Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn địa lý (mới nhất)

42 696 0
 • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 20:11

Pr oc es se d By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or C ng hành xã h c t i cà chua B t ng t – t nhi n – h gi ngàn k ngàn đ ng NGÀ 23 THÁNG 11, 2017 1|Page : căgiaămônăToánă2017: https://goo.gl/ugRPcH căgiaămônăV tălýă2017: https://goo.gl/nuhrQ4 căgiaămônăHóaă2017: https://goo.gl/Ske5VP căgiaămônăSinhă2017: https://goo.gl/WDUUcX căgiaămônăV nă2017: https://goo.gl/VbUcTg căgiaămônăAnhă2017: https://goo.gl/MkHW80 căgiaămônă aă2017: https://goo.gl/MXRmQU căgiaămônăS ă2017: https://goo.gl/wGmkzO căgiaămônăGDCDă2017: https://goo.gl/lOjzjJ or uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu uăônăthiăTHPTăQu By W e Ba tc h pă12ă- LT H: https://goo.gl/NTfnsk pă11: https://goo.gl/uy5zKJ pă10: https://goo.gl/bmIkcn pă : https://goo.gl/YPzAgn pă : https://goo.gl/3dP8Xo pă7: https://goo.gl/Yu6rGy pă : https://goo.gl/rNMVqE pă5: https://goo.gl/8ytG46 pă4: https://goo.gl/ipoFYL pă3: https://goo.gl/lmtM3y pă2: https://goo.gl/2oJtUV pă1: https://goo.gl/ZosvFJ d oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl oăl Pr oc es se -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh -ăKhoăsáchăthamăkh PD F -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli -ăKhoătàiăli th ot ec t nđ cx Pr M i 2|Page B GIÁO D C VÀ ( ÀO T O MINH H A thi có 05 trang) K THI TRUNG H C PH THỌNG QU C GIA N M 2017 Bài thi: Khoa h c xã h i; Môn: A LÍ Th i gian làm bài: 50 phút, không k th i gian phát đ Pr oc es se d By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or Câu N c Vi tăNamăn mă A.ăbánăđ oăTrungă n,ă uăv căc nănhi tăđ i B rìa phía đôngăbánăđ oă ôngăD ng,ăg nătrungătâmă ôngăNamăăÁ C.ăphíaăđôngăTháiăBìnhăD ng,ă că ăsôiăđ ngăc aăth ăgi i ăônăđ i D.ărìaăphíaăđôngăchâuăÁ,ă Câu Lưnhăth ăVi tăNamălàă h ngănh tăvàătoànăv n,ăbaoăg m A.ăvùngăđ t,ăvùngăbi n,ăvùngătr i B.ăvùngăđ t,ăvùng bi n,ăvùngănúi C.ăvùngăđ t,ăh iăđ o,ăth măl căđ a D.ăvùngăđ tăli n,ăh iăđ o,ăvùngătr i Câu căđi m nàoăsauăđâyăch ngăt ăVi tăNamălàăđ tăn cănhi uăđ iănúi? A.ăC uătrúcăđ aăhìnhă ăđaăd ng B.ă aăhìnhăđ iănúiăchi mă3/4ădi nătíchălưnhăth C.ă aăhìnhăth păd năt ătâyăb căxu ngăđôngănam D.ă aăhìnhănúiăcaoăchi mă1%ădi nătíchălưnhăth Câu 4.ă căđi măđôăth ăhoáă n cătaălà A.ătrìnhăđ ăđôăth ăhoáăth p B.ăt ăl ădânăthànhăth ăgi m C.ăphânăb ăđôăth ăđ uăgi aăcácăvùng D.ăquáătrìnhăđôăth ăhoáădi năraănhanh Câu Vùngăs năxu tăl ngăth căl nănh tăn cătaălà A ngăb ngăsôngăH ng.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă B.ăB căTrungăB C.ă ngăb ngăsôngăC uăLong D.ăDuyênăh iăNamăTrungăB Câu Vùngănàoăsauăđâyăcóăngh ănuôiăcáăn căng tăphátătri năm nhănh tă ăn căta? A.ă ôngăNamăB ăvàă ngăb ngăsôngăC uăLong B.ă ngăb ngăsôngăC uăLongăvàă ngăb ngăsôngăH ng C.ă ngăb ngăsôngăH ngăvàăB căTrungăB D.ăB căTrungăB ăvàă ôngăNamăB Câu Ngànhănàoăsauăđâyăkhông đ c xemălàăngànhăcôngănghi pătr ngăđi măc aăn cătaăhi nănay? A N ngăl ng B Ch ăbi năl ngăth c,ăth căph m C D tă- may D Luy nă Câu Câyăcôngănghi păquanătr ngăs ăm tăc aăTâyăNguyênălà A chè B.ăh ătiêu C cà phê D cao su Câu Lo iăđ tănàoăsauăđâyăchi mădi nătíchăl nănh tă ă ngăb ngăsôngăC uăLong? A.ă tăphùăsaăng t B.ă tăphèn C.ă tăm n D.ă tăxám Câu 10 i uă oăsauăđâyăc aăvùngăbi năn cătaăthu năl iăđ ăphátătri năgiaoăthôngăv năt iăbi n? A.ăN măg năcácătuy năhàngăh iăqu căt ătrênăBi nă ông B.ăCóănhi uăbưiăt măr ng,ăphongăc nhăđ p,ă uăt t C.ăCácăh ăsinhătháiăvùngăvenăbi năr tăđaăd ngăvàăgiàuăcó D.ăCóănhi uăsaă hoángăv iătr ăl ngăcôngănghi p Pr oc es se d By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or Câu 11 C năc ăvàoăAtlată aălíăVi tăNamătrangă4ă - 5,ăhưyăchoăbi tătrongăs ă7ăt nhăbiênăgi iătrênăđ tăli nă giáp v iăTrungăQu c,ăkhông có t nhănàoăsauăđây? A.ăL ngăS n.ăăăăăăăăăăăăă B Tuyên Quang C.ăCaoăB ng.ăăăăăăăăăăăăăă D Hà Giang Câu 12 C năc ăvàoăAtlată aălíăVi tăNamătrangă15,ăhưyăchoăbi tăcácăđôăth ănàoăsauăđâyălàăđôăth ăđ căbi tă ăn căta? A.ăHàăN i,ăTP.ăH ăChíăMinh B.ăHàăN i,ăC năTh C.ăTP.ăH ăChíăMinh,ăH iăPhòng.ăăăăăăăăăăăăă D.ăTP.ăH ăChíăMinh,ă àăN ng Câu 13 C nă c ă vàoă Atlată aă líă Vi tă Namă trangă 17,ă hưyă choă bi tă t ă venă bi n nàoă d iă đâyă không thu c B căTrungăB ? A V ngăÁng B.ăNghiăS n C Hòn La D Chu Lai Câu 14 C năc ăvàoăAtlată aălíăVi tăNamătrangă25,ăcácătrungătâmăduăl chăcóăýăngh aăvùngăc aăTrungăduă vàămi nănúiăB căB ălà A.ăH ăLong,ăTháiăNguyên.ăăăăăăăăăăăăăăăăă B.ăH ăLong,ă i năBiênăPh C.ăH ăLong,ăL ngăS n D.ăTháiăNguyên,ăVi tăTrì Câu 15 Do n cătaăn măhoànătoànătrongăvùngănhi tăđ iă ăn aăc uăB c,ănênă uăcóăb nămùaărõăr t A.ă B.ăcóăn nănhi tăđ ăcao C.ăch uă nhăh ngăsâuăs căc aăbi n D cóănhi uătàiănguyênăsinhăv tăquýăgiá Câu 16 Lưnhăh iălà A.ăvùngăbi năthu căch ăquy năqu căgiaătrênăbi n B.ăvùngăbi năr ngă200ăh iălí C.ăvùngăti păgiápăv iăvùngăbi năqu căt D.ăvùngăcóăđ ăsâuă ngă200m ăc aăn cătaăđangăcóăs ăchuy năd chătheoăh ng Câu 17 C ăc uălaoăđ ngătheo ngành A.ăgi măt ătr ngălaoăđ ngă ă ăcôngănghi pă- xâyăd ng ănôngă- lâm - ng ănghi p B.ăgi măt ătr ngălaoăđ ngă ă ăngoàiăNhàăn c C.ăt ng t ătr ng laoăđ ngă ă D.ăt ng t ătr ng laoăđ ngă ă ăcóăv năđ uăt ăn căngoài Câu 18.ăNhânăt ăcóătínhăch tăquy tăđ nhăđ năđ căđi mănhi tăđ iăc aăn nănôngănghi păn cătaălà A.ăđ aăhìnhăđaăd ng B.ăđ tăferalit C.ă nhi tăđ iă m D.ăngu năn căphongăphú Câu 19 N ngăsu tălúaăc ăn măc aăn cătaăt ngăm nh,ăch ăy uădoă A.ăm ăr ngădi nătíchăcanhătác B.ăápăd ngăr ngărưiăcácămôăhìnhăqu ngăcanh C.ăđ yăm nhăxenăcanh,ăt ngăv ăă D.ăđ yăm nhăthâmăcanh Câu 20 Trongăc ăc uăs năl ngăđi năc aăn cătaăhi nănay, t ătr ngăl nănh tăthu căv A.ănhi tăđi n,ăđi năgió B.ăthu ăđi n,ăđi n gió C.ănhi tăđi n,ăthu ăđi n D.ăthu ăđi n,ăđi nănguyênăt Câu 21 V năđ ăcóăýăngh a hàngăđ u vi căphátătri nănôngănghi pătheoăchi uăsâuă ă ôngăNamăB ălàă A.ălaoăđ ng B.ăthu ăl i C.ăgi ngăcâyătr ng D.ăb oăv ăr ng Câu 22 Vùngă ătr ngăđi măkhông ph i vùng A.ăbaoăg măph măviăc aănhi uăt nh,ăthànhăph B.ăh iăt ăđ yăđ ăcácăth ăm nh C.ăcóăt ătr ngăl nătrongăGDPăc ăn c D.ăc ăđ nhăv ăranhăgi iătheoăth iăgian Câu 23.ăChoăb ngăs ăli u: DÂN S VI T NAM QUA CÁC N M N m T ngăs Thành th Nông thôn ( n v : Nghìn ng 2000 2005 2009 2014 77 631 18 725 58 906 82 392 22 332 60 060 86 025 25 585 60 440 90 729 30 035 60 694 i) (Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2015, NXB Th ng kê, 2016) Pr oc es se d By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or Nh năxétănàoăsauăđâyăkhông v iăb ngăs ăli uătrên? A.ăDânăthànhăth ăt ngăít h nădânănôngăthôn B Dân thànhăth ăvàădânănôngăthônăđ uăt ng C.ăDânăthànhăth ăt ngănhanhăh nădânănôngăthôn D Dân thànhăth ăítăh nădânănôngăthôn Câu 24 C năc ăvàoăAtlată aălíăVi tăNamătrangă21,ăhưyăchoăbi tăcácătrungătâmăcôngănghi pănàoăsauăđâyă cóăquyămôăt ătrênă40ăđ nă120ănghìnăt ăđ ng? A.ăHàăN i,ăTP.ăH ăChíăMinh,ăBiênăHoà,ăC năTh ăăă B.ăHàăN i,ă àăN ng,ăTP.ăH ăChíăMinh,ăBiênăHoà C.ăH iăPhòng,ăBiênăHoà,ăTh ăD uăM t,ăV ngăTàu D.ăTP.ăH ăChíăMinh,ăBiênăHoà,ăTh ăD uăM t,ăC năTh Câu 25 Nguyênănhânăgâyăm aăl năchoăNamăB ăvàăTâyăNguyênăvàoăth iă đ uămùaăh ălàădoă nhăh ngă c aă A.ăc năchíătuy năbánăc uăB c B.ăB că nă ăD ng C.ăc năchíătuy năbánăc uăNam D.ăl nhăph ngăB c Câu 26 Nétăn iăb tăc aăđ aăhìnhăvùngănúiă ôngăB călà A.ăđ i núi th păchi măph năl nădi nătích.ăăăăăăăă B.ăcóăđ aăhìnhăcaoănh tăn căta C.ăcóă3ăm chănúiăl năh ngătâyăb că- đôngănam.ăăăăă D.ăg măcácădưyănúiăli nă ăv iăcácăcaoănguyên.ă Câu 27 Phátăbi uănàoăsauăđây không v iăđ căđi măc aălaoăđ ngăc a n căta? A Ngu nălaoăđ ngăd iădàoăvàăt ngănhanh B.ă iăng ăcôngănhână hu tălànhăngh ăcònăthi uănhi u C.ăCh tăl ngălaoăđ ngăngàyăcàngăđ cănângălên D.ăL căl ngălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcaoăđôngăđ o Câu 28 Khóă năl nănh tăđ iăv iăvi căphátătri năcâyăcôngănghi p lâuăn măhi nănayă ăn cătaălàă A côngănghi păch ăbi năch aăphátătri n B.ăgi ngăcâyătr ngăcònăh năch C.ăth ătr ngăcóănhi uăbi năđ ng.ă D thi uălaoăđ ngăcóă ănghi măs năxu t Câu 29 Ch nănuôiăgiaăc mă ăn cătaăt ngăm nh,ăch ăy uălà A.ăc ăs ăth că năđ căđ măb o tăđ iă măgióămùa B.ă C.ănhi uăgi ngăchoăn ngăsu tăcao D.ăngu nălaoăđ ngăd iădào By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or Câu 30 Ngànhăcôngănghi pătr ngăđi măc aăn cătaăkhông ph i ngành A.ăcóăth ăm nhălâuădài t ăcao.ăăăăăăă B.ăđemăl iăhi u qu ă C.ătácăđ ngăm nhăđ năvi căphátătri năcácăngànhă ác D.ăd aăhoànătoànăvàoăv năđ uăt ăn căngoài Câu 31 Dân c ăt pătrungăđôngăđúc ă ngăb ngăsôngăH ng không ph i A.ătr ngălúaăn căc nănhi uălaoăđ ng B.ăvùngăm iăđ că iăthácăg năđây C.ăcóănhi uătrungătâmăcôngănghi p D.ăcóăđi uă năthu năl iăchoăs năxu tăvàăc ătrú Câu 32 tă ăcácăđ ngăb ngăB căTrungăB ăthu năl iăchoăphátătri nă A.ăcâyălúaăn c B.ăcâyăcôngănghi pălâuăn m C.ăcâyăcôngănghi păhàngăn m D lo iăcâyărauăđ u Câu 33 Ho tăđ ngă aiăthácăth yăs nă ăDuyênăh iăNamăTrungăB ăcóăđi uă i năphátătri năm nhălàădo A.ăbi năcóănhi uăbưiătôm,ăbưiăcá B.ăh ăth ngăsôngăngòiădàyăđ c C ítăthiênătaiăx yăra D.ălaoăđ ngăcóătrìnhăđ ăcao Câu 34 Choăbi uăđ : Pr oc es se d Bi uăđ ătrênăth ăhi n n iădungănàoăsauăđây? A C ăc uădi nătíchăgieoătr ngăm tăs ăcâyăcôngănghi pălâuăn măc aăn căta B S ăchuy năd chăc ăc uădi nătíchăgieoătr ngăm tăs ăcâyăcôngănghi pălâuăn măc aăn căta C T căđ ăt ngătr ngădi nătíchăgieoătr ngăm tăs ăcâyăcôngănghi pălâuăn măc aăn căta D Quyămôădi nătíchăgieoătr ngăm tăs ăcâyăcôngănghi pălâuăn măc aăn căta Câu 35 Choăbi uăđ : C năc ăvàoăbi uăđ ,ăhưyăchoăbi tănh năxétănàoăsauăđâyăđúng v ăs ăthayăđ iăc ăc uăgiáătr ăxu tă hàng hóaăphânătheoănhómăhàngăc aăn cătaăn mă2010ăvà n mă2014? ngăs năgi m A T ătr ngăhàngăcôngănghi păn ngăvàă B T ătr ngăhàngănông,ălâmăthu ăs năvàăhàngă căluônănh nh t C T ătr ngăhàngăcôngănghi pănh ăvàăti uăth ăcôngănghi păt ng ngăs năluônăl nănh t D T ătr ngăhàng côngănghi păn ngăvàă Câu 36 Choăb ngăs ăli u: uă DI NăTệCH GIEOăTR NG VÀăS NăL NGăLÚAăC ăN Mă ă NGăB NGăSÔNGăH NG VÀă NGăB NGăSÔNGăC UăLONGăQUAăCÁCăN M Di n tích (nghìn ha) 2005 2014 Vùng ngăb ngăsôngăH ng ngăb ngăsôngăC uăLong 186,1 826,3 S nl 2005 122,7 249,5 ng lúa (nghìn t n) 2014 398,4 19 298,5 175,2 25 475,0 (Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2015, Nhà xu t b n Th ng kê, 2016) Pr oc es se d By W e Ba tc h PD F Pr ot ec t or Theo b ngătrên,ăhưyăchoăbi tănh năxétănàoăsauăđây không v ădi nătích vàăs năl ngălúaăc ă n măc aă ngăb ngăsôngăH ngăvàă ngăb ngăsôngăC uăLongăn mă2005ăvàăn mă2014? A.ăDi nătíchăgi m,ăs năl ngăt ngă ă ngăb ngăsôngăH ng B Di nătíchăt ng,ăs năl ngăt ngă ă ngăb ngăsôngăC uăLong C S năl ngă ă ngăb ngăsôngăC uăLongăluônăl năh nă ngăb ngăsôngăH ng D Di nătíchă ă ngăb ngăsôngăC uăLongăt ngănhanhăh năs năl ng Câu 37 Ngànhăcôngănghi păch ăbi năl ngăth c,ăth căph măc aăn cătaăphátătri năch ăy uăd aăvào A.ăv ătríăn măg năcácătrungătâmăcôngănghi p B.ăngu nănguyênăli uăt iăch ăphongăphú C.ăm ngăl iăgiao thôngăthu năl i D.ăc ăs ăv tăch tăhu tăđ cănângăc p Câu 38 Th ăm nhăđ că bi tătrongăvi că phátă tri n câyă côngănghi pă cóăngu nă g căc nănhi tăvàăônăđ iă ă Trungăduăvàămi nănúiăB căB ălàădo A.ăđ tăferalitătrênăđáăphi n,ăđáăvôi chi mădi nătíchăl n B.ăngu năn căt iăđ măb oăquanhăn m C.ăcóănhi uăgi ngăcâyătr ngăc nănhi tăvàăônăđ i uănhi tăđ iă măgióămùa,ăcóămùaăđôngăl nh D.ă Câu 39 Nguyên nhân ch ăy uănàoăsauăđâyăd năđ nătrìnhăđ ăthâmăcanhăcaoă ă ngăb ngăsôngăH ng? A tăch tăng iăđông,ănhuăc uăl ngăth căl n B.ă ăgi iăquy tătìnhătr ngăth tănghi p,ăthi uăvi călàm C Doănhuăc uăc aăcôngănghi păch ăbi năl ngăth c D.ă ăcóăđ ăth că năchoăch nănuôiăl năvàăgia c m Câu 40 Choăb ngăs ăli u: DI NăTệCHăCÁCăLO IăCÂYăTR NGăPHÂNăTHEOăNHÓMăCÂYă ( N m 2005 T ngăs ă n v : nghìn ha) 2014 13 287,0 14 809,4 383,4 996,2 Câyăcôngănghi p 495,1 843,5 Cây khác 408,5 969,7 Câyăl ngăth c (Ngu n: Niên giám th ng kê Vi t Nam 2015, Nhà xu t b n Th ng kê, 2016) ăth ăhi năquyămôădi nătíchăcácălo iăcâyătr ng vàăc ăc uăc aănóăquaăhaiăn mă2005 2014,ăbi uăđ ă nàoăsauăđâyăthíchăh pănh t? A Bi uăđ ămi n.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă B Bi uăđ tròn C Bi uăđ c t.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă D Bi uăđ đ ng H T Thí sinh đ c s d ng Atlat a lí Vi t Nam Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam phát hành t n m 2009 đ n n m 2016 d es se oc Pr By e W h tc Ba F PD or ot ec t Pr d es se oc Pr By e W h tc Ba F PD or ot ec t Pr d es se oc Pr By e W h tc Ba F PD or ot ec t Pr  7 ∴=> ≅γ χ ΝΦ4 2Ν]> ≅φ 2Ν 0 5>ι/ Γ>1 ≅;4 >ι/ ! ς 0 ΘΜ 0 Μ≅ : Κ β> υ >ι/ ϑ‡>χ Τ2 2Ν]> ∴/τ 0 or !Τ ϑ] 0 ≅>ι 2Ν/ 0 0Β .ƒκ Ι Νν2 0.ϖ κ.η ϑ4 ot ec t  Α 54 µφ 0 ι ΘΨ ϑΒ µΚ 26 µ ;< 24 8Ι [>) ∆ ; Ε1 χ ∀∋5 2δ =∋ ∀ 40 20∋ 2δ =∋ ∀ Φ ? PD h >4 2>ϕκ Ζ4 .4> Ι 54> ϑ> Γ Τ 0 8< tc >?≅ Γ.Τ 4/ Ζ Λϕ/ Ζ4 574 .π η 0 β> ] 0 Β Ι ΚΛ Β 8Ι By ,/0 + ε∃ ∋ W ;< 0 0.>Ο 0 Ζ4 574 .π e ∀ ς> β> 2.νκ >ϕ≅ ;/ 2.ϕ Ba  F ! >4 4/ Ζ4 Τ 8/ς 0 ϑ> υ2 Β χ 4≅ Pr 4 0 µ>… Ν4 Υ 0 φ2 56 0 Γ> 2ϕ ϑ]> 56 es se d != >ι/ Γ.τ> β> 5ς ϑ6 )Ρι ≅η4 8α ;< 0υκ 2ΝΟ µ>1 Ν6 0χ ι ≅η4 φ ;< 2Ν>ι/ 8ν ≅φ 8Ι :) oc ∀ ς 0 ΘΜ 0 ] 0 ς 0 Pr ϑα Φ_ ;Κ φ  ! ς 0 ΘΜ 0 ξ Θ>? ≅>ι 2Ν/ 0 ς 0 ΘΜ 0 ] 0 4≅ 6 ) − Τ 0 ϑΨ = 0/ς 0τ 6> ϑ> 2υκ 2Ν/ 0 :) ∗∀ 2 α∋ ∋ −./ Α 5ς 0 ΘΜ 0 ! ς 0 ΘΜ 0 ] 0 ς ς 0 ΘΜ 0 ξ Θ>? ≅>ι 2Ν/ 0 ) 74 .π ΘΤ Θπ 0/ΛΟ Ι 5ς> 2Ν/ 0 µ/ 2.? .>1 ͈ ν2 :) ∀ ΚΛ Β ] 0 Β Β Ν/ 0 6 ϑΚ &= ∴  .ξ >ι/ ] 0ωΚΛχ κ.Ξ 5ν2 8>ι ;< 24 Μ≅ 2Ν 0 Γ Ψ 0 Γ> 2/Λϕ ) ΧΥϑ Ζ ΧΥϑ ∆%Ε € Σ Ε% Ε€ ! &%&%%%€ Σ &&∋% %€ &% % € Σ &%ζ%%ζ€ or < 5ς 0 ΘΜ 0 ϑ] 0 ς 0 η 0 5ν2 Ι> 5Ο 8Ι [>) ot ec t ∀ −.] 0 5;λ Θς> κ.η ϑ4 .Ι 0 Ω≅ != >ι/ ] 2Να 0 0υκ ;< Pr ∀/9 γ ∃Ο /⊥ Φα∋ Ξ1 1∀Ι ; PD F != Θυ Ν/6 0 Θφ ≅Ι/ h  ≅ Σ Ba tc ≅) .Τ2 2Ν>? µ/ 87 Ι 0>4 2.] 0 υ 2Ψ> Θ>? 8Ι µ ) ϑ? ∀] ∀ 2Ψ Φ∋Ν W e − Τ 0 ϑΨ Θ>? d es se 1 ϑ> 2.Τ> ξ Θ>? By ! .>Ο >Ο ξ Θ>? Β 74 .π : Νπ4 κ.94 2ΚΛ Ι 2ΚΛ ΘΒ χ 2.νκ µΞ Ν4 Θ>? Ι Θ7 >4 Β2 2.Ι >ι/ oc ] 8Ι 5θ 5>?≅ 574 .π Ζ4) Pr ∀ ς 0 ΘΜ 0 ] 0 !Φ/ + 0 ϑα Φ_ ;Κ ,α ! ς 0 ΘΜ 0 ξ Θ>? ≅>ι 2Ν/ 0 !Κ/ ‰ ! 5β 0 Χ ν2 54> : ξ Θ>? ≅>ι 2Ν/ 0 = 5θ 29 0.ϖ χ >ι/ Τ2 92 κ.η ϑ4χ µ ) 8 ; ∀] ∀ (∀Μ ∀ α Φ_ # Φ∋Ν ∆ 2∋ (8− ∀β ∃  7 ∴=> ≅γ χ ΝΦ4 2Ν]> ≅φ 2Ν 0 5>ι/ Γ>1 ≅;4 >ι/ ! ς 0 ΘΜ 0 Μ≅ : Κ β> υ >ι/ ϑ‡>χ Τ2 2Ν]> ∴/τ !Τ ϑ] 0 ≅>ι 2Ν/ 0 0Β .ƒκ Ι Νν2 0.ϖ κ.η ϑ4  ! ΘΨ 0 ϑτ 8>1/ ϑ4/ 5ΚΛ) Ψ κ.Η≅ &ζζσ !∀#  ∃ % &∋ ( % ) %%% %%{ %&% .4 Š2Ν>1/ 2ν ‹ ∆χ &&χ{ Ε∆χζ χ∆ Ξ/ 2.] Š2Ν>1/ 2ν ‹ ∋χ{ &{χΕ &∋χ &σχ% ь Θ>?/ 5ς 2.9 .λκ ν2 2.? .>1 2τ 56 2Ω 0 2Ν;: 0 ϑΨ 8;λ 0 2.4 χ µΞ/ 2.]χ 5>1 Ζ4 ;< 24 2Ν 0 0>4> 5 φ &ζζσ Σ %&% 8Ι  ∀ >?/ 5ς Νγ >?/ 5ς !62 or ∋Ν α ϑ/9 ot ec t >?/ 5ς ∃>ι ( % ) ) 5#6 2 !0& ( % ) 2 8 9 :; + PD tc Ba e W By d es se oc Pr F 1 2 3 h − & / !0 Pr ∗+, 9 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn địa lý (mới nhất), Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn địa lý (mới nhất), Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn địa lý (mới nhất)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay