Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

13 196 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:41

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO KIẾN TẬP Họ tên sinh viên: Nguyễn Mai Thu Lớp: KH13- Tài công Niện khóa: 2012-2016 Địa điểm kiến tập: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu, Sơn La Giảng viên hướng dẫn: Ths Phạm Thị Thanh Vân Ths Phạm Đăng Tỉnh Tên đề tài: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu bước thực hóa mục tiêu “Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.” Hà Nội, 2015 Lời nói đầu Kiến tập phương pháp trang bị kiến thức thực tế bổ ích cho sinh viên hành Việc quan sát hoạt động hành diễn cụ thể sống hàng ngày không thực hóa kiến thức học trường mà giúp sinh viên trau dồi thêm kĩ mềm trước trường Thông qua đợt kiến tập vừa qua, em học hỏi nhiều điều, đề tài “Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu bước thực hóa mục tiêu “Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.” điều mà em tâm đắc Do em xin báo cáo kết kiến tập qua đề tài Trong suốt trình kiến tập, em nhận nhiều giúp đỡ bảo tận tình Khoa Quản lý Tài công nói chung, thầy cô đoàn kiến tập nói riêng Thầy: Ths Phạm Đăng Tỉnh Thầy: Ths Khuất Việt Hải Cô: Ths.Phạm Thị Thanh Vân Em kính chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt người truyền lửa cho chúng em Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục I Khái quát Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu Giới thiệu chung Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu, có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao du lịch địa bàn huyện (việc thực hiên chức quản lý nhà nước thông tin truyền thông phòng quy định Thông tư liên tịch Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Nội vụ) Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng chịu đạo quản lý tổ chức biên chế hoạt động Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu đạo kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Sơn La Nhiệm vụ quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu xác định dựa “Thông tư liên tịch Số: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện” Bộ Nội Vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.” Cụ thể: - Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành định, thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, thể dục, thể thao du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực cải cách hành chính, xã hội hoá lĩnh vực quản lý nhà nước giao - Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo văn lĩnh vực văn hoá, , thể dục, thể thao du lịch thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quản lý, hoạt động phát triển nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động hoá, thể dục thể thao; - Hướng dẫn tổ chức, đơn vị nhân dân địa bàn huyện thực phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch địa bàn huyện - Hướng dãn, kiểm tra hoạt động Trung tâm văn hoá, thể thao, thiết chế văn hoá thông tin sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý phòng địa bàn huyện - Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động hội tổ chức phi phủ hoạt động địa bàn thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao du lịch chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn - Chủ trì, phối hợp với quan liên quan kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật hoạt động văn hoá, gia đình thể dục, thể thao du lịch địa bàn huyện; giải đơn thư, khiếu nại, tố cáo công dân lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật - Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao du lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cấp huyện Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch - Quản lý tổ chức, biên chế thực chế độ, sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý phòng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Quản lý tài chính; tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp, uỷ quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Thực nhiệm vụ khác Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhan dân cấp huyện giao theo quy định pháp luật - Ngoài nhiệm vụ trên, Phòng Văn hoá Thông tin thực số nhiệm vụ quyền hạn lĩnh vực thông tin, truyền thông theo hướng dẫn Thông tư liên tịch Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Nội vụ Cơ cấu tổ chức Trưởng phòng: Trần Xuân Việt Phó Trưởng phòng: Phùng Lưu Ly Chuyên viên: Đặng Huyền Trang Chuyên viên: Cao Thùy Thơm Chỉ tiêu hợp đồng Đỗ Việt Anh  Trong trình kiến tập, thời gian không nhiều, thông qua việc quan sát học hỏi, thân em thấy Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu thực tốt chức nhiệm vụ Công chức thuộc Phòng làm việc mình, có thái độ đắn tiếp dân Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đầu tư nhiều du lịch, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu có vai trò đầu tàu quan trọng Nhận thức rõ ràng điều đó, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu có nhiều ý tưởng kế hoạch nhằm phát triển du lịch địa phương Đây đơn vị tiêu biểu đáng để nêu gương học tập II Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu bước thực hóa mục tiêu “Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.” Theo tinh thần “Nghị đinh số 130/2005/NĐ-CP, Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước” với mục tiêu “Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức”, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu có biện pháp cụ thể: Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành 1.1 Ban hành “QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, Theo quy định tự chủ biên chế kinh phí quản lý hành ”, kèm theo Quyết định số 06 /QĐVHTT ngày 10 tháng 01 năm 2014 nhằm sử dụng ngân sách có hiệu quả, sử dụng tài sản công mục đích từ nâng cao suất lao - động Tại Điều “Các quy định quản lý, sử dụng tài sản công” Tại Điều “Quy định nội dung, định mức chi” Tại Điều quy định “ Quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi” Tại điều quy định “ Quản lý, mua sắm sửa chữa tài sản” Tại điều quy định “Khấu hao lý tài sản” Tại điều, có quy định cụ thể dễ hiểu để công chức áp dụng dễ dàng Ví dụ 1: Tại Điều 4, quy định quản lý sử dụng tài sản công, việc sử dụng điện thoại, văn ghi rõ “Việc sử dụng điện thoại phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho công việc quan, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích cá nhân.Các gọi cần ngắn gọn, xúc tích, đúng, đủ nội dung để tránh kéo dài thời gian gọi; không gọi đến số điện thoại di động liên lạc máy bàn.” Theo đó, chi cho việc sử dụng điện thoại công chức làm việc phòng 300.000đ/tháng, số tiền công chức phải tự chi trả  Những quy định phát huy tối đa việc sử dụng tiết kiệm công chức thuộc Phòng Văn hóa Thông tin từ chi ngân sách tiết kiệm mà hiệu công việc đảm bảo (thông qua việc sử dụng máy chấm công phiếu đánh giá.) 1.2 Xây dựng “Bản dự toán ngân sách” cụ thể, rõ ràng đề cao tiêu chí tiết kiệm Theo “Bản dự toán ngân sách thức Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu năm 2015”, chi ngân sách 1.643 triệu đồng Trong đó: Chi tiền lương Mua sắm phương tiện làm việc Nhiệm vụ chi đặc thù (các phong trào, thi, hỗ trợ) Chi vào hàng hóa, dịch vụ Tổng 568 40 760 275 1.643 (Bảng sở tính chi quản lý nhà nước đơn vị: triệu đồng) Để thuận tiện cho việc theo dõi hoạch toán cuối năm, phần “Chi vào hàng hóa, dịch vụ” “ Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách 2015” tổng hợp cụ thể sau Chi hàng hoá dịch vụ Thanh toán dịch vụ công cộng Vật tư văn phòng Thông tin tuyên truyền liên lạc Hội nghị Công tác phí Sửa chữa thường xuyên TSCĐ Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Chi khác Phụ cấp Đảng 1 00 17 17 275 30 35 35 35 6 27 30 30 40 15 27 30 5 30 5 154 10 (Bảng chi tiết “chi hàng hóa dịch vụ công” Đơn vị tính: triệu đồng)  Qua bảng thống kê trên, thấy hoạt động chi ngân sách Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu thực rõ ràng, đầy đủ cụ thể Việc dự toán chi tiết chi tiêu giúp cho hoạt động Phòng hướng, tiết kiệm, tránh lãng phí hiệu Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức 2.1 Sử dụng mức kinh phí khoán Để tăng thêm thu nhập cho công chức, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu xây dựng “Quy chế chi tiêu nội bộ”, mức chi quy chế nhỏ mức kinh phí giao Các công chức Trưởng phòng định hướng từ đầu việc sử dụng tiết kiệm, hiệu mức khoán để sử dụng định mức cho phép, số ngân sách dư chia cho bộ, công chức phòng 2.2 Sử dụng quỹ lương khoán Biên chế duyệt Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu 10, nhiên Phòng Văn hóa Thông tin sử dụng tiêu biên chế Do đó, số tiền lương dư chia cho cán bộ, công chức làm, tăng thu nhập cho họ Số TT NỘI DUNG Biên chế duyệt Số cán công chức có mặt thực tế -Biên chế -Hợp đồng +Dài hạn Đơn vị tính Người Thực năm 2013 5 Dự toán năm 2014 Ước TH năm 2014 Dự toán năm 2015 5 10 4 4 10 5 (Bảng sở tính chi quản lý nhà nước Đơn vị: người) III Nhận xét kiến nghị Nhận xét Việc áp dụng biện pháp nhằm thực hóa mục tiêu “chi ngân sách tiết kiệm tăng thu nhập cho công chức” Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bước tiến quan trọng góp phần 10 lớn vào việc nâng cao hiệu hoạt động công vụ nói riêng, công cải cách hành nói chung Trong trình kiến tập Phòng, thân em rút nhận xét sau 1.1 Ưu điểm - Chi ngân sách giảm so với đơn vị lĩnh vực khác Ví dụ: Việc xây dựng website tốn từ 20 đến 30 triệu đồng, đơn vị khác 50 đến 70 triệu đồng nhờ việc học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị khác - Thu nhập công chức cải thiện đáng kể - Thúc đẩy hứng thú làm việc cống hiến cho nghề công chức - Góp phần quan trọng vào việc cải cách hành 1.2 Nhược điểm Trong trình hoạt động, đơn vị tiên phong UBND huyện nên tránh khỏi thiếu sót như: mục tiêu đề cao so với thực tế, gián tiếp tạo chênh lệch thu nhập công chức, Đây không kinh nghiệm vô hữu ích cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu mà học cho đơn vị khác huyện nói chung Kiến nghị Việc có quy đinh cụ thể để thực hóa mục tiêu Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đáng để học hỏi Bản thân em xin có vài kiến nghị sau - Mục tiêu đưa cần có tham gia góp ý toàn thể nhân viên thuộc phòng để đánh giá sát tính khả thi mục tiêu - Quy định đưa cần có chế tài xử phạt nghiêm để đạt hiệu tối đa - Tổ chức buổi hội thảo, bồi dưỡng kĩ hành để san sẻ công hội tăng thu nhập công chức - Phát huy mạnh mẽ việc áp dụng máy chấm công phiếu đánh giá hài lòng chất lượng dịch vụ công - Tiến hành rà soát, bố trí người, việc, biến chế để giảm 11 chi ngân sách Kết luận Thời gian kiến tập không dài, mà em quan sát học hỏi có ý nghĩa Nó không giúp em có thêm kiến thức thực tế, mà giúp em có thêm động lực để phấn đấu cho ước mơ đam mê Sau đợt kiến tập, em tin tưởng vào lựa chọn mình, lạc quan vào hành nước ta Ngoài mặt tiêu cực cần thẳng thắn thừa nhận sửa chữa, đâu đó, có cán bộ, công chức cần mẫn làm việc, dốc sức phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho nghiệp xây dựng đất nước Đấy nguồn động viên vô lớn cho em bạn đoàn 12 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Nguyễn Mai Thu Lớp: KH13- Tài công Đơn vị kiến tập: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Giảng viên hướng dẫn: Thầy: Phạm Đăng Tỉnh Cô: Phạm Thị Thanh Vân Nhận xét: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đánh giá chung: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chấm điểm: Bằng chữ: Hà Nội, ngày……tháng… năm2015 Giảng viên hướng dẫn 13 [...]... nhân viên thu c phòng để đánh giá sát nhất tính khả thi của mục tiêu - Quy định đưa ra cần có những chế tài xử phạt nghiêm hơn nữa để đạt được hiệu quả tối đa - Tổ chức những buổi hội thảo, bồi dưỡng kĩ năng hành chính để san sẻ công bằng các cơ hội tăng thu nhập giữa các công chức - Phát huy mạnh mẽ việc áp dụng máy chấm công và phiếu đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công - Tiến hành rà... khác - Thu nhập của công chức được cải thiện khá đáng kể - Thúc đẩy hứng thú làm việc và sự cống hiến cho nghề của các công chức - Góp phần quan trọng vào việc cải cách hành chính 1.2 Nhược điểm Trong quá trình hoạt động, vì là đơn vị tiên phong của UBND huyện nên không thể tránh khỏi những thiếu sót như: đôi khi mục tiêu đề ra quá cao so với thực tế, hoặc gián tiếp tạo ra sự chênh lệch thu nhập giữa... phấn đấu cho ước mơ cũng như đam mê của mình Sau đợt kiến tập, em tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của mình, cũng như lạc quan hơn vào nền hành chính của nước ta Ngoài những mặt tiêu cực cần thẳng thắn thừa nhận và sửa chữa, đâu đó, vẫn có những cán bộ, công chức cần mẫn làm việc, dốc sức mình phục vụ cho nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước Đấy chính là nguồn động viên vô cùng lớn cho em và...lớn vào việc nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ nói riêng, công cuộc cải cách hành chính nói chung Trong quá trình kiến tập tại Phòng, bản thân em đã rút ra được những nhận xét như sau 1.1 Ưu điểm - Chi ngân sách giảm hơn so với các đơn vị cùng lĩnh vực khác Ví dụ: Việc xây dựng website chỉ tốn từ 20 đến 30 triệu đồng, trong khi các đơn vị khác là 50 đến 70 triệu đồng nhờ việc học hỏi kinh nghiệm... thể tránh khỏi những thiếu sót như: đôi khi mục tiêu đề ra quá cao so với thực tế, hoặc gián tiếp tạo ra sự chênh lệch thu nhập giữa các công chức, Đây không chỉ là những kinh nghiệm vô cùng hữu ích cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu mà còn là bài học cho các đơn vị khác trong và ngoài huyện nói chung 2 Kiến nghị Việc có những quy đinh cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu của Phòng Văn hóa và... nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước Đấy chính là nguồn động viên vô cùng lớn cho em và các bạn trong đoàn 12 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mai Thu Lớp: KH13- Tài chính công Đơn vị kiến tập: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Giảng viên hướng dẫn: Thầy: Phạm Đăng Tỉnh Cô: Phạm Thị Thanh Vân Nhận xét: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức , Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức , Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức , Nhiệm vụ và quyền hạn, III. Nhận xét và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay