các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

5 146 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:23

Xử phạt vi phạm hành hoạt động chủ thể có thẩm quyền, vào quy định pháp luật hành xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp xử phạt hành biện pháp cưỡng chế hành khác tổ chức, cá nhân vi phạm hành Xử phạt vi phạm hành áp dụng nhằm giáo dục người ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy tắc đời sống cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy Dưới hình thức xử phạt xử phạt vi phạm hành I.Cảnh cáo 1.Đối tượng điều chỉnh: Tổ chức, cá nhân vi phạm hành nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hành vi vi phạm hành người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi thực 2.Qui định: - Khi xử phạt cảnh cáo, người có thẩm quyền định xử phạt văn - Các điều kiện áp dụng: + Khi văn pháp luật qui định hành vi vi phạm áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo Nếu loại vi phạm mà tổ chức cá nhân thực hiên mà pháp luật qui định áp dụng hình thức phạt tiền không áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo + Việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo thực hành vi vi phạm lần đầu có tình tiết giảm nhẹ (Điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính) Phân biệt xử phạt cảnh cáo với hình phạt cảnh cáo hình thức kỷ luật cảnh cáo: - Hình thức xử phạt cảnh cáo hình phạt cảnh cáo khác mức độ nghiêm khắc chế tài Xử phạt cảnh cáo mang tính giáo dục với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; đối tượng bị áp dụng không bị coi có án tích không bị ghi vào lý lịch tư pháp Hình phạt cảnh cáo Tòa án tuyên theo thủ tục TTHS, người bị tuyên coi có án tích, ghi vào lý lịch tư pháp - Phân biệt hình thức xử phạt cảnh cáo với hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng với cán bộ, công chức: Hình thức xử phạt cảnh cáo áp dụng với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành định áp dụng, theo thủ tục xử phạt vi phạm hành pháp luật quy định Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng với cán bộ, công chức (trừ người đc bầu giữ chức vụ theo nhiệm kỳ quan nhà nước, tổ chức trị, trị - xã hội) có hành vi vi phạm quy định pháp luật thường có liên quan đến nghĩa vụ cán bộ, công chức; nội quy làm việc quan, đơn vị chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình Do thủ trưởng quan, đơn vị áp dụng với cán bộ, công chức thuộc quyền theo thủ tục xử lý kỷ luật pháp luật quy định II.Phạt tiền 1.Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức, cá nhân vi phạm hành không thuộc trường hợp bị xử phạt cảnh cáo bị xử phạt hình thức phạt tiền 2.Qui định: - Khi định xử phạt người thực nhiều hành vi vi phạm hành người có thẩm quyền định xử phạt định hình thức, mức xử phạt đói với hành vi vi phạm, hình thức xử phạt phạt tiền cộng lại thành mức phạt chung - Cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt tiền nộp tiền phạt chỗ kho bạc nhà nước theo qui định pháp luật nhận biên lai thu tiền phạt Mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành từ 5000 đồng đến 500.000.000 đồng, qui định Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002 - Việc lựa chọn, áp dụng mức tiền phạt người vi phạm thực theo hai cách: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể hành vi vi phạm hành mức trung bình khung tiền phạt qui định hành vi đó; có tình tiết giảm nhẹ mức phạt giảm xuống không giảm mức tối thiểu khung tiền phạt; có tình tiết tăng nặng mức phạt tiền tăng lên không vượt mức tối đa khung tiền phạt - Việc lựa chọn, áp dụng mức tiền phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính: + Người từ đủ 14 đến 16 tuổi vi phạm hành bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền + Người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi vi phạm hành áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành qui định Điều 12 Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002 Khi phạt tiền họ mức phạt tiền không vượt phần mức phạt người thành niên, trường hợp họ tiền nộp phạt cha mẹ người giám hộ phải nộp phạt thay 3.Phân biệt xử phạt phạt tiền hình phạt phạt tiền: Hình phạt phạt tiền Tòa án tuyên theo thủ tục tố tụng hình sự, người bị tuyên bị coi có án tích Hình phạt phạt tiền áp dụng hình phạt số tội phạm nghiêm trọng hình phạt bổ sung người phạm tội tham nhũng, ma túy tội phạm khác theo qui định Bộ luật hình 1999 III.Trục xuất Trục xuất buộc người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trục xuất hình phạt áp dụng độc lập áp dụng với hình thức phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành Tài liệu tham khảo: 1.Giáo trình luật hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội; 2.Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008) Xử phạt vi phạm hành hoạt động chủ thể có thẩm quyền, vào quy định pháp luật hành xử phạt vi phạm hành chính, định áp dụng biện pháp xử phạt hành biện pháp cưỡng chế hành khác tổ chức, cá nhân vi phạm hành Xử phạt vi phạm hành áp dụng nhằm giáo dục người ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng quy tắc đời sống cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy Dưới hình thức xử phạt xử phạt vi phạm hành
- Xem thêm -

Xem thêm: các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay