Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nguyên tấc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

12 160 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:23

MỤC LỤCChương I1Những vấn đề lý luận về nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.11.1.Khái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc11.1.1Khái niệm11.1.2ý nghĩa của nguyên tắc11.2Cơ sở của nguyên tắc21.2.1cơ sở lý luận của nguyên tắc21.2.2 Cơ sở thực tiễn của nguyên tắc41.3Mối liên hệ giữa nguyên tắc … với các nguyên tắc khác trong tố tụng dân sư.41.4Sự hình thành và phát triển của nguyên tắc tp và htnd xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong pháp luật việt nam từ 1945 đến nay.4Chương 2 Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nguyên tấc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.52.1 Khi xét xử thẩm phán va hội thẩm nhân dân độc lập52.1.1 khi xét xử tp và htnd độc lập với yếu tố bên ngoài.52.1.2 Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩn nhân dân độc lập với các yếu tố bên trong72.2 Khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân chỉ tuân theo pháp luật.82.3 Mối quan hệ giữa độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.8Chương 3 thực tiễn thực hiện nguyên tắc10NHững bất cập10Một số giải pháp11 Bài tập học kỳ tố tụng dân Chương I Những vấn đề lý luận nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật 1.1 Khái niệm ý nghĩa nguyên tắc 1.1.1 Khái niệm Nguyên tắc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật nguyên tắc cấu thành nên hệ thống nguyên tắc luật ttds Việt Nam Nguyên tắc coi trọng ghi nhận bốn hiến pháp nước ta qua thời kỳ lịch sử khác đất nước đến nay, nguyên tắc trở thành nguyên tắc tối thượng tổ chức hoạt động TA nói chung hoạt động xét xử vụ án dân nói riênng Theo đó, để đảm bảo cho hoạt động xét xử nghiêm minh xét xử TP HTnd độc lập tuân theo pháp luật Từ co thể hiểu Nguyên tắc thể tư tưởng pháp lý xét xử vụ án dân htnd tư định tự chịu trách nhiêm án địng mà không phụ thuộc vào quan điểm ý kiến cá nhân, quan, tổ chức nào, không bị chi phối ý kiến và qui định pháp luật để xem xét định vấn đề vụ án 1.1.2 ý nghĩa nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc htnd độc lập tuân theo pháp luật tảng tư pháp nhà nước pháp quyền nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi tòa án yếu tố chuẩn mực công minh, công bằng, dân chủ hiệu quả, hiệu lực việc thực nguyên tắc htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật sở tảng thực đòi hỏi độc lập xét xử coi điều kiện bảo đảm vận hành bình thường T, cho trình tự tư pháp công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Thứ hai, thực nguyên tắc htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật góp phần đảm bảo nâng cao chất lương xét xử vụ án ds Tòa án đồng thời khẳng định vị trí, vai trò trách nhiệm htnd hoạt động xét xư vụ án dân Thứ ba thực nguyên tắc góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ich hợp pháp nhân dân ổn định quan hệ kinh tế - xã hội giao lưu dân Từ phân tích cho thấy, việc tìm hiểu nghiên cứu nội dung nguyên tắc ttds ý nghĩa quan quan tiến hành tố tụng mà cần thiết quan, tổ chức, cá nhân khác đặc biệt, htnd việc nhân thực rõ nguyên tắc giúp thực nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động xét xử Qua đó, đảm bảo cho hoạt động xét xử vụ án dân tiến hành cách khách quan, công pháp luật 1.2 Cơ sở nguyên tắc 1.2.1 sở lý luận nguyên tắc Thứ nhất, xuất phát từ nguyên tắc tổ chức phân công quyền lực Nhà nước Việt Nam Tiếp thu tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức máy nhà nước ta theo nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp Tư pháp Đây sở lý luậ nguyên tắc độc lập xét xử TA Quyền lực Nhà nước nhân dân, nhân dân lại không trực tiếp thực quyền mà lại giao cho người khác Nhà nước, nên tất yếu nảy sinh đòi hỏi đáng tự nhiên kiểm soát quyền lực nhà nước Tính độc lập Tòa án biểu rx nét chế phân công kiểm soát quyền lực nhà nước Việt Nam Về lý luận thực tiễn cho thấy, hoạt động máy nhà nước giá trị to lớn tính độc lập không đảm bảo Sự vi phạm nguyên tắc dẫn lạm dụng quyền lực, thoái hóa quyền lực xã hội dĩ nhiên gánh chịu hậu to lớn tình trạng Thứ hai, xuất phát từ chất hoạt động tư pháp mà TA thực TA quan thực hoạt động Tư pháp - hoạt động nhân danh công lý dựa vào công ý TA phải xét xử người đứng giữa, trung lập, không phụ thuộc vào bên nào, xét xử độc lập tuân theo pháp luật TA tồn với chất quan bảo vệ công lý Bản án, định TA văn kết thúc trình xét xử vụ án dân Do vậy, nói án “tuyên ngôn công lý” mà TA thay mặt nhà nước ban hành thông qua trình tố tụng TA Bản án đắn mang lại công xã hội, bảo vệ công lý quyền người, chúng phải xác tuyệt đối, đảm bảo pháp luật điều đòi hỏi Tp NTNd lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, lương tâm nghề nghiệp phẩm chất đạo đức sáng để độc lập xét xử theo pháp luật Thứ ba, xuất phát từ chế độ dân chủ nhân nhân nước ta Việc xét xử TA có htnd tham gia hiến pháp pháp luật qui định, nguyên tắc hể rõ tư tương “Nhà nước dân, dân dân” chế độ dân chủ Xã hội chủ nghĩa Vì vậy, nguyên tắc xét xử độc lập bao hàm không mà htnd Mục đích chế định xét xử có htnd tham gia không đơn to xét xử cho xong vụ án theo qui định pháp luât tố tụng Quan trọng hơn, pháp luật giao trọng trách cho htnd thay mặt nhân dân tham gia xét xử, giám sát, chế uwóc, hạn chế tiêu cực hoạt động TA, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN Giúp cho việc xét xử TA rõ ràng, xác, phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng nguyện vọng đáng nhân dân 1.2.2 Cơ sở thực tiễn nguyên tắc Thứ nhất, xuất phát tự vị trí, vai TA máy nhà nước Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn hoạt động xét xử TA 1.3 Mối liên hệ nguyên tắc … với nguyên tắc khác tố tụng dân sư Thứ nhất, với nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa Ttds Thứ hai, với nguyên tắc đảm bảo vô tư người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng Thứ ba, với nguyên tắc trách nhiệm quan, người tiếng nhà Tố tụng dân 1.4 Sự hình thành phát triển nguyên tắc htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật pháp luật việt nam từ 1945 đến Chương Nội dung qui định pháp luật Việt Nam hành nguyên tấc thẩm phán hội thẩm nhân dân xét xử độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân Nguyên tắc htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật ttds ghi nhận điều 12 blttds xác định với hai nội dung: xét xử htnd độc lập xét xử htnd tuân theo pháp luật 2.1 Khi xét xử thẩm phán va hội thẩm nhân dân độc lập 2.1.1 xét xử htnd độc lập với yếu tố bên Theo phương diện độc lập với yếu tố bên xét xử htnd độc lập với vks với ta cấp, độc lập với quan nhà nước, tổ chức cá nhân khác Tuy nhiên, hoạt động xét xử TA đặt lãnh đạo đảng giám sát tối cao Quốc hội – quan quyền lực Nhà nước cao ây đặc điểm thể nước để phân biệt với nước theo chế độc tam quyền phân lập Hiện nay, theo qui định luật tổ chức TANd ta cấp trên, tandtc vừa quan xét xử, vừa quan giám độc việc xét xử TA cấp Tuy nhiên, TA cấp quán lý ta cấp mặt chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hành TA cấp có toàn quyền định vụ việc thuộc thẩm quyền Pháp luật qui định nguyên tấc htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật để đảm bảo cho htnd thực quyền tự xét xử đồng thời buộc họ phải có nghĩa vụ trách nhiệm cá nhân tính đắng, hợp pháp định giải vụ án Như vậy, cấp TA tồn mối quan hệ quản lý hành TA cấp lệnh đạo TA câp xét xử theo ý Sự độc lập cấp TA nọi dung quan trọng nguyên tắc độc lập xét xử, cẩn phải nghiên cứu cách khoa học đắn Vai trò lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mặt nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tính độc lập htnd Nguyên tắc TP htnd xét xử độc lập tuân theo háp luâ mối quan hệ với cấp ủy đảng thể việc đảng lãnh đạo chặt chẽ quan tư pháp mặt trị, tư tưởng tổ chức cán đảng không can thiệp vào hoạt động xét xử vụ án cụ thể TA Trong việc giải vụ án cụ thể, htnd quy định pháp luật tài liệu, chứng vụ án để độc lập phán Mọi can thiệp trái pháp luật cua cá nhân đảng viên cấp ủy đảng vào hoạt động xét xử htnd nhận thức không vai tro lãnh đạo đảng hoạt động xét xử TA Khi xét xử htnd độc lập với quan Nhà nước, tổ chưucs, cá nhân dư luận xã hội Trong trình xét xử htnd không độc lập với quan Nhà nước mà độc lập với bên đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương sự, luật người tham gia tố tụng khác Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất quan hệ dân dựa thỏa thuận bên nên trình giải vụ án dân sự, TA tôn trọng quyền tự định đoạt đương NGoài ra, trình xét xử, htnd độc lập với quan báo chí dư luận xã hội điều blttds qui định nhằm bảm đảm cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử TA thông qua để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến tầng lớp nhân dân, Như vậy, xét phương diện độc lập với yếu tố bên nguyên tắc “…” ttds không cho phép cá nhân, quan, tổ chức can thiệp vào hoạt động xét xử TA lý Mọi can thiệp từ bên vào hoạt động xét xử htnd vi phạm nguyên tác độc lập xét xử cần phải bị xử lý nghiêm 2.1.2 Khi xét xử, thẩm phán hội thẩn nhân dân độc lập với yếu tố bên để đảm bảo độc lập htnd cần xác định rõ tính chất mối quan hệ họ với giai đoạn chuẩn bị xét xử giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án dân Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử theo qui định điều 42 blttds htnd có quyền nghiên cứu hồ sợ trước mở phiên tòa để biết nội dung vấn đề cần phải giải vụ án mối quan hệ htnd giao đoạn mang tính chất hỗ trợ phai có độc lập nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá tài liệu chứng làm sở cho việc giải yêu cầu đương Mỗi người có quyền có quan diểm, lập trường riêng phải chịu trách nhiệ cá nhân định Tại phiên tòa tính độc lập hội thẩm nhan dân thể rõ Tất thành viên Hđxx có quyền hỏi đương vấn đề liên quan đến vụ án Theo điều 222 blttds chủ tọa phiên tòa hỏi trước đến htnd Htnd có quyền hỏi tất vấn đề mà cho cần thiết để giải vụ án mà không phụ thuộc vào Trong qua trình điều hành phiên tòa, phải xác định htnd người ngang quyền với để từ có thái độ đắn mối quan hệ thành viên hđxx Sự độc lập htnd thể rõ trình nghị án điều 236, độc lập xét xử to htnd không cho phép thành viên áp đặt ý kiến lên thành viên khác hđxx Tp không lấy quyền chủ tọa phiên tòa để áp đặt định htnd theo ý kiến Ngược lại, htnd không dựa vào ưu số động để đánh giá, gây áp lưc để giải vấn đề theo quan điểm 2.2 Khi xét xử thẩm phán hội thẩm nhân dân tuân theo pháp luật Tp htnd chỉa tuân theo pháp luât có nghĩa tuân theo ca luật nội dung luật hình thức Vì vậy, xét cử vụ án dân sự, htnd phải vào qui định của BLds luật hn gđ, luật lao động… đối chiếu tình tiết vụ án với qui định phálp uật nọi dung để định thực tế có hành vi vi phạm pháp luật hay không đồng thời phải blttds văn hướng dẫn thi hành để xác định thẩm quyền trình tư, thủ tục giải tranh chấp Ngoài ra, t htnd xét xử độc lập tuân theo pháp luật nghĩa họ không chịu kiêm tra, giám sát Mà ngược lại, theo qui định blttds, hoạt động xét xử vụ án dân sư chịu kiểm sát vks giám đốc việc xét của TA cấp Sự giám sát nghãi can thiệp vào hoạt động xét xử htnd mà nhằm đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật cách xác thống Có đảm bảo tính đắn hợp pháp án, định TA 2.3 Mối quan hệ độc lập xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân độc lập tuân theo pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, độc lập điều kiện tiên đển htnd tuân theo pháp luật xét xử, ngược lại, tuân theo pháp luật sở cần thiết đề htnd độc lập xét xử Mối quan hệ mối quan hệ ràng buộc lẫn Nếu độc lập mà không tuân theo pháp luật dẫn đến tùy tiện, độc đoán, chủ quan, ý chí xét xử, Còn tuân theo pháp luật mà không độc lập dẫn tới can thiệp trái phép từ phía quan, tổ chức, cá nhân vào hoạt động xét xử tòa án Làm tính độc lập htnd Như vậy, độc lập chỉa tuân theo pháp luật hai mặt mmọt vấn đề, chứng có quan hệ tác động qua lại bổ sung cho nhau, nhằm đảm bảo cho việc xét xử vụ án dân khách qan, công luật Chương thực tiễn thực nguyên tắc Ghi nhận vai trò HTnd công tác xét xử ngành TA năm qua Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận số nơi, việc tham gia xét xử HTnd mang nặng tính hình thức Thực tế nhiều htnd chưa phát huy hết vai trò, trcáh nhiệm mà pháp luật qui định, kì vọng cua nhân dân bọ Do trình độ chuyên môn lực htnd cònmột khoảng cách xa nên việc thực nguyên tắc xét xử mang tính tượng trưng, hình thức NHững bất cập Về hệ thống pháp luât Hiện nay, thủ tục ttds nước ta thủ tục xét hỏi Thực tiễn Việt Nam cho thấy thủ tục làm cho TA có xu hướng lệ thuộc vào hồ sợ vụ án, giai đoạn tố tụng diễn cách khép kín, bên đương luật không phát huy hết vai trò với tư cách người tham gia tố tụng để khắc phục tình trạng nêu đảm bảo tính độc lập TA cân đổi thủ tục phiên tòa theo hướng từ xét hỏi sang tranh tụng Về mô hình tổ chức hoạt động Tòa án nhân dân Mô hình tổ chức hoạt động TAnd yêu tố có tác động lớn đến việc thưucj nguyên tắc to htnd xét xử dộc lập tuân theo pl ttds nước ta nay, hệ thống TA tổ chức theo cấp hành lãnh thổ, theo có Tand cấ huyện, tand cấp tỉnh tand tố cao điều tạo nên máy cồng kềnh, hoạt động hiệu quả.Mặt khác, tổ chức TA theo tiêu chí lãnh thổ dẫn đến tượng mức độ khác nhau, TA chịu ảnh ưởng quyền địa phương hoạt động xét xử Chính vậy, tính độc lập htnd xét xử không đảm bảo, ảnh hưởng tới chất lượng xét xử vụ án dân TA Cách thức quản lý tòa án, ta cấp mặt quan xét xử, đồng thời quan có chức giám độc việc xét xử ta cấp duwóng, đồng thời quan quản lý hành ta cấp nên khong làm ảnh hưởng đến vo tư, khách quan mà ảnh hưởng trực tiếp đến tính đôc lập cấp Một số giải pháp Thứ nhất, thực việc tổ chức ta theo thẩm quyền xét xử Với mô hình ta vậy, mối quan hệ ta cấ ta cấp lúc yêu quan hệ tố tụng, theo tăng cường tính độc lập htnd hạn chế can thiệp trái pháp luật quyền địa phuwong vào hoạt động xét xử cùa ta thứ hai, nâng cao tính độc lập cho thông qua việc đổi chế tuyển chọn, bổ nhiệm tp; kéo dài nhiệm kì để tránh sức ép tam lý cho t bổ nhiệm lại, làm cho yên tâm công tác lâu dai Mặc khác, thực khách quan, vo tư xét xử, qui định cụ thể, rõ ràng pháp luạt MỤC LỤC MỤC LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nguyên tấc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nguyên tấc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Nội dung các qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành về nguyên tấc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay