Phân tích các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu

5 187 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

Đề số 24: Phân tích trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu Bài Làm: Trong Luật Thương Mại 2005 không đề cập đến hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu Luật Dân Sự 2005 lại có quy định đầy đủ chi tiết vấn đề ( từ điều 127 đến điều 138) Hợp đồng vô hiệu khác với hợp đồng hiệu lực việc hiệu lực xẩy thời điểm xuất điều kiện cần thiết không mang tính hiệu lực hồi tố Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu có nghĩa hiệu lực thực tế, bên chịu ràng buộc quyền nghĩa vụ theo hợp đồng Hợp đồng vô hiệu tồn dạng vô hiệu tuyệt đối vô hiệu tương đối Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu tuyệt đối (còn gọi vô hiệu mặc nhiên) hợp đồng bị coi vô hiệu không thỏa mãn điều kiện có hiệu lực hợp đồng Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối xảy hai trường hợp sau:  Mục đích nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội  Hợp đồng xác lập giả tạo để che dấu cho hợp đồng khác hợp đồng giả tạo bị vô hiệu tuyệt đối Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu tương đối (còn gọi vô hiệu theo yêu cầu) có nghĩa bị coi vô hiệu có yêu cầu bên hợp đồng tòa án thừa nhận Điều cho thấy bên yêu cầu yêu cầu bên không tòa án thừa nhận hợp đồng thực thực tế có giá trị ràng buộc bên Như vậy, trường hợp này, thân hợp đồng không hội tụ đủ điều kiện có hiệu lực không bị coi vô hiệu mà coi bị vô hiệu Tính hiệu lực phụ thuộc vào ý chí bên Chỉ bên có yêu cầu tòa án thừa nhận hợp đồng bị coi vô hiệu thực tế tính ràng buộc bên Hợp đồng vô hiệu tương đối tồn trường hợp sau:  Hợp đồng giao kết người chưa thành niên; người bị hạn chế bị lực hành vi dân pháp luật có yêu cầu hợp đồng phải người đại diện họ xác lập, thực  Hợp đồng giao kết bị nhầm lẫn;  Hợp đồng giao kết bị lừa dối, đe doạ;  Chủ thể giao kết hợp đồng không nhận thức hành vi mình;  Hợp đồng không tuân thủ số quy định hình thức số trường hợp pháp luật quy định Về phạm vi hợp đồng vô hiệu có hai loại, là: hợp đồng vô hiệu phần phần hợp đồng vô hiệu không làm ảnh hưởng tới phần lại hợp đồng hợp đồng vô hiệu toàn toàn nội dung vô hiệu Việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu thuộc thẩm quyền tòa án ( Điều 136 BLDS) Các bên tham gia hợp đồng bên thứ ba có liên quan có nhu cầu làm đơn yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu Sau tuyên bố vô hiệu, hợp đồng hiệu lực kể từ thời điểm kí kết, không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên Nếu bên chưa tiến hành không phép thực hợp đồng Nếu thực hợp đồng bên phải khôi phục lại trạng thái ban đầu, hoàn trả cho nhận, không hoàn trả vật bên hoàn trả cho tiền Nếu không bên có lỗi việc làm cho hợp đồng vô hiệu chi phí cho việc hoàn trả nghĩa vụ thiệt hại thực tế xẩy bên tự chịu, bên chịu thiệt hại chi phí Nếu hợp đồng vô hiệu lỗi bên gây bên có lỗi gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường Hoạt động mua bán hàng hóa nội dung thiếu hoạt động kinh doanh Việc nắm vững, hiểu rõ hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung trường hợp vô hiệu hợp đồng mua bán hàng hóa giúp chủ thể kinh doanh kí kết thực hợp đồng cách thuận lợi, an toàn hiệu quả, tránh tranh chấp rủi ro đáng tiếc Danh mục tài liệu tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại, tập 2, Nxb.CAND, Hà Nội, 2006; Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam, Tập 2, Nxb CAND, Hà Nội, 2009; Bộ luật Dân 2005 ; Bài Làm: Trong Luật Thương Mại 2005 không đề cập đến hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu Luật Dân Sự 2005 lại có quy định đầy đủ chi tiết vấn đề ( từ điều 127 đến điều 138) Hợp đồng vô hiệu khác với hợp đồng hiệu lực việc hiệu lực xẩy thời điểm xuất điều kiện cần thiết không mang tính hiệu lực hồi tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu, Phân tích các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu, Phân tích các trường hợp hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay