Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này

12 216 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:40

ĐỀ SỐ Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân việc đảm bảo thực nguyên tắc Mục lục Mở đầu I Những vấn đề lý luận nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 1.1 Cơ sở lý luận nguyên tắc 1.2 Khái niệm 1.3 Ý nghĩa nguyên tắc II Nội dung qui định pháp luật Việt Nam nguyên tấc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân 2.1 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập 2.1.1 xét xử TP HTND độc lập với yếu tố bên 2.1.2 Khi xét xử, thẩm phán hội thẩn nhân dân độc lập với 2.2 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân tuân theo pháp luật 2.3 Mối quan hệ độc lập xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân III Các biện pháp bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 3.1 Thực tiễn thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 3.2 Những bất cập qui định pháp luật 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Kết Chú thích: TA: Tòa án; TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao; VKS: Viện kiểm sát BLTTDS: Bộ luật tố tụng dân sự; TP: Thẩm phán; HTND: Hội thẩm nhân dân Mở đầu Hoạt động xét xử Tòa án hoạt động nhân danh quyền lực Nhà nước, phán Tòa án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp công dân Vì vậy, công tác xét xử phải khách quan, toàn diện, tuân thủ pháp luật, người, tội, không để lọt tội phạm không xử oan người vô tội Muốn vậy, xét xử, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật Đây nguyên tắc hiến định ghi nhận bốn Hiến pháp Điều 12 BLTTDS Tuy nhiên thực tế, nguyên tắc hiểu đúng, đầy đủ thực triệt để I Những vấn đề lý luận nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật nguyên tắc cấu thành nên hệ thống nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam Nguyên tắc coi trọng ghi nhận bốn hiến pháp nước ta qua thời kỳ lịch sử khác đất nước 1.1 Cơ sở lý luận nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Thứ nhất, xuất phát từ nguyên tắc tổ chức phân công quyền lực Nhà nước Việt Nam Tiếp thu tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức máy nhà nước ta theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Đây sở lý luận nguyên tắc độc lập xét xử TA Thứ hai, xuất phát từ chất hoạt động tư pháp mà TA thực TA quan thực hoạt động tư pháp - hoạt động nhân danh công lý dựa vào công lý TA phải xét xử người đứng giữa, trung lập, không phụ thuộc vào bên nào, xét xử độc lập tuân theo pháp luật TA tồn với chất quan bảo vệ công lý Thứ ba, xuất phát từ chế độ dân chủ nhân nhân nước ta Việc xét xử TA có HTND tham gia hiến pháp pháp luật qui định, nguyên tắc hể rõ tư tương “Nhà nước dân, dân dân” chế độ dân chủ Xã hội chủ nghĩa Pháp luật giao trọng trách cho HTND thay mặt nhân dân tham gia xét xử, giám sát, chế ước, hạn chế tiêu cực hoạt động TA, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa Giúp cho việc xét xử TA rõ ràng, xác, phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng nguyện vọng đáng nhân dân 1.2 Khái niệm Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật thể tư tưởng pháp lý xét xử vụ án dân TP HTND tự định tự chịu trách nhiêm án định mà không phụ thuộc vào quan điểm, ý kiến cá nhân, quan, tổ chức nào, không bị chi phối ý kiến và qui định pháp luật để xem xét định vấn đề vụ án 1.3 Ý nghĩa nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật thứ nhất, nguyên tắc TP HTND độc lập tuân theo pháp luật tảng tư pháp nhà nước pháp quyền Thứ hai, thực nguyên tắc TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luật góp phần đảm bảo nâng cao chất lương xét xử vụ án dân Tòa án đồng thời khẳng định vị trí, vai trò trách nhiệm TP HTND hoạt động xét xư vụ án dân Thứ ba thực nguyên tắc góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ich hợp pháp nhân dân ổn định quan hệ kinh tế - xã hội giao lưu dân II Nội dung qui định pháp luật Việt Nam nguyên tấc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân Nguyên tắc TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luật TTDS ghi nhận điều 12 BLTTDS xác định với hai nội dung: xét xử TP HTND độc lập xét xử TP HTND tuân theo pháp luật 2.1 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập 2.1.1 xét xử TP HTND độc lập với yếu tố bên Theo phương diện độc lập với yếu tố bên xét xử htnd độc lập với vks với ta cấp, độc lập với quan nhà nước, tổ chức cá nhân khác Tuy nhiên, hoạt động xét xử TA đặt lãnh đạo đảng giám sát tối cao Quốc hội – quan quyền lực Nhà nước cao ây đặc điểm thể nước để phân biệt với nước theo chế độc tam quyền phân lập Hiện nay, theo qui định luật tổ chức TAND ta cấp trên, TANDTC vừa quan xét xử, vừa quan giám độc việc xét xử TA cấp Tuy nhiên, TA cấp quán lý ta cấp mặt chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hành TA cấp có toàn quyền định vụ việc thuộc thẩm quyền Pháp luật qui định nguyên tấc TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luật để đảm bảo cho TP HTND thực quyền tự xét xử Đồng thời buộc họ phải có nghĩa vụ trách nhiệm cá nhân tính đắng, hợp pháp định giải vụ án Vai trò lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mặt nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tính độc lập TP HTND Nguyên tắc TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luâtj mối quan hệ với cấp ủy đảng thể việc đảng lãnh đạo chặt chẽ quan tư pháp mặt trị, tư tưởng tổ chức cán đảng không can thiệp vào hoạt động xét xử vụ án cụ thể TA Trong trình xét xử TP HTND không độc lập với quan Nhà nước mà độc lập với bên đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, luật người tham gia tố tụng khác Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất quan hệ dân dựa thỏa thuận bên nên trình giải vụ án dân sự, TA tôn trọng quyền tự định đoạt đương Ngoài ra, trình xét xử, TP HTND độc lập với quan báo chí dư luận xã hội 2.1.2 Khi xét xử, thẩm phán hội thẩn nhân dân độc lập với Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo qui định điều 42 BLTTDS HTND có quyền nghiên cứu hồ sợ trước mở phiên tòa để biết nội dung vấn đề cần phải giải vụ án mối quan hệ TP HTND giai đoạn mang tính chất hỗ trợ nhau, phai có độc lập nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá tài liệu chứng làm sở cho việc giải yêu cầu đương Tại phiên tòa tính độc lập TP HTND thể rõ Tất thành viên HĐXX có quyền hỏi đương vấn đề liên quan đến vụ án Theo Điều 222 BLTTDS TP chủ tọa phiên tòa hỏi trước đến HTND HTND có quyền hỏi tất vấn đề mà cho cần thiết để giải vụ án mà không phụ thuộc vào TP Sự độc lập TP HTND thể rõ trình nghị án Điều 236, độc lập xét xử TP HTND không cho phép thành viên áp đặt ý kiến lên thành viên khác HĐXX TP không lấy quyền chủ tọa phiên tòa để áp đặt định HTND theo ý kiến Ngược lại, HTND không dựa vào ưu số động để đánh giá, gây áp lưc để giải vấn đề theo quan điểm 2.2 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân tuân theo pháp luật TP HTND tuân theo pháp luât có nghĩa tuân theo luật nội dung luật hình thức Vì vậy, xét cử vụ án dân sự, TP HTND phải vào qui định của luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật lao động… đối chiếu tình tiết vụ án để xác định thực tế có hành vi vi phạm pháp luật hay không đồng thời phải vào BLTTDS văn hướng dẫn thi hành để xác định thẩm quyền trình tư, thủ tục giải tranh chấp Ngoài ra, TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luật nghĩa họ không chịu kiêm tra, giám sát Mà ngược lại, theo qui định BLTTDS, hoạt động xét xử vụ án dân sư chịu kiểm sát VKS giám đốc việc xét của TA cấp Sự giám sát can thiệp vào hoạt động xét xử TP HTND mà nhằm đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật cách xác thống Có đảm bảo tính đắn hợp pháp án, định TA 2.3 Mối quan hệ độc lập xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân độc lập tuân theo pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, độc lập điều kiện tiên để TP HTND tuân theo pháp luật xét xử, ngược lại, tuân theo pháp luật sở cần thiết để TP HTND độc lập xét xử Mối quan hệ mối quan hệ ràng buộc lẫn Nếu độc lập mà không tuân theo pháp luật dẫn đến tùy tiện, độc đoán, chủ quan, ý chí xét xử, Còn tuân theo pháp luật mà không độc lập dẫn tới can thiệp trái phép từ phía quan, tổ chức, cá nhân vào hoạt động xét xử tòa án, làm tính độc lập TP HTND III Các biện pháp bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 3.1 thực tiễn thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Ghi nhận vai trò HTND công tác xét xử ngành TA năm qua Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận số nơi, việc tham gia xét xử HTND mang nặng tính hình thức Thực tế nhiều HTND chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm mà pháp luật qui định, kì vọng nhân dân họ Do trình độ chuyên môn lực TP HTND khoảng cách xa nên việc thực nguyên tắc xét xử mang tính tượng trưng, hình thức 3.2 Những bất cập qui định pháp luật Về hệ thống pháp luật: nay, thủ tục TTDS nước ta thủ tục xét hỏi Thực tiễn Việt Nam cho thấy thủ tục làm cho TA có xu hướng lệ thuộc vào hồ sơ vụ án, giai đoạn tố tụng diễn cách khép kín, bên đương luật sư không phát huy hết vai trò với tư cách người tham gia tố tụng Để khắc phục tình trạng nêu đảm bảo tính độc lập TA cân đổi thủ tục phiên tòa theo hướng từ xét hỏi sang tranh tụng Mô hình tổ chức hoạt động TAND yêu tố có tác động lớn đến việc thực nguyên tắc TP HTND xét xử độc lập tuân theo pháp luật TTDS Ở nước ta nay, hệ thống TA tổ chức theo cấp hành lãnh thổ, theo có TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh TAND tối cao điều tạo nên máy cồng kềnh, hoạt động hiệu Mặt khác, tổ chức TA theo tiêu chí lãnh thổ dẫn đến tượng mức độ khác nhau, TA chịu ảnh ưởng quyền địa phương hoạt động xét xử Chính vậy, tính độc lập TP HTND xét xử không đảm bảo, ảnh hưởng tới chất lượng xét xử vụ án dân TA Cách thức quản lý tòa án, TA cấp mặt quan xét xử, đồng thời quan có chức giám độc việc xét xử ta cấp dưới, đồng thời quan quản lý hành ta cấp nên làm ảnh hưởng đến vô tư, khách quan mà ảnh hưởng trực tiếp đến tính đôc lập TP cấp 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật Thứ nhất, thực việc tổ chức TA theo thẩm quyền xét xử Với mô hình TA vậy, mối quan hệ TA cấp TA cấp lúc yêu quan hệ tố tụng, theo tăng cường tính độc lập TP HTND hạn chế can thiệp trái pháp luật quyền địa phương vào hoạt động xét xử cùa TA Thứ hai, nâng cao tính độc lập cho TP thông qua việc đổi chế tuyển chọn, bổ nhiệm TP; kéo dài nhiệm kì TP để tránh sức ép tam lý cho TP bổ nhiệm lại, làm cho TP yên tâm công tác lâu dai Mặc khác, TP thực khách quan, vô tư xét xử, qui định cụ thể, rõ ràng pháp luật Thứ ba, đổi chế định HTND theo hướng qui định cụ thể tiêu chuẩn HTND, việc phân công, quản lý HTND tham gia việc xét xử, việc tổ chức đoàn HTND giống số tổ chức xã hội – nghề nghiệp, có kinh phí hoạt động tien mà không chịu quản lý Chánh án TAND cấp Bên cạnh đó, phải nâng chế độ đãi ngộ chất HTND tham gia phiên tòa, tạo động lực cho họ thực tốt nhiệm vụ xét xử Đồng thời, để HTND thực độc lập với TP trình tố tụng cần có giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ xét xử cho HTND Thứ ba, tăng cường vai trò giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoạt động xét xử Tòa án Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động phương tiện thông tin đại chúng việc tuyên truyền, cung cấp thông tin hoạt động xét xử Thứ tư, hoàn thiện qui định pháp luật thủ tục tố tụng dân theo hướng chuyển từ thủ tục xét hỏi sang thủ tục tranh tụng để vừa đảm bảo bình đẳng, vô tư, khách quan trình tố tụng, vừa đảm bảo cho TP HTND độc lập tuân theo pháp luật xét xử Kết thúc Nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa tố tụng dân Việc ghi nhận bảo đảm thực nguyên tắc bảo đảm quan trọng việc Tòa án giải đắn khách quan vụ việc dân Danh mục tài liệu tham khảo Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Giáo trình Luật tố tụng dân Việt Nam, trường Đại học luật Hà Nội – NXB Tư Pháp Đinh Trung Tụng, “Các nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam”, Tạp chí TAND, Đặc san chuyên đề BLTTDS, số 8/2004, tr.18 – 26 Trần Văn Kiểm, “Bảo đảm nguyên tắc xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật, http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com 10 ĐỀ SỐ Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân việc đảm bảo thực nguyên tắc Mục lục Mở đầu I Những vấn đề lý luận nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 1.1 Cơ sở lý luận nguyên tắc 1.2 Khái niệm 1.3 Ý nghĩa nguyên tắc II Nội dung qui định pháp luật Việt Nam nguyên tấc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân 2.1 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập 2.1.1 xét xử TP HTND độc lập với yếu tố bên 2.1.2 Khi xét xử, thẩm phán hội thẩn nhân dân độc lập với 2.2 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân tuân theo pháp luật 2.3 Mối quan hệ độc lập xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân III Các biện pháp bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 3.1 Thực tiễn thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 3.2 Những bất cập qui định pháp luật 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm việc thực nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 11 Kết 12 [...]... trong tố tụng dân sự III Các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 3.1 Thực tiễn thực hiện nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 3.2 Những bất cập trong qui định của pháp luật 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập. .. thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự 2.1 Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập 2.1.1 khi xét xử TP và HTND độc lập với yếu tố bên ngoài 2.1.2 Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩn nhân dân độc lập với nhau 2.2 Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân chỉ tuân theo pháp luật 2.3 Mối quan hệ giữa độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật trong. .. Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này Mục lục Mở đầu I Những vấn đề lý luận về nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 1.1 Cơ sở lý luận của nguyên tắc 1.2 Khái niệm 1.3 Ý nghĩa của nguyên tắc II Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam về nguyên tấc thẩm. .. xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 3.2 Những bất cập trong qui định của pháp luật 3.3 Một số giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 11 Kết bài 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này, Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này, Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay