Nêu 3 vụ án về thế chấp tài sản

15 153 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:24

A Đặt vấn đề Việc xác lập thực giao dịch dân trước hết la dựa vào tự giác bên, thực tế, tham gia gaio dịch có thiện chí việc thực nghĩa vụ Để tránh tình trạng xảy ra, pháp luật cho phép bên thảo thuận đặt biện pháp bảo đảm việc giao kết hợp đồng việc thực nghĩa vụ dân Một biện pháp bảo đảm chấp Cũng giống biện pháp bảo đảm khác, chấp có ưu, nhược điểm riêng Trên thực tế, việc không hiểu rõ biện pháp xảy nhiều chúng gây hậu quả, tranh chấp không đáng có Bài viết giúp làm sang tỏ biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân B Giải vấn đề I Những vấn đề chung biện pháp chấp tài sản Khái niệm Điều 432, BLDS quy định: “Thế chấp tài sản việc bên (sau gọi bên chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu để bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên (sau gọi bên nhận chấp) không chuyển giao tài sản cho bên nhận chấp Hiểu cách đơn giản biện pháp chấp hiểu thỏa thuận bên, theo bên chấp cam kết dùng tài sản thông qua việc chuyển giao toàn hồ sơ pháp lý tài sản cho bên nhận chấp để bảo đảm thực nghĩa vụ dân mà chuyển giao thân tài sản chấp Trong thời gian dài, chấp lựa chọn làm biện pháp bảo đảm hầu hết giao dịch dân sự, đặc biệt quan hệ tín chấp Nếu biện pháp cầm cố tài sản, bên có nghĩa vụ phải giao tài sản cho bên có quyền quan hệ chấp, bên bảo đảm “dùng tài sản để bảo đảm” mà “không chuyển giao tài sản đó” cho bên có quyền Như thế, chủ sở hữu sử dụng tài sản mà nghĩa vụ dân bảo đảm thực Chính ưu điểm nên chấp biện pháp hàng đầu chọn biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Đặc điểm pháp lý biện pháp chấp - Không có chuyển giao tài sản chấp Trong quan hệ chấp, bên chấp giao tài sản đảm bảo cho bên nhận chấp Tính chất bảo đảm xác định việc bên chấp phải giao cho bên nhận chấp giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý tài sản chấp cho bên nhận chấp Như vậy, khác với biện pháp cầm cố, quan hệ chấp bên giảm thiểu thủ tục, công việc liên quan đến việc chuyển giao trực tiếp tài sản từ chủ thể sang chủ thể khác Các loại giấy tờ liên quan phải gốc (bản nhất) giao cho bên nhận chấp giữ - Biện pháp chấp đáp ứng linh hoạt lợi ích bên chủ thể Đối với bên nhận chấp: bên nhận chấp giữ gìn bảo quản tài sản bảo đảm thời gian chấp lo kho, bến bãi, người trông coi hay biện pháp bảo quản thích hợp chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại làm hư hỏng, tài sản Đối với bên chấp: bên chấp tiếp tục sử dụng, khai thác công dụng tài sản chấp khả thu lợi nhuận để thực đúng, đầy đủ bên nhận chấp có tính khả thi cao Tuy nhiên, biện pháp chấp ẩn chứa rủi ro cho bên nhận chấp cao so với bên nhận cầm cố Thứ nhất, việc xác định tính xác thực giấy tờ chấp Thực tế chứng minh có nhiều bất cập xoay quanh vấn đề giấy tờ chấp trường hợp: tài sản chấp lại lập nhiều hồ sơ khác để xin vay tiền ngân hàng khác Việc làm giả giấy đăng ký ô tô, xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng cách phổ biến tinh vi không thẩm tra cụ thể tài sản thực tế bên nhận chấp khó phát Thứ hai, việc giữ gìn tài sản chấp lại thuộc bên có nghĩa vụ họ có quyền khai thác, sử dụng tài sản chấp khác thỏa thuận khác Như vậy, dễ xảy tượng: bên chấp tìm cách bán tài sản chấp cho người khác thời gian chấp mà bên nhận chấp hay bên chấp lạm dụng quyền khai thác tài sản chấp dẫn đến tài sản bị hư hỏng, giảm sút giá trị Tất dẫn đến khả không bảo đảm quyền bên nhận chấp - Tài sản chấp thường có thay đổi thời hạn chấp dẫn đến việc xung đột lợi ích bên nhận chấp với người khác có liên quan đến tài sản chấp Có thể thay đổi chủ thể như: bên chấp cho thuê tài sản chấp; bên chấp bán tài sản chấp hàng hóa luân chuyển trình sản xuất kinh doanh; thay đổi giá trị tài sản chấp mua bảo hiểm kiện bảo hiểm xảy ra, thay đổi trạng thái tài sản chấp tài sản hình thành tương lai; Tài sản chấp đầu tư thêm để tăng thêm giá trị Chủ thể chấp tài sản Trong quan hệ chấp tài sản, bên có nghĩa vụ phải dùng tài sản để bảo đảm cho việc thực nghĩa vụ gọi bên bảo đảm hay bên chấp Ngược lại, bên có quyền gọi bên bảo đảm hay bên nhận chấp Chủ thể chấp tài sản phải có đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định người tham gia giao dịch nói chung Đối tượng chấp * Tài sản chấp bất động sản thuộc quyền sở hữu bên chấp Theo khoản điều 174 BLDS bất động sản bao gồm: đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, tài sản khác gắn liền với đất đai tài sản mà pháp luật quy định bất động sản Những tài sản có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tùy trường hợp, bên thỏa thuận dùng toàn phần bất động sản bảo đảm thực nghĩa vụ Nếu người có nghĩa vụ dung toàn bất động sản để chấp, vật phụ bất động sản thuộc tài sản chấp Khi đối tượng chấp tài sản bảo hiểm, khoản tiền bảo đảm thuộc tài sản chấp Hoa lợi, lợi tức quyền phát sinh từ bất động sảm chấp thuộc tài sản chấp bên có thỏa thuận khác trường pháp luật có quy định Đối với bất động sản có đăng ký quyền sở hữu, người có nghĩa vụ dung bất động sản để chấp nhiều nghĩa vụ dân khác nhiều nghĩa vụ dân khác tài sản có giá trị lớn tổng giá trị nghĩa vụ bảo đảm * Đối tượng động sản Bên chấp dùng toàn phần tài sản động sản thuộc sở hữu để bảo đảm việc thực nghĩa vụ dân Trong trường hợp bên chấp dùng toàn tài sản động sản để chấp mà động sản có vật chính, vật phụ vật chính, vật phụ đối tượng chấp Nếu bên chấp dùng vật dùng vật phụ tài sản để chấp đối tượng chấp phần tài sản xác định * Tài sản chấp quyền sử dụng đất Quyền bất động sản quyền bất động sản Theo quy định pháp luật nước ta, cá nhân quyền sở hữu đất đai, có quyền sử dụng đất họ dùng quyền sử dụng đất để chấp bảo đảm thực nghĩa vụ * Tài sản chấp tài sản hình thành tương lai Theo quy định khoản điều 342 BLDS việc dùng tài sản có để chấp, bên có nghĩa vụ dùng tài sản hình thành tương lai để chấp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Hình thức chấp tài sản Việc chấp phải lập thành văn bản, lập thành văn riêng ghi hợp đồng Nếu việc chấp ghi hợp đồng chính, điều khoản chấp điều khoản cấu thành hợp đồng Nếu việc chấp lập thành văn riêng, coi hợp đồng phụ bên cạnh hợp đồng chính, hiệu lực hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu lực hợp đồng Vì vậy, nội dung văn chấp lập riêng phải phù hợp với hợp đồng Văn chấp phải có chứng nhận Công chứng nhà nước chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền pháp luật có quy định Việc chứng nhận, chứng thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà nước cách chặt chẽ việc chuyển giao bất động sản Nếu bất động dùng chấp để bảo đảm nhiều nghĩa vụ, lần chấp phải lập thành văn riêng Quyền nghĩa vụ bên a, Nghĩa vụ bên chấp bên nhận chấp * Bên chấp - Bảo quản, giữ gìn tài sản chấp, phải dừng việc khai thác có nguy làm cho tài sản chấp bị hư hỏng, giảm sút giá trị - Thông báo cho bên nhận chấp quyền người thứ ba tài sản chấp, có - Không bán; trao đổi, tặng cho, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác * Bên nhận chấp - Nghĩa vụ phải hoàn trả cho bên chấp giấy tờ tài sản chấp chấm dứt chấp - Yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm xóa đăng ký có b, Quyền bên chấp bên nhận chấp * Bên chấp - Được khai thác công dụng, hướng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác - Được đầu từ để làm tăng giá trị tài sản chấp - Được bán, thay tài sản chấp hàng hóa luân chuyển trình sản xuất kinh doanh Khi quyền yêu cầu bên mua toán, số tiền thu trở thành tài sản chấp thay cho số tài sản bán - Được cho thuê, cho mượn tài sản chấp phải thông báo cho bên liên quan biết; - Được nhận lại tài sản chấp từ người thứ ba giữ chấm dứt chấp chấp thay biện pháp bảo đảm khác * Bên nhận chấp - Yêu cầu bên thuê, bên mượn tài sản chấp phải chấm dứt việc sử dụng tài sản chấp việc sử dụng làm hay giảm sút giá trị tài sản đó; - Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản chấp không cản trở hay gây khó khăn cho việc khai thác sử dụng tài sản chấp; - Yêu cầu bên chấp phải cung cấp thông tin thực trạng tài sản chấp; - Yêu cầu bên chấp áp dụng biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản; - Được quyền yêu cầu chuyển giao tài sản chấp để xử lý đến hạn mà có vi phạm nghĩa vụ; - Giám sát, kiểm tra trình tài sản chấp hình thành tương lai; - Yêu cầu xử lý tài sản chấp ưu tiên toán theo quy định pháp luật Xử lý tài sản chấp chấm dứt quan hệ chấp * Xử lý tài sản chấp - Các trường hợp xử lý: + Đến hạn thực nghĩa vụ bảo đảm mà bên chấp không thực thực không nghĩa vụ + Bên chấp phải thực nghĩa vụ trước thời hạn vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận theo quy định pháp luật + Pháp luật quy định tài sản chấp phải xử lý để bên chấp thực nghĩa vụ khác - Các phương thức xử lý + Phương thức xử lý tài sản chấp trước hết vào thỏa thuận chủ thể như: bán tài sản bảo đảm; bên chận chấp nhận tài sản chấp để thay cho việc thực nghĩa vụ bên chấp; bên nhận chấp nhận khoản tiền tài sản từ người thứ ba trường hợp chấp quyền đòi nợi; quyền yêu cầu khác phát sinh từ hợp đồng; + Nếu bên không thỏa thuận tài sản chấp bán đấu giá theo quy định pháp luật - Thanh toán tiền bán tài sản chấp: tiền bán tài sản chấp toán bao gồm khoản theo thứ tự sau: + Chi phí bảo quản, bán tài sản chi phí cần thiết khác có liên quan + Nếu nghĩa vụ khoản vay toán tiền gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại có + Nếu tiền bán tài sản thừa phải hoàn lại cho bên chấp; + Nếu tiền bán không đủ để toán bên chấp phải trả nốt phần thiếu * Tính chất: Phải có chuyển giao tài sản chấp từ bên chấp sang bên nhận chấp phải xử lý Đây điểm khác biệt cầm cố chấp Việc chuyển giao tài sản cầm cố thông thường thiết lập đồng thời với việc hình thành quan hệ nghĩa vụ; việc chuyển giao coi điều kiện để bên có nghĩa vụ nhận lợi ích từ bên có quyền chuyển giao Do vậy, việc chuyển giao tài sản cầm cố thực cách thiện chí chủ động từ bên cầm cố Nhưng việc chuyển giao tài sản chấp lại hoàn toàn khác Thời điểm chuyển giao tài sản thực bên có nghĩa vụ nhận lợi ích từ bên có quyền thời điểm có vi phạm nghĩa vụ bên chấp Tính chất thiện chí chủ động từ bên chấp mà số trường hợp bên chấp cố tình trì hoãn tìm cách trốn tránh không thực việc chuyển giao tài sản chấp cho bên nhận chấp để xử lý Lúc cần phải có biện pháp tác động mang tính cưỡng chế thông qua thủ tục tư pháp bắt buộc như: khởi kiện tòa; yêu cầu thi hành án Xử lý quyền sử dụng đất chấp theo thỏa thuận bên; thỏa thuận không xử lý theo thỏa thuận bên nhận chấp có quyền khởi kiện tòa án; Trong trường hợp chấp tài sản gắn liền với đất mà không chấp quyền sử dụng đất xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận tài sản gắn liền với đất tiếp tục sử dụng đất Quyền nghĩa vụ bên chấp hợp đồng quyền sử dụng đất bên chấp người sử dụng đất chuyển giao cho người mua, người nhận tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác * Chấm dứt chấp: Quan hệ chấp chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm; quan hệ chấp thay hủy bỏ biện pháp khác; tài sản chấp xử lý biện pháp chấp đươc chấm dứt theo thỏa thuận bên II Tóm tắt nhận xét vụ án Vụ án thứ Bà Nguyễn Thị Lan ngụ trú thành phố Vũng Tàu chủ sở hữu tàu đánh cá (số hiệu: BV-9244-TS, BV-9342-TS, BV5741-TS) chấp cho Ngân hàng Công thương Việt Nam (NHCT) Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (cho hợp đồng tín dụng (HĐTD) với tổng nợ gốc 2.250 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng 60 tháng) theo hợp đồng chấp số 0612.0278 ngày 24/11/2006, số 0612.0299 ngày 28/12/2006 số 0744.0003 ngày 10/1/2007 (các hợp đồng chấp công chứng đăng ký giao dịch bảo đảm Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm TP.Hồ Chí Minh) Trong tháng 4/2007, Nguyễn Thị Lan đồng phạm khác dùng tàu biển để cắt cáp viễn thông, bị khởi tố hình quan điều tra kê biên giao tàu cá cho gia đình Lan quản lý a Cách giải Tòa án: * Phiên xét xử Tòa án sơ thẩm: Tại án sơ thẩm số 83/2008/HS-ST ngày 4/4/2008, Tòa án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên: Nguyễn Thị Lan đồng phạm khác phạm tội “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia”, với mức án tù từ năm đến 12 năm tù; xét thấy: trước bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội tàu chấp giao cho ngân hàng nên án giao cho NHCT Chi nhánh bà rịa vũng tàu thi hành án gia đình bà Lan lý trước thời hạn HĐTD, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay, phần giá trị lại có tịch thu sung quỹ nhà nước Ngày 18/04/2008, Viện Kiểm Sát Nhân Dân(VKSND) Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có kháng cáo nghị số 210/VKS đề nghị Tòa án Phúc thẩm Điều 41 Bộ Luật Hình Sự (BLHS) tuyên xử lý thu tàu để sung sung quỹ nhà nước (các bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt) Phiên xét xử Tòa án phúc thẩm : *Tại phiên tòa phúc thẩm: ngày 19/9/2009, đại diện VKSND tối cao giữ nguyên kháng nghị việc xử lý tịch thu tàu vật chứng với nhận định: tàu cá chấp hợp lệ không làm quyền sở hữu bà Lan nên đủ điều kiện tịch thu Phán đẩy khoản nợ vay có bảo đảm hợp pháp Lan ngân hàng trở thành khoản nợ bảo đảm, giao dịch thực tế trở thành vô nghĩa Và không khác, ngân hàng – người làm tất việc mà luật quy định phải làm phải người gánh chịu tình rủi ro vốn không lường định b Cách giải nhóm chúng tôi: Theo nhóm không đồng ý với cách giải Tòa án sơ thẩm phúc thẩm Bởi lẽ, Việc cấp tín dụng xác lập giao dịch bảo đảm tiền vay quyền nghĩa vụ hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng (điều 49 điều 52 Luật tổ chức tín dụng) Hiển nhiên giao dịch Chi nhánh NHCT Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu với bà Nguyễn Thị Lan tiến hành hoàn toàn hợp lệ, tình, thủ tục hoàn toàn hợp pháp, phải có hiệu lực pháp lý pháp luật tôn trọng bảo vệ Khoản Điều 323 BLDS năm 2005 quy định: giao dịch bảo đảm đăng ký có giá trị pháp lý người thứ ba; Nghị định 163/2006 NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ ban hành quy định chi tiết số điều Bộ luật dân việc xác lập, thực giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực nghĩa vụ dân xử lý tài sản bảo đảm đề cập đến vấn đề Tuy bà Lan phải chịu trách nhiệm hình theo nhóm bà phải chịu trách nhiệm dân không định Tòa án sơ thẩm phúc thẩm Việc ngân hàng nhiên bị tước quyền trường hợp cần xem xét thấu đáo hợp lý theo Điều 348 BLDS năm 2005 quy định nghĩa vụ bên chấp tài sản sau: “1 Bảo quản, giữ gìn tài sản chấp; ” bên có nghĩa vụ không thực nghĩa vụ Và theo quy định Điều 351 quy định quyền bên nhận chấp sau: “1 Yêu cầu bên thuê, bên mượn tài sản chấp trường hợp quy định khoản Điều 349 luật phải chấm dứt việc sử dụng tài sản chấp, việc sử dụng làm giá trị giảm sút giá trị tài sản đó; Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản chấp, không cản trở gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản chấp; ” Như qua quy định BLDS thấy bên có nghĩa vụ không mang tài sản chấp tham gia giao dịch khác bên có quyền có quyền không nhỏ vừa trực tiếp vừa gián tiếp: trực tiếp xem xét kiểm tra tài sản chấp; gián tiếp yêu cầu xử lý tài sản Theo nhóm vụ việc nên giải sau: Về trách nhiệm hình Bà Nguyễn Thị Lan đồng bọn bị truy cứu trách nhiệm hình tội “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia”, với mức án tù từ năm đến 12 năm tù Còn việc tàu giải theo hậu pháp lý dân sự: tàu bà Lan xử lý theo phương thức bán đấu giá để thực nghĩa vụ dân NHCT chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau xử lý xong tài sản dư sau toán cac nghĩa vụ dân xung quỹ Nhà nước Cách thứ 2, tàu tang vật gây án nên theo luật Tố tụng hình phải tịch thu sung công quỹ làm không đảm bảo lợi ích bên nhận chấp NHCT Vì vậy, muốn bảo vệ lợi ích NHCT ta lưu ý đến biện pháp: bên thỏa thuận với để thay đổi biện pháp chấp biện pháp bảo đảm khác (khoản điều 357 chấm dứt chấp tài sản) Vụ án thứ hai Ngày 27/4/2010, trụ sở tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lí số 54/2010/TLPT – DS ngày 29/3/2010 việc “tranh chấp đòi tài sản” Do án sơ thẩm dân số 01/2010/DS-ST ngày 03/2010 tòa án nhân dân quận Đống Đa bị kháng cáo Theo định đưa vụ án xét xử phúc thẩm số 210/2010/QĐXX- PT ngày 20/04/2010 đương Nguyên đơn: Anh Đỗ Quang Huy – sinh năm 1971; HKTT: số 412, tổ 12B, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Lan Oanh – sinh năm 1954; trú tại: số 34, ngõ 232 phố Tôn Đức Thâng, quận Đống Đa, Hà Nội Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Chị Lê Minh Phương –sinh năm 1970; HKTT: số 412, tổ 12B, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Anh Trịnh Khắc Trung – sinh năm 1977; HKTT: số 34, ngõ 232 phố Tôn Đức Thâng, quận Đống Đa, Hà Nội Anh Trịnh Khắc Trung (con trai bà Nguyễn Thị Lan Oanh) làm kinh doanh cầm đồ, có khách đem tài sản đến cầm đồ cửa hàng Vì tiền trả cho khách hàng, anh Trung đem tài sản chấp cho anh Huy để lấy tiền Quá trình anh Trung đem chấp số tài sản gồm: giấy tờ xe xe SH xe Jupiter Sau bà Oanh điện thoại cho anh Huy nói rằng: cho anh Trung lấy lại tài sản chấp, sau anh Trung không toán bà Oanh toán cho anh Trung, nên anh Huy giao lại cho anh Trung giấy tờ mà anh Trung chấp, đến giấy tờ bàn giao không Sau anh Trung không kinh doanh cầm đồ nữa, hai người thống số tiền mà anh Trung nợ anh Huy 120.000.000đồng Số tiền xác định tài sản chung anh Huy vợ anh chị Lê Minh Phương Do anh Trung khả chi trả nên bà Oanh nhận trách nhiệm toán cho anh Trung, bà Oanh nhận viết kí giấy biên nhận vay số tiền 120.000.000 đồng, hẹn đến ngày 01/01/2007 toán nợ Theo lời bà Oanh nội dung giấy biên nhận anh Huy đọc cho bà viết, tình trạng tinh thần minh mẫn, không bị đánh đập, ép buộc bà cho bà bị anh Huy lừa dối Sau nhiều lần đòi nợ bà Oanh không trả, anh Huy gửi đơn tố cáo đến quan công an thành phố Hà Nội, hai bên có trình giải tranh chấp, bà Oanh thừa nhận không nhận đồng tiền từ tay anh Huy bà viết giấy vay tiền bà anh Trung nợ tiền anh Huy nên bà viết để đảm bảo cho việc toán nợ nần sau Bà Oanh trình bày đưa cho chị Phương vợ anh Huy 90.000.000 đồng để lấy lại giấy tờ xe SH, việc giao nhận giấy tờ (hai vợ chồng anh Huy chị Phương phủ nhận điều này) Về người có quyền nghĩa vụ liên quan: anh Trung trình bày bà Oanh viết giấy biên nhận coi mẹ anh đứng bảo lãnh anh có trách nhiệm trả dần cho anh Huy Nhưng từ viết giâý biên nhận anh chưa trả đồng Chị Phương đồng ý với ý kiến lời khai chồng Anh Huy nộp đơn khởi kiện đề nghị tòa án giải buộc bà Oanh phải trả cho vợ chồng anh 120.000.000 đồng không lãi suất không đồng ý với án, ngày 9/2/2010 bà Oanh kháng cáo toàn án sơ thẩm a, Nội dung giải Tòa án * Bản án sơ thẩm Chấp nhận yêu cầu đòi tài sản anh Đỗ Quang Huy bà Nguyễn Thị Lan Oanh Xác định số tiền anh Trịnh Khắc Trung nợ anh Đỗ Quang Huy, chị Lê Minh Phương số tiền 120.000.000 đồng Bà Oanh có nghĩa vụ toán cho anh Huy, chị Phương số tiền Về nghĩa vụ hoàn trả anh Trịnh Khắc Trung cho bà Nguyễn Thị Lan Oanh giải bà Oanh có yêu cầu Ghi nhận tự nguyện anh Huy, không yêu cầu bà Oanh toán tiền lãi chậm trả số tiền * Bản án phúc thẩm Xét yêu cầu kháng cáo toàn án sơ thẩm bà Nguyễn Thị Lan Anh, Hội đồng xét xử nhận thấy bà Oanh kháng cáo không đồng ý toán 120.000.000 đồng cho anh Đỗ Quang Huy theo giấy biên nhận Bà Oanh cho rằng, giấy biên nhận anh Huy bảo bà viết, bà cả, bà không nợ tiền anh Huy nên trách nhiệm toán số tiền Tuy nhiên, theo tài liệu quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cung cấp biên ghi lời khai ngày 4/9/2008 8/9/2008 anh Trung xác nhận sau thời gian kinh doanh anh Trung nợ anh Huy số tiền 120.000.000 đồng Tại biên ghi lời khai bà Oanh xác nhận bà viết giấy vay tiền anh Huy anh Trung trai bà nợ tiền anh Huy nên bà viết giấy để đảm bảo cho việc toán nợ nần sau Căn vào tài liệu, chứng trên, tòa án cấp sơ thẩm xác định anh Trung nợ anh Huy 120.000.000 đồng bà Oanh viết giấy nợ để đảm bảo cho việc trả nợ anh Huy nên bà Oanh phải có nghĩa vụ toán tiền cho anh Huy phù hợp với quy định pháp luật Do Hội đồng xét xử sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo bà Oanh giữ nguyên án sơ thẩm Các bên có nghĩa vụ nộp án phí theo quy định pháp luật b, Nhận xét nhóm : Nhóm đồng ý với cách giải Tòa án sơ thẩm Tòa án phúc thẩm Trong vu án trên, tòa án giải vấn đề cốt lõi vụ án việc bà Nguyễn Thị Lan Oanh phải có nghĩa vụ toán cho anh Đỗ Quang Huy chị Lê Thị Minh Phương số tiền 120.000.000 đồng Vì anh Trung anh Huy xác nhận rằng: thời gian kinh doanh anh Trung nợ anh Huy số tiền 120.000.000 đồng Tại biên ghi lời khai bà Oanh xác nhận bà viết giấy vay tiền anh Huy anh Trung trai bà nợ tiền anh Huy nên bà viết giấy để đảm bảo cho việc toán nợ nần sau Với việc bà Oanh viết giấy để đảm bảo cho việc toán toàn số nợ anh Trung bà Oanh bảo lãnh cho trai tự nguyện trả nợ thay cho anh Trung (theo quy định điều 361 BLDS bảo lãnh) Trong trường hợp bà Oanh không thực nghĩa vụ trả nợ thay cho anh Trung cho anh Huy bà Oanh phải đưa tài sản thuộc sở hữu cho anh Huy (điều 369 BLDS xử lý tài sản bên bảo lãnh) Nên hội đồng xét xử sơ thẩm phúc thẩm giải phù hợp Tuy nhiên, số tình tiết vụ án Tòa chưa xác minh lại rõ ràng, việc bà Nguyễn Thị Lan Oanh khai “để anh Trung lấy lại hai tài sản chấp cho anh Huy, bà trực tiếp đưa cho chị Lê Thị Minh Phương (vợ anh Huy) 90.000.000 đồng Việc giao nhận tiền bà Oanh chị Lê Thị Minh Phương giấy tờ gì” Trong đó, anh Đỗ Quang Huy khẳng định việc bà Oanh giao cho chị Phương số tiền 90.000.000 đồng bà Oanh khai tài liệu, chứng liên quan đến việc kiện đòi tài sản vợ chồng anh nộp hết cho Tòa án, không lưu giữ tài liệu, chứng khác” Như vậy, dựa vào hai lời khai thấy hai lời khai bà Nguyễn Thị Lan Oanh anh Đỗ Quang Huy có gian dối Nhưng phiên tòa kết luận tòa án chưa làm rõ, xác minh việc có thật không, không giải sao? 10 Vụ án thứ ba a, Tóm tắt vụ án: Nguyên đơn chị Quách Thị Nhật trình bày: chị chị Thủy có quan hệ hàng xóm, chị thủy biết chị có tiền định gửi tiết kiệm ngân hàng, chị thủy cần tiền mua ô tô nên hỏi vay tiền chị Ngày 18/04/2008 chị Nhật cho chị thủy vay 70 triệu đồng, lãi suất 2%/1 triệu /1 tháng Hai bên viết giấy, vay chị thủy có gửi chị Nhật hai giấy đăng kí xe máy để làm tin Ngày 28/04/2008 chị Thủy lại hỏi vay chị Nhật tiếp 10 triệu đồng để nhập hàng lãi suất lần trước Sau vay chị Thủy trả lãi cho chị Nhật tháng 3.200.000 đồng không trả Hàng tháng chị phải mua hàng nhà chị thủy để trừ dần thêm 1.600.000 đồng Chị bảo chị Thủy cộng sổ để hai bên chốt nợ, chị Thủy nợ tiền lãi 6.400.000 đồng Sau cộng sổ chị Thủy viết giấy ngày 18/11/2008 Khi chị Thủy bán nhà, có trả cho chị 10 triệu đồng, nhận tiền chị Thủy yêu cầu chị kí nhận, giấy nhận tiền chị Thủy cầm Sau chị tiếp tục đòi chị Thủy không trả nên chị yêu cầu chị Thủy viết giấy nợ ghi ngày 21/05/2009 chị Thủy ghi số tiền 10 triệu đồng trả chị vào tiền gốc Nay chị thủy nợ chị 70 triệu đồng tiền gốc lãi từ tháng /2008 đến Nếu chị Thủy nhận nợ đồng ý trả chị bớt cho chị Thủy 10 triệu tiền lãi chị trả lại cho chị Thủy loại giấy tờ đăng kí sử dụng xe máy Nếu chị Thủy không thừa nhận chị đề nghị Tòa buộc chị Thủy phải trả đủ gốc lẫn lãi Bị đơn chị Trần Thị Thanh Thủy trình bày: Đúng có chuyện chị vay tiền chị Nhật chi vay lần 70 triệu đồng, số tiền 10 triệu tiền lãi chuyển sang, lãi suất thỏa thuận 2% chị Nhật khai Sau vay chị trả chị Nhật 10 triệu đồng chị bán hàng trả 30 triệu đồng cho chị bán nhà Các lần trả giấy tờ Nay chị nợ chị Nhật 30 triệu tiền gốc lãi từ tháng 8/2008 đến b, Quyết định Tòa án: * Tòa án sơ thẩm - Quyết định Tòa án sơ thẩm số 08/2009/DS-ST ngày 31/12/2009, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội, áp dụng điều 471, 474, 476 Bộ luật dân sự, điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, điều 27 pháp lệnh án phí, lệ phí, Tòa án xử: Buộc chị Trần Thị Thanh Thủy phải trả chị Quách Thị Nhật số tiền 80.500.000 đồng Về án phí: Chị Thủy phải chịu 4.025.000 đồng án phí dân sơ thẩm Ngoài án sơ thẩm định lãi suất chậm thi hành án, quyền kháng cáo đương - Ngày 03/02/2010 Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có định, kháng nghị số 04/QĐ/KNPT_P5 với nội dung đề nghị sửa án sơ thẩm, cách tuyên, phần áp dụng tính lãi suất án phí, cụ thế: 11 + Về cách tuyên: án sơ thẩm không tuyên “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chị Nhật” thiếu sót + Về áp dụng tính lãi suất: cấp sơ thẩm tính mức lãi suất 0,65% kể từ tháng 11/2008 theo định ngày 24/12/2009 thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam không đúng, định ngày 24/12/2009 Cần phải bổ sung vào án định số 2665/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009, theo định này,múc lãi suất 0,66% + Vể án phí: án sơ thẩm buộc chị Thủy chịu án phí có giá ngạch 4.025.000 đồng mà không buộc chị Thủy phải chịu 200.000 đồng án phí dân sơ thẩm không * Tòa án phúc thẩm Căn vào khoản điều 275, 276, 131, BLTT dân sự, pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 UBTVQH án phí, lệ phí Tòa án Áp dụng điều 471, 474, 476, BLDS, Tòa phúc thẩm định: + Chấp nhận kháng nghị Viện kiếm sát nhân dân thành phố Hà Nội Sửa án dân sơ thẩm số 08/2009 DSST ngày 31/12/2009 Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, cụ thể: + Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chị Quách Thị Nhật Buộc chị Trần Thị Thanh Thủy phải trả chị Quách thị Nhật tổng số tiền 80.500.000 đồng Kể từ án có hiệu lực pháp luật, bên thi hành án có đơn yêu cầu, bên phải thi hành án phải chịu thêm khoản tiền lãi theo lãi suất ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với số tiền thời gian chậm thi hành + Về án phí: Chị Thủy phải chịu 4.025.000 đồng án phí dân sơ thẩm Trả lại cho chị Nhật 2.200.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm nộp Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật c, Nhận xét nhóm: Nhóm đồng ý với cách giải vấn đề Tòa án sơ thẩm Tòa phúc thẩm Xét tình hình cụ thể vụ án ta thấy: nguyên đơn chị Quách Thị Nhật bị đơn chị Trần Thị Thủy có xác lập quan hệ vay tiền với Chị Nhật khẳng đinh cho chị Thủy vay tổng số tiền 80 triệu đồng, lãi suất 2% (18/04/2008 vay 70 triệu đồng, ngày 28/04/2008 vay 10 triệu đồng) Khi chị Thủy trả cho chị Nhật 10 triệu đồng tiền gốc (5/2009) tiền lãi đến tháng 7/2008 Chị Thủy thừa nhận có vay chị Thủy 70 triệu đồng, lãi suất 2% Số tiền chị trả cho chị Nhật 40 triệu đồng, nợ 30 triệu đồng tiền gốc lãi từ tháng 8/2008 đến Chị Nhật xuất giấy vay tiền giấy chốt nợ tay chị Thủy viết gồm: Giấy vay tiền ngày18/04/2008, giấy vay tiền ngày 28/04/2008, giấy chốt nợ ngày 21/05/2009, giấy chốt lãi ngày 4/11/2009 Các giấy tờ thể trình vay trả nguyên đơn trình bày hoàn toàn Chị thủy cho chị vay 70 triệu đồng trả 40 triệu, cò nợ 30 triệu không đưa chứng chứng minh Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm 12 chấp nhận yêu cầu khởi kiện Chị Nhật, buộc chị thủy phải trả cho chị tổng số tiền gốc + lãi 80.500.000 đồng có ( theo quy định điều 355 BLDS xử lý tài sản chấp) Tuy nhiên, phần định án không ghi “chấp nhận yêu cầu khởi kiện chị Nhật” thiếu sót cần phải bổ sung Đồng thời phần nhận định, Tòa án cấp sơ thẩm vào định thống đốc ngân hành nhà nước VN ngày 24/12/2009 xác định mức lãi suất 0,65% /tháng chưa xác Không có định ngày 24/12/2009 mà phải vào số 2665/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009 Theo định này, mức lãi suất 0,66%/tháng Song phiên tòa phúc thẩm đại diện VKS đồng ý với việc tính lãi suất 1% (150 %mức lãi suất bản) cấp sơ thẩm Đồng thời, sau xét xử sơ thẩm đương không kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm đương đề nghị nên không cần thiết sửa lại khoản tiền lãi mà cấp sơ thẩm tính Do cần chấp nhận kháng nghị Viện kiểm sát, sửa cách tuyên án sơ thẩm rút kinh nghiệm cấp sơ thẩm việc áp dụng tính lãi suất hoàn toàn đắn, hợp tình, hợp lí C Kết thúc vấn đề Trên ba số nhiều vụ án tranh chấp có lien quan đến tài sản chấp động sản mà bên chấp vi phạm nghĩa vụ Qua đây, ta thấy ưu nhược điểm biện pháp bảo đảm chấp tài sản Với biện pháp này, bên chấp không giao tài sản chấp mà giao giấy tờ nên họ chủ sở hữu chúng Điều tạo nên rủi ro lớn cho bên nhận chấp tài sản chấp lại động sản không đăng ký Vì vậy, thực tế trường hợp áp dụng với động sản không đăng ký Đối với trường hợp này, họ chuyển sang biện pháp khác bớt rủi ro Trong tương lai, biện pháp cần phải nghiên cứu kỹ để tránh rủi ro 13 MỤC LỤC 14 A Đặt vấn đề Việc xác lập thực giao dịch dân trước hết la dựa vào tự giác bên, thực tế, tham gia gaio dịch có thiện chí việc thực nghĩa vụ Để tránh tình trạng xảy ra, pháp luật cho phép bên thảo thuận đặt biện pháp bảo đảm việc giao kết hợp đồng việc thực nghĩa vụ dân Một biện pháp bảo đảm chấp Cũng giống biện pháp bảo đảm khác, chấp có ưu, nhược điểm riêng Trên thực tế, việc không hiểu rõ biện pháp xảy nhiều chúng gây hậu quả, tranh chấp không đáng có Bài viết giúp làm sang tỏ biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Nêu 3 vụ án về thế chấp tài sản, Nêu 3 vụ án về thế chấp tài sản, Nêu 3 vụ án về thế chấp tài sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay