phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản cảu bên bán trong hợp đòng mua bán hàng hóa

5 202 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, thỏa thuận hợp đồng có hiệu lực có giá trị ràng buộc bên Riêng bên bán hợp đồng mua bán hàng hóa, họ có nhiều nghĩa vụ phải thực việc giao kết thực hợp đồng theo quy định pháp luật Bài viết xin phân tích quyền nghĩa vụ cảu bên bán hợp đòng mua bán hàng hóa Nghĩa vụ bên bán hợp dồng mua bán hàng hóa Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán hàng hóa có nhiều nghĩa vụ phải thực so với bên mua Các nghĩa vụ quy định mục chương II Luật thương mại 2005 Cụ thể, bên bán phải tuân thủ nghĩa vụ sau: _ Nghĩa vụ giao hàng hóa chứng từ: Theo điều 34 Luật thương mại, bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản quy định khác hợp đồng Việc giao chứng từ phải thục cụ thể theo quy định điều 42 Luật thương mại: bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua thời hạn, địa điểm phương thức thỏa thuận Nếu thỏa thuận, bên bán phải giao chứng từ địa điểm thời gian hợp lý _ Nghĩa vụ địa điể, thời gian giao hàng: Theo điều 35 Luật thương mại, bên bán có nghĩa vụ giao hàng địa điểm hợp đồng Nếu trường hợp địa điểm giao hàng địa điểm giao hàng xác định theo khoản điều sau: a)Trường hợp hàng hoá vật gắn liền với đất đai bên bán phải giao hàng nơi có hàng hoá đó; b)Trường hợp hợp đồng có quy định vận chuyển hàng hoá bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên; c)Trường hợp hợp đồng quy định vận chuyển hàng hoá, vào thời điểm giao kết hợp đồng, bên biết địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá bên bán phải giao hàng địa điểm đó; d) Trong trường hợp khác, bên bán phải giao hàng địa điểm kinh doanh bên bán, địa điểm kinh doanh phải giao hàng nơi cư trú bên bán xác định thời điểm giao kết hợp đồng mua bán Về thời gian giao hàng, bên bán phải giao hàng vào thời điểm giao hàng thoả thuận hợp đồng; trường hợp có thỏa thuận thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm thời hạn phải thông báo trước cho bên mua Nếu thỏa thuận thời hạn giao hàng bên bán phải giao hàng thời hạn hợp lý sau giao kết hợp đồng _ Kiểm tra hàng hóa trước giao hàng: bên bán có nghĩa vụ phải đảm bảo cho bên mua có điều kiện kiểm tra hàng hóa trước giao hàng Ngoài ra, bên bán phải chịu trách nhiệm khiếm khuyết hàng hoá bên mua đại diện bên mua kiểm tra hàng hoá phát khiếm khuyết trình kiểm tra biện pháp thông thường bên bán biết phải biết khiếm khuyết không thông báo cho bên mua _ Đảm bảo quyền sở hữu hàng hóa quyền sở hữu trí tuệ hàng hóa: Bên bán phải đảm bảo điều kiện quyền sở hữu bên mua hàng hóa bán không bị tranh chấp bên thứ ba; hàng hóa phải hợp pháp việc chuyển giao hàng hoá hợp pháp Về vấn đề sở hữu quyền, bên bán không bán hàng hóa vi phạm sở hữu quyền _ Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa: Bên bán có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa theo nội dung thời hạn thỏa thuận, phải thực nghĩa vụ bảo hành thời gian ngắn mà hoàn cảnh thực tế cho phép phỉa chịu chi phí trình bảo hành, trừ có thỏa thuận khác Quyền bên bán hợp đồng mua bán hàng hóa Trong hợp đồng mua bán, bên bán bên mua có quyền tự kí kết hợp đồng thỏa thuận vấn đề hợp đồng như: số lượng, chất lượng hàng hóa; thời gian, địa điểm giao hàng; quyền nghĩa vụ… Quyền bên bán chủ yếu xoay quanh quyền bên mua toán: Bên bán có quyền nhận toán từ bên mua thoe nội dung mà hai bên thỏa thuận trước phương thức toán, địa điểm, thời hạn toán… Đối với trường hợp hàng hóa mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua bên mua phỉa thực nghĩa vụ toán Nếu bên mua chậm toán tiền hàng chi phí khác bên bán có quyền yêu cầu trả tiền lãi theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả Danh mục tài liệu tham khảo: Giáo trình Luật thương mại tập II, Nhà xuất CAND,hà Nội-2006 http://danluat.thuvienphapluat.vn/quyen-va-nghia-vu-cuacac-ben-trong-hop-dong-mua-ban-40688.aspx Danh mục tài liệu tham khảo: Giáo trình Luật thương mại tập II, Nhà xuất CAND,hà Nội-2006 http://danluat.thuvienphapluat.vn/quyen-va-nghia-vu-cuacac-ben-trong-hop-dong-mua-ban-40688.aspx Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, thỏa thuận hợp đồng có hiệu lực có giá trị ràng buộc bên Riêng bên bán hợp đồng mua bán hàng hóa, họ có nhiều nghĩa vụ phải thực việc giao kết thực hợp đồng theo quy định pháp luật Bài viết xin phân tích quyền nghĩa vụ cảu bên bán hợp đòng mua bán hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản cảu bên bán trong hợp đòng mua bán hàng hóa, phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản cảu bên bán trong hợp đòng mua bán hàng hóa, phân tích quyền và nghĩa vụ cơ bản cảu bên bán trong hợp đòng mua bán hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay