Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụngở Việt Nam

18 197 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:53

Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá nghiệp vụ cấp tín dụng cổ điển ngân hang thương mại giớ, đời từ sớm phát triển ngày Nhưng nước ta, khoảng vài năm trở lại đây, hoạt động chiết khấu pháp luật quan tâm triển khai thực tiễn hoạt động ngân hàng Chiết khấu giấy tờ có giá khái niệm mẻ lần đề cập Luật tổ chức tín dụng năm 1997 Việc ghi nhận hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá với tư cách hình thức cấp tín dụng tổ chức tín dụng tạo sở pháp lí ban đầu cho việc xác lập thực giao dịch thực tế, đảm bảo quyền lợi cho chủ thể tham gia giao dịch Để điều chỉnh môt cách chi tiết hiệu hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khách hàng, nhà làm luật để cụ thể hóa hoạt động văn luật văn luật Đặc biệt với đời quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khách hang ban hành theo định số 1325/2004-QĐ-NHNN ngày 15 tháng 10 năm 2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy chế pháp lí dành cho nghiệp chiết khấu rõ rang cụ thể Tuy nhiên bên cành điểm tích cực điểm hạn chể định cần khắc phục hoàn thiện Mặt khác, thực tiễn có nhiều học giả nghiên cứu hoạt động góc độ kinh tế học, đơn tìm hiểu với tư cách nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng với đặc thù mang tính chất kỹ thuất kinh tế, lại có tài liệu nghiên cứu chất pháp lí tính ưu việt hoạt động khiến cho tổ chức tín dụng lựa chọn hình thức để cấp tín dụng cho khách hàng Do vậy, việc nghiên cứu để nắm vững vận dụng cách có hiệu quy định pháp luật hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá cần thiết Đặc biệt bối cảnh nước ta giai đoạn phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Khái niệm chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Chiết khấu giấy tờ có giá nghiệp vụ kinh doanh cổ điển ngân hành giới Hoạt động đời từ sớm phát triển nay, gắn liền với lịch sử phát triển ngân hành thương mại Trong giai đơạn đầu, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá nhằm vào đối tượng thương phiếu Vì thế, nói đến hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá giai đoạn người ta thường hiểu việc chiết khấu thương phiếu thương nhân phát hành Về sau, nhu cầu phát triển hoạt động thương mại, thương nhân phát hành nhiều loại giấy tờ có giá khác thương phiếu trái phiếu tín phiếu doanh nghiệp, chứng tiền gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm… Sự gia tăng hoạt động thương mại kéo nhu cầu đa dạng hóa loại giấy tờ có giá góp phần mở rộng đối tượng giao dịch nghiệp vụ chiết khấu khác ngân hàng Ban đầu, nghiệp vụ chiết khấu ngân hàng thực thương phiếu (giấy nợ lập từ quan hệ tín dụng thương mạimua bán chịu hàng hóa thương nhân) Về sau, nhu cầu gia tăng đa dạng hóa hoạt động thương mại, nhiều loại giấy tờ có giá phát hành chủ thể phủ, công ty hay ngân hàng hầu hết giấy tờ có giá ngân hàng chấp nhận chiết khấu hình thức cấp tín dụng cho người sở hữu chúng Bằng cách chiết khấu, ngân hàng ứng trước tiền cho người sở hữu giấy tờ có giá để nhận quyền sở hữu giấy tờ có giá đến hạn xuất trình chúng để đổi tiền người mắc nợ theo giấy tờ có giá Ở Việt Nam, nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá du nhập khoảng gần mười năm trở lại nhà làm luật làm kịp thời thể chế hóa nghiệp vụ quy định cụ thể pháp luật thực định Trên thực tế, số ngân hàng Việt nam bắt đầu triển khai áp dụng nghiệp vụ vài năm kinh nghiệm thu từ hoạt động mức độ hạn chế Đặc trưng hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng có nhiều điểm tương đồng với nghiệp vụ tín dụng khác than hàm chứa đặc trưng sau đây: Thứ nhất, chiết khấu giấy tờ có giá có chất nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn Tính chất ngắn hạn nghiệp vụ tín dụng náy thể Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 chỗ, khách hàng đem chiết khấu ngân hàng giấy tờ có giá thời hạn toán năm Quy định nhằm tránh cho ngân hàng nhận chiết khấu rủi ro lớn họ chấp nhận chiết khấu rủi ro lớn họ chấp nhận chiết khấu cho giấy tờ có giá thời hạn toán dài (trừ năm trở lên) tránh cho kinh tế khỏi biến cố không đáng có đổ vỡ ngân hàng Thứ hai, chiết khấu loại cho vay trực tiếp người sở hữu giấy tờ có giá lại hình thức cho vay gián tiếp người mắc nợ theo giấy tờ có giá Thồng qua việc chiết khấu giấy tờ có giá, ngân hàng cung cấp khoản vốn cho người sở hữu giấy tờ có giá, ngan hàng cung cấp cho khoản vốn người sở hữu giấy tờ có giá sở quan hệ tín dụng tồn trước người sở hữu giấy tờ có giá với người mắc nợ theo giấy tờ có giá Nếu thương nhân biết khoản nợ cho vay hay khoản bán chịu hàng hóa cho người khác để dùng thu hồi lại sau cách tái-chiết khấu cho ngân hàng thương nhân dễ dàng chấp nhận cho vay hay người bán chịu hàng hóa cho người khác Thứ ba, nêu phần khái niệm, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá hình thức vay dựa việc chuyển nhượng trái phiếu Có chất với hình thức chuyển nhượng khoản cho vay nghề nghiệp, khách hàng chủ sở hữu trái quyền có kỳ hạn yêu cầu ngân hàng cho vay khoản tín dụng cho cách chuyển nhượng trái phiếu cho ngân hàng, với điều kiện bị khâú trừ phần lợi tức chiết khấu Tuy nhiên, nghiệp vụ chiết khấu khác biệt với quan hệ chuyển nhượng khoản cho vay nghề nghiệp chỗ, giao dịch chiết khấu đồi hỏi khách hàng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng từ có giá cho ngân hàng theo thể thức chặt chẽ luật định, giao dịch chuyển nhượng khoản cho vay nghề nghiệp không bắt buộc khách hàng làm thủ tục mà cần lập bảng kê khoản nợ mà khách hàng có ý định chuyển nhượng cho ngân hàng chuyển giao bảng kê khai cho ngân hàng đủ Còn ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho người chủ nợ ngân hàng Thứ tư, nhiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá có khác với nghiệp vụ tín dụng thấu chi chỗ, chiết khấu có độ an toàn cao so với thấu chi khách hàng chiết khấu người mắc nợ ngân hàng, khách hàng thấu chi lại đóng vai trò người mắc nợ ngân hàng, sau họ sử dụng số tiền tài khoản toán Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 vượt số dự kiến có theo đồng ý ngân hàng, hạn mức thấu chi thỏa thuận II HỢP ĐỒNG CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ Khái niệm đặc điểm hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Xét phương diện pháp lý, chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng giao dịch thương mại thể mối quan hệ mua bán giấy tờ có hính thức pháp lý quan hệ hợp đồng với tên gọi: hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Mặc dù văn pháp luật không qua định cụ thể hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá, xuất phát từ chất chung hợp đồng đặc trưng riêng hoạt động chiết khấu, ta định nghĩa chiết khấu giấy tờ có sau: hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá thỏa thuận văn tổ chức tín dụng (người nhận chiết khấu) với tổ chức, cá nhân (người xin chiết khấu – khách hàng) theo tổ chức tín dụng thỏa thuận mua giấy tờ có giá khách hàng trước kì hạn toán, với điều kiện khấu trừ số tiền định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) mệnh giá giấy tờ có giá chiết khấu, thời gian chiết khấu Từ định nghĩa ta thấy hợp đồng chiết khấu thể đặc điểm sau: Thứ nhất, chủ thể tham gia kí kết hợp đồng: bên tổ chức tín dụng – bên nhận chiết khấu bên tổ chức, cá nhân – bên đề nghị chiết khấu, thỏa mãn điều kiện định pháp luật quy định Thứ hai, đối tượng hợp đồng: giấy tờ có giá chưa đến hạn toán bên thỏa thuận mua bán ghi rõ hợp đồng Hay nói cách khác, mà bên hợp đồng muốn hướng tới trái quyền (quyền đòi nợ) người sở hữu giấy tờ có giá người thụ trái ( người phải trả ) giấy tờ có giá đến hạn toán Thứ ba, hình thức pháp lý, hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá phải dược lập thành văn Thứ tư, chế thực quyền nghĩa vụ, hợp đồng chiết khấu, nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá khách hàng cho tổ chức tín dụng thực trước, sau đó, tổ chức tín dụng trả số tiền cho khách hàng tiền mặt chuyển sang tài khoản tiền gửi họ Kể từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đối Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 với giấy tờ có giá, tổ chức tín dụng thức vào vị trí người có quyền - khách hàng để thực quyền yêu cầu - quyền đòi tiền người có nghĩa vụ phải toán cho giấy tờ có giá đến hạn toán Tùy loại giấy tờ có xác định người phải trả tiền (có thể người phát hành, người chuyển nhượng hay người bảo lãnh…) Các loại hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Căn vào phương thức chiết khấu, chia hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá thành hai loại: hợp đồng chiết khấu toàn thời hạn hợp dồng chiết khấu có thời hạn Hợp đồng chiết khấu toàn thời hạn thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng việc mua hẳn giấy tờ có giá Như vậy, với loại hợp đồng này, khách hàng phải chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng chấp nhận chiết khấu, kể từ thời điểm khách hàng hoàn thành thủ tục chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá đó, tổ chức tín dụng chủ sở hữu hợp pháp giấy tờ có giá hưởng toàn quyền lợi phát sinh từ giấy tờ có giá Tổ chức tín dụng tái chiết khấu tổ chức tín dụng khác Ngân hàng Trung ương vào lúc trước giấy tờ có giá đến hạn toán mà không vi phạm điều khoản hợp đồng Khi tiến hành trả tiền cho khách hàng, số tiền mà tổ chức tín dụng trả mệnh giá ghi giấy tờ có giá trừ lãi chiết khấu chi phí khác Lãi chiết khấu tính tương ứng với toàn thời hạn lạ giấy tờ có giá kể từ tổ chức tín dụng chấp nhận chiết khấu ngày đáo hạn Hợp đồng chiết khấu có thời hạn thỏa thuận văn tổ chức tín dụng với khách hàng việc mua giấy tờ có giá chưa đến hạn toán hợp đồng có điều khoản cam kết khách hàng mua lại giấy tờ có giá chấp nhận chiết khấu thời hạn định trước đến hạn toán, với giá bên thỏa thuận trước Thời hạn coi thời hạn chiết khấu Theo Khoản Điều 3, Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu, thời hạn chiết khấu khoảng thời gian tính từ ngày giấy tờ có giá tổ chức tín dụng nhận chiết khấu đến ngày khách hàng có nghĩa vụ thực cam kết mua lại giấy tờ có giá Như vậy, theo Điểm b, Khoản Điều Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu, tổ chức tín dụng trở thành chủ sở hữu hợp pháp giấy tờ có giá hết thời hạn cam kết hợp đồng mà khách hàng không thực việc mua lại giấy tờ có giá Với điều khoản cam kết mua lại, hiểu rằng, tổ chức tín dụng muốn chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá thời hạn chiết khấu quyền Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 ưu tiên mua thuộc khách hàng, sau đến cá tổ chức tín dụng khác Điều có nghĩa thời hạn cam kết mua lại mà khách hàng không thực việc mua lại họ quyền ưu tiên mua lại đó, tổ chức tín dụng có quyền chuyển nhượng giáy tờ có giá cho mà mong muốn Quan điểm hoàn toàn phù hợp với chất hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá, theo đó, tổ chức tín dụng có quyền sở hữu giấy tờ có giá sau khách hàng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng giấy tờ có giá cho hệ tổ chức tín dụng có quyền định đoạt ( có quyền chuyển nhượng ) giấy tờ có giá cho người khác Chủ thể hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng thực chất quan hệ mua bán giấy tờ có giá, thể dười hình thức pháp lý hợp đồng mua bán giấy tờ có giá với thành phẩn chủ thể bao gồm bên nhận chiết khấu bên chiết khấu + bên nhận chiết khấu Là tổ chức tín dụng thỏa mãn diều kiện định pháp luật quy định Để tham gia vào hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá, tổ chức tín dụng phải thỏa mãn điều kiện pháp lý sau: Thứ nhất, tổ chức tín dụng muốn thực hoạt động chiết khấu phải có giấy phép thành lập hoạt động ngân hàng Ngân hàng nhà nước cấp Để cấp giấy phép thành lập hoạt động ngân hàng, tổ chức tín dụng phải thỏa mãn điều kiện quy định Điều 22 Điều 23 Luật tổ chức tín dụng thực chất, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá nội dung hoạt động ngân hàng Thứ hai, để tiến hành kinh doanh, tổ chức tín dụng phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng doanh nghiệp nên thuộc phạm vi áp dụng Luật doanh nghiệp Thứ ba, tổ chức tín dụng phải có điều lệ Ngân hàng nhà nước chuẩn y Bản điều lệ tài liệu pháp lý phản ánh yếu tố cấu thành lực pháp lý tổ chức tín dụng hành nghề thương trường Thứ tư, giống doanh nghiệp khác, tổ chức tín dụng phải có người đại diện hợp pháp, đủ lực thẩm quyền Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 Riêng tổ chức tín dụng phi ngân hàng, giấy phép hoạt động ngân hàng giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh phải ghi rõ hoạt động chiết khấu hoạt động ngân hàng phép thực + bên chiết khấu Bên chiết khấu quan hệ hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Do nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá hình thức cấp tín dụng chứa đựng rủi ro nên thực nghiệp vụ khách hàng, tổ chức tín dụng thường đòi hỏi khách hàng xin chiết khấu phải thỏa mãn điều kiện định theo quy định pháp luật Ở Việt Nam, dựa vào quy định chung pháp luật hành, xác định điều kiện chiết khấu giấy tờ có giá bao gồm: - Chủ thể xin chiết khấu phải có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi dân - Giấy tờ có giá xin chiết khấu phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật Đối tượng hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Đối tượng hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá giấy tờ có giá chưa đến hạn toán Giấy tờ có giá nói chung hiểu chứng bút toán ghi sổ, xác nhận quyền tài sản chủ thể định (tổ chức, cá nhân) xét mối quan hệ pháp lý với chủ thể khác Từ định nghĩa hình dụng giấy tờ có giá có thuộc tính sau: - Xác nhận quyền tài sản chủ thể xác đinh; - Trị giá tiền; - Có thể chuyển gia cho chủ thể khác giao lưu dân Đối với hoạt động huy động vốn tổ chức tín dụng, khái niệm giấy tờ có giá hiểu theo nghĩa hẹp, bao gồm phiếu nợ tổ chức tín dụng phát hành dạng chứng bút toán ghi sổ, xác nhận quyền chủ nợ người sở hữu phiếu nợ nghĩa vụ trả số tiền định ngân hàng phát hành vào thời điểm xác định ghi phiếu nợ Theo Điều Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu, loại giấy tờ có giá chiết khấu, tái chiết khấu tổ chức tín dụng bao gồm: “1 Các giấy tờ có giá tổ chức tín dụng phát hành theo quy định Luật tổ chức tín dụng hướng dẫn Ngân hàng nhà nước Việt Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 Nam (bao gồm chứng tiền gửi, trái phiếu, tín phiếu giấy tờ có giá khác tổ chức tín dụng phát hành) Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các loại trái phiếu phát hành theo quy định Chính phủ hướng dẫn Bộ tài chính, bao gồm: tín phiếu kho bạc; trái phiếu kho bạc; trái phiếu công trình trung ương; trái phiếu đầu tư; trái phiếu ngoại tệ; công trái xây dựng tổ quốc; trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu quyền địa phương Các loại tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu tổ chức khác phát hành chiết khấu, tái chiết khấu theo quy định pháp luật” Trên nguyên tắc, giấy tờ có giá thỏa mãn điều kiện sau chiết khấu chổ chức tín dụng: - Thuộc quyền sở hữu hợp pháp khách hàng; - Chưa đến hạn toán; - Được phép giao dịch (mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, bảo lãnh giao dịch hợp pháp khác); - Được toán theo quy định tổ chức phát hành Hình thức nội dung hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá 5.1 Hình thức hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Theo quy định Khoản Điều 11 Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu hành, thỏa thuận việc chiết khấu, tái chiết khấu tổ chức tín dụng khách hành phải lập thành văn Như vậy, văn hình thức hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Ở đây, pháp luật không quy định văn thể hình thức thời đại thương mại điện tử phát triển hiểu văn hợp đồng bao gồm văn viết thông thường (có chữ kí tay bên) văn điện tử (có chữ ký điện tử bên) Tuy nhiên, cần lưu ý văn điện tử có điểm hạn chế định Điều thể chỗ, loại văn tạo rủi ro định dễ bị bên hai bên hợp đồng tự sửa đổi Vì thế, việc kí kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá văn viết tay có dấu có ưu điểm định, lẽ sở, chứng để bên thực quyền nghiã vụ cam kết hợp đồng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bên giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tốt 5.2 Nội dung hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 Nội dung hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá tổng thể điều khoản bên đủ tư cách chủ thể cam kết với cách tự nguyện, bình đẳng phù hợp với pháp luật Hợp đồng chất thỏa thuận bên, hợp đồng có giá trị pháp lý ràng buộc bên bên giao kết nguyên tắc tự định đoạt, tự ý chí thống ý chí bên Nếu toàn điều khoản chứng minh vi phạm nguyên tắc hợp đồng vô hiệu phần toàn Pháp luật ngân hàng không quy định cụ thể nội dung hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Tuy vậy, xét chất pháp lý, hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá thực chất hợp đồng mua bán giấy tờ có giá nên suy luận điều khoản hợp đồng tương tự điều khoản hợp đồng mua bán hàng hóa quy định Bộ luật dân Luật thương mại Từ nguyên tắc suy luận trên, hình dung điều khoản hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá bao gồm: Thứ nhất, điều khoản chủ thể hợp đồng: Trong hợp đồng, bên phải ghi rõ bên nhật chiết khấu tổ chức tín dụng (tên, trụ sở, số điện thoại, số fax, người đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền) bên chiết khấu tổ chức, cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại, đại diện theo pháp luật theo ủy quyền pháp nhân) Thứ hai, điều khoản đối tượng hợp đồng: Thông thường, hợp đồng bên không cần ghi cụ thể loại giấy tờ có giá chấp nhận chiết khấu có bảng kê giấy tờ có giá kèm theo gốc giấy tờ có giá xin chiết khấu Thứ ba, điều khoản giá cả: Trong hợp đồng, bên cần ghi rõ lãi suất chiết khấu loại giấy tờ cớ giá, chi phí khác, tổng mệnh giá chiết khấu, số tiền lợi tức bị khấu trừ, tổng số tiền lại khách hàng hưởng Lãi suất chiết khấu bên thỏa thuận phải phù hợp với lãi suất định hướng Ngân hàng Nhà nước quy định Thứ tư, điều khoản phương thức toán: Về điều khoản này, bên thỏa thuận phương thức toán chuyển số tiền mà khách hàng hưởng tài khoản tiền gửi họ trả tiền mặt Thứ năm, điều khoản giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng: Đây điều khoản mang tính chất thường lệ, theo bên có quyền thỏa thuận biện pháp giải tranh chấp đường thương lượng, hòa Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 giải, lựa chọn quan tài phán giải tranh chấp cho Nếu bên không quy định điều khoản tranh chấp xảy giải theo quy định pháp luật Quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Hệ pháp lý việc giao kết hợp đồng tạo quyền nghĩa vụ pháp lý cho bên tham gia hợp đồng thực Về lý thuyết, quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng tự thỏa thuận với để thiết lập thừa nhận quyền nghĩa vụ pháp luật quy định * Quyền nghĩa vụ bên nhận chiết khấu Do bên nhận chiết khấu vừa đóng vai trò người cho vay, vừa có tư cách người mua giấy tờ có giá chủ thể có quyền nghĩa vụ sau đây: Thứ nhất, tổ chức tín dụng có quyền yêu cầu khách hàng phải làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá chiết khấu cho tổ chức tín dụng theo trình tự luật định loại giấy tờ có giá Quyền nhằm đảm bảo cho tổ chức tín dụng thiết lập quyền chủ nợ người thứ ba - người mắc nợ theo giấy tờ có giá để sau đòi tiền từ người giấy tờ có giá đến hạn toán Thứ hai, tổ chức tín dụng có nghĩa vụ phải toán tiền mua giấy tờ có giá cho người bán khách hàng theo phương thức mà hai bên thỏa thuận hợp đồng chiết khấu (chẳng hạn chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi toán cho khách hàng, trả tiền mặt hay phát hành séc giao cho khách hàng người thụ hưởng…), sau khấu trừ phần lợi tức chiết khấu khoản phí dịch vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng chiết khấu Thứ ba, tổ chức tín dụng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vật chất xảy cho khách hàng hành vi có lỗi gây thực hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá * Quyền nghĩa vụ bên chiết khấu Chủ thể có nghĩa vụ phải chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho tổ chức tín dụng để nhận tiền bán giấy tờ có giá phía tổ chức tín dụng toán Kể từ chuyển giao xong quyền sở hữu giấy tờ có giá cho tổ chức tín dụng, khách hàng xem giải thoát khỏi mối quan hệ pháp lý ràng buộc với nợ ghi giấy tờ có giá, trừ trường hợp đối tượng chiết khấu hối phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ khách hàng 10 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 bị truy đòi tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật công cụ chuyển nhượng Mặt khác, khách hàng có quyền yêu cầu bên nhận chiết khấu trả tiền mua giấy tờ có giá theo giá thỏa thuận hợp đồng chiết khấu; quyền khiếu nại khởi kiện bên nhận chiết khấu hành vi vi phạm hợp đồng chủ thể để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước pháp luật Cách thức giao kết thực hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá  Ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu có giá Quá trình ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá vừa thể đặc điểm chung việc ký kết hợp đồng mua bán thông thường, đồng thời phản ánh đặc điểm riêng có tính chất kỹ thuật nghiệp vụ quan hệ chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá Theo nguyên lý thông thường, bày tỏ ý chí bên trình ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá bao gồm giai đoạn sau đây: - Đề nghị giao kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá Bên đưa đề nghị giao kết hợp đồng khách hàng tổ chức tín dụng Trong thực tiễn pháp lý, bên đưa lời đề nghị giao kết hợp động chiết khấu giấy tờ có giá thường khách hàng mà chứng hành vi gửi đến tổ chức tín dụng hồ sơ xin chiết khấu, tái chiết khấu gồm loại tài liệu đơn xin chiết khấu; bảng kê giấy tờ có giá kèm theo gốc giấy tờ có giá xin chiết khấu; giấy tờ khác chứng minh lực chủ thể người xin chiết khấu… Trên nguyên tắc, tùy thuộc vào tài liệu giao dịch hồ sơ xin chiết khấu có hội đủ điều khoản chủ yếu hợp đồng cần giao kết hợp đồng chiết khấu hay không mà người ta khẳng định tài liệu giao dịch xem đề nghị hợp đồng chiết khấu có giá trị rang buộc bên đưa đề nghị khách hàng xin chiết khấu hay không Thông thường, lời đề nghị có giá trị bắt buộc với khách hàng thể ý chí tự nguyện khách hàng, hồ sơ xin chiết khấu có đầy đủ nội dung xác định đối tượng bán (tức giấy tờ có giá xin chiết khấu), số lượng giấy tờ (có kèm theo danh sách), 11 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 phương thức toán Đề nghị giao kết hợp đồng thay đổi nội dung rút lại trường hợp sau: - Trong lời đề nghị nêu rõ điều kiện thay đổi rút lại; - Bên đề nghị chưa nhận lời đề nghị; - Bên đề nghị nhận lời đề nghị chưa có định cuối việc chấp nhận chiết khấu hay không Trong trường hợp tổ chức tín dụng không chấp nhận vô điều kiện việc chiết khấu giấy tờ có sửa đổi bổ sung hồ sơ xin chiết khấu hình thành lời đề nghị giao kết hợp đồng Lúc này, tổ chức tín dụng trở thành bên đưa lời đề nghị giao kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá - Chấp nhận đề nghị giao kết hợp động chiết khấu giấy tờ có giá Sau nhận hồ sơ xin chiết khấu, tái chiết khấu, khách hàng gửi đến tổ chức tín dụng tiến hành thẩm định điều kiện giấy tờ có giá chiết khấu, tái chiết khấu Công việc thực thông qua hành vi thẩm định giai đoạn thẩm định cho đời báo cáo kết thẩm định Bản báo cáo trình lên người đại diện có thẩm quyền pháp nhân tổ chức tín dụng (chẳng hạn Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay Giám đốc chi nhánh Ủy quyền) người đại diện định việc chấp nhận từ chối chiết khấu Thông thường, hành vi chấp nhận đề nghị hợp đồng chiết khấu thể việc tổ chức tín dụng lập bảng kê danh mục giấy tờ có giá chiết khấu gửi cho khách hàng, ghi rõ tổng số tiền chiết khấu, số tiền bị tổ chức tín dụng khấu trừ số tiền lại mà khách hàng hưởng Về nguyên tắc, tổ chức tín dụng phải có trách nhiệm lời chấp nhận đề nghị giao kết kể từ thời điểm gửi danh mục giấy tờ có giá chiết khấu Trong trường hợp từ chối chiết khấu tổ chức tín dụng phải hoàn trả lại cho khách hàng giấy tờ có giá không chiết khấu kèm theo văn trả lời có ghi rõ lý từ chối chiết khấu - Thời điểm xác lập hợp động chiết khấu giấy tờ có giá Kể từ thời điểm văn chấp nhận đề nghị chiết khấu tổ chức tín dụng gửi đi, xem hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá hình thành phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý cho bên tham gia giao dịch  Thực hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Thực hợp động chiết khấu giấy tờ có giá giai đoạn theo sau hợp đồng ký kết phát sinh hiệu lực pháp lý Việc thực hợp động chiết khấu giấy tờ có giá thường hiểu đồng nghĩa với 12 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 việc bên thực quyền nghĩa vụ họ phát sinh từ hợp đồng Điều dó có nghĩa bên thực song quyền nghĩa vụ họ hợp động chiết khấu giấy tờ có giá coi thực xong hợp đồng xem chấm dứt hiệu lực pháp lý Theo quy định pháp luật hành, việc thực hợp động chiết khấu giấy tờ có giá bao gồm hành vi pháp lý chủ yếu sau đây: - Khách hàng làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá chấp thuận chiết khấu cho tổ chức tín dụng Theo quy định pháp luật, tùy thuộc vào loại giấy tờ có thủ tục chuyển nhượng khác Chẳng hạn, giấy tờ có giá có ghi tên người sở hữu việc chuyển nhượng bắt buộc phải tuân theo thủ tục chặt chẽ pháp luật Còn giấy tờ có giá không ghi tên người sở hữu việc chuyển nhượng thông thường trao tay trực tiếp cho người chuyển nhượng Riêng việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ phải tuân theo quy định đặc thù Luật công cụ nhượng (năm 2005) Cụ thể, theo Luật công cụ chuyển nhượng việc chuyển nhượng hối phiếu phải chuyển nhượng toàn số tiền ghi hối phiếu Việc chuyển nhượng phần số tiền ghi hối phiếu chuyển nhượng cho hai người trở lên giá trị Việc chuyển nhượng hối phiếu chuyển nhượng tất quyền phát sinh từ hối phiếu bên chuyển nhượng không phép đưa điều kiện kèm theo việc chuyển nhượng (còn gọi chuyển nhượng vô điều kiện) Tóm lại, kể từ khách hàng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá (trong có hối phiếu), tổ chức tín dụng trở thành chủ sở hữu hợp pháp giấy tờ có giá hưởng toàn quyền phát sinh từ giấy tờ có giá - Trên sở giấy tờ có giá chuyển nhượng, tổ chức tín dụng trả số tiền lại mà khách hàng hưởng vào tài khoản tiền gửi họ tổ chức tín dụng trả tiền mặt hay séc yêu cầu khách hàng - Khi đến hạn toán giấy tờ có giá đực chiết khấu, tổ chức tín dụng xuất trình giấy tờ có giá cách hợp lệ để đòi tiền người mắc nợ theo giấy tờ có giá Trong trường hợp giấy tờ có giá không thành toán người mắc nợ theo giấy tờ có giá tổ chức tín dụng có quyền khiếu nại khởi kiện người mắc nợ người khác có nghĩa vụ tiền liên 13 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 đới nợ giấy tờ có giá (nếu có) quan tài phán có thẩm quyền theo quy định Riêng hối phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ, tổ chức tín dụng (với tư cách người sở hữu) xuất trình hợp lệ mà không toán tổ chức tín dụng có quyền quay lại truy đòi người xin chiết khấu tất người khác đứng tên sở hữu hối phiếu đứng tên bảo lãnh hối phiếu Theo Điều 49, 50 Luật công cụ chuyển nhượng, trường hợp hối phiếu bị từ chối chấp nhận bị từ chối toán, tổ chức tín dụng – với tư cách người thụ hưởng phải thông báo văn cho người ký phát, người chuyển nhượng việc từ chối Tổ chức tín dụng phải thông báo thời hạn ngày, kê từ ngày bị từ chối III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHIỂT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM Các nhận định đánh giá Có thể khẳng định đời Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng với khách hàng ban hành kèm theo định số 1325/2004QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò to lớn việc tạo khung pháp lý cho hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Những quy định Quy chế phần cụ thể hóa nguyên tắc quy định chung ỏi Luật tổ chức tín dụng chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho hoạt động triển khai thực thực tế kinh doanh tổ chức tín dụng Ở mức độ định, văn quy phạm pháp luật có quy định mới, tiến bộ, tập trung giải số đề bất cập pháp luật điều chỉnh giao dịch chiết khấu, tái chiết khấu tổ chức tín dụng với khách hàng như: quy định đối tượng giao dịch nghiệp vụ chiết khấu tổ chức tín dụng khách hàng; quy định điều kiện tham gia giao dịch, quy định trình tự, thủ tục chiết khấu, tái chiết khấu, quy định giới hạn an toàn hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu giây tờ có giá tổ chức tín dụng Tuy nhiên, bên cạnh điểm tích cực trên, pháp luật nói chung Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu hành nói riêng thể số điểm bất cập sau: Thứ nhất, Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu hành không quy định việc chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá hối phiếu (bao gồm hối 14 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ) Trong đó, pháp luật hối phiếu mà điển hình Luật công cụ chuyển nhượng 2005 quy định chi tiết vè hoạt động mà dừng lại việc dẫn chiếu ngược trở lại pháp luật ngân hàng Rõ ràng, tình trạng cho thấy thiếu vắng quy định chiết khấu hối phiếu hay nói cách khác bỏ sót đối tượng chiết khấu hối phiếu quy chế chiết khấu, tái chiết khấu hành Tình trạng bất hợp lý chắn gây nhiều khó khăn cho tổ chức tín dụng khách hàng thực tế họ có nhu cầu xác lập giao dịch chiết khấu hối phiếu sở pháp lý trực tiếp để xác lập thực giao dịch Thứ hai, Khoản Điều Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá quy định có tính chất liệt kê khách hàng chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng hoàn toàn không quy định điều kiện pháp lý cụ thể mà chủ thể phải thỏa mãn tham gia vào giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Do thực tế tiến hành hoạt động giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá, hầu hết tổ chức tín dụng phải áp dụng quy định chung theo thông lệ tập quán giao dịch điều kiện khách hàng xin chiết khấu mà ngân hàng thương mại nước áp dụng Sự “thiếu vắng” quy định đề không gây hậu nghiêm trọng rõ ràng khiến cho tổ chức tín dụng khách hàng bị lúng túng cần áp dụng pháp luật Viêt Nam để xác lập giao dịch chiết khấu giâ tờ có giá Thứ ba, Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu hành điều khoản đề cập đến quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá Sự thiếu vắng quy định đền không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng số lượng giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá rõ ràng thiếu sót đáng kể Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Trên sở nhận xét đánh giá đây, Chúng xin đưa số kiến nghị đề xuất ban đầu nhằm thực phap luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng: Một là, cần bổ sung đối tượng chiết khấu, tái chiết khấu hối phiếu vào phạm vi điều chỉnh Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá hành Việc bổ sung hối phiếu vào phạm vi điều chỉnh Quy chế đảm bảo tính thống nhất, toàn diện đồng pháp luật, 15 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 mà góp phần tạo sở pháp lý cụ thể cho việc xác lập giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng với khách hàng Hai là, cần bổ sung quy định điều kiện pháp lý cụ thể mà chủ thể phải thỏa mãn tham gia vào giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Quy định tránh cho tổ chức tín dụng khách hàng khỏi lúng túng cần áp dụng pháp luật Việt Nam để xác lập giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá, đồng thời không bắt buộc họ phải áp dụng thông lệ bắt buộc chung theo thông lệ tập quán giao dịch điều kiện khách hàng mà ngân hàng thương mại nước áp dụng Ba là, cần bổ sung vào Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá quy định quyền nghĩa vụ bên hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Việc quy định có ý nghĩa giúp cho họ biết phạm vi giới hạn cụ thể làm, pháp luật bảo vệ bị cấm hạn chế Như chủ thể yên tâm tham gia vào giao dịch lẽ thiếu vắng quy định làm giảm tính chặt chẽ việc tham gia hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá, gây khó khăn việc xác định đâu hành vi vi phạm chế tài có hành vi vi phạm xảy Hơn với quy định điều 57 Luật tổ chức tín dụng quy định cho phép tổ chức tín dụng cấp tín dụng hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn khác việc quy định chưa phù hợp với thực tế hoạt động tổ chức tín dụng, vừa làm hạn chế đối tượng hàng hóa chiết khấu, tái chiết khấu (chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ có giá) tổ chức tín dụng, vừa kìm hãm tính khoản loại giấy tờ có giá trung - dài hạn điều không khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào loại giấy tờ có thời hạn năm trở lên đó, nên luật tổ chức tín dụng quy định tổ chức tín dụng cấp tín dụng hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu giấy tờ có giá, không cần phân biệt ngắn hạn hay dài hạn Trên số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng Hi vọng với kiến nghị nhà làm luật có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, góp phần hoàn thiện pháp luật chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tạo điều kiện cho hoạt động ngày phát triển 16 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 MỤC LỤC 17 Bài tập Nhóm tháng II – Luật Ngân hàng Nhóm HS31B1 LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá nghiệp vụ cấp tín dụng cổ điển ngân hang thương mại giớ, đời từ sớm phát triển ngày Nhưng nước ta, khoảng vài năm trở lại đây, hoạt động chiết khấu pháp luật quan tâm triển khai thực tiễn hoạt động ngân hàng Chiết khấu giấy tờ có giá khái niệm mẻ lần đề cập Luật tổ chức tín dụng năm 1997 Việc ghi nhận hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá với tư cách hình thức cấp tín dụng tổ chức tín dụng tạo sở pháp lí ban đầu cho việc xác lập thực giao dịch thực tế, đảm bảo quyền lợi cho chủ thể tham gia giao dịch Để điều chỉnh môt cách chi tiết hiệu hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khách hàng, nhà làm luật để cụ thể hóa hoạt động văn luật văn luật Đặc biệt với đời quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khách hang ban hành theo định số 1325/2004-QĐ-NHNN ngày 15 tháng 10 năm 2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy chế pháp lí dành cho nghiệp chiết khấu rõ rang cụ thể Tuy nhiên bên cành điểm tích cực điểm hạn chể định cần khắc phục hoàn thiện Mặt khác, thực tiễn có nhiều học giả nghiên cứu hoạt động góc độ kinh tế học, đơn tìm hiểu với tư cách nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng với đặc thù mang tính chất kỹ thuất kinh tế, lại có tài liệu nghiên cứu chất pháp lí tính ưu việt hoạt động khiến cho tổ chức tín dụng lựa chọn hình thức để cấp tín dụng cho khách hàng Do vậy, việc nghiên cứu để nắm vững vận dụng cách có hiệu quy định pháp luật hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá cần thiết Đặc biệt bối cảnh nước ta giai đoạn phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 18 [...]... đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá  Ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu có giá Quá trình ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá vừa thể hiện những đặc điểm chung của việc ký kết một hợp đồng mua bán thông thường, đồng thời cũng phản ánh những đặc điểm riêng có tính chất kỹ thuật nghiệp vụ của quan hệ chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá Theo... chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá chỉ quy định có tính chất liệt kê những khách hàng chiết khấu giấy tờ có giá tại tổ chức tín dụng chứ hoàn toàn không quy định các điều kiện pháp lý cụ thể mà chủ thể này phải thỏa mãn khi tham gia vào giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá ở tổ chức tín dụng Do đó trên thực tế khi tiến hành hoạt động giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá, hầu hết các tổ chức tín. .. của giấy tờ có giá đó và được hưởng toàn bộ các quyền phát sinh từ các giấy tờ có giá đó - Trên cơ sở các giấy tờ có giá đã được chuyển nhượng, tổ chức tín dụng trả số tiền còn lại mà khách hàng được hưởng vào tài khoản tiền gửi của họ ở tổ chức tín dụng hoặc trả tiền mặt hay séc yêu cầu của khách hàng - Khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá đực chiết khấu, tổ chức tín dụng xuất trình giấy tờ có. .. sự bày tỏ ý chí của các bên trong quá trình ký kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá bao gồm các giai đoạn cơ bản sau đây: - Đề nghị giao kết hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá khấu giấy tờ có giá Bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng có thể là khách hàng hoặc tổ chức tín dụng Trong thực tiễn pháp lý, bên đưa ra lời đề nghị giao kết hợp động chiết khấu giấy tờ có giá thường là khách... lời có ghi rõ lý do từ chối chiết khấu - Thời điểm xác lập hợp động chiết khấu giấy tờ có giá Kể từ thời điểm văn bản chấp nhận đề nghị chiết khấu được tổ chức tín dụng gửi đi, có thể xem như hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá đã hình thành và phát sinh các quyền, nghĩa vụ pháp lý cho các bên tham gia giao dịch  Thực hiện hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá Thực hiện hợp động chiết khấu giấy tờ có giá. .. vụ của các bên tham gia hợp đồng chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá Sự thiếu vắng các quy định về vẫn đền này tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và số lượng giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá nhưng rõ ràng đây là một thiếu sót đáng kể của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá 2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của. .. tế hoạt động của các tổ chức tín dụng, bởi vì nó vừa làm hạn chế đối tượng hàng hóa chiết khấu, tái chiết khấu (chiết khấu, tái chiết khấu chứng từ có giá) của các tổ chức tín dụng, vừa kìm hãm tính thanh khoản của các loại giấy tờ có giá trung - dài hạn điều này không khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các loại giấy tờ có thời hạn một năm trở lên do đó, nên chăng luật các tổ chức tín dụng chỉ... đến tổ chức tín dụng bộ hồ sơ xin chiết khấu, tái chiết khấu gồm các loại tài liệu như đơn xin chiết khấu; bảng kê giấy tờ có giá kèm theo bản gốc các giấy tờ có giá xin chiết khấu; các giấy tờ khác chứng minh năng lực chủ thể của người xin chiết khấu Trên nguyên tắc, tùy thuộc vào các tài liệu giao dịch hồ sơ xin chiết khấu có hội đủ các điều khoản chủ yếu của hợp đồng cần giao kết là hợp đồng chiết. .. tái chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng với khách hàng ban hành kèm theo quyết định số 1325/2004QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra khung pháp lý cho hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng Những quy định tại Quy chế này đã phần nào cụ thể hóa những nguyên tắc và quy định chung còn rất ít ỏi trong Luật các tổ chức tín dụng về chiết khấu giấy. .. khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng Trên cơ sở các nhận xét và đánh giá trên đây, Chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị đề xuất ban đầu nhằm thực hiện phap luật điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng: Một là, cần bổ sung đối tượng chiết khấu, tái chiết khấu là hối phiếu vào phạm vi điều chỉnh của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá hiện hành Việc bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụngở Việt Nam, Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụngở Việt Nam, Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá của tổ chức tín dụngở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay