Báo cáo kiến tập thanh tra tỉnh tuyên quang

13 185 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:40

Khoa Nhà nước Pháp luật BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO KIẾN TẬP Họ tên sinh viên: Phạm Mỹ Dung Lớp: KH13 Thanh tra Niên khóa: 13 Địa điểm kiến tập: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Thời gian kiến tập: Từ ngày 24/08/2015 Đến ngày 04/09/2015 Giảng viên hướng dẫn: Ths.Nguyễn Trọng Nhã MỤC LỤC: Phạm Mỹ Dung Khoa Nhà nước Pháp luật Phần I: 1.1 Quá trình kiến tập: 1.2 Cơ quan kiến tập: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 1.2.1 Cơ cấu tổ chức : 1.2.2 Cơ cấu nhân : 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: .4 1.2.3.1 Vị trí chức 1.2.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn: .4 Phần II: .5 2.1 THU HOẠCH: .5 2.1.1 Về việc thực Luật Thanh tra: 2.1.2 Về công tác giải khiếu nại tố cáo: .5 2.1.3 Về công tác phòng, chống tham nhũng: .6 2.1.4 Về chất lượng cán bộ,công chức công tác tổ chức quản lý cán bộ, công chức: .7 2.2 NGUYÊN NHÂN: 2.2.1 Về phía Chính phủ : 2.2.2 Về phía quan: 2.3 KIẾN NGHỊ: 2.3.1 Đối với Chính phủ: .9 2.3.2 Đối với quan: .10 Lời cảm ơn Kiến tập trình tham gia học hỏi, so sánh, nghiên cứu ứng dụng kiến thức học vào thực tế công việc quan quản lý hành nhà nước Phạm Mỹ Dung Khoa Nhà nước Pháp luật Báo cáo kiến tập vừa hội để sinh viên trình bày nghiên cứu vấn đề quan tâm trình kiến tập, đồng thời tài liệu quan trọng giúp giảng viên Học viện kiểm tra đánh giá trình học tập kết học tập sinh viên Để hoàn thành báo cáo kiến tập này, nỗ lực thân, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Tập thể giảng viên Học viện Hành Quốc gia tận tình giảng dạy, không truyền thụ cho kiến thức tảng mà đạo đức hành tinh thần công chức tương lai - ThS.Phạm Thị Anh Đào (Trưởng đoàn), ThS.Nguyễn Trường Huy( Phó đoàn), ThS.Nguyễn Trọng Nhã giảng viên hướng dẫn đoàn kiến tập số 18 tận tình bảo trước trình kiến tập, xây dựng báo cáo - Các cô chú, anh chị công tác Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt đồng chí Đỗ Văn Toán – Chánh Thanh tra, đồng chí Nguyễn Viết Hải – Phó Chánh Thanh tra đồng chí Phạm Văn Đình – Chánh Văn phòng quan tâm, giúp đỡ, tin tưởng tạo điều kiện cho tiếp xúc với công việc quý quan, cung cấp chi tiết tài liệu chuyên môn hướng dẫn tận tình để hoàn thành báo cáo Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn chỉnh báo cáo, nhiên lần đầu tiếp xúc với công tác nhiều bỡ ngỡ với hạn chế nhận thức kinh nghiệm thân nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận nhận xét, đánh giá, góp ý quý thầy cô để báo cáo hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Phạm Mỹ Dung Khoa Nhà nước Pháp luật Phần I: BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP VÀ CƠ QUAN KIẾN TẬP 1.1 Quá trình kiến tập: Thời gian Ngày 24/8/2015 Nội dung công việc - Gặp mặt quan - Trình Chánh Thanh tra giấy giới thiệu kiến tập - Trình Chánh Văn phòng kế hoạch kiến tập - Nghiên cứu tài liệu Văn phòng Ngày 25/8/2015 - Tham quan, tiếp cận phòng ban chuyên môn Ngày 26/8/2015 - Sắp xếp tài liệu, thực kĩ hành văn phòng Ngày 27/8/2015 - Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy định chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ Văn phòng phòng ban chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh Ngày 28/8/2015 - Tham gia họp bổ nhiệm Thanh tra viên Ngày 29/8/2015 - Tham khảo tài liệu phòng nghiệp vụ (Giải khiếu nại tố cáo) Ngày 30/8/2015 - Cùng đồng chí Thanh tra viên tới thực tế số địa bàn tỉnh - Xây dựng đề cương báo cáo kiến tập Ngày 31/8/2015 - Hoàn thành sơ đề cương - Gửi đề cương đến giảng viên hướng dẫn Ngày 01-04/8/2015 - Tiếp tục nghiên cứu văn thu thập thông tin hoạt động Thanh tra tỉnh, quan sát ghi chép tỉ mỉ trình làm việc Thanh tra viên, nhân viên kiểm tra - Hoàn thành báo cáo Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật 1.2 Cơ quan kiến tập: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 1.2.1 Cơ cấu tổ chức : CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỖ VĂN TOÁN PHÓ CHÁNH THANH TRA PHÓ CHÁNH THANH TRA NGUYỄN VIẾT HẢI HÀ DOÃN HÀN VĂN PHÒNG PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Phạm Mỹ Dung PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA Page Khoa Nhà nước Pháp luật 1.2.2 Cơ cấu nhân : T T Tên phận cấu thành máy Thanh tra tỉnh Năm 2015 Tổng số Lãnh đạo Dự kiến biên chế 2015 - 2020 TTV CV, NV Tổng số Lãnh đạo 04 04 TTV CV, NV Lãnh đạo 03 03 Văn phòng 10 03 07 11 03 08 Nghiệp vụ I 04 02 02 06 02 04 Nghiệp vụ II 04 02 02 06 02 04 Nghiệp vụ III 04 02 02 06 02 04 Nghiệp vụ IV 04 02 02 06 02 04 Phòng, chống tham nhũng 02 01 01 04 02 02 Giám sát, kiểm tra, đôn đốc xử lý sau Thanh tra 02 01 01 04 02 02 33 16 17 47 19 28 Tổng cộng Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật 1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 1.2.3.1 Vị trí chức Thanh tra tỉnh quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu đạo công tác, hướng dẫn tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ 1.2.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn: Thanh tra tỉnh thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quy định cụ thể Quyết định 108/QĐ-UBND UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Mỹ Dung Page Phần II: Khoa Nhà nước Pháp luật NỘI DUNG 2.1 THU HOẠCH: Trong trình kiến tập 10 ngày quan quan sát, ghi chép tỉ mỉ đưa số đánh sau: 2.1.1 Về việc thực Luật Thanh tra:  Thành tích : • Công tác tra địa bàn tỉnh tiến hành theo quy định Luật Thanh tra Nội dung tra thực tất lĩnh vực đời sống xã hội, phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp quan, tổ chức, cá nhân thực quy định pháp luật nhằm phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân  Tồn tại: • Việc chấp hành quy định Luật Thanh tra số đơn vị dối tượng tra chưa nghiêm, nên việc thực kết luận, định, kiến nghị tra chậm 2.1.2 Về công tác giải khiếu nại tố cáo:  Thành tích: • Công tác tiếp dân thực nghiêm túc, chủ động đổi nội dung, phương thức ; quan tâm đạo, kiểm tra, đôn đốc giải kịp thời khiếu nại, tố cáo công dân; đồng thời trọng rà soát, chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm công tác quản lý nhà nước tất lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp khiếu nại, tố cáo góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội • Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiêm túc công tác tiếp dân, giải KN,TC, PCTN Nhiều vụ việc tranh chấp đất đai phát sinh sở giải dứt điểm, triệt để, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật • Đặc biệt, công tác kiểm tra, tra việc chấp hành pháp luật giải KN,TC cấp coi trọng Qua đó, rõ điểm mạnh hạn chế, góp phần nâng cao trách nhiệm cấp, ngành công tác giải KN,TC hạn chế tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng đất  Tồn tại: Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài chưa giải dứt điểm Ý thức chấp hành pháp luật người dân chưa cao, sách pháp luật có nhiều điểm bất cập, mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc giải vụ việc khiếu nại tồn đọng kéo dài • • Quá trình phân loại, xử lý đơn lúng túng, chưa phân loại nội dung đơn Một số vụ KN,TC giải chưa bảo đảm trình tự, thủ tục, thời hạn Cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết thực định, kết luận giải khiếu nại, xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật quan nhà nước chưa rõ ràng 2.1.3 Về công tác phòng, chống tham nhũng:  Thành tích: • Tuyên truyền pháp luật tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng cho 680 nghìn lượt cán bộ, công chức nhân dân địa bàn tỉnh • Các vụ việc phát hiện, điều tra xét xử kịp thời có tác dụng răn đe nâng cao ý thức trách nhiệm cấp, ngành, quan, đơn vị, thân cán công chức, viên chức công dân việc đấu tranh với hành vi tham nhũng lãng phí • Công tác phòng chống tham nhũng địa bàn tỉnh Tuyên Quang góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị toàn dân việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí  Tồn tại: • Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tham nhũng có nội dung chưa sâu rộng, chất lượng chưa cao Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật • Các giải pháp phòng ngừa, phát xử lý tham nhũng số hạn chế chưa thực công khai, minh bạch hoạt động đơn vị trực thuộc chưa quy định cụ thể hóa chi tiết nội dung, thời gian, phạm vi, phương thức, đối tượng • Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa riết, triệt để 2.1.4 Về chất lượng cán bộ,công chức công tác tổ chức quản lý cán bộ, công chức: • Chất lượng tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cấp, ngành chưa cao Một số kiểm tra đơn giản, chưa đề cao việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ cho đơn vị bị kiểm tra Hiệu tổ chức, thực công việc sau tra chưa chuyển biến nhiều • Việc thực quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức chưa đạo, quán triệt thường xuyên, chưa niêm yết quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp để nhân dân, quan, tổ chức đến làm việc biết giám sát thực • Việc thực chuyển đổi cán bộ, công chức khó khăn, vị trí chuyển đổi ít, chưa xác định rõ vị trí cần chuyển đổi, • Trình độ chuyên môn, lực cán chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc Biên chế ít, công việc nhiều dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực để giải công việc Phạm Mỹ Dung Page 2.2 NGUYÊN NHÂN: Khoa Nhà nước Pháp luật 2.2.1 Về phía Chính phủ : - Quy định pháp luật Thanh tra bất cập, thiếu quy định biện pháp cưỡng chế xử lý sau tra, chế tài xử lý việc không chấp hành thực kết luận tra, đặc biệt chưa có văn hướng dẫn trình tự thủ tục, xử lý sau tra khiến cho hiệu lực hiệu hoạt động chưa cao - Một số Nghị định, thông tư chung chung, chưa có văn hướng dẫn cụ thể, chưa vào thực tế vùng VD: Thông tư 475 “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” ( thay thông tư 03/2014/TTLT-TTCP-BNV) chung chung chưa hướng dẫn chi tiết cụ thể, chưa sát thực vào tình hình thực tiễn đặc trưng vùng dẫn đến tình trạng hiệu ứng dụng không cao Tỉnh triển khai, tỉnh không triển khai, có nơi triển khai vừa triển khai vừa “mò mẫm” Thiếu tính đồng vùng, gây khó khăn cho quản lý - Quá trình phê duyệt đề án bổ sung biên chế chậm, lực lượng công chức có lực đáp ứng yêu cầu công việc thiếu - Việc ban hành văn đạo, hướng dẫn tra, giải KN,TC PCTN hạn chế, chưa thường xuyên, nội dung chưa chặt chẽ 2.2.2 Về phía quan: - Năng lực cán bộ, công chức nhiều hạn chế, không đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Do phòng nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra tỉnh thực chức nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên sâu lĩnh vực cụ thể chưa đủ khả giải vụ việc mang tính chất phức tạp, quy mô rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực Điều gây khó khăn cho công tác quy hoạch, lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán - Cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn, chưa tạo môi trường tối ưu để cán tra làm việc VD: Công sản (bàn ghế, phòng làm việc) cũ nát; chưa trang bị đầy đủ máy tính cho phòng ban, chất lượng đường truyền Internet Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật - Tác phong, lề lối làm việc ỳ trệ; việc củng cố, kiện toàn phòng ban nghiệp vụ Thanh tra tỉnh theo Đề án đổi chậm VD: Phòng Thanh tra giải khiếu nại, tố cáo hay gọi tắt phòng nghiệp vụ chưa hoàn thiện thiếu nhân lực 2.3 KIẾN NGHỊ: Căn vào tình hình thực tế, nhằm khắc phục vấn đề tồn tại, hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động tra Bản thân xin mạnh dạn đưa đề xuất sau 2.3.1 Đối với Chính phủ: • Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật • Hoàn thiện quy định biện pháp cưỡng chế xử lý sau tra, chế tài xử lý việc không chấp hành thực kết luận tra, bổ sung văn hướng dẫn trình tự thủ tục, xử lý sau tra • Nhanh chóng phê duyệt Đề án bổ sung lực lượng nhân lực cho Thanh tra tỉnh để quan nhanh chóng kiện toàn tổ chức máy • Cần có chế độ sách, đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác cống hiến sức lực phục vụ quan, đơn vị • Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao lực cán bộ, công chức, trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, kế toán xây dựng • Từng bước hoàn thiện hệ thống sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho cán tra làm việc Phạm Mỹ Dung Page Khoa Nhà nước Pháp luật 2.3.2 Đối với quan: • Nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm công việc giao thái độ phục vụ nhân dân lực lượng Thanh tra viên • Bản thân công chức quan cần tự giác học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, kĩ năng, kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc • Phát huy vai trò khả tuyên truyền, vận động tổ chức, hướng dẫn quần chúng tự giác chấp hành luật, chủ động tự tham gia quản lý địa bàn • Lực lượng Thanh tra viên cần trang bị sử dụng thành thạo thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành tiên tiến, thực yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thực theo quy trình tra • Đổi lề lối làm việc cải cách hành thực thi nhiệm vụ đội ngũ Thanh tra viên • Hoàn thiện cập nhật thường xuyên hệ thống liệu cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh để người dân cập nhật thường xuyên tin tức, thủ tục khiếu nại, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư nhanh chóng • Xây dựng văn hóa công sở để tạo môi trường làm việc văn minh, tạo tinh thần cho cán làm việc • Mời thêm cộng tác viên tra giỏi chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu hoạt động tra • Cơ quan cần kiến nghị lên quan có thẩm quyền khó khăn, hạn chế bất cập hoạt động thực thi Pháp luật tra Đồng thời có đề xuất phù hợp nhằm góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu công tác tra • Huy động tham gia quan, tổ chức có liên quan, sở ban ngành phối hợp thực nhiệm vụ để đạt hiệu tốt Phạm Mỹ Dung Page 10 [...]... để cán bộ thanh tra làm việc VD: Công sản (bàn ghế, phòng làm việc) cũ nát; chưa trang bị đầy đủ máy tính cho các phòng ban, chất lượng đường truyền Internet kém Phạm Mỹ Dung Page 8 Khoa Nhà nước và Pháp luật - Tác phong, lề lối làm việc còn ỳ trệ; việc củng cố, kiện toàn các phòng ban nghiệp vụ tại Thanh tra tỉnh theo Đề án đổi mới còn chậm VD: Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 hay gọi... hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( nay đã được thay thế bằng thông tư 03/2014/TTLT-TTCP-BNV) vẫn còn chung chung chưa hướng dẫn chi tiết và cụ thể, chưa căn cứ sát thực vào tình hình thực tiễn và đặc trưng của từng vùng dẫn đến tình trạng hiệu quả ứng dụng không cao Tỉnh triển khai, tỉnh không triển khai, có... Khoa Nhà nước và Pháp luật 2.2.1 Về phía Chính phủ : - Quy định của pháp luật về Thanh tra còn bất cập, thiếu quy định về các biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, đặc biệt chưa có các văn bản hướng dẫn về trình tự thủ tục, xử lý sau thanh tra khiến cho hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa cao - Một số Nghị định, thông tư còn... thiện quy định về các biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, bổ sung các văn bản hướng dẫn về trình tự thủ tục, xử lý sau thanh tra • Nhanh chóng phê duyệt Đề án bổ sung lực lượng nhân lực cho Thanh tra tỉnh để cơ quan nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy • Cần có chế độ chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức để... đội ngũ Thanh tra viên • Hoàn thiện và cập nhật thường xuyên hệ thống dữ liệu của cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh để người dân có thể cập nhật thường xuyên tin tức, thủ tục khiếu nại, tạo nhiều thuận lợi hơn cho hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư nhanh chóng • Xây dựng văn hóa công sở để tạo môi trường làm việc văn minh, tạo tinh thần cho cán bộ làm việc • Mời thêm cộng tác viên thanh tra giỏi... viên thanh tra giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra • Cơ quan cần kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, hạn chế và bất cập trong hoạt động thực thi Pháp luật về thanh tra Đồng thời có được những đề xuất phù hợp hơn nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra • Huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, các sở... điều kiện thuận lợi cho cán bộ thanh tra làm việc Phạm Mỹ Dung Page 9 Khoa Nhà nước và Pháp luật 2.3.2 Đối với cơ quan: • Nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân của lực lượng Thanh tra viên • Bản thân mỗi công chức trong cơ quan luôn cần tự giác học hỏi, trau dồi nghiệp vụ, kĩ năng, kiến thức của mình để đáp ứng... Phát huy hơn nữa vai trò và khả năng tuyên truyền, vận động tổ chức, hướng dẫn quần chúng tự giác chấp hành luật, chủ động tự tham gia quản lý ở từng địa bàn • Lực lượng Thanh tra viên cần được trang bị và sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên ngành tiên tiến, hiện đại để thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình thanh tra • Đổi mới lề lối làm việc và cải... thiện do thiếu nhân lực 2.3 KIẾN NGHỊ: Căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động thanh tra Bản thân tôi xin mạnh dạn đưa ra những đề xuất sau đây 2.3.1 Đối với Chính phủ: • Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật • Hoàn thiện quy định về các biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc... cầu công việc còn thiếu - Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN còn hạn chế, chưa thường xuyên, nội dung còn chưa chặt chẽ 2.2.2 Về phía cơ quan: - Năng lực của cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ Do các phòng nghiệp vụ trực thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên sâu về một lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập thanh tra tỉnh tuyên quang , Báo cáo kiến tập thanh tra tỉnh tuyên quang , Báo cáo kiến tập thanh tra tỉnh tuyên quang , 2 Cơ quan kiến tập: Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay