, bon trai keo day ao ngVc sau lVng mınh va noi nhVng lUi tuc tıu, chang han nhV ` ˜ ´ ´ ` ˆ ´ ´ mınh se cam thay thıch thu nhV the nao neu quan he vUi tui no”.—Coretta ˜ ´ ˜ ` ` Ban nghı bon trai o a lam gı Coretta? ´ Choc gheo Tan tınh A B C ` Quay roi tınh duc ˆ ´ ˆ ´ ˜ ´ ˜ ` ˆ ` ˆ ` ` ` “Tren xe buyt, mot Va trai a noi nhVng lUi ghe tUm va chop lay mınh Mınh hat tay han va bao han ´ ` ` ` ˆ i cho khac Han nhın mınh nhV the mınh bi ien”.—Candice ˜ ´ ˜ ` ` Ban nghı Va trai ay a lam gı Candice? ´ Choc gheo Tan tınh A B C ` Quay roi tınh duc ˘ ´ ´ ˆ ` ´ ´ ´ ` ` ´ ` ` ` ` ` ˆ ´ ` “Nam ngoai, co mot ngVUi cV noi vUi mınh la han thıch mınh va muon hen ho, du mınh luon noi thang la ˆ ˆ ´ ´ ` ` ˆ ˆ ˜ ˆ khong Ðoi luc, han vuot canh tay mınh Mınh bao han thoi i, nhVng han khong chiu Chang nhVng vay, ` ˆ ˆ ` ` ` ˆ ` mınh ang cot day giay thı han vo vao mong mınh”.—Bethany ` ´ ˜ ` ` Theo ban, ngVUi o a lam gı Bethany? ´ Choc gheo Tan tınh A B C ` Quay roi tınh duc ´ ´ ´ ˆ ˆ ` Ðap an ung cho ca ba cau hoi tren la C ` Ðieu gı cho thay ` ´ quay roi tınh duc khac ´ ` ´ vUi choc gheo va tan tınh? ` ` ` ˆ ´ ´ Hanh vi quay roi tınh duc en tV mot phıa No van ` ˆ ` ` tiep dien du nan nhan bao ngVUi dVng lai ` ` ˆ ´ ´ Hanh vi quay roi la nghiem No co the dan en ` bao lVc tınh duc ` ´ ˆ Mınh co nen tin ´ thuy ˆ et tien hoa khong? TAI SAO QUAN TRONG? ´ ` ´ ` ` Neu thuyet tien hoa la ung thı Ui song ˆ ´ ´ ˆ ` ´ khong co muc ıch lau dai Neu sV sang tao ` ´ ` ´ ´ ` ` la ung thı chung ta co the tım VUc lUi ´ ˜ ´ ˆ ` giai ap thoa man cho cac cau hoi ve Ui ` song va tVUng lai ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ` ´ Hay hınh dung tınh huong sau: Alex cam thay boi roi TV trVUc ` ˆ ´ ´ ` ` ´ en giU, ban ay luon tin nUi ÐVc Chua TrUi va sV sang tao NhVng ˆ ´ ´ ` hom thay giao day sinh hoc qua quyet rang thuyet tien hoa la ˆ ˆ ˆ ˆ ´ ´ ˆ sV that hien nhien, dVa tren nghien cVu khoa hoc ang tin cay ˆ ` ˆ Alex khong muon bi xem la ten ngoc Ban ay tV nhu: “Suy cho ` ´ ` ˜ ´ ´ ` cung, neu cac nha khoa hoc a chVng minh thuyet tien hoa la ´ ` ` ` ` ´ ` ung thı mınh la ma dam nghi ngU ho?” ` ´ ˆ ´ ` ´ Neu la Alex, ban co chap nhan thuyet tien hoa chı vı sach ´ ´ ´ ` ˆ ˆ giao khoa noi o la sV that khong? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! ˆ ˆ ˆ ` ˆ ` ´ ` ` Moi ben cua cuoc tranh luan thVUng voi vang noi ieu mınh tin ma ˆ ˆ ` ˆ khong that sV biet tai mınh tin nhV vay ˆ ` ´ ` ´ ` * Mot so ngVUi tin nUi sV sang tao chı vı o la ieu VUc day U ` ` nha thU ˆ ` ´ ` ´ ` * Mot so ngVUi tin nUi thuyet tien hoa chı vı o la ieu VUc day ` U trVUng 27 ˆ Cho rang sV song khong bat ` ´ ˜ nguon tV Ðang Tao Hoa cung ˆ ´ ´ ˆ ` ` vo ly nhV noi ngoi nha ˆ ´ ` ˆ khong co ngVUi xay ´ ˆ SAU CAU H ´ OI ÐE XEM XET ´ ´ ˆ ` ` ˜ ´ ` ˆ ` Kinh Thanh noi: “Ngoi nha nao cung co ngVUi dVng nen, ang ˆ ˆ ˆ ´ ` ´ ´ ` ˆ ` ´ dVng nen muon vat chınh la ÐVc Chua TrUi” (He-bU-rU 3:4) Ðieu co ´ ˆ hUp ly khong? ´ ´ ´ ˜ ` CO Y KIEN CHO RANG: Moi thV vu tru la ket qua cua ˆ mot vu no Big Bang ˆ Ai hay ieu gı` gay V vu no Big Bang? ` ´ ˆ ` ´ ´ Ðieu gı hUp ly hUn: Moi thV´ tV nhien V ma co hay moi thV ` ˆ ` ´ bat nguon tV mot ang nao o? ´ ´ ` ` ´ ` ` ´ CO Y KIEN CHO RANG: Loai ngVUi tien hoa tV loai thu V V ` ` ´ ` ` ´ ` Neu loai ngVUi tien hoa tV loai thu, chang han tV vVUn, ` ´ ´ ´ ˜ ˘ ´ ˆ thı tai co khoang cach lUn giVa kha nang trı tue cua ` ` ` ` loai ngVUi va loai vVUn? ˜ ˜ ˆ ` Tai ca nhVng the song “cU ban” nhat cung vo cung ´ phVc tap? ´ ´ ´ ` ˆ ˜ ´ CO Y KIEN CHO RANG: Thuyet tien hoa la sV that a VUc chVng minh V V ˜ ` ´ ˜ ` ´ ´ ´ NhVng ngVUi noi nhV the a tV mınh xem xet cac bang chVng chVa? ˆ ` ´ ` Bao nhieu ngVUi tin thuyet tien hoa chı vı ho VUc cho biet ` ˜ ` ˆ la tat ca nhVng ngVUi thong minh eu tin nhV the? ˘ ` ` ´ ˆ ˆ ˆ ` ˆ “Neu ban bang qua rVng va phat hien mot ngoi nha tuyet ´ ˜ ˆ ˆ ´ ˆ ep, ban co nghı: ‘Tuyet that! Chac may cai cay o xuong ˜ ` ´ ` ` ˜ ˆ ` ˆ ` ´ a tao cai nha nay’? Dı nhien la khong, vı ieu o ˆ ´ ˆ ´ ´ khong hUp ly! Vay tai chung ta tin rang moi thV ˆ ˆ ´ ˆ ˜ vu tru xuat hien mot cach ngau nhien?”.—Julia 28 ´ GI I TR E TH AC M AC ˜ ` ´ ´ ´ “Hay hınh dung o noi vUi ban ´ ˆ ˆ rang co mot vu no tai mot xVUng in ` ˘ ´ ˆ ` lam mVc in vang tung toe len tVUng ` ` ˆ ˆ ` va tran nha, roi tao nen mot cuon tV ´ ´ ˆ ien Ban co tin ieu o khong?” —Gwen TAI´ SAO TIN N`I ´ Ð C CHUA TR I? ˆ ´ “Khi nghe co giao giang ve ´ ´ cach cU the chung ta hoat ˆ ` ` ` ` ong, mınh hoan toan tin la ´ ´ ´ ` ˆ co ÐVc Chua TrUi Moi bo ˆ ` phan cua cU the du nho nhat ˜ ´ ´ ˘ ˆ cung eu co chVc nang rieng ` ´ ˜ ´ va luc nhVng chVc ˘ ` ` ´ nang dien thı chung ta ` ˆ ´ ´ thVUng khong y thVc VUc ` ` CU the ngVUi qua la nam ` ´ ngoai sVc tVUng tVUng cua ´ chung ta!”.—Teresa ˜ ˜ HAY TH NGHI ´ ´ ˆ ´ ´ ˆ ` Kinh Thanh khuyen khıch ban van dung “ly trı” (Ro-ma 12:1) Ðieu ´ ˜ ` ˆ ˆ ´ ´ ` ` co nghıa la ban khong nen tin nUi ÐVc Chua TrUi chı vı: ´ ` ` ´ ˆ ´ CAM XUC (“Chı la mınh cam thay phai co mot sVc manh ` cao hUn ngVUi”) ` ´ ` ˆ ANH H NG CUA NG I KHAC (“Mınh song mot ˆ ` ˜ cong ong ma cung theo ao”) ´ ` ` ` ´ ´ ` AP L C (“Cha me day mınh la phai tin vao ÐVc Chua TrUi, ` ˆ ´ mınh khong co sV lVa chon”) ` ˆ ˆ ` ˜ ´ ´ ´ Thay vı vay, niem tin cua ban nen dVa vao nhVng ly chınh ang ` ˆ ` ` “Khi nhın thay mot toa nha ` ˆ choc trUi, mot du thuyen hay ˆ ` mot chiec xe, mınh tV hoi: ‘Ai ˜ ` ´ a lam no?’ NhV chiec xe ´ ˜ chang han, phai co nhVng ` ˆ ˜ ngVUi thong minh a tao ´ ` ` no, vı e chay VUc thı rat ˆ ˆ nhieu bo phan nho xe ˆ ´ ´ ` phai hoat ong chınh xac Va ´ ` neu chiec xe can co ngVUi ` ` thiet ke thı huong chi la ` ´ ngVUi chung ta”.—Richard ` ˆ ´ “Cang nghien cVu khoa hoc, ` ` mınh cang thay thuyet tien ´ ˆ ´ hoa khong co cU sU Theo ` ´ mınh, tin thuyet tien hoa can ´ ` nhieu ‘ Vc tin’ hUn la tin nUi ´ Ðang Tao Hoa”.—Anthony ` ˜ ˆ ´ ˆ ´ ` Du a nghien cVu nhieu thap ky, cac nha khoa hoc van chVa ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` nhat trı vUi ve cach giai thıch cho thuyet tien hoa Neu cac nha ˜ ` ` ˆ ˆ ´ khoa hoc, nhVng ngVUi VUc cho la chuyen gia, khong the nhat trı ´ ´ ` ˆ ˘ ´ vUi ve thuyet tien hoa thı viec ban at nghi van ve thuyet ay co ` ˆ gı sai khong? ` ˆ KE HOACH HANH ÐONG ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! ` ˆ ´ ´ ` ˆ ´ ´ Hınh dung mot ban hoc noi vUi ban: “Mınh khong tin nUi ÐVc Chua ` ` ˜ ˜ ´ TrUi Ban thı sao?” Hay viet ieu ban se noi ´ Xem video Y kien ban tre ´ ´ ` —Tin nUi ÐVc Chua TrUi ` tai www.jw.org/vi (Vao muc ´ ´ KINH THANH GIUP BAN ˆ THANH THIEU NIEN) w 29 10 ´ Kinh Th anh ´ ´ co` the giup` mınh the nao? TAI SAO QUAN TRONG? ´ ´ ´ Kinh Thanh noi: “Ca Kinh Thanh VUc viet bUi ´ ´ ´ ` ˆ ˆ sV hVUng dan cua ÐVc Chua TrUi” (2 Ti-mo-the ´ ` ˆ ´ ´ 3:16) Neu ung la vay, Kinh Thanh co the cho ´ ` ban sV hVUng dan can thiet Ui song ˜ ` ` BAN SE LAM GI? ˜ ` ` ´ ˆ Hay hınh dung tınh huong sau: David ang lai xe mot khu ˜ ´ ˆ ` ˆ ˆ vVc la lam NhVng bien bao tren VUng cho thay ay khong phai ` ˆ ` la nUi ban ay muon en David nhan mınh bi lac Han ban ay ˜ ˜ ˆ ` ´ a re nham mot cho nao o ` ˜ ` ` Neu la David, ban se lam gı? ` NG` NG LAI ˜ VA SUY NGHI! A B C 30 ´ GI I TR E TH AC M AC ´ ˆ Ban co mot so lVa chon: ` Hoi VUng ´ ˘ ˆ ` Tra cVu ban o hoac sV dung He thong inh vi toan cau (GPS) ´ ` ˜ ` ` ´ ` ´ CV i tiep, hy vong mınh se tım VUng i bang cach nao o ˜ ` ` ´ ˆ Ro rang, lVa chon C la ıt hieu qua nhat ` ˘ LVa chon B tot hUn lVa chon A Suy cho cung, ban o hoac GPS ` ` ´ ` ´ ´ la thV de mang theo va no co the chı VUng cho ban suot ` ` hanh trınh ´ ˜ ´ ´ ˆ Kinh Thanh cung co the giup ban giong nhV vay! ´ ` ´ Cuon sach noi tieng nhat co the ´ ˜ ` * hVUng dan ban vVUt qua nhVng van e Ui song ´ ´ ` ` ` ` * giup ban hieu chınh mınh va trU ngVUi tot hUn ` ´ ` ´ ˜ * chı cho ban biet lam e co Ui song y nghıa nhat ´ GIAI˜ ÐAP CHO ˆ NH NG CAU HOI QUAN TRONG ` TRONG Ð I SONG ` ´ ´ ˜ TV biet noi, chung ta a thac mac: ` ` Tai bau trUi mau xanh? ´ ˆ ` ˆ ` ´ Cac ngoi tV au ma co? ´ ˆ ´ ´ Khi lUn len, chung ta bat au thac mac ve the giUi xung quanh: ˆ Tai chuyen buon lai xay ra? ´ Tai chung ta chet? ´ ´ ˆ ` ˜ ´ ` ` ´ Noi neu cac cau tra lUi a co tV ngan xVa Kinh Thanh? ` ˜ ´ ` ˆ ` Nhieu ngVUi nghı Kinh Thanh chı toan chuyen huyen thoai, loi thUi ˘ ´ ´ ´ hoac qua kho hieu NhVng van e nam U Kinh Thanh hay U quan ˜ ` ´ ˆ ˜ iem cua nhVng ngVUi cho rang ho biet Kinh Thanh? Lieu nhVng ˆ ´ ´ ´ ´ ˆ thong tin o co chınh xac khong? ` ˜ ´ ´ ´ ` ´ Vı du, nhieu ngVUi nghı Kinh Thanh day rang ÐVc Chua TrUi kiem ´ ´ ` ´ ` soat the giUi NhVng lam lai nhV the VUc? The giUi ang ´ ´ ` ´ ˆ ˆ ` mat kiem soat! No ay day au kho va nVUc mat, benh tat va chet ´ ` ´ ` ` ˆ ´ ´ ` ˆ choc, ngheo oi va tai VUng Lam mot ÐVc Chua TrUi ay yeu ˆ ˜ ` thVUng lai gay nhVng ieu nay? ´ ˆ ` ˆ ˜ ` ´ ´ Ban co muon biet cau tra lUi khong? NhVng gı Kinh Thanh noi ve ´ ˜ ˆ ke cai tri the giUi se khien ban ngac nhien! ˆ ˜ ` ˆ ` Chac han ban nhan thay nhVng lUi khuyen tV ´ ` ˆ ´ ˆ sach mong eu dVa tren Kinh Thanh Nhan ´ ˆ ˆ ´ ` ChVng Gie-ho-va tin rang Kinh Thanh la nguon ´ ´ ˆ ´ ` ` ´ hVUng dan ang tin cay Ðo la vı Kinh Thanh ´ ´ ´ ` “ VUc viet bUi sV hVUng dan cua ÐVc Chua TrUi, ˜ ´ ˆ ´ hVu ıch cho viec day do, khien trach, uon nan” ˆ ˆ ˜ ´ (2 Ti-mo-the 3:16, 17) Ban se VUc lUi ıch ´ ´ ˆ ´ xem xet Kinh Thanh—mot quyen sach co nhVng ` rat hUp thUi! ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! Xem video Tai ` ´ tım hieu Kinh Thanh? tai www.jw.org/vi w 31 ´ TrU giup ´ cho giUi tre ` ´ ˜ ˆ Tım giai ap cho nhVng cau hoi nhV: ` ` * Mınh la ai? ˆ ˆ ´ * Tai khong nen qua lo lang ve ` ve be ngoai? ` ´ ´ ˆ ´ * Lam co the noi chuyen vUi cha me? ` ` ˜ * Lam the nao e sVa chVa loi lam? ` ` * Phai lam neu bi bat nat U trVUng? ` ´ ´ ` * Lam khang cV ap lVc ban be? ` ´ ´ * Lam VUng au vUi ap lVc ˆ ` quan he tınh duc? ` ˆ ` ˆ * Mınh nen biet gı ve nan xam hai ` tınh duc? ` ´ ˆ ´ * Mınh co nen tin thuyet tien hoa ˆ khong? ´ ´ ´ ` ` * Kinh Thanh co the giup mınh the nao? s ´ ´ Trang web chınh thVc cua ˆ ´ ˆ ˆ Nhan ChVng Gie-ho-va ´ ˜ ˘ ` Quet ma hoac vao www.jw.org/vi ypq-VT 160414 ˜ ˆ ˆ ´ NhVng cau hoi tren VUc giai ap ´ ` sach mong [...]... kien ban tre ´ ´ ` —Tin nUi ÐVc Chua TrUi ` tai www.jw.org/vi (Vao muc ´ ´ KINH THANH GIUP BAN ˆ THANH THIEU NIEN) w 29 10 ´ Kinh Th anh ´ ´ co` the giup` mınh the nao? TAI SAO QUAN TRONG? ´ ´ ´ Kinh Thanh noi: “Ca Kinh Thanh VUc viet bUi ´ ´ ´ ` ˆ ˆ sV hVUng dan cua ÐVc Chua TrUi” (2 Ti-mo-the ´ ` ˆ ´ ´ 3:16) Neu ung la vay, Kinh Thanh co the cho ´ ` ban sV hVUng dan can thiet trong Ui song ˜ ` `... sao neu cac cau tra lUi a co tV ngan xVa trong Kinh Thanh? ` ˜ ´ ` ˆ ` Nhieu ngVUi nghı Kinh Thanh chı toan chuyen huyen thoai, loi thUi ˘ ´ ´ ´ hoac qua kho hieu NhVng van e nam U Kinh Thanh hay U quan ˜ ` ´ ˆ ˜ iem cua nhVng ngVUi cho rang ho biet Kinh Thanh? Lieu nhVng ˆ ´ ´ ´ ´ ˆ thong tin o co chınh xac khong? ` ˜ ´ ´ ´ ` ´ Vı du, nhieu ngVUi nghı Kinh Thanh day rang ÐVc Chua TrUi kiem ´ ´ ` ´... nay? ´ ˆ ` ˆ ˜ ` ´ ´ Ban co muon biet cau tra lUi khong? NhVng gı Kinh Thanh noi ve ´ ˜ ˆ ke cai tri the giUi se khien ban ngac nhien! ˆ ˜ ` ˆ ` Chac han ban nhan thay nhVng lUi khuyen tV ´ ` ˆ ´ ˆ sach mong nay eu dVa tren Kinh Thanh Nhan ´ ˆ ˆ ´ ` ChVng Gie-ho-va tin rang Kinh Thanh la nguon ´ ´ ˆ ´ ` ` ´ hVUng dan ang tin cay Ðo la vı Kinh Thanh ´ ´ ´ ` “ VUc viet bUi sV hVUng dan cua ÐVc Chua TrUi,... ÐINH ´ ´ ` ˆ ˆ Kinh Thanh noi: “NgVUi khon ngoan sU [“biet than trong”, NW]” ˆ ˆ —Cham-ngon 14:16 ˆ ´ ` ˆ ´ ` ˆ Khong sUm thı muon, chung ta phai lVa chon va chap nhan ket qua Kinh ´ ˆ ´ ´ ` ´ ˆ ˜ ` ˜ ´ Thanh ke ve Gio-sep, Giop va Chua Gie-su, tat ca nhVng ngVUi ay a co lVa ˆ ´ ` ` ` ˜ ` ´ chon ung an Con Ca-in, E-sau va Giu- a thı a chon lam ieu sai trai Ban ˜ ` ` se lam gı? ´ ´ ˜ ´ ˆ ˜ Kinh Thanh noi:... hay bat cV chuyen gı ´ khac ´ BAˆ LY DOˆ NEN NHAN LOI ` ´ ` ´ ı o la ieu ung ´ ´ ´ ˆ ` ´ ˆ 1 VKinh Thanh noi: “Chung toi tin mınh co lVUng tam 2 3 ˆ ` ` ˆ ˆ that tha va muon song lVUng thien trong moi viec” ˆ —He-bU-rU 13:18 ` ` ´ ` ´ ` Vı ngVUi khac thVUng de tha thV hUn cho ngVUi ˆ nhan loi ´ ´ ` ` ˆ ` ˜ ˆ Kinh Thanh noi: “NgVUi nao giau toi-loi mınh se khong ´ ` ` ´ ˜ VUc may-man; nhVng ai xVng no... dan dVUi ay, chınh ban se VUc ıch ` ` ` ´ ´ ´ ˆ ˆ ` Kinh Thanh noi rang trong luc tam trang vo cung roi bUi, ngVUi an ˆ ˆ ´ ´ ˜ ˆ ˆ ˜ ´ ` ` ong cong chınh Giop a thot len: “Toi se noi vı cUn cay- ang cua long ˆ ´ ` ˜ ˜ ´ ´ ˆ ´ ˆ toi” (Giop 10:1) Lam the cung se giup ıch cho ban Neu tho lo vUi mot ` ´ ˆ ` ´ ` ´ ˜ ` ngVUi ang tin cay thı noi am anh kinh hoang o se dan lang xuong va ˜ ban se lay lai VUc... the nao? 15 ` ´ ´ ´ ˆ ´ ˆ ` ˘ Ð NG PHAN NG Kinh Thanh noi: “Ke ngu-muoi to ra sV nong-gian mınh; nhVng ` ˆ ˜ ´ ˜ ` ˜ ˆ ˆ ˆ ngVUi khon-ngoan cam-giV no lai [“giV bınh tınh”, Ban Pho thong]” (Cham-ngon ˜ ` ˜ ` ` ` ` ´ ˜ 29:11) Neu ban giV VUc bınh tınh, du chı la be ngoai, thı co the nhVng ke bat nat ˜ ´ ` ˆ se cut hVng va bo cuoc ` ˜ ´ ´ ` ´ ´ ˆ ˘ Ð NG TRA ÐUA Kinh Thanh noi: “ÐVng lay ac tra ac cho ai”... 12:17) ` ´ ˜ ` ` ˆ Tım cach tra ua chı khien tınh hınh te i ´ ´ ´ ` ˆ ` ` ˘ TRANH ÐI Kinh Thanh noi: “NgVUi khon-ngoan thay ieu tai-va, va an mınh” ˆ ˆ ˜ ´ ˜ ` ´ ˆ ˘ ˜ (Cham-ngon 22:3) Neu VUc, hay tranh nhVng ngVUi co the gay sV hoac nhVng ` ` hoan canh khien mınh de bi bat nat ` ` ´ ` ´ ´ ` ´ ˆ ` ˆ ˆ ˘ DUNG L I ÐAP BAT NG Kinh Thanh noi: “LUi ap em-nhe lam nguoi cUn-gian” ˆ ˆ ´ ˆ ` ˆ (Cham-ngon 15:1)... be? 1 ` ´ L NG TR C ´ ´ ` ˆ ` ` Kinh Thanh noi: “NgVUi khon-ngoan thay ieu tai-va, va an mınh; ˆ ´ ˆ ` ˆ ˆ nhVng ke ngu-muoi cV i luon, va mac phai va”.—Cham-ngon 22:3 ` ´ ´ ´ ´ ˆ ´ ThVUng ban co the oan trVUc van e Vı du, ban thay mot nhom ban U ´ ´ ´ ` ´ ˜ ` ang trVUc ang hut thuoc Bang cach lVUng trVUc van e, ban se san sang ´ e oi pho 2 ˜ SUY NGHI ´ ´ ˜ ` ˜ ˆ ˆ Kinh Thanh noi: “Hay gın giV mot... hVUng dan cua ÐVc Chua TrUi, ˜ ´ ˆ ´ hVu ıch cho viec day do, khien trach, uon nan” ˆ ˆ ˜ ´ (2 Ti-mo-the 3:16, 17) Ban se VUc lUi ıch khi ´ ´ ˆ ´ xem xet Kinh Thanh—mot quyen sach co nhVng ` rat hUp thUi! ´ ´ ˆ KHAM PHA THEM! Xem video Tai sao ` ´ tım hieu Kinh Thanh? tai www.jw.org/vi w 31 ´ TrU giup ´ cho giUi tre ` ´ ˜ ˆ Tım giai ap cho nhVng cau hoi nhV: ` ` * Mınh la ai? ˆ ˆ ´ * Tai sao khong nen qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Thánh giải đáp thắc mắc của giới trẻ, Kinh Thánh giải đáp thắc mắc của giới trẻ, Kinh Thánh giải đáp thắc mắc của giới trẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay