tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hoá

13 123 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:55

MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………….2 NỘI DUNG……………………………………………….2 1.văn hóa giáo dục………………………………………………… 2 văn hóa văn nghệ………………………………………………… … văn hóa đời sống…………………………………………………10 KẾT LUẬN……………………………………………….11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………… 12 MỞ ĐẦU Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hoá có vị trí quan trọng Những quan điểm Người văn hoá kim nam để Đảng ta hoạch định sách, sách lược phát triển văn hoá qua giai đoạn xây dựng đất nước Những quan điểm hoạt động văn hoá Người góp phần vào tiến phát triển văn minh nhân loại Công lao to lớn đánh giá Nghị UNESCO kỷ niệm 100 năm ngày sinh Người: “Sự đóng góp Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật kết tinh truyền thống hàng ngàn năm nhân dân Việt Nam, tư tưởng Người thân dân tộc, tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn Người vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất” NỘI DUNG 1.văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh phê phán giáo dục phong kiến kinh viện xa thực tế coi trọng mẫu người theo quan niệm nho giáo: “tam cương ngũ thường”, coi thường kẻ tiểu nhân coi trọng kẻ đại nhân, phụ nữ bị tước quyền học vấn sống khuôn phép “tam tòng tứ đức”…Người tố cáo giáo dục thực dân giáo dục ngu dân, đồi bại, xảo trá, nguy hiểm dốt nát Sau cách mạng Tháng Tám thành công văn hóa giáo dục trở thành mặt trận quan trọng công xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh thống nước nhà Những quan điểm Hồ Chí Minh văn hóa giáo dục: - Mục tiêu văn hóa giáo dục để thực ba chức văn hóa giáo dục Giáo dục để mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp, phẩm chất sáng phong cách lành mạnh cho nhân dân Giáo dục để đào tạo người có ích cho xã hội Học để làm việc, làm người, làm cán Giáo dục để đào tạo người vừa có đức vừa có tài, công dân biết làm chủ để đóng góp tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Giáo dục để “cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức mới”, thực “công nông tri thức hóa”, xây dựng đổi ngũ tri thức ngày đông đảo có trình độ ngày cao Nền văn hóa giáo dục phải đào tạo lớp người kế tục nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai cường quốc năm châu -Phải tiến hành cải cách giáo dục gồm xây dựng hệ thống trường lớp với trương trình nội dung dạy học thật khoa học, thật hợp lý, phù hợp với bước phát triển ta Giáo dục phải đảm bảo kiến thức toàn diện Nội dung giáo dục phải bao gồm văn hóa, trính trị, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động Các nội dung có mối quan hệ mật thiết với Cần phải học tập khoa học, kỹ thuật sống thời đại mà cách mạng khoa học công nghệ tiến vũ báo, loài người vận dụng thành tựu kỳ diệu khoa học, kỹ thuật, công nghệ để đẩy mạnh sản xuất cải tạo nhanh chóng mặt giới Phải ý học trị, học văn hóa, kỹ thuật mà trị người nhắm mắt mà Học trị học chủ nghĩa Mắc –Lê Nin hiểu rõ nhiệm vụ cách mạng, đường lối sách Đảng Nhà nước Để từ vững tin vào lý tưởng cách mạng, tránh sai lầm vấp ngã -Phương châm, phương pháp giáo dục Phương châm phải gắn nội dung giáo dục với thực tiễn Việt Nam, học đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế; học tập phải kết hợp với lao động Muốn đẩy mạnh nghiệp giáo dục phải phối hợp ba khâu; gia đình, nhà trường, xã hội Trong quan hệ thầy trò, cần phát huy truyền thống giáo dục tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” Học nơi, lúc, học người, học suốt đời, coi trọng việc tự học, tự đào tạo đào tạo lại Thực dân chủ bình đẳng giáo dục Học tập trình lao động gian khổ, phải rèn luyện đức tính, tập quán tốt đẹp học tập, phải có tinh thần say học tập, có tâm, có nghị lực để học tập không ngừng Học lớp phần, phần chủ yếu phải học lao động, công tác hoạt động thực tiễn Học người thầy trường lớp, học người xung quanh – bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân Tóm lại, học lúc, nơi, học người Phương pháp giáo dục phải xuất phát bám vào mục tiêu giáo dục Giáo dục khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi; dạy từ dễ đến khó; kết hợp học tập với vui chơi có ích, lành mạnh; giáo dục phải dung phương pháp nêu gương; giáo dục phải gắn liền với thi đua-Phải không ngừng nâng cao đảng trí - Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên giáo viên giáo dục Phải xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất yêu nghề; phải có đạo đức có đạo đức cách mạng; phải yên tâm công tác, đoàn kết; phải giỏi chuyên môn, thục phương pháp Người giáo dục phải giáo dục, phải học thêm mãi, học không đủ, sống phải học Ngoài việc giáo dục cán bộ, đảng viên vấn đề Hồ Chí minh đặc biệt quan tâm suốt đời hoạt động cách mạng người Nếu nâng cao dân trí mục tiêu giáo dục với tầng lớp nhân dân nâng cao đảng trí phải mục tiêu giáo dục cán đảng viên Người đỏi hỏi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tu dưỡng chủ nghĩa Mác –Lê Nin để giữ vững lập trường, quan niệm, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lê Nin tổng hợp kinh nghiệm Đảng ta, phân tích cách đắn đặc điểm nước ta Có thể nói rằng, quan niệm Hồ Chí Minh vê văn hóa giáo dục phong phú hoàn chỉnh Quan điểm thực đem lại thành tựu niềm tự hào to lớn cho giáo dục Việt nam suốt thập kỷ qua Hiện cần phải nghiên cứu quán triệt quan điểm văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh, nhằm đưa nghiệp giáo dục nước ta tiếp tục tiến lên Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh , tư tưởng giáo dục có ý nghĩa lí luận thực tiễn sâu sắc nghiệp giáo dục nước nhà Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không bó hẹp việc giáo dục tri thức, học vấn cho người, mà có tính bao quát, sâu xa, lại vô sinh động thiết thực, nhằm tạo người toàn diện, có tri thức, lý tưởng, đạo đức, sức khoẻ, thẩm mĩ… Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục vừa thành qủa chắt lọc tinh tế tinh hoa văn hoá dân tộc nhân loại, vừa mang đậm thở sống Do vậy, Hồ Chí Minh, lý luận giáo dục thực tiễn giáo dục có thống hữu cơ, không tách rời Đúng Nghị UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng nhiều mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hoá, giáo dục nghệ thuật kết tinh truyền thống hàng ngàn năm nhân dân Việt Nam tư tưởng Người thân khát vọng dân tộc việc khẳng định sắc dân tộc tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau” Hồ Chí Minh đưa quan điểm sâu sắc mẻ vai trò, mục đích, nội dung phương pháp giáo dục phía trước văn hóa văn nghệ Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá nghệ thuật di sản quí báu dân tộc Việt Nam Tư tưởng thể không nói, viết Người mà thể đời hoạt động cách mạng Người Là nhà cách mạng hành động, thông qua người thực, việc thực mà Người đặt vấn đề giải vấn đề hiệu Thế giới suy tôn Hồ Chí Minh Danh nhân văn hoá không đơn vào nói hay viết Người, mà tất cả, Người nhà văn hóa mang văn hoá để phục vụ cho dân tộc theo tinh thần: …Nếu văn hoá nhu cầu sinh tồn loài người văn hoá phải phục vụ cho người Trong tư tưởng Bác, nội hàm khái niệm văn hoá đề cập đến bình dị mà sâu sắc, văn hóa bao hàm văn hoá vật chất văn hoá tinh thần: “ Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hoá Văn hoá tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà loài người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Văn hoá, cách Bác đặt vấn đề, bao gồm lĩnh vực đời sống vật chất tinh thần, tồn tại, phát triển sinh tồn người, vậy, có lúc Người đề cập tới văn hoá cách thống khái niệm khoa học, khác, văn hóa lại đề cập văn học nghệ thuật, hình thức thể Và trình tìm đường cứu nước, cứu dân tộc thứ văn hóa sử dụng phương tiện hiệu hay vũ khí sắc bén Năm 1927, Người viết Đường Cách mệnh Đây coi tác phẩm mang phong thái văn hóa thực Thông qua tác phẩm, Bác muốn thay đổi quan niệm phong kiến trước cách tạo giới quan cho hệ niên yêu nước Đó giới quan thực người chiến sĩ cách mạng có tư cách, dũng khí, có phẩm chất đạo đức cần thiết với mình, với người với công việc, có tinh thần quốc tế sáng Bác viết tác phẩm với mục đích vừa giản dị vừa thiết thực: Sách ước ao đồng bào xem nghĩ lại, nghĩ tỉnh dậy, tỉnh đứng lên đoàn kết với mà làm cách mệnh -Văn nghệ mặt trận, văn nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sác bén đấu tranh cách mạng, xây dựng xã hội mới, người Văn nghệ mặt trận hiểu phận cách mạng, văn nghệ cách mạng “Mặt trận” thể hịên tính chất cam go, liệt Cho nên tác phẩm văn nghệ ngòi bút văn nghệ sĩ phải vũ khí sác bén, “phò trừ tà”, vạch trần, tố cáo tội ác, âm mưu lực lượng thù địch đầu độc văn hóa; chiêu “công lý”, “dân chủ”…Đồng thời văn nghệ có vai trò thức tỉnh, định hướng, cổ vũ tinh thần đấu tranh, tổ chức lực lượng, động viên dân chúng phấn khởi, tin tưởng thực tháng lợi chủ trương, đường lối, sách đảng nhà nước Có quyền, tính chất mặt trận văn nghệ không giảm, mà lại tăng lên, nặng nề Bởi vì, xây dựng văn nghệ cách mạng nhiệm vụ chủ yếu, lâu dài Văn nghệ vừa tiếp tục tham gia kháng chiến, đấu tranh thống nước nhà, vừa xây dựng xã hội mới, người Văn nghệ góp phần định hướng tư tưởng đắn theo quan điểm Đảng, bóc trần thói hư tật xấu tham ô, nhũng lạm, lãng phí, quan liêu… Là lực cản đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Mặt trận người làm công tác văn nghệ lãnh đạo Đảng thực nhiệm vụ “xây” “chống”, góp phần to lớn đưa cách mạng đến thắng lợi Quan điểm Hồ Chí Minh coi văn nghệ mặt trận quan điểm độc đáo, đòi hỏi chiến sĩ chiến đấu mặt trận vừa bền bỉ, kiên cường, dũng cảm, vừa phải biết sử dụng vũ khí cách sắc bén có hiểu quả; phải có lập trường tư tưởng vững vàng…Hơn mặt trận văn nghệ lại phải có tài sáng tạo yêu cầu văn nghệ đặt Vì vậy, việc nâng cao trình độ trị, văn hóa, nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết sống người, Hồ Chí Minh thường dặn văn nghệ phải bồi dưỡng phẩm chất tài – điều kiện cần thiết cho sáng tạo văn nghệ Văn nghệ chiến si cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đắn, đặt lợi ích nhiệm vụ phụng nhân dân tổ quốc lên hết họ phải nâng cao trình độ trị, văn hóa, nghiệp vụ, đặc biệt phải có phảm chất lĩnh, tài để sáng tạo sản phẩm tinh thần phục vụ sống, phục vụ nhân dân ngày tốt Hồ Chí Minh lãnh tụ tối cao Đảng dân tộc mà luôn chiến sĩ tiên phong mặt trận văn hóa văn nghệ Người dùng văn nghệ vũ khí sắc bén để vạch trần tố cáo tội ác kẻ thù, đả kich thói hư tật xấu; đồng thời thức tỉnh cổ vũ tinh thần đấu tranh nhân dân bị áp bứcVăn nghệ phải gắn liền với thực tiễn với đời sống nhân d -Phải gắn liền với thực tiễn đời sống nhân dân Thực tiễn đời sống nhân dân ta lao động, sản xuất , chiến đấu , sinh hoạt xây dựng sống Văn nghệ vừa phải phản ánh thực tiễn ấy, vừa phải hướng cho nhân dân thúc đẩy phát triển thực tiễn theo quy luật đẹp Chỉ có thực tiễn đời sống nhân dân đem lại nguồn sinh khí vô tận cho văn nghệ Thực tiễn cung cấp chất liệu không vơi cạn cho văn nghệ Tuy nhiên, chất liệu sống tự nhiên đến với văn nghệ sĩ, muốn nắm nó, văn nghệ sĩ phải liên hệ sâu vào đời sống nhân dân, để hiểu thấu, tâm tư tình cảm nguyện vọng họ Quần chúng người làm lịch sử, sáng tạo cải vật chất tinh thần Họ người đánh giá tác phẩm văn nghệ trung thực, khách quan, xác Nhân dân người hưởng thụ giá trị tinh thần Do đó, yêu cầu quan trọng bậc chiến sĩ văn nghệ phải thực hòa với quần chúng không quên có nhân dân nuôi dưỡng nguồn cho sáng tác cho nhà văn; nhà văn quên điều nhân dân quên -Phải có tác phẩm văn nghệ xứng đáng với dân tộc với thời đại Tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại phải tác phẩm vừa hay vừa chân thật nghiệp cách mạng nhân dân Đồng thời tác phẩm phải phục vụ quần chúng đông đảo nhân dân, quần chúng yêu thích, đem lại chuyển biến thích cực tư tưởng, tình cảm tâm hồn người Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn nghệ phục vụ quần chúng hạ thấp văn nghệ, cung cấp cho họ ăn tinh thần chế biến vội vàng, mà phải tác phẩm có tính nghệ thuật cao Tính nghệ thuật cao trước hết phải tác phẩm hay, diễn đạt vừa đủ điều đáng nói,trình bày cho người hiểu được.Ngoài phụ thuộc vào nội dung tác phẩm phải chân thực phong phú, hình thức phải sáng vui tươi, tạo nên hấp dẫn bổ ích dân chúng Văn nghệ hư cấu phải thực, xuất phát từ thực để trở lại phục vụ thực, nâng thực lên cao Phản ánh chân thực dừng lại chỗ phản ánh có đời sống nhân dân, mà phải hướng nhân dân loại bỏ giả, sai, không đúng, dở, xấu để vươn tới lí tưởng văn hóa đời sống Việc xây dựng đời sống Hồ Chí Minh nêu từ sớm giành quyền,rồi nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ cho nghiệp kháng chiến kiến quốc Văn hóa đời sống thực chất đời sống với ba nội dung: đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới, đạo đức đóng vai trò chủ yếu Bởi có dựa đạo đức xây dựng lối sống mới, nếp sống mới, đạo đức lại thể hiên lối sống nếp sống - Đạo đức mới: thực hành đời sống trước hết thực đạo đức cách mạng Theo Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, đặt lợi ích Đảng, nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân mình; hết lòng phục vụ nhân dân, không sợ khó, không sợ khổ, gương mẫu việc -Lối sống mới: lối sống có lý tưởng, có đạo đức, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại tạo nên lối sống văn minh, tiên tiến Hoạt động người gồm: ăn, mặc, ở, lại, làm viêc Tính văn hóa biết cách ăn, cách mặc, cách ở…con người văn hóa lối sống phải có phong cách sống khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, quý thời gian, lòng ham muốn vật chất, chức quyền, danh lợi Trong quan hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu lòng yêu thương, quý trọng người; nghiêm, người khoan dung độ lượng Sửa đổi cách làm việc phải có tác phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa học Điều đặc biệt cần thiết 10 cán quản lý, lãnh đạo Hồ Chí Minh yêu cầu đội ngũ cán phải có phong cách làm việc hợp lòng dân - Nếp sống mới: xây dựng nếp sống (nếp sống văn minh) xây dựng thói quen phong tục tập quán, kế thừa phát triển phong mỹ tục lâu đời dân tộc Tất nhiên cũ bỏ hết, Cũ mà xấu bỏ, cũ mà không xấu phiền phức sửa đổi Cũ mà tốt phát triển thêm Mới mà hay phải làm Phải bổ sung, xây dựng phong mỹ tục vấn đề gi, tết, ma chay, cưới hỏi…; Đồng thời phải chống hủ tục cờ bạc, hút xách… Xây dựng nếp sống khó khăn, phức tạp, thói quen khó sửa đổi, có sức ỳ cản trở lớn cản trở ta Thực tế cho thấy, tốt mà lạ, người ta cho xấu; xấu mà quen, người ta cho thường trình đổi – nếp sống phải cẩn thận, chịu khó lâu dài, dùng cách chấn áp thô bạo cũ lạc hậu phải tuyên truyền, giải thích cách hăng hái, bền gan, cẩn thận, khôn khéo, mềm mại… phải dùng biện pháp nêu gương: người nêu gương, nhà làm gương, làng làm gương Nói đôi với làm, tuyên truyền giáo dục, xây dựng nếp sống khó đạt kết Tóm lại xây dựng văn hóa dời sống chung cho xã hội phải bắt đầu người, gia đình KẾT LUẬN Tóm lại, dựa vào phân tích trên, thấy rõ đóng góp nhiều mặt Hồ Chí Minh lĩnh vực văn hóa, giáo dục nghệ thuật kết tinh truyền thống hàng ngàn năm nhân dân Việt Nam tư tưởng Người thân dân tộc việc khẳng định sắc dân tộc tiêu biểu cho việc thúc đảy hiểu biết lẫn 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia cán khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Ts Nguyễn Mạnh Tường Tư tưởng Hồ Chí Minh số nhận thức bản, Nxb Chính trị quốc gia Bộ tư tưởng văn hóa trung ương, tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (hỏi đáp),Nxb giáo dục 12 MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………….2 NỘI DUNG……………………………………………….2 1.văn hóa giáo dục………………………………………………… 2 văn hóa văn nghệ………………………………………………… … văn hóa đời sống…………………………………………………10 KẾT LUẬN……………………………………………….11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………… 12 13
- Xem thêm -

Xem thêm: tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hoá, tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hoá, tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay