Bài tập học kỳ đất đai tình huống

9 159 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:38

Vấn đề Bà C mảnh đất 120m Hiện diện tích đất có tranh chấp ranh giới sử dụng với hộ bà N sử dụng đất liền kề Do tuổi già, bà C làm giấy ủy quyền cho ông H người bà họ hàng xa thay mặt giải việc tranh chấp ranh giới sử dụng đất với bà N Năm 2007, bà C không để lại di chúc Ông H làm đơn gửi UBND xã X đề nghị đứng tên chủ sử dụng mảnh đất UBND xã X không đồng ý định thu hồi mảnh bà C với lý bà người thừa kế Ông H không đồng ý với định thu hồi đất viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Hỏi: Anh (chị) bình luận việc làm UBND xã X Ông H có đứng tên chủ sử dụng mảnh đất không? Vì sao? Ông H gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện hay sai? Vì sao? Theo anh (chị) vụ việc cần giải nào? Giải vấn đề Trước hết, cần phải hiểu rõ mảnh đất 120 m – nơi bà C sống trước chết có xảy tranh chấp với hộ bà N sử dụng đất liền kề ranh giới sử dụng, việc giải tranh chấp bà C ủy quyền cho ông H người bà xa giải quyết, tranh chấp chưa giải tận lúc bà C chết Anh ( chị ) bình luận việc làm UBND xã X Việc làm UBND xã X thu hồi mảnh đất với lý bà C người thừa kế sai vì: - Thứ nhất, mảnh đất bà C tranh chấp ranh giới sử dụng mà chưa giải ổn thỏa, tức ranh giới sử dụng đất bà C chưa xác định rõ ràng Nên nếu thu hồi mảnh đất thì sẽ có thể ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của hộ bà N - Thứ hai, theo luật đất đai năm 2003 (đã sửa đổi bổi sung năm 2009) quy định thẩm quyền thu hồi đất điều 44 sau: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định thu hồi đất tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định khoản điều UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh định thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất quy định khoản khoản điều không ủy quyền.” Như vậy, việc thu hồi đất cá nhân bà X thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, mặt khác UBND huyện không ủy quyền nên việc làm UBND xã X vượt phạm vi quyền hạn Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định pháp luật trường hợp phải UBND cấp huyện mà xã X trực thuộc UBND cấp xã quản lý đất sau thu hồi (theo khoản Điều 41 khoản điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 Chính phủ quy định: Nhà nước thu hồi đất trường hợp quy định khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Điều 38 Luật Đất đai giao cho UBND xã quản lý đất thu hồi thuộc khu vực nông thôn, giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý đất thu hồi thuộc khu vực đô thị khu vực có quy hoạch phát triển đô thị) 2, Ông H có đứng tên chủ sử dụng mảnh đất không ? Vì sao? Trước hết cần khảng định ông H không được đứng tên chủ sử dụng mảnh đất Thứ nhất, Ông H tham gia tranh chấp với bà N với tư cách người đại diện ủy quyền bà C nên nguyên tắc ông có quyền, nghĩa vụ giải công việc tranh chấp mà quyền định đoạt tài sản bà C quyền sử dụng mảnh đất 120 m Hơn nữa, sau bà C chết, tư cách đại diện ông H theo điểm c khoản điều 147 luật dân 2005: “ Chấm dứt đại diện nhân : Đại diện theo ủy quyền cá nhân chấm dứt trường hợp sau đây: c Người ủy quyền người ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố lực hành vi dân sự, bị hạn chế lực hành vi dân sự, tích chết.” Vậy bà C chết thì mọi mối quan hệ của ông H với mảnh đất đó đều sẽ chấm dứt Thứ hai, ông H muốn sử dụng mảnh đất với tư cách người thừa kế bà C : Vì bà C chết mà không để lại di chúc nên tài sản bà chia theo pháp luật, khoản điều 676 Bộ luật dân 2005 quy định : “Những người thừa kế theo pháp luật quy định theo thứ tự sau đây: a Hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết; b Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại’ c Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại người chết; bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột người chết; cháu ruột người chết mà người chết bác ruột, ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột người chết mà người chết cụ nội, cụ ngoại.” Như vậy, ông H người họ hàng xa nên đương nhiên không nằm diện thừa kế theo pháp luật Mặt khác bà C lại người thừa kế ( UBND xã xác nhận) nên mảnh đất đương nhiên bị nhà nước thu hồi theo khoản điều 38 luật đất đai 2003 trường hợp thu hồi đất: “Cá nhân sử dụng đất chết mà người thừa kế” Vậy, dù với tư cách ông H không được đứng tên chủ sử dụng mảnh đất Ông H viết đơn gửi chủ tịch UBND huyện hay sai, sao? Vì không đồng ý với định thu hồi đất UBND xã X nên ông H viết đơn khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện, việc làm sai Trước hết, mục đích khiếu nại, dễ dàng thấy việc viết đơn khiếu nại ông H đến chủ tịch UBND huyện ông nhận thấy định thu hồi đất UBND xã X không đúng, trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích hợp pháp ông, ông H biết việc làm UBND xã X vượt quyền hạn ông cho ông phải hưởng thừa kế quyền sử dụng đất bà C, mục đích ông H với việc viết đơn khiếu nại Tuy nhiên, sai ông H viết đơn không “địa chỉ” Điều 33 luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 quy định sau: “Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người định hành quan có cán bộ, công chức có hành vi vi phạm hành mà người khiếu nại có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp mình.” Vì vậy, ông H quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND huyện có khiếu nại UBND huyện trách nhiệm giải khiếu nại Theo anh (chị) vụ việc nên giải ? Vụ việc ta thấy rõ khó khăn phải giải vụ việc chỗ bà C chết mà người thừa kế tài sản bà C quyền sử dụng đất tranh chấp Việc UBND xã X thu hồi đất chứng tỏ có sở để khẳng định mảnh đất 120m thuộc quyền sử dụng bà C, nhiên lại chưa thể khẳng định rõ ràng ranh giới sử dụng đất Như vậy, để hoàn thành việc thu hồi đất UBND huyện, giải cách hợp tình, hợp lý phải làm rõ ranh giới diện tích sử dụng đất bà C, bà N Trước tiên, quan chức có thẩm quyền cần phối hợp với để giải việc làm rõ ranh giới sử dụng đất cho hộ sử dụng liền kề bà C bà N dựa sở pháp lý, lịch sử chứng cung cấp bên bà N bà C trước chết ( ông H) Bà N ông H có trách nhiệm cung cấp điều biết cách trung thực nhằm giúp cho việc điều tra, làm rõ thuận lợi Trong trường hợp làm sáng tỏ ranh giới sử dụng đất, UBND huyện tiến hành thu hồi phần đất thuộc quyền sở hữu bà C ứng với phần ranh giới làm sáng tỏ trước Nếu dựa điều kiện nêu mà quan chức làm sáng tỏ ranh giới sử dụng đất hộ thiếu chứng UBND huyện tiến hành thu hồi mảnh đất 120m2 bà C Việc thu hồi trường hợp chưa thể gọi giải triệt để, hợp tình hợp lý phương án tối ưu hoàn cảnh làm rõ ranh giới sử dụng đất bà C Kết luận Tình trạng khiếu kiện, tranh chấp xảy liên tục với số lượng lớn lĩnh vực đất đai không thiếu hiểu biết toàn diện luật người dân mà thiếu chuyên nghiệp, trình độ non không cán trực thuộc quan chức có thẩm quyền Chính vậy, để đảm bảo lợi ích Nhà nước đối tượng sử dụng đất cần thiết phải có nâng cao, tăng cường giáo dục pháp luật cho đông đảo người dân cần không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ, phẩm chất cho cán có thẩm quyền trung ương địa phương Có vậy, pháp luật nói chung, pháp luật đất đai nói riêng thực phát huy tác dụng đời sống – điều chỉnh có hiệu quan hệ pháp luật đất đai Danh mục tài liệu tham khảo Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật đất đai, Nxb CAND, Hà Nội, 2008 Khoa Luật – ĐH Quốc Gia Hà Nội, Giáo trình luật đất đai Trần Quang Huy ( chủ biên), Nguyễn Văn Phương, Pháp Luật đất đai – Bình luận giải tình huống, Nxb Tư Pháp Tư vấn giải tình pháp luật đất đai, Nxb LĐXH Luật Đất đai năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Nxb Lao động Bộ luật dân năm 2005, Nxb CTQG http://www.luatvietnam.com.vn Vấn đề Bà C mảnh đất 120m Hiện diện tích đất có tranh chấp ranh giới sử dụng với hộ bà N sử dụng đất liền kề Do tuổi già, bà C làm giấy ủy quyền cho ông H người bà họ hàng xa thay mặt giải việc tranh chấp ranh giới sử dụng đất với bà N Năm 2007, bà C không để lại di chúc Ông H làm đơn gửi UBND xã X đề nghị đứng tên chủ sử dụng mảnh đất UBND xã X không đồng ý định thu hồi mảnh bà C với lý bà người thừa kế Ông H không đồng ý với định thu hồi đất viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Hỏi: Anh (chị) bình luận việc làm UBND xã X Ông H có đứng tên chủ sử dụng mảnh đất không? Vì sao? Ông H gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện hay sai? Vì sao? Theo anh (chị) vụ việc cần giải nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ đất đai tình huống, Bài tập học kỳ đất đai tình huống, Bài tập học kỳ đất đai tình huống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay