bài tập cá nhân hình sự 1

7 145 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:55

ĐỀ BÀI SỐ X P rủ săn thú rừng, X P người mang theo súng săn tự chế Hai người thoả thuận người phát có thú dữ, trước bắn huýt sáo lần, không thấy phản ứng bắn Sau họ chia tay người ngả Khi X khoảng 200 mét, X nghe có tiếng động, cách X khoảng 25 mét X huýt lần không nghe phản ứng P X bật đèn soi phía có tiếng động thấy có ánh mắt thú phản lại nên nhằm bắn phía thú Sau đó, X chạy đến phát P bị trúng đạn chưa chết hẳn X vội đưa P đến trạm xá địa phương để cấp cứu, P chết đường Hỏi: Xác định tội danh X? (5 điểm) Giả sử P không chết bị thương, tỷ lệ thương tật 29%, X có phải chịu trách nhiệm hình không? Tại sao? (2 điểm) 1 Xác định tội danh X Đ ịnh tội danh hoạt động áp dụng pháp luật hình thực tiễn để giải vụ pháp lý Trên sở quy định Bộ luật Hình (BLHS), quan có thẩm quyền định tội danh xem xét đánh giá hành vi thực tế có thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không; có, hành vi khách quan quy định Điều BLHS để từ xác định trách nhiệm hình tội phạm Trong tình nêu trên, tội danh mà X thực Tội vô ý làm chết người (Điều 98, BLHS năm 1999, SĐBS năm 2009) Việc khẳng định dựa vào hành vi phạm tội mà X thực thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định Tội vô ý làm chết người Điều 98 BLHS năm 1999, SĐBS năm 2009 quy định: “1 Người vô ý làm chết người bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm Phạm tội làm chết nhiều người bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.”; Các yếu tố cấu thành tội phạm X: Thứ nhất, khách thể tội phạm - Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật Hình bảo vệ bị tội phạm xâm hại Trong trường hợp nêu trên, khách thể tội phạm mà X xâm hại Quyền bất khả xâm phạm tính mạng; - Đối tượng tác động tội phạm phận khách thể tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động đến để gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội luật Hình bảo vệ Trong trường hợp này, đối tượng tác động tội phạm người sống, tức P Thứ hai, mặt khách quan tội phạm Mặt khách quan tội phạm mặt bên tội phạm, bao gồm biểu tội phạm diễn tồn bên yếu tố khách quan Mặt khách quan Cơ sở lý luận Hành vi trái pháp Hành vi hành động Nhận định tình X thực hành vi dùng luật súng bắn Hậu Hành vi không hành động nguy - Thiệt hại người hiểm cho xã hội X gây thiệt hại - Thiệt hại vật chất người, cụ thể X làm P - Thiệt hại tinh thần chết - Các biến đổi khác Mối quan hệ nhân Hành vi trái pháp luật xảy trước Hành vi bắn súng X xảy hành vi hậu nguy hiểm mặt thời gian Hành vi trái pháp luật phải chứa trái pháp luật đựng khả làm phát sinh hậu hậu nguy nguy hiểm hiểm cho xã hội trước hậu P chết Hành vi bắn súng X chứa đựng khả sát thương cao gây chết người Hậu nguy hiểm xảy phải Cái chết P X bắn thực hóa khả súng hành vi trái pháp luật gây Công cụ phạm tội Dạng cụ thể phương tiện phạm Súng săn tự chế tội mà tội phạm sử dụng Địa điểm phạm Nơi diễn hành vi phạm tội Trong khu rừng tội Thứ ba, chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm trường hợp X X có đầy đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi theo quy định pháp luật hình Thứ tư, mặt chủ quan tội phạm Lỗi thái độ tâm lý người hành vi nguy hiểm cho xã hội hậu hành vi gây biểu hình thức cố ý vô ý Theo đó, X có lỗi vô ý X không thấy trước hậu P chết mà hành vi bắn súng gây Bở lẽ trước săn, X P thoả thuận người phát có thú dữ, trước bắn huýt sáo lần, không thấy phản ứng bắn X phát thú huýt sáo lần không nghe phản ứng P nên nhằm bắn phía thú Hậu P trúng đạn chết X nhận thức mặt thực tế hành vi bắn súng lại hoàn toàn không nhận thức khả làm P chết Lỗi X vô ý cẩu thả, hành vi bắn súng X động phạm tội X hoàn toàn không mong muốn thực tội phạm X hành vi hành vi phạm tội Kết luận: Từ việc phân tích yếu tố cấu thành tội phạm trên, khẳng định X phạm Tội vô ý làm chết người theo Điều 98 BLHS năm 1999, SĐBS năm 2009 Giả sử P không chết bị thương, tỷ lệ thương tật 29%, X có phải chịu trách nhiệm hình không? Tại sao? Thứ nhất, lỗi X trường hợp lỗi vô ý (như phân tích phần 1.); Thứ hai, theo tình giả định phần 2., hậu việc X bắn súng P bị thương với tỷ lệ thương tật 29% Tức khách thể trường hợp Quyền bất khả xâm phạm sức khỏe Trong BLHS năm 1999, SĐBS năm 2009 có hai tội danh mà chủ thể thực tội phạm vô ý xâm hại đến sức khỏe người khác, Điều 108 quy định Tội vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Điều 109 quy định Tội vô ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khoẻ người khác vi phạm quy tắc nghề nghiệp quy tắc hành Ở hai tội danh đòi hỏi hành vi chủ thể phải gây hậu định, tỷ lệ thương tật phải từ 31% Tuy nhiên, tình giả định X gây thương tích cho P với tỷ lệ 29% Hơn nữa, theo nguyên tắc chịu trách nhiệm hình mà Điều BLHS năm 1999, SĐBS năm 2009 quy định: “Chỉ người phạm tội Bộ luật hình quy định phải chịu trách nhiệm hình sự”; Do đó, theo tinh thần điều luật X chịu trách nhiệm hình (Lưu ý: Tuy X chịu trách nhiệm hình sự, chịu trách nhiệm pháp lý khác, chẳng hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng theo pháp luật Dân hành) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật hình Việt Nam, phần tội phạm; Chủ biên: Cao Thị Oanh; NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010; Bộ luật Hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; Xung đột quan điểm việc xác định tội danh; Th.S Phạm Văn Beo; Website: ctu.edu.vn; Phân biệt tội giết người với số tội phạm khác xâm phạm tính mạng người; Tạp chí tòa án nhân dân, số 2/2003; Trang 13 – 15; Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi; Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2002; Th.s Lô Văn Lý P rủ săn thú rừng, X P người mang theo súng săn tự chế Hai người thoả thuận người phát có thú dữ, trước bắn huýt sáo lần, không thấy phản ứng bắn Sau họ chia tay người ngả Khi X khoảng 200 mét, X nghe có tiếng động, cách X khoảng 25 mét X huýt lần không nghe phản ứng P X bật đèn soi phía có tiếng động thấy có ánh mắt thú phản lại nên nhằm bắn phía thú Sau đó, X chạy đến phát P bị trúng đạn chưa chết hẳn X vội đưa P đến trạm xá địa phương để cấp cứu, P chết đường Hỏi: Xác định tội danh X? (5 điểm) Giả sử P không chết bị thương, tỷ lệ thương tật 29%, X có phải chịu trách nhiệm hình không? Tại sao? (2 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập cá nhân hình sự 1, bài tập cá nhân hình sự 1, bài tập cá nhân hình sự 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay