Bài tập học kỳ đường lối

9 178 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:54

MỤC LỤC Trang A MỞ ĐẦU……………………………………………………………… B NỘI DUNG………………………………………………3 I Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV.3 Hoàn cảnh……………………………………………….3 Nội dung…………………………………………… II Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V5 Hoàn cảnh – Nội dung……………………………… III Hội nghị Bộ Chính trị khóa V (8- 1986)………………… Hoàn cảnh………………………………………………….7 Nội dung……………………………………………… C KẾT LUẬN………………………………………………………….9 PHỤ LỤC: XHCN: Xã Hội Chủ Nghĩa CNXH: Chủ Nghĩa Xã Hội ĐCSVN: Đảng cộng sản Việt Nam A MỞ ĐẦU Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại cách mạng Việt Nam – kỷ nguyên đất nước hoàn toàn độc lập thống lên CNXH Trong thời kỳ đất nước có nhiều thắng lợi đồng thời gặp không thách thức Trong bối cảnh lịch sử ấy, ĐCSVN lãnh đạo độ lên CNXH, tìm tới đường lên xây dựng CNXH Việt Nam thời kỳ 1975-1986 Đại hội toàn quốc lần thứ 4-5 Đảng tiến hành bối cảnh đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh đường lối chung xây dựng đất nước thời kỳ độ Quá trình hình thành đường với đổi diễn trước đại hội VI B NỘI DUNG I Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV Bối cảnh lịch sử: Sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước,cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập,thống nhất.Đây đường phát triển hợp quy luật nước ta,là điều kiện tiên để đát nước tiến lên chủ nghĩa xã hội ”Trong thời đại ngày nay,khi độc lập dân tộc chủ nghiã xã hội không tách rời nước ta,khi giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bắt đâù cách mạng xã hội chủ nghĩa” Nội dung: Đứng trước khó khăn kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định triệu tập Hội nghị lần thứ sáu,khóa IV(8-1979)nhằm tập trung bàn phương hướng phát triển hàng tiêu dùng công nghiệp địa phương để khắc phục tình trạng khan hàng tiêu dùng thiết yếu thúc đẩy công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp phát triển Nhưng tính chất cấp bách đời sống, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kịp thời bổ sung, thảo luận, đánh giá hai nghị quan trọng Đó Nghị Về tình hình nhiệm vụ cấp bách Nghị Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng công nghiệp địa phương Nghị Về tình hình nhiệm vụ cấp bách gồm có nội dung chính: Thứ nhất: Nghị tập trung đánh giá tình hình đất nước Đánh giá đắn thực tế đất nước sở để Đảng ta đề chiến lược, biện pháp phù hợp với sống Thứ hai: Xuất phát từ thực tế đất nước, Nghị đề nhiệm vụ cấp bách: • • • Đẩy mạnh sản xuất, ổn định bảo đảm đời sống nhân dân Tăng cường quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc Kiên trì khắc phục mặt tiêu cực hoạt động kinh tế - xã hội Nghị Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng công nghiệp địa phương, gồm có nội dung sau: Sau đánh giá thành tựu hạn chế phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng công nghiệp địa phương, Nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng công nghiệp địa phương tình hình Nhiệm vụ công nghiệp địa phương phục vụ đời sống nhân dân địa phương, góp phần phục vụ nhu cầu nước xuất Sự phát triển công nghiệp địa phương chủ yếu phải dựa sở phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp phân công lao động địa phương Tư tưởng cốt lõi Hội nghị là: "Phải tận dụng thành phần kinh tế”quốc doanh, công tư hợp doanh, tập thể, cá thể (kể tư sản kinh doanh hợp pháp); kết hợp quy mô lớn, vừa, nhỏ; kỹ thuật thủ công, nửa giới giới; kết hợp trung ương, địa phương (tỉnh, thành, huyện) sở Tận dụng khả lao động, tài nguyên lực sản xuất ngành kinh tế, quốc phòng văn hóa để sản xuất hàng tiêu dùng” Hội nghị thống tăng cường lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước phát huy quyền làm chủ tập thể công nhân nhân dân lao động Chống quan liêu, bảo thủ, mạnh dạn đổi để có tác động thực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước,tạo động lực cho kinh tế - xã hội góp phần vào trình tìm tòi đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước Việt Nam Đây Nghị đánh dấu nghiệp đổi bắt đầu Cùng với việc áp dụng thành tựu khoa học-kỹ thuật, việc thực rộng rãi phương thức khoán sản phẩm cuối đến nhóm người lao động theo Chỉ thị 100-CT/TW(năm1981) Ban Bí thư Trung ương Đảng Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động người lao động” hợp tác xã nông nghiệp,thường gọi tắt Khoán 100 Tuy chưa hoàn thiện nhiều hạn chế song góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển sản xuất nông nghiệp, mở phương hướng cho việc củng cố quan hệ kinh tế nông thôn • Đánh giá: Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa IV nghị quyết”bung ra” Đảng phát triển kinh tế, góp phần vào trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Bên cạnh thành tựu, gặp khó khăn là: kinh tế cân đối lớn,kinh tế quốc doanh tập thể sản xuất bị thua lỗ, không phát huy tác dụng;kinh tế tư nhân cá thể bị ngăn cấm Sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân, suất lao động thấp,đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.Trong xã hội náy sinh nhiều tượng tiêu cực II Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V Hoàn cảnh – Nội dung: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá V(6-1985) họp bàn định vấn đề quan trọng: cải cách bước giá-lương-tiền để xoá bỏ quan liêu, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa Hội nghị khẳng định: Không thể ổn định tình hình kinh tế đời sống, cân ngân sách tiền mặt, trì bao cấp qua giá lương Hội nghị chủ trương: phải xoá bỏ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thực chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế kinh doanh yêu cầu cấp bách, khâu đột phá có tính chất định.Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đề mục tiêu phương hướng giải vấn đề giá - lương- tiền sau: - Thúc đẩy sản xuất phát triển theo cấu hợp lý (ngành, vùng, thành phần), khai thác tiềm lao động, đất đai, ngành nghề, sở vật chất - kỹ thuật có, nhằm phát triển sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao - Ổn định đời sống nhân dân lao động, trước hết đời sống công nhân, viên chức lực lượng vũ trang Nhân dân làm chủ sản xuất phân phối lưu thông, làm chủ thị trường giá cả, bước cân ngân sách tiền mặt - Góp phần tạo dần nguồn tích luỹ từ nội kinh tế quốc dân để công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội - Thúc đẩy việc hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường kinh tế quốc doanh kinh tế tập thê, phát triển kinh tế gia đình - Góp phần tăng cường quốc phòng an ninh, kiên chống địch phá hoại, đấu tranh có hiệu chống tượng tiêu cực - Xoá bỏ chế tập trung quan liêu, bao cấp giá lương yêu cầu cấp bách, khâu đột phá có tính định để chuyển hẳn kinh tế sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa sở kế hoạch hóa Hội nghị chủ trương: tình hình kinh tế biến động, chưa ổn định, điều chỉnh lớn toàn diện giá - lương - tiền lần phải tiến hành khẩn trương, kiên phải tính toán thận trọng phương án vững gắn chặt với việc xây dựng hoàn chỉnh chế quản lý Hội nghị đề chủ trương biện pháp: * Về giá cả, theo nguyên tắc: - Xác định giá phù hợp với giá trị sức mua đồng tiền - Định giá sở lấy kế hoạch làm trung tâm thực hạch toán kinh tế kinhdoanhxãhộichủnghĩa - Lấy giá thóc làm chuẩn để tính loại giá khác toàn mặt giá - Quản lý giá phải có phân công, phân cấp hợp lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ *Về lương: Hội nghị nhấn mạnh sách tiền lương phải quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, xoá bỏ bao cấp, bước khắc phục chủ nghĩa bình quân, chênh lệch bất hợp lý, phải nhằm ổn định bước cải thiện đời sống công nhân, viên chức lực lượng vũ trang, phải khôi phục lại trật tự tiền lương, tiền thưởng phạm vi nước * Về tài chính, tiền tệ: Hội nghị yêu cầu: - Trên sở phát triển sản xuất cải tiến quản lý, phấn đấu hạ giá thành phí lưu thông, cần nắm huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước - Thực chế độ tự chủ tài xí nghiệp làm cho giá, lương, tài chính, tín dụng… phát huy đầy đủ chức đòn bẩy kinh tế, kích thích đòi hỏi đơn vị kinh tế phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh xã hội chủ nghĩa, cải tiến kỹ thuật, làm ăn có hiệu - Điều chỉnh mối quan hệ ngân sách trung ương ngân sách địa phương, thực chế độ phân cấp ngân sách sở ba cấp làm chủ, bảo đảm trí ba lợi ích (toàn xã hội, tập thể, cá nhân người lao động), tạo điều kiện cho địa phương chủ động khai thác tiềm để phát triển kinh tế địa phương, tăng nguồn thu chủ động bố trí ngân sách địa phương - Áp dụng biện pháp có hiệu lực để cải tiến lưu thông tiền tệ.Chuyển mạnh hoạt động ngân hàng sang hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất- kinh doanh theo giámới đổi chế độ chi tiêu cho phù hợp với chế mới, sở - Tăng cường kiểm soát đồng tiền kỷ luật tài tiền tệ, nghiêm cấm hành vi tham nhũng, lãng phí • Đánh giá: Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá V mốc đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc Đảng, tạo trí cao toàn Đảng, toàn dân, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động nước,đưa kinh tế vào quỹ đạo Đại hội V khẳng định thành tựu đạt , đồng thời rõ yếu kém, khó khăn thời kỳ trước không khắc phục chí trầm trọng Mục tiêu đề ra”Về ổn định tình hình kinh tế xã hội,ổn định đời sống nhân dân chưa thực được” mà nguyên nhân chủ yếu “Sai lầm, khuyết điểm quản lý lãnh đạo Đảng Nhà nước” III Hội nghị Bộ Chính trị khóa V (8- 1986) Hoàn cảnh: Thời gian này,cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta đạt thành tựu đáng kể song gặp không khó khăn,đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết kinh tế-xã hội Một nguyên nhân tình trạng ta mắc phải sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng Nhà nước ta phải tiến hành đổi Những thay đổi tình hình giới quan hệ nước tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật trở thành xu thế giới, khủng hoảng toàn diện Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa khác đòi hỏi Đảng Nhà nước ta phải tiến hành đổi Như vậy, đổi vấn đề cấp bách,có ý nghĩa sống chủ nghĩa xã hội nước ta,đồng thời vấn đề chung thời đại Nội dung: Hội nghị trị khóa V bước đột phá thứ ba với “Kết luận số vấn đề thuộc quan điểm kinhtế” Nội dung là: - Trong bố trí cấu kinh tế, cấu đầu tư, phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu; phát triển công nghiệp nhẹ; phát triển có chọn lọc công nghiệp nặng - Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, phải xác định cấu kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta - Trong chế quản lý kinh tế, lấy kế hoạch làm trung tâm, đồng thời phải sử dụng quan hệ hàng hóa-tiền tệ, dứt khoát xóa bỏ chế tập trung, bao cấp, sách giá phải vận dụng quy luật giá trị, tiến tới thực chế giá Kết luận Bộ Chính trị có ý nghĩa to lớn việc định hướng soạn thảo lại cách Dự thảo Báo cáo trị trình Đại hội VI Đảng • Đánh giá: Bên cạnh thành tựu ưu điểm dã đạt theo chủ trương đề ra, gặp không khó khăn yếu kinh tế phát triển chưa vững chắc; suất lao động, hiệu sức sản cạnh tranh thấp Một số vấn đề văn hóa-xã hội xúc chưa giải tỉ lệ thất nghiệp cao, phân hóa giàu nghèo rõ rệt, chế độ tiền lương bất hợp lý, với tình trạng tham nhũng chưa đươc khắc phục triệt để C KẾT LUẬN Cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ cách mạng XHCN nước từ sau đất nước độc lập thống Đường lối đổi đề từ đại hội IV nhằm khắc phục khó khăn, sửa chữa sai lầm vượt qua khủng hoảng với công đổi giành thắng lợi Thắng lợi bước đưa đất nước độ lên XHCN, khẳng định đường lối đổi Đảng đúng, bước cử công đổi phù hợp MỤC LỤC Trang C MỞ ĐẦU……………………………………………………………… D NỘI DUNG………………………………………………3 II Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV.3 Hoàn cảnh……………………………………………….3 Nội dung…………………………………………… III Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa V5 Hoàn cảnh – Nội dung……………………………… IV Hội nghị Bộ Chính trị khóa V (8- 1986)………………… Hoàn cảnh………………………………………………….7 Nội dung……………………………………………… D KẾT LUẬN………………………………………………………….9 PHỤ LỤC: XHCN: Xã Hội Chủ Nghĩa CNXH: Chủ Nghĩa Xã Hội ĐCSVN: Đảng cộng sản Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ đường lối, Bài tập học kỳ đường lối, Bài tập học kỳ đường lối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay