Báo cáo kiến tập phòng nội vụ UBND huyện nam đàn tỉnh nghệ an

13 169 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:40

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÁO CÁO KIẾN TẬP Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ TÚ OANH Lớp: KH13 KINH TẾ Niên khóa: 2012 – 2016 Địa điểm kiến tập: Phòng Nội vụ - UBND huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An Thời gian kiến tập: từ ngày 24/8/2015 đến ngày 04/9/2015 Giảng viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ TÌNH Hà Nội, năm 2015 LỜI MỞ ĐẦU Để thực tốt kế hoạch nhà trường đề nhằm bổ sung nâng cao kiến thức thực tế cho sinh viên trước trường đồng thời để sinh viên tiếp cận làm quen với môi trường Nhà nước, tìm hiểu kỹ giải công việc quan Nhà nước Sinh viên Nguyễn Thị Tú Oanh tham gia kiến tập Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An Nam Đàn huyện nằm hạ lưu sông Lam, phần lớn diện tích nằm tả ngạn sông Lam phần nằm hữu ngạn; toàn huyện có 24 xã có 23 xã thị trấn(thị trấn Nam Đàn) UBND huyện Nam Đàn đóng số 7, đường Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh nghệ An; UBND huyện gồm có 12 phòng, ban đơn vị nghiệp; Phòng Nội vụ phận chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực số chức quản lý nhà nước về: Tổ chức máy; vị trí việc làm; biên chế công chức cấu ngạch công chức quan, tổ chức hành nhà nước;… Vậy để hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Nội vụ huyện Nam Đàn sau em xin đưa số hiểu biết em tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng với lời nhận xét kiến nghị việc thực chức nhiệm vụ sau thời gian kiến tập I Vị trí chức Phòng Nội vụ huyện Nam Đàn quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực: Tổ chức máy, biên chế quan hành nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán công chức, viên chức nhà nước cán công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi phủ; thực công tác thi đua, khen thưởng theo quy định luật Thi đua Khen thưởng; quản lý nhà nước văn thư lưu trữ công tác Tôn giáo địa bàn Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức biên chế công tác UBND huyện Nam Đàn, đồng thời chịu kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An II Nhiệm vụ quyền hạn Về tổ chức máy: - Tham mưu cho UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phòng chuyên môn theo hướng dẫn UBND cấp tỉnh quan chuyên môn cấp - Trình UBND huyện định tham mưu cho UBND huyện trình cấp có thẩm quyền định thành lập, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện ; - Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức nghiệp thuộc UBND cấp huyện trình cấp có thẩm quyền định; - Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện định thành lập, giải thể, sáp nhập tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định pháp luật Về quản lý sử dụng biên chế hành chính, nghiệp: -Tham mưu giúp Chủ tịch UBND phân bổ tiêu biên chế hành chính, nghiệp sở tiêu biên chế UBND tỉnh giao hàng năm; - Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, nghiệp ; - Giúp UBND huyện tổng hợp chung việc thực quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan chuyên môn, tổ chức nghiệp cấp huyện uỷ ban nhân dân cấp xã; - Quản lý tổ chức, biên chế, thực chế độ, sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý phòng Nội vụ theo quy định pháp luật theo phân cấp UBND huyện Về công tác xây dựng quyền : - Giúp UBND huyện quan có thẩm quyền tổ chức thực việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công UBND huyện huớng dẫn quan chuyên môn cấp trên; -Thẩm định hồ sơ thủ tục để Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn kết bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân cấp xã ; giúp UBND huyện trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chẩn kết bầu cử thành viên UBND huyện theo quy định pháp luật; - Tham mưu, giúp UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách điều chỉnh địa giới hành địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp thông qua trước trình cấp có thẩm quyền xem xét, định Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, giới, đồ địa giới hành huyện; - Tham mưu, giúp UBND huyện lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền định phân loại đơn vị hành cấp huyện, cấp xã; - Giúp UBND huyện hướng dẫn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền định thành lập, chia tách, giải thể, sáp nhập kiểm tra, tổng hợp báo cáo hoạt động xóm, khối địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho xóm trưởng, xóm phó - Tham mưu giúp HĐND-UBND huyện công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, thống kê đánh giá chất lượng đội ngũ cán chuyên trách, công chức cán không chuyện trách cấp xã để tổng hợp báo cáo theo quy định 4 Thực quy chế dân chủ: - Giúp UBND huyện việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực pháp luật dân chủ sở quan hành chính, đơn vị nghiệp, xã, phường, thị trấn địa bàn huyện Về cán bộ, công chức, viên chức: - Tham mưu giúp UBND huyện tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán ; thực sách, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quản lý nhà nước cán công chức, viên chức, cán chuyên trách, công chức cán không chuyện trách cấp xã; - Thực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, cán chuyên trách, công chức cấp xã theo quy định pháp luật; - Tham mưu việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch đề án cấp có thẩm quyền phê duyệt Về cải cách hành chính: - Giúp UBND huyện kiểm tra đôn đốc, kiểm tra phòng chuyên môn UBND xã, thị trấn thực công tác cải cách hành địa phương; - Tham mưu UBND huyện chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành địa bàn huyện; - Tổng hợp công tác cải cách hành địa phương báo cáo UBND huyện UBND tỉnh Công tác văn thư lưu trữ: - Hướng dẫn, kiểm tra quan, đơn vị địa huyện chấp hành chế độ, quy định pháp luật văn thư lưu trử - Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ thu thập, bảo vệ, bảo quản tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ quan, đơn vị địa bàn huyện lưu trữ huyện Công tác Tôn giáo: - Giúp UBND huyện đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra giám sát tổ chức thực chủ trưởng đảng, sách, pháp luật tôn giáo công tác tôn giáo địa bàn; - Chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn cấp để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước tôn giáo địa bàn theo phân cấp UBND cấp tỉnh theo quy định pháp luật Về công tác thi đua, khen thưởng: - Tham mưu đề xuất với UBND huyện tổ chức phong trào thi đua triển khai thực sách khen thưởng đảng, nhà nước địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực HĐTĐ khen thưởng cấp huyện Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch, nội dung thi đua địa bàn huyện; xây dựng, quản lý sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật - Tổ chức sơ kết, tổng kết, phát điển hình, đúc rút phổ biến kinh nghiệm; nhân rộng phong trào thi đua điển hình tiên tiến toàn huyện; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán thi đua thuộc phạm vi quản lý - Quản lý, cấp phát vật khen thưởng huyện theo phân cấp quản lý 10 Thực nhiệm vụ khác: - Trình UBND huyện văn hướng dẫn công tác nội vụ địa bàn tổ chức - triển khai thực theo quy định Trình UBND huyện ban hành định, thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm hàng năm; chương trình biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ thuộc lĩnh - vực quản lý nhà nước giao Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực thuộc - phạm vi quản lý giao Giúp UBND huyện thực quản lý nhà nước tổ chức hoạt động hội tổ chức phi phủ địa bàn; - Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm công tác nội vụ theo thẩm quyền…… III Tổ chức máy Phòng Nội vụ - UBND huyện Nam Đàn gồm Trưởng phòng, Phó phòng cán bộ, công chức cụ thể sơ đồ sau: Trưởng phòng Lê Sỹ Kiệt Phó phòng Nguyễn Như Khôi Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thị Kim Duyên Nguyễn Thị Nga Chức nhiệm vụ quyền hạn vị trí phòng Nội vụ quy định cụ thể rõ ràng quy chế làm việc Phòng Nội vụ, sau em xin giới thiệu chức năng, nhiệm vụ hai năm vị trí phòng Nội vụ: a Trưởng phòng: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện việc điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ chung phòng, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, máy hành chính, nghiệp cấp huyện; tham mưu thực công tác cải cách hành chính; tham mưu UBND thực công tác tuyển dụng, xếp bố trí cán thực sách cán bộ, công chức, viên chức, cán chuyên trách, công chức xã, thị trấn; phối hợp thẩm định tuyển dụng, điều động, bố trí cán viên chức khối nghiệp; Trưởng phòng làm chủ tài khoản khoản kinh phí theo thẩm quyền, trực tiếp đạo xã theo phân công cấp uỷ Huyện b Chuyên viên 1: Thực nghiệp vụ theo dõi, quản lý biên chế đơn vị hành chính, nghiệp, quản lý cán bộ, công chức, viên chức địa bàn Thực tiếp nhận hồ sơ thẩm định phục vụ tuyển dụng, hồ sơ kỷ luật, đào tạo cán bộ, thống kê chất lượng cán bộ, thực tinh giản biên chế; thực chuyển xếp ngạch lương, giải chế độ tiền lương, sách khác cán bộ, công chức hành cán bộ, viên chức khối nghiệp ngành giáo dục đào tạo Thực quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo quy định Có thể nói vị trí phòng quy định cụ thể chức nhiệm vụ quyền hạn, giúp cho cán công chức làm việc phòng biết công việc phải làm nhằm tránh chống chéo chức năng, đùn đẩy trách nhiệm giúp cho cán công chức làm việc cách suất hiệu Để chứng minh cho điều em xin đưa ví dụ việc giải công việc hàng ngày cán công chức phòng Nội vụ sau: Vào ngày 28 tháng năm 2015 anh Nguyễn Văn A tới làm thủ tục chuyển công tác cho vợ Lê Thị H công tác phòng Giáo dục huyện Diễn Châu-Nghệ An xin chuyển làm việc phòng Giáo dục huyện Nam Đàn; anh A trình bày việc chuyển công tác cho vợ, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh chuyên viên phòng Nội vụ tiếp nhận thụ lý hồ sơ yêu cầu anh A xin giấy xác nhận phòng Giáo dục huyện Diễn Châu để hoàn thành hồ sơ; sau đồng chí Mạnh chuyển hồ sơ anh A tới Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để Sở Nội vụ giải Sau hai ngày, Sở Nội vụ có công văn trả lời việc trên, đồng chí Nguyễn Đức Mạnh soạn thảo văn chấp nhận cho chị Lê Thị H chuyển đơn vị công tác từ phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu công tác phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn đạo trưởng phòng Nội vụ để trình lên chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phê duyệt Như vậy, thấy nhờ có quy định rõ ràng chặt chẽ vị trí chức nhiệm vụ vị trí tạo thuận lợi việc giải thủ tục hành cho người dân IV Thu hoạch kiến nghị Tổng kết trình kiến tập Thực kế hoạch kiến tập Ban Đào tạo sinh viên Đại học Hành hệ Chính quy Sinh viên: Nguyễn Thị Tú Oanh tham gia kiến tập Phòng Nội vụ huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An Ngày đến quan kiến tập, nơi hoàn toàn khác lạ giảng đường Đại học Hệ thống trang thiết bị cần thiết trang bị đầy đủ, giấc làm việc cán bộ, công chức phòng Nội vụ huyện nghiêm túc Những học lý thuyết sách vở, lời giảng thầy cô trở thành thực tế Một sinh viên năm cuối Học viện Hành Quốc gia trải nghiệm lề lối làm việc Hành từ ngày đầu bước vào quan Ngồi làm việc với anh, chị phòng nghe anh,chị giới thiệu quan, giới thiệu công việc mà anh, chị phải làm hàng ngày, thủ tục hành trình tự giải thủ tục theo thẩm quyền Phòng Nội vụ Đó tất mà sinh viên Hành nhận sau ngày đầu tới quan kiến tập Ngày thứ hai số ngày tiếp theo, hiểu rõ công việc Phòng Nội vụ em tham gia thực số công việc chuyên môn photo copy, soạn thảo văn hành thông thường, giúp anh, chị phòng xếp tài liệu, giấy tờ có liên quan, thực công tác văn thư lưu trữ trả khen “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đại diện xã Các công việc lúc đầu chưa quen, với học nhà trường với bảo anh, chị Phòng em thành thạo công việc Ngoài ra, em tham gia tiếp dân với anh, chị giải số công việc chuyên môn lập danh sách khen thưởng, xử lý hồ sơ xin chuyển đơn vị công tác, lập danh sách cán bộ, công chức nâng lương trước thời hạn có thành tích xuất sắc… Chỉ với 10 ngày kiến tập thân sinh viên trường em cảm thấy lớn hơn, khôn học hỏi nhiều điều quý giá từ trải nghiệm quan kiến tập; có hội áp dụng kiến thức học vào thực tế, biến lý luận thành thực tiễn Sau thu hoạch học, kinh nghiệm số đề xuất, kiến nghị em quý quan Học viện qua trình kiến tập Thu hoạch Qua thời gian kiến tập thân em học hỏi nhiều điều kiến thức lẫn kỹ năng, từ việc nhỏ nhặt cách ăn mặc tới quan, cách nói chuyện cấp với cấp dưới, đồng nghiệp với hay người công chức với nhân dân kỹ xử lý tình huống, đơn thư, tham gia thực công việc chuyên môn công chức Phòng hướng dẫn Sau nội dung cụ thể: a Về kiến thức: Tuy thời gian kiến tập không nhiều em học hỏi bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích như: hiểu rõ tổ chức máy quan hành Nhà nước; hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận chuyên môn, vị trí phận đó; bổ sung thêm kiến thức soạn thảo văn bản, kiến thức chuyên môn xử lý đơn thư, kiến thức trình tự, thủ tục để giải thủ tục hành chính… b Về kỹ năng: Trong thời gian kiến tập quan em tham gia thực số công việc chuyên môn tham gia soạn thảo văn lập danh sách khen thưởng công chức có thành tích xuất sắc năm thực Nghị định số 77/NĐCP, tham gia thực công tác văn thư lưu trữ, photocopy, đóng dấu, tiếp dân từ em trau dồi thêm cho số kỹ kỹ đánh máy soạn thảo văn bản, photocopy, chuyển gửi đơn thư, giấy mời; kỹ tiếp dân, cách nói chuyện, cử người mà gặp mặt phải niểm nở, nói phải nhẹ nhàng; kỹ nói chuyện với cấp trên, cấp hay đồng nghiệp, cách ăn mặc hay lại quan….Tất điều khác hẳn so với môi trường đại học, khác hẳn với kiến thức sách vở, kiến thức, kỹ thực tế mà thân sinh viên phải tự trải nghiệm bổ ích cho sinh viên trường, trở thành người công chức tương lai, công bộc nhân dân Trong trình kiến tập vừa qua, thân em trải nghiệm quan sát hoạt động làm việc Cán bộ, công chức Phòng Nội vụ huyện Nam Đàn Qua đó, em có đưa số đánh giá cụ thể sau: Ưu điểm: 10 - Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vị trí công việc rõ ràng, cụ - thể tạo thuận lợi giải công việc cho cán công chức; Tổ chức máy tinh gọn, phù hợp với chức nhiệm vụ Phòng; Các cán bộ, công chức làm việc tích cực, động xử lý công việc hàng ngày - quan, có kết hợp nhịp nhàng nhân viên, phận; Các công chức Phòng Nội vụ công chức trẻ, động, có sáng kiến - sẵn sàng đảm nhận công việc mà cấp giao; 100% cán công chức sử dụng thành thạo máy vi tính, trao đổi liệu qua cổng thông tin điện tử, họp trực tuyến…… Nhược điểm: - Các công chức trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm giải vấn đề phức tạp; - Một số cán làm việc máy móc, thiếu linh hoạt cứng nhắc việc xử lý - tình khó khăn, cần phối hợp nhiều người; Không gian làm việc chưa đáp ứng yêu cầu công việc phòng làm việc chật hẹp, thiếu xanh… Kiến nghị Xuất phát từ nhược điểm nêu thực tế hoạt động cán bộ, công chức Phòng Nội vụ, vướng mắc sinh viên trình kiến tập em xin đưa số đề xuất, kiến nghị sau: a Đối với quan kiến tập - Đầu tư sở hạ tầng, mở rộng diện tích phòng làm việc, trồng thêm xanh để tạo không gian thoáng mát giúp cho cán công chức làm việc thoải mái đem lại - hiệu cao; Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phòng làm việc máy in, máy photocopy, …để việc xử lý công việc cán bộ, công chức thực nhanh chóng - hiệu quản hơn; Cần có trao đổi kinh nghiệm người trước công chức trẻ để - họ tự tin hoàn thành nhiệm vụ mình; Thường xuyên tổ chức buổi giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm; tổ chức buổi tập huấn nâng cao kỹ mềm giúp cho cán bộ, công chức động, linh hoạt giải tình 11 b Đối với Học viện + Cần tổ chức nhiều buổi kiến tập, thực tế quan Nhà nước để sinh viên quen với tác phong làm việc hành chính, xem thực tiễn làm việc đội ngũ cán bộ, công chức sau trình học tập lý thuyết ghế nhà trường + Cần bố trí môn học mang tính thực tiễn, xếp thứ tự môn học cách hợp lý để đảm bảo kiến thức cho sinh viên xem tình hình thực tế quan Nhà nước, tránh tình trạng thiếu kiến thức tồn đa phần sinh viên Trên toàn báo cáo đợt kiến tập, đề xuất kiến nghị thân Qua thời gian kiến tập vòng 10 ngày, em đúc kết nhiều kinh nghiệm, học quý giá để làm tiền đề cho công việc sau sở để em phấn đấu trở thành người công chức thực thụ sau trường Thông qua đợt kiến tập này, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng viên Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức tảng cho em năm qua, lời cảm ơn đến trưởng đoàn kiến tập số Ths Nguyễn Thị Tuyết Nhung, phó đoàn Cô Phạm Thị Thu Hiền giảng viên hướng dẫn Ths.Nguyễn Thị Tình hướng dẫn em hoàn thành đợt kiến tập báo cáo kiến tập Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn tới Lãnh đạo, đội ngũ nhân viên phòng Nội vụ huyện Nam Đàn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, chia sẻ bảo em nhiều trình kiến tập đơn vị em hoàn thành tốt đợt kiến tập Hy vọng thầy cô giáo tổ chức nhiều đợt kiến tập, buổi thực tế để sinh viên chúng em có hội làm việc, trải nghiệm học hỏi nhiều kinh nghiệm trước trường Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày .tháng năm 2015 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên kiến tập: NGUYỄN THỊ TÚ OANH Lớp: KH13 KINH TẾ Đoàn kiến tập số: Thời gian kiến tập: từ ngày 24/8/2015 đến ngày 04/9/2015 Nhận xét: Đánh giá: GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Ths NGUYỄN THỊ TÌNH 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập phòng nội vụ UBND huyện nam đàn tỉnh nghệ an , Báo cáo kiến tập phòng nội vụ UBND huyện nam đàn tỉnh nghệ an , Báo cáo kiến tập phòng nội vụ UBND huyện nam đàn tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay