Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình sự Việt nam modul 1

12 189 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:53

 Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  MỤC LỤC Trang A: MỞ ĐẦU B: NỘI DUNG .1 I Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm… II Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án III Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ .5 IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Hãy xác định vai trò người vụ án nêu .6 V Giả thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ .7 C: KẾT LUẬN MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI: BLHS…………………………… : Bộ luật hình CTTP………………………… : Cấu thành tội phạm XHCN…………………………….: Xã hội chủ nghĩa  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  MỞ ĐẦU Sự phát triển luật hình Việt Nam gắn chặt với trình phát triển cách mạng Việt Nam, với việc xuất phát từ đặc điểm riêng mình, luật hình Việt Nam có nhiệm vụ: “ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng đồng bào dân tộc, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm” (Điều BLHS) Con người coi vốn quý xã hội, đối tượng hàng đầu luật hình nói riêng pháp luật nói chung bảo vệ Bảo vệ người trước hết bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ danh dự, nhân phẩm tự họ,đó điều có ý nghĩa quan trọng hàng đầu người, đồng thời pháp luật đưa biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hành vi phạm tội Một thực tế phủ nhân xã hội ngày phát triển, loại tội xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm tự người ngày gia tăng, đặc biệt loại tội xâm hại tới tính mạng, sức khỏe người Có nhiều vụ án đề cập đến loại tội phạm xâm hại tới nhân phẩm, danh dự người tình cụ thể mà em lựa chọn để nói tới loại tội phạm trên: A làm quen với B mạng Sau vài lần trò chuyện, A ngỏ lời yêu B hẹn B chơi, B nhận lời Được B nhận lời mời chơi, A có ý định hiếp dâm B nên gọi điện cho N, V, Q rủ ba tên thực tội phạm Sau đưa nạn nhân đến chỗ vắng, tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần Câu hỏi: Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Xác định vai trò người vụ án nêu Giả thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ NỘI DUNG I Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm Khoản Điều BLHS (1999) quy định, “Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm tính  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản” Tuy tội phạm có chung dấu hiệu hành vi phạm tội cụ thể có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội khác Chính khác mà vấn đề phân hóa cá thể hóa hình phạt đặt coi nguyên tắc luật hình Việt Nam Thể nguyên tắc này, luật hình Việt Nam phân tội phạm thành nhóm tội khác quy định Khoản Điều BLHS:|Tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến bảy năm tù; tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội mười lăm năm tù, tù chung thân tử hình Điều 111 nói đến “Tội hiếp dâm” Tội hiếp dâm thuộc nhóm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người; quy định Chương XII: “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người” Hiếp dâm hành vi đồi bại, thú tính chấp nhận hoạt động người hoạt động có nhận thức, hiếp dâm bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc Khoản Điều 111 quy định: “Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái ý muốn họ, bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” Hành vi giao cấu với người phụ nữ trái ý muốn họ thực thủ đoạn sau: - Dùng vũ lực dùng sức mạnh vật chất đè bẹp kháng cự nạn nhân chống lại giao cấu xô ngã, vật, giữ, bóp cổ nạn nhân - Đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn làm ý chí người phụ nữ bị tê liệt, buộc họ phải chịu giao cấu mà không dám kháng cự dọa giết, dọa gây thương tích cho nạn nhân - Lợi dụng tình trạng tự vệ người phụ nữ thủ đoạn lợi dụng người phụ nữ lí chống lại hành vi giao cấu trái với ý muốn lợi dụng người phụ nữ tình trạng ốm đau, đêm tối - Dùng thủ đoạn khác người phạm tội có hành vi đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần dồn ép họ hay lợi dụng tình chống cự làm cho họ khiếp sợ Với khung bản, mức hình phạt mà người thành niên phạm tội hiếp dâm phải chịu Khoản Điều 111 từ năm đến năm tù , với mức cao khung hình phạt tội hiếp dâm quy định Khoản Điều 111 BLHS năm tù Căn vào Khoản Điều BLHS Khoản Điều 111 áp dụng tội phạm nghiêm trọng Khoản Điều 111 quy định s: Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Có tổ chức;  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; c) Nhiều người hiếp người; d) Phạm tội nhiều lần; đ) Đối với nhiều người; e) Có tính chất loạn luân; g) Làm nạn nhân có thai; h) Gây tổn hại cho sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% i) Tái phạm nguy hiểm Khoản có thêm tình tiết tăng nặng TNHS ghi rõ điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i Nếu người phạm tội thuộc trường hợp BLHS quy định Khoản người phạm tội phải chịu mức hình phạt tù từ năm đến 15 năm.Với mức cao khung hình phạt theo Khoản Điều 111, vào Khoản Điều BLHS, người phạm tội theo Khoản Điều 111 thuộc loại tội phạm nghiêm trọng Người phạm tội phải chịu TNHS Khoản có dấu hiệu quy định đó; phải chịu TNHS loại tội phạm mà thực hiện: Tội phạm nghiêm trọng Người phạm tội thuộc Khoản quy định: Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân tử hình: a) Gây tổn hại cho sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Biết bị nhiễm HIV mà phạm tội; c) Làm nạn nhân chết tự sát Nếu người phạm tội, phạm tội hiếp dâm ghi rõ Khoản có thêm tình tiết tăng nặng TNHS quy định điểm a, b, c Khoản Điều 111, người phải chịu mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân tử hình, từ việc chịu mức hình phạt theo khung Khoản chuyển sang phải chịu mức hình phạt quy định Khoản 3; vậy, có dịch chuyển khung hình phạt, có thêm tình tiết tăng nặng định khung Với mức cao khung hình phạt tội hiếp dâm theo Khoản Điều 111, theo khoản 3, Điều BLHS tội phạm quy định Khoản Điều 111 BLHS 1999 loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Khoản tội hiếp dâm quy định: Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, bị phạt tù từ năm đến 10 năm Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản khoản Điều này, bị xử phạt theo hình phạt quy định khoản Tội phạm thực hành vi hiếp dâm mà chưa đạt đến độ tuổi định, người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi phải chịu TNHS hành vi phạm tội mà thực hiện, hình phạt mà người phải chịu trường hợp đến 10 năm.Với mức cao khung hình phạt tội hiếp dâm theo Khoản Điều 111, theo Khoản Điều Khoản Điều 111 quy định người phạm tội thuộc khoản tội phạm nghiêm trọng Người phạm tội hiếp dâm hình phạt phải chịu điều khoản quy định, phải chịu thêm loại hình phạt bổ sung quy định Khoản  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  sau: “Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ năm đến năm” II Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án Điều 71 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm” Nhân phẩm, danh dự người yếu tố tinh thần bao gồm phẩm giá, giá trị, kính trọng người xung quanh, xã hội người Xâm phạm nhân phẩm, danh dự người làm cho người bị coi thường, bị khinh rẻ gia đình, tập thể, nhân dân, xã hội + Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ bị tội phạm xâm hại Theo luật hình Việt Nam, quan hệ xã hội coi khách thể bảo vệ luật hình quan hệ xã hội xác định Điều BLHS Hành vi bị coi tội phạm, theo luật hình Việt Nam, hành vi gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội xác định Như vậy, quan hệ xã hội khách thể tội phạm, mà quan hệ xã hội cụ thể hóa quy phạm pháp luật hình bị hành vi gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho xã hội xâm phạm bị coi khách thể tội phạm Tội hiếp dâm quy định Điều 111, Chương XII – Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Cụ thể, Tội hiếp dâm nằm nhóm “Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự người” Trong trường này, khách thể tội phạm quyền tôn trọng danh dự, nhân phẩm người phụ nữ - cụ thể danh dự, nhân phẩm B Ngoài ra, khách thể tội hiếp dâm sức khỏe, tính mạng họ; trật tự an toàn xã hội Việc nghiên cứu khách thể tội phạm có ý nghĩa nhiều mặt, kể công tác lập pháp thực tiễn áp dụng Việc xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật hình sự, đặc biệt quy phạm phần tội phạm phải bắt đầu xác định phạm vi quan hệ xã hội coi khách thể bảo vệ luật hình + Khi xâm phạm khách thể tội phạm tác động đến đối tượng định Tuy gần gũi với khách thể đối tượng tác động tội phạm khác khách thể Đối tượng tác động tội phạm phận khách thể tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động để gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Các phận khách thể bị tác động là: - Chủ thể quan hệ xã hội; - Nội dung quan hệ xã hội: Là hoạt động chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội; - Đối tượng quan hệ xã hội: Là vật khác giới bên lợi ích mà qua quan hệ xã hội phát sinh tồn Con người với ý nghĩa vừa thực thể tự nhiên vừa thực thể xã hội chủ thể nhiều quan hệ xã hội khác Trong số quan hệ xã hội có quan hệ xã hội bị gây thiệt hại có biến đổi tình trạng bình thường người Quan hệ nhân thân quan hệ xã hội thuộc loại Các tội phạm quy định Chương XII BLHS có tác động người Những hành vi phạm tội nhóm hành vi tước đoạt tính mạng, hành vi gây tổn  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  hại đến sức khỏe hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người Trong tình trên, đối tượng tác động tội phạm người – B người sống, tồn giới khách quan vói tư cách chủ thể quyền sống, quyền tôn trọng danh dự, nhân phẩm Tóm lại, hành vi tên A, N, V, Q làm biến đổi tình trạng bình thường B, hành vi xâm phạm trái pháp luật quyền tôn trọng danh dự, nhân phẩm B III Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ Quá trình áp dụng pháp luật để xử lý trường hợp phạm tội “Hiếp dâm”, theo quy định Điều 111 BLHS có nhiều ý kiến khác việc xác định có phải tội phạm cấu thành vật chất hay tội phạm có cấu thành hình thức Và để xác định tội hiếp dâm thuộc loại cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức, phải vào tầm quan trọng khách thể cần bảo vệ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm Có thể chia cấu thành tội phạm thành hai loại: Cấu thành tội phạm vật chất cấu thành tội phạm hình thức - Cấu thành tội phạm vật chất cấu thành tội phạm có dấu hiệu bắt buộc là: Dấu hiệu hành vi, dấu hiệu hậu dấu hiệu mối quan hệ nhân hành vi hậu Ở tội phạm có cấu thành vật chất thời điểm hoàn thành tội phạm có dấu hiệu hậu dấu hiệu mối quan hệ nhân hành vi hậu - Cấu thành tội phạm hình thức cấu thành tội phạm có dấu hiệu hành vi mặt khách quan mang tính chất nguy hiểm cho xã hội mà không cần phải chờ đến hậu xảy Tội hiếp dâm tội phạm có cấu thành hình thức Bởi vì: Tội hiếp dâm thuộc nhóm tội xâm phạm đến quyền tôn trọng danh dự, nhân phẩm người phụ nữ thực lỗi cố ý Hành vi phạm tội thực dạng hành động Hậu tội phạm thiệt hại gây cho nhân phẩm, danh dự (thiệt hại tinh thần) Người phạm tội biết hành vi xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự người khác cố ý thực nhằm đạt mục đích Hành vi khách quan tội là: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng tự vệ thủ đoạn khác nhằm giao cấu trái ý muốn với nạn nhân Do đó, tội hiếp dâm tội có cấu thành hình thức xong hoàn thành xảy đầy đủ hành vi Đối với tội hiếp dâm cần người phạm tội có hành vi mô tả điều luật: Dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng tự vệ thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân (trái ý muốn) cho dù giao cấu hay chưa bị coi phạm tội hiếp dâm giai đoạn phạm tội chưa đạt.s Vì thực hành vi nêu người phạm tội thực hành vi nguy hiểm cho xã hội Và từ việc thực hành vi nguy hiểm mà gây hậu tổn thất tinh thần (danh dự, nhân phẩm) cho nạn nhân Giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội nêu mà người phạm tội thực với tổn thất mà nạn nhân phải gánh chịu có mối quan hệ nhân với Có thể kết luận rằng: Ngay trường hợp người phạm tội thực hành vi  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  khách quan dùng vũ lực (vật ngã, bịt miệng, giằng xé quần áo ) nhiều gây hậu cho người bị hại dạng thiệt hại danh dự, nhân phẩm, nên tội phạm có cấu thành hình thức Hành vi giao cấu có ý nghĩa định việc xem xét áp dụng khung hình phạt bị cáo hay để cá thể hóa hình phạt, dấu hiệu để định tội dấu hiệu hậu mô tả điều luật Do vậy, tội hiếp dâm phải tội phạm có cấu thành hình thức Hậu tội hiếp dâm thực chất thiệt hại gây cho quan hệ xã hội, hình thức lại thể thông qua biến đổi tình trạng đối tượng tác động tội phạm cụ thể hóa dạng như: biến đổi tình trạng bình thường thực thể tự nhiên người (thiệt hại thể chất, tinh thần); biến đổi tình trạng bình thường vật chất (thiệt hại vật chất) biến dạng xử người Do vậy, xét biến đổi tình trạng bình thường người bị hại để xác định hậu tội hiếp dâm xác định biến đổi mặt thể chất người bị hại (trừ nhũng trường hợp phạm tội làm người bị hại có thai, chết thiệt hại sức khỏe tình tiết để định khung tình tiết để cấu thành tội phạm) Còn trường hợp bình thường xác định chung biến đổi mặt tinh thần trường hợp người bị hại bị hiếp hậu dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Do vậy, từ phân tích nêu trên, tội hiếp dâm phải tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không?Xác định vai trò người vụ án nêu Theo quy định Khoản Điều 20 BLHS thì: “Đồng phạm trường hợp có hai người trở nên cố ý thực tội phạm.” Đồng phạm khái niệm pháp lý nói lên quy mô tội phạm, thể vụ án có nhiều người tham gia Tuy nhiên, có nhiều người tham gia coi đồng phạm, mà nhiều người phải cố ý thực tội phạm, có nhiều người phạm tội không thực tội phạm không gọi đồng phạm Xét vụ án, tên A, N, V, Q người đồng phạm chúng có dấu hiệu mặt khách quan mặt chủ quan quy định người đồng phạm + Những dấu hiệu mặt khách quan: - Tham gia vào vụ án trên, có người (A, N, V, Q) tham gia thực hành vi hiếp dâm tên có đủ điều kiện chủ thể tội phạm Chúng có lực TNHS đạt độ tuổi chịu TNHS - Chúng có hành vi thực tội hiếp dâm (sau đưa nạn nhân vào chỗ vắng, tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân – B nhiều lần) + Những dấu hiệu mặt chủ quan: - A, N, V, Q thực tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp có mục đích phạm tội Dấu hiệu lỗi, Cả tên cố ý thực hành vi hiếp dâm Về lí trí: Mỗi người biết hành vi nguy hiểm cho xã hội biết người khác có hành vi nguy hiểm cho xã hội với Họ  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  thực hành vi hiếp dâm B nhiều lần Nhận thức hành vi hiếp dâm hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền tôn trọng danh dự, nhân phẩm người phụ nữ Và thấy trước hậu nguy hiểm cho xã hội hành vi hậu chung tội hiếp dâm mà họ tham gia thực hiện, thiệt hại gây cho nhân phẩm, danh dự (thiệt hại tinh thần); quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Về ý chí: Những người đồng phạm mong muốn có hoạt động chung mong muốn cho hậu phát sinh Chúng mong muốn thực hành vi hiếp dâm B; chúng biết hậu xảy B việc gây thiệt hại mặt thể chất sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng B mặt tinh thần B bị hoảng loạn mặt tâm lý dẫn đến suy nghĩ tiêu cực (sợ không lấy chồng, xấu hổ mà dẫn tới việc tự sát ) Mặc dù hành vi trái pháp luật chúng mong muốn cho hậu phát sinh Dấu hiệu mục đích: Ngoài hai dấu hiệu thực cố ý, đồng phạm đòi hỏi dấu hiệu mục đích A, N, V, Q có chung mục đích hiếp dâm B A có ý định hiếp dâm B, sau rủ N, V, Q thực hành vi hiếp dâm Hẹn B ngoài, tên kéo B vào chỗ vắng thay hiếp dâm B nhiều lần Chúng đạt mục đích thực hành vi giao cấu với B, hành vi trái với ý muốn B Tóm lại, A, N, V, Q người đồng phạm Vai trò người vụ án nêu Trong vụ án có đồng phạm, tùy thuộc vào quy mô tính chất mà có người giữ vai trò khác như: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức Trong tình trên, bốn tên A, N, V, Q người thực hành Người thực hành người trực tiếp thực tội phạm (khoản Điều 20 BLHS), người mà hành vi họ quy định yếu tố khách quan CTTP Hành vi người thực hành trực tiếp gây hậu tác hại Người thực hành trực tiếp thực tội phạm thực tội phạm thông qua hành vi người không đủ lực trách nhiệm hình Người thực hành người giữ vai trò quan trọng vụ án Tuy vậy, mặt pháp lí, hành vi người thực hành coi vị trí trung tâm Trong vụ án, sau đưa nạn nhân đến chỗ vắng, tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần A, N, V, Q trực tiếp thực hành vi hiếp dâm nạn nhân – B; chúng giao cấu với nạn nhân B Hành vi hiếp dâm diễn hoàn thành việc giao cấu với B thực xong Chúng trực tiếp thực hành vi hiếp dâm B nhiều lần Tóm lại, tất tên người thực hành người trực tiếp thực tội hiếp dâm Tuy nhiên, việc A tên N, V, Q người thực hành, A người xúi giục vụ hiếp dâm B Người xúi giục người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực tội phạm (khoản Điều 20 BLHS) Đặc điểm người xúi giục tác động đến tư tưởng, ý chí người khác, khiến người phạm tội Người xúi giục người nghĩ việc phạm tội thúc đẩy cho tội phạm thực thông qua người khác Người xúi giục tham gia vào việc thực tội phạm không Sự xúi giục thực nhiều  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  thủ đoạn kích động, lôi kéo, cưỡng ép, dụ dỗ, lừa phỉnh Hành vi xúi giục phải trực tiếp, nghĩa kẻ xúi giục phải nhằm vào người định Việc kêu gọi, hô hào mà không hướng tới người xác định hành vi xúi giục Hành vi xúi giục phải cụ thể, nghĩa phải nhằm gây việc thực tội phạm định Trong tình cho biết: A làm quen với B mạng sau ngỏ lời yêu B, A hẹn B chơi có ý định hiếp dâm B sau B nhận lời chơi; A gọi điện cho N, V, Q rủ ba tên thực tội phạm Sau đưa nạn nhân đến chỗ vắng, tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần Từ lúc B nhận lời chơi, A có ý định hiếp dâm B A kẻ xúi giục nghĩ việc hiếp dâm có hành vi người xúi giục, A nhằm vào đối tượng cụ thể N, V, Q để kích động, dụ dỗ, lôi kéo ba người thực tội phạm (tội hiếp dâm) A gọi điện rủ ba tên N, V, Q thực tội phạm, hành vi A cố ý, biết rõ trực tiếp thúc đẩy người đồng phạm khác thực tội phạm; nhằm đến ba đối tượng cụ thể N, V, Q tác động vào tư tưởng, ý chí chúng để chúng thực hành vi hiếp dâm; sau A tên đưa B vào chỗ vắng thực hành vi hiếp dâm B nhiều lần Như vậy, kết luận rằng: A người xúi giục vụ án hiếp dâm B, đồng thời với tên N, V, Q người thực hành VI Giả thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ Trong vụ phạm tội cố ý, có nhiều người thực hành vi mô tả CTTP Trong đó, không đòi hỏi người phải thực trọn vẹn hành vi mô tả CTTP mà người thực phần hành vi Nhưng đòi hỏi hành vi tổng hợp họ phải hành vi có đủ dấu hiệu CTTP Trong vụ đồng phạm hiếp dâm, Q có hành vi giữ tay chân để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân; bốn tên người thực hành, hành vi người đồng phạm không thỏa mãn hết dấu hiệu CTTP hiếp dâm hành vi tổng hợp người thỏa mãn hết dấu hiệu Tất người đồng phạm (nam giới) coi người thực hành – người trực tiếp thực tội hiếp dâm Nếu giả thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân ý kiến nêu cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức chưa hoàn toàn xác Vì tội đòi hỏi phải có chủ thể đặc biệt, người đồng thực người có đầy đủ dấu hiệu chủ thể đặc biệt Nếu không họ người giúp sức cá biệt phạm tội khác Tội hiếp dâm tội phạm có cấu thành hình thức, chủ thể tội phải chủ thể đặc biệt – nam giới Người thực hành vi hiếp dâm tội nam giới Tội hiếp dâm đòi hỏi phải có thêm đặc điểm giới tính, đặc điểm quy định CTTP trở thành dấu hiệu bắt buộc Những đặc điểm đòi hỏi người trực tiếp thực tội phạm (người thực hành) CTTP tội hiếp dâm đòi hỏi chủ thể phải nam giới Nếu nữ giới tham gia vào vụ đồng phạm hiếp dâm người tham gia với vai trò người xúi giục, giúp sức hay tổ chức  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945   Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  Vì vậy, vụ án trên, giả sử Q nam thực hành vi giữ chân tay B tên lại A, N, V thực hành vi hiếp dâm B tên A, N, V,Q người thực hành Q không thực hành vi giao cấu với B Vì Q đủ điều kiện chủ thể đặc biệt tội hiếp dâm; theo BLHS Việt Nam năm 1999 quy định chủ thể đặc biệt tội hiếp dâm phải nam giới Q thực hành vi giữ chân tay; tên A, N, V thực hành vi hiếp dâm B Hành vi dùng vũ lực để giữ chân tay B khiến cho B sức kháng cự để chống lại việc giao cấu thuộc mặt khách quan tội phạm Hành vi khách quan tội hiếp dâm hành vi giao cấu với người phụ nữ trái ý muốn họ thủ đoạn dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng tự vệ thủ đoạn khác thực hành vi nêu người phạm tội thực hành vi nguy hiểm cho xã hội Chính từ việc thực hành vi nguy hiểm mà gây hậu tổn thất tinh thần (danh dự, nhân phẩm) cho nạn nhân Và cần người thực hành vi dùng vũ lực mà không cần biết có giao cấu hay không kết luận người thực hành Còn Q nữ người thực hành vi giữ chân tay B tên A, N, V người thực hành; Q người giúp sức Vì nữ giới không đủ điều kiện chủ thể đặc biệt tội hiếp dâm quy định Điều 111 BLHS Căn vào việc xác định hành vi có phải hành vi người thực hành hay không, có ý nghĩa quan trọng việc định tội danh, xác định giai đoạn phạm tội, đánh giá mức độ nghiêm trọng vụ án mặt phương pháp thủ đoạn thực tội phạm KẾT LUẬN Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người hành vi nguy hiểm cho xã hội Qua việc nghiên cứu tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, Nhà nước có hình phạt trừng trị thích đáng tội phạm nói chung tội hiếp dâm nói riêng Nhưng thực tế, tội phạm xảy tiếp diễn không ngừng xã hội? Đó thói quen coi thường pháp luật người dân, phận nhân dân có tư tưởng “Phép vua thua lệ làng” tạo ý thức tuân thủ pháp luật nói chung thấp Thêm vào đó, năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo nước ta thấp nhiều so với yêu cầu thực tế, có nhiều tượng tiêu cực đáng lo ngại; công tác quản lý báo chí, văn hóa, nghệ thuật có nhiều bất cập bị buông lỏng, làm nảy sinh khuynh hướng không lành mạnh Vì vậy, pháp luật cần phải tiếp tục đổi hoàn thiện, Đảng Nhà nước nên cố gắng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ chế độ XHXN, bảo vệ quyền nhân dân, lợi ích đáng công dân, trật tự an toàn xã hội pháp chế XHCN  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945  10  Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật hình nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1999 Đinh Văn Quế (Thạc sĩ luật học, Tòa án nhân dân tối cao), Bình luận khoa học BLHS – Phần Tội phạm, Tập 1, (Bình luận chuyên sâu), Nxb TPHCM, Hà Nội, 2002 Học viện cảnh sát nhân dân – Thạc sĩ luật học: Phùng Văn Ngân, Hỏi trả lời Luật hình Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2004 Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hình (Phần chung), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 2005, 2007 Luật gia: Hoàng Hoa Sơn, Hỏi đáp tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2006 PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa – PGS.TS Lê Thị Sơn Từ điển pháp luật hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập 1, Nxb.CAND, Hà Nội, 2007, 2009, 2010 TS Phùng Thế Vắc – TS Trần Văn Luyện – Luật sư Th.S Phạm Thanh Bình – Th.S Nguyễn Đức Mai – Th.S Nguyễn Sĩ Đại – Th.S Nguyễn Mai Bộ, Bình luận khoa học BLHS 1999 (Phần tội phạm), Nxb CAND, Hà Nội, 2001 Trường Đại học Luật Hà Nội – Trần Quang Tiệp, Đồng phạm Luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội, 2000 10 Trường Đại học Luật Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp, Các loại người đồng phạm trách nhiệm hình họ, Bắc Ninh, 1997 11 TS Trần Minh Hưởng, Hệ thống pháp luật hình Việt Nam, Tập 1, Bình luận khoa học Bộ luật hình sửa đổi, bổ sung năm 2009 (thực từ 01/01/2010), Nxb Lao động, Hà Nội, 2009 12 Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bình luận khoa học BLHS Việt Nam năm 1999, Nxb CTQG, Hà Nội, 2001 13 Tạp chí Luật học, số 1/ 1995, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khái niệm người thực tội phạm khái niệm người đồng phạm 14 Tạp chí Luật học, số 3/ 1998, Trường Đại học Luật Hà Nội, Về giai đoạn thực hành vi đồng phạm 15 Tạp chí kiểm sát, số 13/ 2009, Trường Đại học Luật Hà Nội, Một số vấn đề tội hiếp dâm http: //www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com http: //www.laws.gov.vn  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945  11  Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình Việt nam modul  Trang A: MỞ ĐẦU B: NỘI DUNG .1 I Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm… II Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án III Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ .5 IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Hãy xác định vai trò người vụ án nêu .6 V Giả thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ .7 C: KẾT LUẬN  Họ tên: Phạm Thị Loan - Lớp N02-TL 2, Nhóm 2, MSSV:351945  12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình sự Việt nam modul 1, Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình sự Việt nam modul 1, Bài tập lớn học kỳ, môn Luật hình sự Việt nam modul 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay