Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư.

9 191 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:39

ĐỀ SỐ 11 Phân tích nội dung biện pháp bảo đảm đầu tư cho biết ý kiến ảnh hưởng biện pháp bảo đảm đầu tư hiệu đầu tư MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang NỘI DUNG I KHÁI NIỆM II CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ Bảo đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp 2 Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư 3 Bảo đảm chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư Đảm bảo việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư có những thay đổi về chính sách, pháp luật Những biện pháp bảo đảm đầu tư khác III SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KẾT BÀI MỞ ĐẦU Luật đầu tư 2005 từ Điều đến Điều 12 đã quy định bảo đảm vốn tài sản, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm mở cửa thị trường đầu tư liên quan đến thương mại; việc chuyến vốn tài sản nước ngoài; áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất; bảo đảm đầu tư trường hợp thay đổi sách, pháp luật giải tranh chấp Các biện pháp bảo đảm đầu tư thể tính nhất quán việc thực cam kết Nhà nước lợi ích đáng nhà đầu tư, được quy định phù hợp với những cam kết điều ước quốc tế khuyến khích bảo đảm đầu tư hệ thống pháp luật hành NỘI DUNG I KHÁI NIỆM Các biện pháp bảo đảm đẩu tư những biện pháp được thể những quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích đáng nhà đầu tư trình thực hoạt động đầu tư với mục đích kinh doanh Các biện pháp bảo đảm đầu tư những cam kết từ phía nhà nước tiếp nhận đầu tư với chủ đầu tư trách nhiệm nhà nước tiếp nhận đầu tư trước số quyền lợi cụ thể nhà đầu tư II CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ Bảo đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp Tại điều Luật đầu tư năm 2005 quy định: “Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu biện pháp hành chính; trường hợp thật cần thiết vì lý quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được toán bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc trưng mua, trưng dụng; việc toán bồi thường phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư” Biện pháp bảo đảm đầu tư được áp dụng tất nhà đầu tư có hoạt động đầu tư theo pháp luật đầu tư Việt Nam, không phân biệt mức độ bảo hiểm nhiều hay ít, dự bất kì tiêu chí Hơn nữa, biện pháp bắt đầu có hiệu lực kể từ nhà đầu tư bắt đầu triển khai dự án đầu tư mà không cần phải thông qua thêm bất cứ thủ tục hành Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư Từ Luật đầu tư 2005, Nhà nước Việt Nam đã xoá bỏ phân biệt giữa nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Về theo quy định pháp luật đầu tư hành, biện pháp bảo đảm đầu tư, khuyến khích đầu tư, quyền nghĩa vụ cá nhà đầu tư được quy định chung, không có khác biệt Nhà nước đảm bảo nhà đầu tư được hưởng chế độ ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư dựa tiêu chí lĩnh vực địa bàn đầu tư chứ không dựa tiêu chí nguồn gốc vốn đầu tư quốc tịch nhà đầu tư Bảo đảm chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư Luật đầu tư năm 2005 đưa chế giải tranh chấp áp dụng chung cho nhà đầu tư không phân biệt quốc tịch (Điều 12) Cơ chế được xây dựng dựa nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư Sự khác biệt giữa chủ thể tranh chấp dẫn đến khác biệt quan giải tranh chấp, được được qui định tại khoản 2, 3, Điều 12 Bên cạnh việc qui định rõ ràng phuwong thức quan giải tranh chấp, pháp luật Việt Nam qui định cụ thể thẩm quyền giải tranh chấp quan giải tranh chấp Việt Nam Đảm bảo việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài Xuất phát từ mục đích tất yếu nhà đầu tư, kinh doanh để thu lợi nhuận, Nhà nước Việt Nam không những cam kết bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp phần lợi nhuận mà nhà đầu tư tạo trình đầu tư tại Việt Nam mà cam kết bảo đảm quyền được chuyển phần lợi nhuận đó nước Sau thực đầy đủ nghĩa vụ tài Nhà nước Việt Nam, nhà đầu tư nước được chuyển nước khoản được qui định tại Điều Luật đầu tư 2005 Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư có những thay đổi về chính sách, pháp luật Theo tinh thần Điều 11 Luật đầu tư 2005, mọi trường hợp, có thay đổi cề sách hay pháp luật Nhà nước Việt Nam liên quan trực tiếp đến quyền lợi nhà đầu tư thi nguyên tắc nhất được thực cam kết đảm bảo tối đa quyền lợi nhà đầu tư Điều được thể cụ thể sau: - Trường hợp pháp luật, sách được ban hành có quyền lợi ưu đãi cao so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó nhà đầu tư được hưởng quyền lợi, ưu đãi theo quy định kể từ ngày pháp luật, sách đó có hiệu lực - Trường hợp pháp luật, sách ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước quy định pháp luật, sách đó có hiệu lực nhà đầu tư được bảo đảm hưởng ưu đãi quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư được giải bằng một, số biện pháp qui định tại điểm a), b), c), d) Điều 11 Luật đầu tư Những biện pháp bảo đảm đầu tư khác 6.1 Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại Để phù hợp với quy định điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên, Nhà nước bảo đảm thực nhà đầu tư nước bằng qui định tại Điều Luật đầu tư 6.2 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Theo Điều Luật Đầu tư, Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp nhà đầu tư việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ quy định khác pháp luật có liên quan Cùng với quy định Luật đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ nhà đầu tư được bảo hộ theo quy định Bộ luật Dân năm 2005, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 văn hướng dẫn thi hành Theo quy định này, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể được bảo vệ bằng biện pháp dân sự, hành hình Điều không làm nhà đầu tư yên tâm “tài sản trí tuệ” họ được bảo hộ mà yêu cầu việc thực thực cam kết Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế 6.3 Áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất “Trong trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư được áp dụng thống nhất giá, phí, lệ phí hàng hóa, dịch vụ Nhà nước kiểm soát.” (Điều 10 Luật đầu tư) III SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Việc ban hành chế đảm bảo đầu tư đã thu hút được lượng đầu tư đông đảo vào Việt Nam kể vốn lẫn dự án đầu tư Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hiệu đầu tư thấp những tồn tại kinh tế Việt Nam Khi đánh giá việc thực Kế hoạch 2006-2010, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã thừa nhận điều Hệ số ICOR giai đoạn 2001-2008 6,92 (tính theo giá cố định), cao nhiều so với nước khu vực Trong đó, ICOR thời kỳ 1991-1995 3,26 Các tính toán Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho thấy, hệ số ICOR Việt Nam thời kỳ 2001-2008 khoảng 6,92, hệ số Trung Quốc 4,1, bình quân cho giai đoạn 1991-2003, với tốc độ tăng trưởng GDP 9,5% “Điều cho thấy, hiệu suất vốn Việt Nam thấp so với khu vực tăng trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào yếu tố vốn, yếu tố mà Việt Nam không có mạnh Nếu không khắc phục sớm, yếu có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế những năm tới”, báo cáo chất lượng phát triển Việt Nam giai đoạn 2001-2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định Mục tiêu thu hút tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển đã được đặt Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, với số khoảng 6.340 ngàn tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm tính theo giá hành, mức 41,1-41,5% so với GDP, cao kế hoạch năm trước (ICOR là hệ số tiêu chuẩn phản ánh hiệu quả của vốn đầu tư cách đo lường để biết muốn tạo thêm được một đồng sản phẩm thì cần đưa thêm vào sử dụng đồng vốn.) KẾT BÀI Các biện pháp bảo đảm đầu tư góp phần không nhỏ tạo môi trường đầu tư bình ổn Do có ổn định quy định biện pháp bảo đảm đầu tư mà quốc gia nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư môi trường đầu tư không có xáo trộn, nhất vấn đề liên quan đến những lợi ích trực tiếp nhà đầu tư Tuy nhiên, để thu hút ngày lớn lượng đầu tư nước Việt Nam cần nâng cao chất lượng hiệu đầu tư TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật đầu tư, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2008; Pháp luật bảo đảm đầu tư Việt Nam - số vấn đề lý luận thực tiễn : Khoá luận tốt nghiệp, Vũ Lê Quỳnh Ngân; 2009 http://www.scribd.com/doc/969798/LuatDauTu http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/55008/index.aspx Luật đầu tư 2005 Và số tài liệu tham khảo khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang NỘI DUNG I KHÁI NIỆM II CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ Bảo đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp 2 Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư 3 Bảo đảm chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư Đảm bảo việc chuyển lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư có những thay đổi về chính sách, pháp luật Những biện pháp bảo đảm đầu tư khác III SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư., Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư., Phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay