Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian

4 175 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

Đề số 17: Phân tích đặc điểm chung hoạt động trung gian thương mại NỘI DUNG Hoạt động trung gian thương mại khái niệm sử dụng phổ biến đời sống hàng ngày, khoa học kinh tế pháp lý Qua tìm hiểu dựa vào quy định LTM, cho thấy hoạt động trung gian thương mại có đặc điểm chung sau: Một là, hoạt động trung gian thương mại loại hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại thực theo phương thức giao dịch qua trung gian Người trung gian bên thuê dịch vụ trao quyền tham gia vào việc xác lập, thực giao dịch thương mại với bên thứ ba lợi ích bên thuê dịch vụ để hưởng thù lao Có thể thấy, trước hết hoạt động trung gian thương mại hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại Đó việc cung ứng dịch vụ: Đại diện cho thương nhân; môi giới thương mại; ủy thác mua bán hàng hóa đại lý thương mại Giống với hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại khác, bên thuê dịch vụ người trung gian bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ phải có nghĩa vụ trả thù lao cho bên thực dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ (bên trung gian) bên có nghĩa vụ thực số công việc cho bên thuê dịch vụ nhận thù lao Trong hoạt động trung gian thương mại, có tham gia ba bên: bên thuê dịch vụ, bên trung gian thực dịch vụ bên thứ ba Bên trung gian hỗ trợ cho bên thuê dịch vụ việc gặp gỡ, trao đổi để bên thuê dịch vụ trực tiếp quan hệ với bên thứ ba (trong hoạt động môi giới) bên trung gian ủy quyền để thay mặt bên thuê dịch vụ quan hệ với bên thứ ba (trong hoạt động đại diện thương mại) Để thực chức người ủy quyền, bên trung gian nhân danh bên thuê dịch vụ thiết lập thực giao dịch với bên thứ ba, nhân danh xác lập thực giao dịch với bên thứ ba thay mặt bên thuê dịch vụ Mặt khác, hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian tham gia vào quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại không lợi ích thân mà lợi ích bên thuê dịch vụ Tuy nhiên, bên trung gian hưởng thù lao hoàn thành nhiệm vụ mà bên thuê dịch vụ giao phó Do đó, mục đích bên trung gian hoạt động trung gian thương mại nhằm tới thù lao mà bên thuê dịch vụ trả cho họ không mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm lợi ích thân họ Hai là, hoạt động trung gian thương mại thực lĩnh vực thương mại Đặc điểm để phân biệt hoạt động trung gian thương mại với hoạt động có tham gia bên trung gian lĩnh vực không nhằm mục tiêu lợi nhuận Hiện khái niệm thương mại hiểu theo nghĩa rộng, phạm vi hoạt động trung gian thương mại phong phú, việc mua bán hàng hóa, lĩnh vực dịch vụ thương mại, kể lĩnh vực liên quan đến đầu tư sở hữu trí tuệ Căn vào danh mục phân loại dịch vụ theo khu vực WTO, hoạt động trung gian thương mại thường thực số nhóm ngành, là: dịch vụ đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, môi giới tiền tệ nhóm dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý lữ hành nhóm dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa nhóm dịch vụ vận tải; Ba là, hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian phải có tư cách pháp lý độc lập với bên thuê dịch vụ bên thứ ba Trong quan hệ với bên thuê dịch vụ bên thứ ba, người trung gian thực hoạt động thương mại với tư cách pháp lý hoàn toàn độc lập tự Người trung gian thương nhân độc lập, hành nghề cung ứng dịch vụ trung gian thương mại cách chuyên nghiệp người làm công ăn lương Điều thể qua việc, người trung gian có trụ sở riêng, tự định đoạt thời gian làm việc, tự chịu trách nhiệm hoạt động Bốn là, hoạt động trung gian thương mại song song tồn hai nhóm quan hệ: quan hệ bên thuê dịch vụ bên trung gian thực dịch vụ; quan hệ bên thuê dịch vụ, bên trung gian thực dịch vụ với bên thứ ba Các quan hệ phát sinh sở hợp đồng Xuất phát từ đặc trưng quan trọng hoạt động trung gian thương mại loại hoạt động đó, bên thuê dịch vụ trao cho bên trung gian quyền tham gia thiết lập, thực giao dịch thương mại Do đó, để thực hoạt động trung gian thương mại, trước tiên bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ người trung gian bên cung ứng dịch vụ trung gian phải thiết lập quan hệ với Quan hệ bên thuê dịch vụ bên trung gian thực dịch vụ thiết lập sở tự do, thống ý chí bên hình thức hợp đồng Hoạt động trung gian thương mại thực tồn quan hệ bên thuê dịch vụ bên trung gian Để thực hoạt động này, bên trung gian phải tham gia giao dịch với bên thứ ba để hoàn thành yêu cầu mà bên thuê dịch vụ giao cho Khi giao dịch với bên thứ ba, bên trung gian làm việc với nhiều tư cách Họ tạo giao dịch thương mại nhân danh (phát sinh quan hệ hợp đồng bên trung gian với bên thứ ba) nhân danh bên thuê dịch vụ (phát sinh quan hệ hợp đồng bên thuê dịch vụ bên thứ ba), họ thực nhiệm vụ giới thiệu bên thứ ba với bên thuê dịch vụ mà quan hệ với bên thứ ba Nghiên cứu dấu hiệu pháp lý đặc trưng hoạt động trung gian thương mại, giúp ta phân biệt với hoạt động cung ứng dịch vụ khác Từ đó, pháp luật có quy định điều chỉnh phù hợp với đặc điểm hoạt động này, tạo điều kiện cho chúng hình thành phát triển Đề số 17: Phân tích đặc điểm chung hoạt động trung gian thương mại NỘI DUNG Hoạt động trung gian thương mại khái niệm sử dụng phổ biến đời sống hàng ngày, khoa học kinh tế pháp lý Qua tìm hiểu dựa vào quy định LTM, cho thấy hoạt động trung gian thương mại có đặc điểm chung sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian, Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian, Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay