Quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần.

18 158 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:40

ĐỀ SỐ Quy chế pháp lý vốn công ty cổ phần Chú thích: CTCP: Công ty cổ phần MỞ ĐẦU Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường, CTCP có vị trí trung tâm xu vận động tất yếu hệ thống doanh nghiệp Ở nước ta, điều thể rõ qua chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp năm qua Trong đó, bật lên vấn đề qui chế pháp lý vốn Công ty cổ phần MỞ ĐẦU Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường, CTCP có vị trí trung tâm xu vận động tất yếu hệ thống doanh nghiệp Ở nước ta, điều thể rõ qua chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp năm qua Trong đó, bật lên vấn đề qui chế pháp lý vốn Công ty cổ phần NỘI DUNG I./ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Khái niệm Khoản Điều 77 Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty cổ phần sau “Công ty cổ phần doanh nghiệp, đó: a) Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần; b) Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định khoản Điều 81 khoản Điều 84 Luật này” Từ quy định trên, ta hiểu khái niệm CTCP cách khái quát sau: “CTCP loại hình đặc trưng công ty đối vốn, vốn công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi cổ đông, chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu CTCP quyền phát hành chứng khoán có tư cách pháp nhân” 2 Đặc điểm Từ khái niệm nêu trên, nhận thấy vài đặc điểm CTCP dựa vào để phân biệt với công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh sau: Thành viên công ty: tối thiểu phải có ba thành viên tham gia công ty suốt trình hoạt động, không giới hạn số lượng tối đa Cổ đông tổ chức, cá nhân (trừ trường hợp quy định Điều 13 Luật doanh nghiệp) Vốn điều lệ: vốn điều lệ công ty chia thành phần gọi cổ phần Pháp luật không quy định thành viên mua tối đa cổ phần thành viên thoả thuận điều lệ công ty giới hạn tối đa số cổ phần mà thành viên mua nhằm chống lại việc thành viên nắm quyền kiểm soát công ty Chế độ trách nhiệm: có tách bạch tài sản công ty cổ đông công ty, cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi số vốn góp vào công ty, CTCP chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi tài sản công ty Chuyển nhượng phần vốn góp (cổ phần): phần gốn góp thành viên thể hình thức cố phiếu Đây loại hàng hóa cổ đông công ty có quyền tự chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật Phát hành chứng khoán: CTCP có quyền phát hành chứng khoán ( cổ phiếu, trái phiếu) công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán để huy động vốn Điều thể lợi CTCP có khả huy động vốn lớn Tư cách pháp lý CTCP doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, xuất kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh II./ QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Khái niệm đặc điểm 1.1 Khái niệm Vốn: Trong chế thị trường, để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có vốn Vốn có ý nghĩa định tới khâu trình kinh doanh Vì vậy, để sử dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, doanh nghiệp cần thiết phải hiểu vốn đặc trưng vốn Theo quan điểm nhiều nhà kinh tế học vốn kinh doanh doanh nghiệp loại quĩ tiền tệ đặc biệt Trong kinh tế thị trường, vốn yếu tố vô quan để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp toàn quyền linh hoạt sử dụng vốn cho mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Vì để quản lý nâng cao hiệu sử dụng vốn cần phải nhận thức đầy đủ đặc trưng chủ yếu vốn kinh doanh: Quy chế pháp lý vốn CTCP: Xét mặt khách quan, tất quy phạm pháp luật liên quan đến vốn CTCP hình thành “quy chế pháp lý vốn CTCP” Do định nghĩa: “quy chế pháp lý vốn CTCP” tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình góp vốn, quản lý sử dụng vốn, chuyển nhượng vốn vấn đề khác liên quan đến thay đổi vốn CTCP Xét theo nghĩa chủ quan, sở quy định pháp luật, trình tổ chức, quản lý, điều hành công ty chủ sở hữu công ty xây dựng hệ thống quy tắc điều chỉnh quan hệ mang tính chất nội trình quản lý, sử dụng vốn công ty Như vậy, góc độ này, “quy chế pháp lý vốn CTCP” tổng hợp quy tắc thể ý chí, quyền tự định đoạt nhà đầu tư vốn vấn đề liên quan đến vốn tài sản CTCP 1.2 Đặc điểm Từ khái niệm nêu trên, ta thấy quy chế pháp lý vốn CTCP có đặc điểm sau: Thứ nhất, vừa thể ý chí Nhà nước vừa thể ý chí nhà đầu tư vốn Thứ hai, quy định quyền nghĩa vụ công ty, thành viên công ty vốn tài sản công ty Thứ ba, nội dung chủ yếu quy chế pháp lý vốn CTCP thể chủ yếu cụ thể điều lệ công ty, bao gồm nội dung như: cấu trúc vốn, chủ thể góp vốn, huy động vốn, vấn đề chuyển nhượng cổ phần, trường hợp tăng, giảm vốn công ty Cấu trúc vốn CTCP Xét phương diện cấu trúc, vốn doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng hiểu chỉnh thể thống nhất, bao gồm phận cấu thành có mối quan hệ tác động qua lại lẫn Nhìn từ góc độ pháp lý, cấu trúc vốn doanh nghiệp gồm: vốn điều lệ vốn vay 2.1 Vốn điều lệ Theo Khoản Điều Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ định nghĩa “số vốn thành viên, cổ đông góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ công ty” Vốn điều lệ CTCP chia thành phần gọi cổ phần Mệnh giá cổ phần công ty định phản ánh cổ phiếu Vốn điều lệ công ty bao gồm nhiều loại cổ phần với tính chất pháp lý khác Cụ thể là: Cổ phần phổ thông: loại cổ phần bắt buộc phải có CTCP, người sở hữu cổ phần phổ thông gọi cổ đông phổ thông Cổ đông phổ thông trả cổ tức công ty kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật, trích lập quỹ công ty bù đắp đủ lỗ trước theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Ngoài ra, cổ đông phổ thông có quyền như: quyền biểu quyết, quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng cổ phần (trừ trường hợp cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập)… Cổ phần ưu đãi: loại cổ phần có tính chất pháp lý khác biệt so với cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi, hưởng số quyền lợi cao quyền lợi người sở hữu cổ phần phổ thông phải chịu số hạn chế khác Cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo định Đại hội đồng cổ đông cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi CTCP bao gồm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết: loại cổ phần có số phiếu biểu nhiều so với cổ phần phổ thông Số phiếu biểu cổ phần ưu đãi biểu Điều lệ công ty quy định Theo quy định khoản Điều 78 Luật doanh nghiệp 2005 có tổ chức Chính phủ uỷ quyền cổ đông sáng lập quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu CTCP Cổ phần ưu đãi biểu cổ đông sáng lập có hiệu lực vòng năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi biểu không chuyển nhượng Cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ phần trả số cổ tức với mức cao so với mức cổ tức cổ đông phổ thông mức cổ tức hàng năm gồm cổ tức cố định cổ tức thưởng Người quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức Điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đông định Mức cổ tức cố định cụ thể phương thức xác định cổ tức thưởng ghi cổ phiếu cổ phần ưu đãi cổ tức Do ưu đãi việc trả cổ tức nên cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức bị hạn chế số quyền như: quyền biểu quyết; quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cổ phần ưu đãi hoàn lại: loại cổ phần công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu người sở hữu cổ phần theo điều kiện ghi cổ phiếu cổ phần ưu đãi hoàn lại (Điều 83 Luật doanh nghiệp 2005) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền cổ đông phổ thông bị hạn chế số quyền cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức Cổ phần ưu đãi khác Điều lệ công ty quy định Có thể thấy rằng, với cấu vốn điều lệ bao gồm nhiều loại cổ phần với tính chất pháp lý đa dạng, CTCP thiết lập chế góp vốn linh hoạt, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu khác nhà đầu tư Mặt khác, tính tự chuyển nhượng cổ phần quy định cấu trúc “vốn mở” CTCP Với cấu trúc này, vốn CTCP thay đổi uyển chuyển, linh hoạt mà không ảnh hưởng đến tồn công ty 2.2 Vốn vay Vốn vay có ý nghĩa quan trọng công ty tình trạng khó khăn tài hay công ty muốn thay đổi quy trình công nghệ mở rộng quy mô sản xuất Vốn vay nguồn vốn huy động từ bên hình thức khác như: vay ngân hàng; vay tổ chức, cá nhân khác phát hành trái phiếu Nguồn vốn vay hình thức trái phiếu có vị trí quan trọng thể rõ ưu CTCP so với nhiều hình thức doanh nghiệp khác Tóm lại, cấu trúc vốn yếu tố vô quan trọng doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng Nguồn vốn công ty phải đáp ứng cách đích thực cho trình đầu tư, phát huy vai trò ý nghĩa hoạt động kinh doanh công ty Các nhà đầu tư cần trọng đến tỷ lệ, mối tương quan mặt giá trị loại vốn cho thật phù hợp, tạo khả mạnh mẽ để công ty đạt lợi nhuận tối đa có tài lành mạnh phù hợp với quy định pháp luật Chủ thể góp vốn Tự kinh doanh quyền công dân, cụ thể hóa Điều 57 Hiến pháp 1992: “Công dân có quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật” Trên sở đó, khoản Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước có quyền thành lập quản lý doanh nghiệp Việt Nam theo quy định Luật ” Tuy nhiên, pháp luật thừa nhận quyền tự kinh doanh cá nhân, tổ chức, song chủ thể thực quyền này, khoản Điều 13 quy định số đối tượng không thành lập quản lý doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng Ngoài ra, tiếp nhận vốn góp nhà đầu tư, công ty cần xem xét trường hợp tổ chức, cá nhân không mua cổ phần CTCP Khoản Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005 Chủ thể góp vốn vào CTCP trở thành cổ đông công ty Khi trở thành cổ đông công ty, họ có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Tài sản góp vốn Các tài sản góp vốn vào CTCP bao gồm loại: tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác theo quy định Điều lệ công ty Nếu tài sản góp vốn tiền VN, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng tài sản phải thành viên, cổ đông sáng lập tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản Việc định giá giúp làm rõ giá trị góp vốn mà cá nhân góp vào tham gia công ty làm để khấu hao sau trình sử dụng Tài sản góp vốn có loại: Tài sản có đăng ký giá trị quyền sử dụng đất tài sản không đăng ký quyền sở hữu: Đối với tài sản có đăng ký giá trị quyền sử dụng đất người góp phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty; 2.Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu việc góp vốn phải việc giao nhận có xác nhận văn Chuyển nhượng cổ phần Việc chuyển nhượng cổ phần thực hai cách thức, là: chuyển nhượng cổ phần cho người khác yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp 5.1 Chuyển nhượng cổ phần cho người khác Theo quy định khoản Điều 87 Luật doanh nghiệp 2005, cổ đông CTCP có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ hai trường hợp sau: Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết: Khoản Điều 81 quy định: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu không chuyển nhượng cổ phần cho người khác” Như vậy, muốn chuyển nhượng cổ phần này, người sở hữu cổ phàn phải chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi biểu sang cổ phần phổ thông Đối với cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập: Việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bị hạn chế phần, cụ thể là: ba năm đầu kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập phải nắm giữ 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán Số cổ phần tự chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác, chuyển nhượng cho người cổ đông sáng lập công ty chấp thuận Đại hội đồng cổ đông người chuyển nhượng không biểu việc chuyển nhượng Việc chuyển nhượng vốn CTCP thực tương đối dễ dàng, thuận tiện cho nhà đầu tư Đó ưu điểm trội CTCP so với loại hình công ty khác 5.2 Yêu cầu công ty mua lại cổ phần Mua lại phần vốn góp thành viên công ty thực chất việc công ty thu hồi lại số cổ phần phát hành trả cho cổ đông số tiền tương ứng với giá trị số cổ phần mà cổ đông yêu cầu công ty mua lại Số cổ phần công ty mua lại trở thành cổ phần chưa bán số cổ phần chào bán Yêu cầu công ty mua lại cổ phần quyền quan trọng cổ đông, cổ đông thiểu số, họ sử dụng quyền công cụ để bảo vệ quyền lợi Nhưng việc mua lại cổ phần ảnh hưởng tới vốn điều lệ công ty, nên cổ đông thực quyền trường hợp định Điều 90 Luật doanh nghiệp quy định: “Cổ đông biểu phản đối định việc tổ chức lại công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần ” Yêu cầu phải thể văn bản, nêu rõ nội dung sau: tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán 10 lý yêu cầu công ty mua lại cổ phần Đơn yêu cầu phải gửi đến công ty thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua định vấn đề Trong thời hạn 90 ngày, công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông Trường hợp không thoả thuận giá cổ đông bán cổ phần cho người khác nhờ tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá Các trường hợp thay đổi vốn CTCP Sự thay đổi vốn CTCP điều chỉnh vốn công ty, tăng lên giảm so với số vốn ban đầu Đối với CTCP, với cấu trúc vốn uyển chuyển linh hoạt đương nhiên có nhiều điều kiện lựa chọn biện pháp thích hợp để điều chỉnh nguồn vốn mình, để có cấu vốn tốt nhất, phù hợp với quy mô sản xuất, kinh doanh công ty, đáp ứng nhu cầu tồn tại, phát triển, đảm bảo thu lợi nhuận trình hoạt động kinh doanh Vấn đề điều chỉnh văn pháp luật như: Luật doanh nghiệp 2005, Luật chứng khoán, Nghị định Chỉnh phủ số 52/2006/NĐ-CP pháp hành trái phiếu doanh nghiệp 6.1 Các trường hợp tăng vốn công ty Việc huy động vốn CTCP xác định theo hai trường hợp sau: Tăng vốn vay CTCP: Vay vốn tổ chức tín dụng thông qua hợp đồng tín dụng, vay tổ chức, cá nhân khác Ngoài ra, theo Điều 88 Luật doanh nghiệp 2005, CTCP tăng vốn vay cách phát hành trái phiếu Theo Điều Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 phát hành trái phiếu doanh nghiệp: “Trái phiếu doanh nghiệp (sau gọi tắt trái phiếu) loại chứng khoán nợ doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả 11 gốc lãi doanh nghiệp phát hành người sở hữu trái phiếu” Về chất pháp lý, trái phiếu loại chứng xác nhận nợ người phát hành người sở hữu Theo quy định Nghị định 52/2006/NĐ-CP CTCP phát hành hai loại trái phiếu trái phiếu chuyển đổi trái phiếu không chuyển đổi Điều kiện để doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng quyền phát hành trái phiếu quy định rõ Điều 17 Nghị định nói Tăng vốn điều lệ CTCP: Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, CTCP tăng vốn điều lệ trình hoạt động Theo pháp luật hành, CTCP có quyền tăng vốn điều lệ cách phát hành cổ phiếu Cổ phiếu chứng CTCP phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu lợi ích hợp pháp người sở hữu cổ phiếu tài sản vốn CTCP Có hai loại cổ phiếu cổ phiếu ghi tên cổ phiếu không ghi tên Theo quy định Điều 12 Luật chứng khoán, điều kiện để chào bán cổ phiếu công chúng là: Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ góp thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi sổ kế toán; Hoạt động kinh doanh năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; Có phương án phát hành phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán Đại hội đồng cổ đông thông qua Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, thực tế CTCP tăng vốn điều lệ việc trích từ quỹ dự trữ công ty vào vốn điều lệ Công ty chuyển phần quỹ dự trữ vào vốn điều lệ dạng cổ phần, thực theo hai cách, là: phát hành cổ phiếu phạm vi nội công ty chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần họ; công ty không phát hành cổ phần mà lấy quỹ dự trữ chia cho tổng số cổ phần lưu hành công ty, phần 12 chia thêm giá trị tăng thêm cổ phần ghi vào cổ phiếu Biện pháp tăng vốn không làm thay đổi quyền biểu cổ đông, tỷ lệ vốn góp thành viên công ty không thay đổi Do không ảnh hưởng đến cấu quyền lực công ty, công ty phải làm thủ tục sửa đổi Điều lệ theo định Đại hội đồng cổ đông Ngoài ra, vốn điều lệ CTCP tăng lên trái phiếu chuyển đổi công ty phát hành đổi thành cổ phần phổ thông, nghĩa vốn vay chuyển thành vốn điều lệ Sự chuyển đổi diễn đáp ứng đủ điều kiện xác định trước ghi trái phiếu có ưng thuận người chủ sở hữu trái phiếu Quyền định tăng vốn điều lệ theo hình thức thuộc Đại hội đồng cổ đông phải sửa Điều lệ công ty Mọi trường hợp tăng vốn phải làm thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ bán thêm cổ phần phạm vi số lượng cổ phần quyền chào bán quy định Điều lệ công ty 6.2 Các trường hợp giảm vốn công ty Khi công ty rơi vào tình trạng khó khăn tài chính, giá trị tài sản công ty ngày giảm sút dẫn đến cần có thay đổi vốn để phù hợp với quy mô hay khả thực nghĩa vụ công ty Trong trường hợp này, định giảm vốn điều nên làm công ty Theo quy định Thông tư Bộ Tài số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ quản lý cổ phiếu quỹ CTCP CTCP điều chỉnh giảm vốn điều lệ trường hợp sau: - Giảm vốn điều lệ nhu cầu vốn công ty giảm công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ trước bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ 13 - Giảm vốn điều lệ công ty kinh doanh thua lỗ năm liên tiếp có số lỗ luỹ kế 50% vốn cổ đông trở lên chưa khả toán khoản nợ đến hạn Cơ chế quản lý, sử dụng vốn Với cấu trúc vốn đa dạng đặt yêu cầu nhà quản lý mối quan tâm hàng đầu thành viên CTCƠP quản lý sử dụng vốn hiệu Do đó, việc tạo chế, máy làm nhiệm vụ quản lý, sử dụng vốn điều quan trọng CTCP So với loại công ty khác CTCP thường có quy mô lớn cấu vốn phức tạp Chính vậy, pháp luật quy định tương đối chặt chẽ cấu tổ chức, máy quản lý CTCP Cơ chế quản lý, sử dụng vốn CTCP thực qua quan sau: Đại hội đồng cổ đông: với vị trí quan cao nhất, Đại hội đồng cổ đông có quyền định hầu hết vấn đề quan trọng, công ty, chủ yếu vấn đề liên quan đến việc quản lý sử dụng vốn Cụ thể là: - Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức hành năm loại cổ phần; - Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 50% tổng số giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ khác; - Thông qua báo cáo tài hàng năm công ty; - Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại Hội đồng quản trị: Với việc quản lý sử dụng vốn công ty, Hội đồng quản trị có quyền: - Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; 14 - Quyết định chào bán số cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; - Định giá chào bán cổ phần trái phiếu công ty; - Thông qua hợp đồng mua, bán, vay cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty; - Kiến nghị mức cổ tức trả, định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh Ta thấy rằng, Luật doanh nghiệp quy định tương đối cụ thể cấu tổ chức công ty nhằm tạo nên tảng pháp lý vững cho trình quản lý sử dụng vốn công ty cho tồn phát triển CTCP IV./ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN Về cổ phần ưu đãi biểu quyết: pháp luật cần có quy định cụ thể cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu tổ chức Chính phủ uỷ quyền Hiện Luật doanh nghiệp 2005 có quy định chung cổ phần ưu đãi biểu Có thể nói phần lớn CTCP chưa phát hành loại cổ phần thiếu kiến thức pháp lý sở pháp lý cần thiết Cần có quy định cụ thể số vấn đề như: Cổ phần ưu đãi biểu cần phát hành trường hợp nào? Tỷ lệ cổ phần ưu đãi biểu chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần phát hành tổng số cổ phần mà công ty bán Điều kiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu thành cổ phần phổ thông? Về cổ phần ưu đãi hoàn lại: với loại cổ phần này, công ty phải hoàn trả vốn cho cổ đông lúc họ yêu cầu theo điều kiện thoả thuận 15 trước Nhưng liệu công ty có nghĩa vụ bắt buộc phải trả lại cổ phần cho họ công ty lâm vào nguy bị giả thể bị tuyên bố phá sản không? Do Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành cần có quy định chi tiết vấn đề Về tài sản góp vốn: cần có quy định cụ thể trường hợp vốn góp tài sản thuộc sở hữu chung (sở hữu chung hợp nhất, sở hữu chung theo phần) hay tài sản giấy tờ trị giá tiền cần có quy định kèm theo như: thoả thuận văn đồng chủ sở hữu, loại giấy tờ làm vốn góp góp điều kiện nào? Điều 115 Luật doanh nghiệp 2005 quy định số trường hợp thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm Khi xảy tình đó, thành viên Hội đồng quản trị trở thành cổ đông bình thường, hưởng quyền nghĩa vụ tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu Mặc dù có dự liệu dự liệu chưa thực đầy đủ Chẳng hạn như, thành viên Hội đồng quản trị chết, người thừa kế, mà người nắm giữ số cổ phần lớn giải nào? Quy định thời hạn toán đủ số cổ phần cam kết mua thời hạn chín mươi ngày nên đặt số cổ phần phổ thông cổ đông sang lập, thời hạn ba năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, CTCP có quyền rao bán cổ phần để huy động vốn, áp dụng quy định “thời hạn chín mươi ngày” cổ đông thường tình Đối với cổ đông thường, cần buộc họ phải toán đủ lần giới hạn thời gian toán cho họ chín mươi ngày kể từ ngày CTCP cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Cần có giải thích rõ hình thức rút vốn khác khỏi công ty trừ trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trường hợp phép giao dịch theo quy định luật khác có liên quan 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật doanh nghiệp 2005 Giáo trình Luật thương mại, trường Đại học luật Hà Nội, NXB CAND Pháp luật huy động vốn công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp năm 2005 : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Giang; Người hướng dẫn: TS Vũ Đặng Hải Yến Hà Nội, 2010 Một số quy định pháp luật huy động vốn công ty cổ phần : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Vân Anh; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Viết Tý H., 2002 Chế độ pháp lý vốn công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp : Khoá luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Thu; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Như Phát H., 2001 Mạng Internet 17 MỤC LỤC 18 [...]... công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần đã được quy n chào bán quy định tại Điều lệ công ty 6.2 Các trường hợp giảm vốn của công ty Khi công ty rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, giá trị tài sản trong công ty ngày một giảm sút dẫn đến cần có những thay đổi về vốn để phù hợp với quy mô hay khả năng thực hiện nghĩa vụ của công ty Trong. .. của công ty, phần 12 chia thêm là giá trị tăng thêm của cổ phần và được ghi vào từng cổ phiếu Biện pháp tăng vốn này không làm thay đổi quy n biểu quy t của cổ đông, bởi vì tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên công ty là không thay đổi Do đó nó không ảnh hưởng đến cơ cấu quy n lực trong công ty, nhưng công ty vẫn phải làm thủ tục sửa đổi Điều lệ theo sự quy t định của Đại hội đồng cổ đông Ngoài ra, vốn điều... tăng vốn điều lệ bằng việc trích từ quỹ dự trữ của công ty vào vốn điều lệ Công ty có thể chuyển một phần quỹ dự trữ vào vốn điều lệ dưới dạng cổ phần, thực hiện theo một trong hai cách, đó là: phát hành cổ phiếu mới trong phạm vi nội bộ công ty và chia cho mỗi cổ đông theo tỷ lệ cổ phần của họ; hoặc công ty không phát hành cổ phần mới mà lấy quỹ dự trữ chia cho tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của công. .. này, quy t định giảm vốn là điều nên làm đối với công ty Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong CTCP thì CTCP có thể điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: - Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô... được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty; - Quy t định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại Hội đồng quản trị: Với việc quản lý và sử dụng vốn của công ty, Hội đồng quản trị có quy n: - Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quy n chào bán của từng loại; 14 - Quy t... những quy định cụ thể về cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quy t là tổ chức được Chính phủ uỷ quy n Hiện tại Luật doanh nghiệp 2005 mới chỉ có các quy định rất chung về cổ phần ưu đãi biểu quy t Có thể nói phần lớn các CTCP chưa phát hành loại cổ phần này vì thiếu những kiến thức pháp lý cũng như cơ sở pháp lý cần thiết Cần có các quy định cụ thể về một số những vấn đề như: Cổ phần ưu đãi biểu quy t... phần ưu đãi biểu quy t cần được phát hành trong trường hợp nào? Tỷ lệ cổ phần ưu đãi biểu quy t được chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số cổ phần phát hành và trong tổng số cổ phần mà công ty đã bán được Điều kiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu quy t thành cổ phần phổ thông? Về cổ phần ưu đãi hoàn lại: với loại cổ phần này, công ty sẽ phải hoàn trả vốn cho cổ đông bất cứ lúc nào họ yêu cầu hoặc theo.. .lý do yêu cầu công ty mua lại cổ phần Đơn yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quy t định về những vấn đề trên Trong thời hạn 90 ngày, công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc nhờ tổ chức... tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh Ta có thể thấy rằng, Luật doanh nghiệp đã quy định tương đối cụ thể cơ cấu tổ chức công ty nhằm tạo nên một nền tảng pháp lý vững chắc cho quá trình quản lý sử dụng vốn của công ty cũng như cho sự tồn tại và phát triển của CTCP IV./ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN Về cổ phần ưu đãi biểu quy t: pháp luật... đó, việc tạo ra một cơ chế, bộ máy làm nhiệm vụ quản lý, sử dụng vốn là điều hết sức quan trọng đối với một CTCP So với các loại công ty khác thì CTCP thường có quy mô lớn và cơ cấu vốn khá phức tạp Chính vì vậy, pháp luật quy định tương đối chặt chẽ về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của CTCP Cơ chế quản lý, sử dụng vốn trong CTCP được thực hiện qua các cơ quan sau: Đại hội đồng cổ đông: với vị trí là
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần., Quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần., Quy chế pháp lý về vốn trong công ty cổ phần.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay