Danh mục cẩm nang sửa chữa xe KIA

12 203 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:27

Danh mục cẩm nang sửa chữa ô tô xe du lịch. Tiếng anh chuyên ngành ô tô. Phiên dịch tiếng anh chuyên ngành ô tô. Tiếng anh chuẩn đoán thông tin về ô tô. Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh. Cảm biến nhiệt độ môi trường Danh m c c m nang s a ch a 2012 > G 2.0 DOHC General Information General Information General Information Heating,Ventilation, Air Conditioning General Information Air Conditioning System General Safety Information and Caution Description and Operation Repair procedures Components and Components Location Compressor Oil Repair procedures Refrigerant line Compressor Condenser Receiver-Drier A/C Pressure Transducer Evaporator Temperature Sensor Photo Sensor Ambient Sensor Cluster ionizer Heater Heater Unit Components and Components Location Repair procedures Temperature Control Actuator Components and Components Location Description and Operation Repair procedures Mode Control Actuator PTC (Positive Temperature Coefficient) Blower Blower Unit Components and Components Location Repair procedures Blower Motor Power Mosfet Blower Resistor Climate Control Air Filtar Intake Actuator Controller Heater & A/C Control Unit(Manual) Components and Components Location Repair procedures Heater & A/C Control Unit(Full Automatic) Restraint General Information SRSCM SRS Control Module (SRSCM) Description and Operation 2012 > G 2.0 DOHC Thông tin chung Thông tin chung Thông tin chung th ng s i, thông gió, u hòa không khí Thông tin chung th ng u hòa không khí Thông tin chung v An toàn Chú ý Mô t ho t ng Các b c s a ch a Các thành ph n v trí u máy nén Các b c s a ch a ng ng ga Máy nén ng ng t (Dàn nóng) tích t - S y khô (L c ga) Công t c áp su t A/C m bi n nhi t dàn l nh m bi n b c x m t tr i m bi n nhi t môi tr ng t o ion s i s i Các thành ph n trí Các b c s a ch a u n nhi t Các thành ph n trí Mô t v n hành Các b c s a ch a u n ch s i PTC (H s nhi t d ng) Qu t th i (qu t l ng) ph n Qu t th i Các thành ph n trí Các b c s a ch a Mô t qu t Transitor công su t Mosfet n tr qu t a gió u n khí h u l y gió trong/ngoài u n s i nóng u n A/C (b ng tay) Các thành ph n trí Các b c s a ch a s i nóng u n A/C (hoàn toàn ng) th ng túi khí Thông tin chung SRSCM (Mô un u n túi khí) Mô un u n SRS (SRSCM) Mô t v n hành Components and Components Location Repair procedures Front Impact Sensor (FIS) Side Impact Sensor (SIS) PAB ON/OFF Switch Schematic Diagrams Airbag Module Driver Airbag (DAB) Module and Clock Spring Description and Operation Components and Components Location Repair procedures Passenger Airbag (PAB) Module Side Airbag (SAB) Module Curtain Airbag (CAB) Module Airbag Module Disposal Seat Belt Pretensioner Seat Belt Pretensioner (BPT) Description and Operation Components and Components Location Repair procedures Anchor Pretensioner Body (Interior and Exterior) General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Exterior Fender Repair procedures Hood Tail Gate Front Door Rear Door Body Side Moldings Panoramaroof Mirror Cowl Top Cover Interior Console Components and Components Location Repair procedures Crash Pad Roof Trim Interior Trim Windshield Glass Bumper Front Bumper Components and Components Location Repair procedures Rear Bumper Seat & Power Seat Các thành ph n trí Các b c s a ch a m bi n va ch m tr c (FIS) m bi n va ch m bên (SIS) Công t c ON/OFF túi khí gh ph PAB m ch n Mô un túi khí Mô un túi khí tài x (DAB) cáp xo n Mô t v n hành Các thành ph n trí Các b c s a ch a Mô un túi khí hành khách(PAB) Mô un túi khí bên (SAB) Mô un túi khí rèm (CAB) y túi khí c ng gh ng i B c ng gh ng i (BPT) Mô t v n hành Các thành ph n trí Các b c s a ch a móc c ng Thân xe (N i ngo i th t) Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Tìm pan h h ng Ngo i th t Ch n bùn Các b c s a ch a Mui xe p sau a tr c a sau p hông xe Kính c a tr i Kính chi u h u p ca pô i th t Ng n ng trung tâm (con ng a) Các thành ph n trí Các b c s a ch a Táp-lô i th t tr n N i th t xe Kính ch n gió n n tr c Các thành ph n trí Các b c s a ch a n sau Gh & gh n Front Seat Rear Seat Seat Belt Components and Components Location Front Seat Belt Rear Seat Belt Brake System General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Brake System Repair procedures Brake Booster Components and Components Location Repair procedures Master Cylinder Brake Line Brake Pedal Front Disc Brake Rear Disc Brake Parking Brake System Parking Brake Assembly ABS(Anti-Lock Brake System) Components and Components Location Description and Operation Schematic Diagrams Troubleshooting EBD(Electronic Brake-force Distribution) Description and Operation ABS Control Module Front Wheel Speed Sensor Rear Wheel Speed Sensor Longitudinal G sensor ESP(Electronic Stability Program) System Components and Components Location Description and Operation Schematic Diagrams Troubleshooting Yaw-rate and G Sensor Description and Operation Repair procedures ESP OFF Switch DBC Switch Steering Angle Sensor (MDPS Only) Steering Angle Sensor (Except MDPS) Clutch System General Information Specifications Special Service Tools Clutch System Clutch Cover And Disc Components and Components Location Repair procedures Gh tr c Gh sau Dây an toàn gh ng i Các thành ph n v trí Dây gh tr c Dây gh sau th ng th ng Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Kh c ph c s c th ng th ng Các b c s a ch a u tr l c phanh Các thành ph n v trí trí Các b c s a ch a Xy lanh ng ng th ng Bàn p th ng Th ng a tr c Th ng a sau th ng phanh m th ng d ng u xe th ng th ng ABS Các thành ph n v trí Mô t v n hành n Kh c ph c h h ng phân ph i l c th ng n t EBD Mô t v n hành Mô un u n ABS m bi n t c bánh tr c m bi n t c bánh sau m bi n gia t c G d c thân xe H th ng n nh n t ESP Các thành ph n v trí Mô t v n hành n Kh c ph c h h ng m bi n tr t ngang c m bi n G Mô t v n hành Các b c s a ch a Công t c ESP OFF Công t c DBC m bi n góc lái (ch có MDPS) m bi n góc lái (ngo i tr MDPS) th ng ly h p Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng th ng ly h p ly h p a b Các thành ph n trí Các b c s a ch a Clutch Pedal Clutch Master Cylinder Clutch Release Cylinder Driveshaft and axle General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Front Axle Assembly Front Hub / Knuckle / Tone Wheel Components and Components Location Repair procedures Driveshaft Assembly Front Driveshaft Rear Axle Assembly Rear Hub – Carrier Rear Driveshaft Assembly Rear Driveshaft Propeller Shaft Assembly Propeller Shaft Differential Carrier Assembly Rear Differential Carrier Wheel Drive (4WD) System General Information Specifications Transfer Assembly Front Wheel Transfer Assembly Components and Components Location Repair procedures 4WD Control System 4WD ECU Coupling Assembly Direct Electro Hydraulic Actuator Coupling Fuel System General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Engine Control System Description and Operation Components and Components Location Engine Control Module (ECM) Schematic Diagrams Repair procedures ETC (Electronic Throttle Control) System Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS) Intake Air Temperature Sensor (IATS) Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS) Crankshaft Position Sensor (CKPS) Camshaft Position Sensor (CMPS) Knock Sensor (KS) Bàn p ly h p Xy lanh ly h p (heo cái) Xy lanh óng m ly h p (heo con) Tr c truy n c u xe Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Kh c ph c h h ng m bán tr c tr c Moay bánh tr c / Kh p tay bánh / Các thành ph n Các thành ph trí Các b c s a ch a m tr c truy n ng Tr c truy n ng tr c m tr c sau Moay bánh sau – giá m tr c truy n ng sau Tr c truy n ng sau m tr c ng Tr c ng m giá vi sai Giá vi sai sau th ng truy n ng bánh (4WD) Thông tin chung c m k thu t m truy n ng m truy n ng bánh Các thành ph n trí Các b c s a ch a th ng u n 4WD 4WD ECU m kh p n i Kh p n i tác ng tr c ti p nd u a r ng th ng nhiên li u Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Kh c ph c h h ng th ng u n ng c Mô t v n hành Các thành ph n v trí Mô un u n ng c (ECM) n Các b c s a ch a th ng u n cánh b m ga ETC m bi n áp su t t i c góp n p (MAPS) m bi n nhi t khí n p (IATS) m bi n nhi t n c làm mát ng c (ECTS) m bi n v trí tr c khu u c t máy (CKPS) m bi n v trí c t cam (CMPS) m bi n kích n (KS) Heated Oxygen Sensor (HO2S) Accelerator Position Sensor (APS) Injector Purge Control Solenoid Valve (PCSV) CVVT Oil Control Valve (OCV) Variable Intake Solenoid (VIS) Valve Fuel Delivery System Components and Components Location Repair procedures Fuel Tank Repair procedures Fuel Pump Fuel Filter Filler-Neck Assembly Accelerator Pedal Delivery Pipe Emission Control System General Information Description and Operation Specifications Troubleshooting Schematic Diagrams Components and Components Location Crankcase Emission Control System Schematic Diagrams Repair procedures Positive Crankcase Ventilation (PCV) Valve Evaporative Emission Control System Description and Operation Schematic Diagrams Repair procedures Canister Fuel Filler Cap Exhaust Emission Control System Description and Operation Catalytic Converter CVVT (Continuously Variable Valve Timing) System Engine Mechanical System General Information Specifications Repair procedures Troubleshooting Special Service Tools Engine And Transaxle Assembly Engine Mounting Engine And Transaxle Assembly Timing System Timing Chain Components and Components Location Repair procedures Cylinder Head Assembly Cylinder Head Cylinder Block m bi n s i nóng ôxy (HO2S) m bi n v trí bàn p ga (APS) Béc kim phun Van solenoid u n làm s ch (PCSV) Van u n d u CVVT (OCV) Van solenoid khí n p bi n thiên (VIS) th ng cung c p nhiên li u Các thành ph n v trí Các b c s a ch a Thùng ch a nhiên li u Các b c s a ch a m nhiên li u c nhiên li u c h ng- n p thùng nhiên li u Bàn p ga ng d n th ng ki m soát khí th i Thông tin chung Mô t v n hành c m k thu t Kh c ph c s c n Các thành ph n v trí th ng ki m soát khí th i te n Các b c s a ch a Van thông h i h p te (PCV) th ng ki m soát khí th i bay h i Mô t v n hành n Các b c s a ch a thu h i h i x ng (than ho t tính) p thùng nhiên li u th ng u n phát th i khí x Mô t v n hành chuy n i, xúc tác khí x CVVT H th ng phân ph i khí bi n thiên liên t c CVVT th ng c khí ng c Thông tin chung c m k thu t Các b c s a ch a Kh c ph c h h ng ng c chuyên dùng ng c h p s Chân ng c (chân máy) m ng c h p s th ng phân ph i khí Xích phân ph i khí (xích cam) Các thành ph n trí Các b c s a ch a m n p máy p máy (n p quy-lát) Thân máy Cylinder Block Cooling System Coolant Repair procedures Radiator Water pump Thermostat Lubrication System Engine Oil Repair procedures Balance Shaft & Oil Pump Oil Cooler Oil Pressure Switch Intake And Exhaust System Intake Manifold Components and Components Location Repair procedures Exhaust Manifold Muffler Engine Electrical System General Information Specifications Troubleshooting Special Service Tools General Information Ignition System Description and Operation Repair procedures Charging System Description and Operation Repair procedures Alternator Components and Components Location Repair procedures DC DC converter Battery Battery Sensor Starting System Description and Operation Repair procedures Starter Components and Components Location Repair procedures Starter Relay Preheating System Components and Components Location Repair procedures Cruise Control System Schematic Diagrams Description and Operation Troubleshooting Cruise Control Switch Body Electrical System Thân máy th ng làm mát Ch t làm mát Các b c s a ch a Két n c mn c Van h ng nhi t th ng bôi tr n u nh t bôi tr n Các b c s a ch a Tr c cân b ng nh t làm mát nh t Công t c áp l c nh t th ng n p thoát ng góp hút Các thành ph n v trí Các b c s a ch a ng góp x H th ng n ng c Thông tin chung c m k thu t Kh c ph c s c ng c chuyên dùng Thông tin chung th ng ánh l a Mô t v n hành Các b c s a ch a th ng s c bình Mô t v n hành Các b c s a ch a Máy phát Các thành ph n v trí Các b c s a ch a bi n i n DC Bình n ( c-quy) C m bi n bình n th ng kh i ng Mô t v n hành Các b c s a ch a Máy kh i ng Các thành ph n v trí Các b c s a ch a le H th ng làm xông máy Các thành ph n v trí Các b c s a ch a th ng u n hành trình S n Mô t v n hành Kh c ph c s c Công t c u n ch y t th ng n thân xe ng General Information General Information Special Service Tools Audio Specifications Components and Components Location Audio Unit Components and Components Location Repair procedures Speakers Antenna Audio Remote Control AUX(Auxiliary) Jack Troubleshooting Multifunction switch Specifications Components and Components Location Repair procedures Horn Components and Components Location Repair procedures Smart key System Specifications Components and Components Location Description and Operation Repair procedures Smart key Smart key unit Keyless Entry And Burglar Alarm Specifications Components and Components Location Schematic Diagrams Description and Operation Repair procedures Transmitter BCM (Body Control Module) Body Control Module (BCM) Seat Electrical Components and Components Location Power Seat Motor Repair procedures Power Seat Control Switch Seat Heater Switch Seat Heater Climate Seat Fuses And Relays Components and Components Location Relay Box (Engine Compartment) Components and Components Location Repair procedures Relay Box (Passenger Compartment) ICM (Integrated Circuit Module) Relay Box PDM Relay Box Thông tin chung Thông tin chung D ng c chuyên dùng th ng âm c m k thu t Các thành ph n v trí ph n âm Các thành ph n v trí Các b c s a ch a Loa Anten u n âm t xa Gi c c m ph Kh c ph c s c Công t c a ch c n ng ( èn, g t m a) c m k thu t Các thành ph n v trí Các b c s a ch a Kèn Các thành ph n v trí Các b c s a ch a th ng chìa khóa thông minh c m k thu t Các thành ph n v trí Mô t v n hành Các b c s a ch a Chìa khóa thông minh chìa khóa thông minh u n t xa báo tr m c m k thu t Các thành ph n v trí n Mô t v n hành Các b c s a ch a phát tín hi u (Remote) Mô un u n thân xe BCM Mô un u n thân xe BCM Gh n Các thành ph n v trí Mô t gh n Các b c s a ch a Công t c u n gh n Công t c s i gh s i gh ch nh nhi t gh u chì r le Các thành ph n v trí H p r le (Khoang ng c ) Các thành ph n v trí Các b c s a ch a p c u chì (Khoang hành khách) p r le tích h p ICM p r le PDM Indicators And Gauges Components and Components Location Instrument Cluster Troubleshooting Power Door Locks Components and Components Location Power Door Lock Actuators Repair procedures Power Door Lock Switch Power Door Mirrors Components and Components Location Power Door Mirror Switch Schematic Diagrams Repair procedures Power Door Mirror Actuator Power Windows Components and Components Location Description and Operation Power Window Motor Repair procedures Power Window Switch Troubleshooting Windshield Deicer Components and Components Location Description and Operation Windshield Deicer Repair procedures Windshield Deicer Switch Rear Glass Defogger Components and Components Location Rear Glass Defogger Printed Heater Rear Glass Defogger Switch Windshield Wiper/Washer Components and Components Location Windshield Wiper-Washer Switch Repair procedures Front Wiper Motor Front Washer Motor Rain Sensor Rear Wiper/Washer Components and Components Location Rear Wiper Motor Repair procedures Rear Washer Switch Rear Washer Motor Electro chromic Inside Rear View Mirror Components and Components Location Description and Operation Repair procedures Hands Free System Components and Components Location Description and Operation Hands Free Switch Hands Free Mic Troubleshooting Panoramaroof ng h ch báo èn ch báo Các thành ph n v trí B ng táp lô u n Kh c ph c s c Khóa c a n Các thành ph n v trí C c u ch p hành khóa c a n Các b c s a ch a Công t c khóa c a n Kính chi u h u c a n Các thành ph n v trí Công t c kính chi u h u c a n n Các b c s a ch a tác ng kính chi u h u c a n Kính n Các thành ph n v trí Mô t v n hành Mô t kính n Các b c s a ch a Công t c kính n Kh c ph c s c xông kính kính ch n gió Các thành ph n v trí Mô t v n hành B xông kính ch n gió Các b c s a ch a Công t c xông kính kính ch n gió xông kính sau Các thành ph n v trí B m ch in s i kính sau Công t c xông kính sau t n c/r a kính ch n gió Các thành ph n v trí Công t c g t n c-r a kính ch n gió Các b c s a ch a Mô t g t n c tr c Mô t r a kính tr c m bi n n c m a t n c/r a kính sau Các thành ph n v trí Mô t g t n c sau Các b c s a ch a Công t c r a kính sau Mô t r a kính sau Kính chi u h u ch ng chói xe Các thành ph n v trí Mô t v n hành Các b c s a ch a th ng h tr rãnh tay Các thành ph n v trí Mô t v n hành Công t c rãnh tay Mic rãnh tay Tìm pan a s tr i Components and Components Location Schematic Diagrams Panoramaroof Switch Panoramaroof Motor Lighting System Specifications Components and Components Location Head Lamps Components and Components Location Repair procedures Turn Signal Lamp Room Lamp Overhead Console Lamp Hazard Lamp Switch Rheostat Front Fog Lamps License Lamps High Mounted stop lamp Luggage Room Lamp Rear combination lamp Troubleshooting Auto Lighting Control System Specifications Components and Components Location Schematic Diagrams Description and Operation Auto Light Sensor Head lamp leveling Device Components and Components Location Schematic Diagrams Head lamp leveling Actuator Head Lamp Leveling Switch Immobilizer System Schematic Diagrams Description and Operation Repair procedures Immobilizer Control Unit Antenna Coil Troubleshooting Rear Parking Assist System Rear Parking Assist System Control Unit Ultrasonic Sensor Button Engine Start System Components and Components Location Schematic Diagrams Description and Operation Start/Stop Button Fob Holder ESCL(Electronic Steering Column Lock) Ignition Switch Assembly Repair procedures Back View Camera System Components and Components Location Schematic Diagrams Description and Operation Các thành ph n v trí n Công t c c a s tr i Mô t c a s tr i th ng chi u sáng c m k thu t Các thành ph n v trí èn pha c t Các thành ph n v trí Các b c s a ch a èn tín hi u r èn tr n èn b ng u n phía Công t c èn báo nguy Bi n tr èn s ng mù tr c èn b ng s èn phanh cao èn khoang hành lý èn lái sau Kh c ph c s c th ng u n chi u sáng t ng c m k thu t Các thành ph n v trí n Mô t v n hành m bi n ánh sáng t ng ph n ch nh cao th p èn tr c Các thành ph n v trí n c u ch p hành ch nh cao th p èn tr Công t c ch nh cao th p èn tr c th ng mã khóa ng c n Mô t v n hành Các b c s a ch a ph n u n mã hóa ng ten dây Kh c ph c s c th ng h tr xe u n H th ng h tr xe m bi n siêu âm th ng kh i ng ng c nút nh n Các thành ph n v trí n Mô t v n hành Nút kh i ng/t t máy Khe c m chìa Khóa tr lái n t ESCL m công t c ánh l a Các b c s a ch a th ng camera quan sát phía sau Các thành ph n v trí n Mô t v n hành c Repair procedures Anti-theft System Description and Operation Siren & ACU(Alarm Control Unit) Tilt Sensor UIP(Ultrasonic Instrusion Protection) Sensor Steering System General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Repair procedures Electric Power Steering Description and Operation Repair procedures Components and Components Location Steering Column and Shaft Steering Gear box Hydraulic Power Steering System Power Steering Gear Box Power Steering Hoses Power Steering Oil Pump Suspension System General Information Specifications Special Service Tools Troubleshooting Front Suspension System Components and Components Location Front Strut Assembly Front Lower Arm Front Stabilizer Bar Front Cross Member Rear Suspension System Components and Components Location Rear Shock Absorber Rear Upper Arm Rear Lower Arm Rear Stabilizer Bar Rear Assist Arm Trailing Arm Rear Cross Member Tires/Wheels Tire Wheel Alignment Tire Pressure Monitoring System Components and Components Location Description and Operation TPMS Sensor TPMS Receiver Automatic Transaxle System (Automatic Transaxle) General Information Specifications Special Service Tools Các b c s a ch a th ng ch ng tr m Mô t v n hành Còi b u n báo ng ACU C m bi n nghiêng m bi n UIP(B o v không nh n sóng siêu âm) th ng lái Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Kh c ph c s c Các b c s a ch a Tay lái tr l c n Mô t v n hành Các b c s a ch a Các thành ph n v trí Tr tr c lái p bánh r ng lái th ng lái tr l c d u p bánh r ng lái tr l c ng d u tay lái tr l c m d u tay lái tr l c th ng treo Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng Kh c ph c s c th ng treo tr c Các thành ph n v trí B ng nhún tr c Khung phía d i tr c Thanh n nh tr c ngang tr c th ng treo sau Các thành ph n v trí ng gi m ch n sau Khung phía sau Khung phía d i sau Thanh n nh sau Khung h tr sau Tay kéo xe ngang sau /bánh xe xe Bánh xe Góc t bánh xe th ng ki m tra áp su t l p Các thành ph n v trí Mô t v n hành m bi n TPMS nh n tín hi u TPMS th ng truy n ng t ng (H p s t Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng ng) Automatic Transaxle System Automatic Transaxle Hydraulic System Description and Operation Components and Components Location Oil Pump Description and Operation Components and Components Location Fluid Valve Body Clutch & Brake Description and Operation Components and Components Location Flow Diagram Automatic Transaxle Control System Description and Operation Repair procedures Schematic Diagrams Components and Components Location Transaxle Control Module (TCM) Description and Operation Schematic Diagrams Repair procedures Transaxle Oil Temperature Sensor Input Speed Sensor Output Speed Sensor Torque Converter Control Solenoid Valve (T/CON_VFS) 26 Brake Control Solenoid Valve(26/B_VFS) Line Pressure Control Solenoid Valve 35R Clutch Control Solenoid Valve(35R/C_VFS) Underdrive Brake Control Solenoid Valve(UD/B_VFS) Overdrive Clutch Control Solenoid Valve(OD/C_VFS) SS-A Solenoid Valve(ON/OFF) SS-B Solenoid Valve(ON/OFF) Inhibitor Switch Shift Lever Manual Transaxle System (M5GF1) General Information Specifications Special Service Tools (M5GF1) Manual Transaxle System Repair procedures (M5GF1) Manual Transaxle Components and Components Location (M5GF1) Repair procedures (M5GF1) Manual Transaxle Control System Back-up Lamp Switch Description and Operation Specifications Repair procedures th ng truy n ng t ng ps t ng th ng th y l c Mô t v n hành Các thành ph n v trí md u Mô t v n hành Các thành ph n v trí uh ps m thân van Ly h p th ng Mô t v n hành Các thành ph n v trí Dòng truy n công su t th ng u n h p s t ng Mô t v n hành Các b c s a ch a n Các thành ph n v trí Mô un u n ng (TCM) Mô t v n hành n Các b c s a ch a m bi n nhi t d uh ps m bi n t c u vào m bi n t c u Van solenoid u n bi n mô (T/CON_VFS) Van solenoid u n th ng (26/B_VFS) Van solenoid u n áp l c ng ng Van solenoid u n ly h p Valve(35R/C_VFS) Van solenoid u n th ng t c th p (UD/B_VFS) Van solenoid u n ly h p t c cao (OD/C_VFS) Van solenoid SS-A (ON/OFF) Van solenoid SS-B (ON/OFF) Công t c kh i ng trung gian n sang s th ng h p s c khí (M5GF1) Thông tin chung c m k thu t ng c chuyên dùng (M5GF1) th ng h p s c khí Các b c s a ch a (M5GF1) p s c khí Các thành ph n v trí (M5GF1) Các b c s a ch a (M5GF1) th ng u n h p s c khí Công t c èn báo de Mô t v n hành c m k thu t Các b c s a ch a Shift Lever n sang s
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh mục cẩm nang sửa chữa xe KIA, Danh mục cẩm nang sửa chữa xe KIA, Danh mục cẩm nang sửa chữa xe KIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay