Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10 911 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

A LỜI MỞ ĐẦU Trên thực tế nay, vấn đề thu hồi đất vấn đề phức tạp nan giải Từ xa xưa đất đai tư liệu sản xuất quan trọng bậc người việc người tạo cải vật chất phục vụ cho thân xã hội, ngày dân số ngày tăng, đất đai ngày thu hẹp giá trị đất đai ngày lên cao việc quản lý nhà nước đất đai lại khó khăn Nếu sách hợp lý nhà nước không lòng dân, không quan tâm tới lợi ích nhân dân thực sách đất đai làm nảy sinh nhiều vấn đề khiếu nại, tố cáo, biểu tình hay chống đối lại quyền Do Nhà Nước cần có sách hợp lý để đảm bảo cho quyền lợi nhân dân, nhà nước đảm bảo cho chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững B.NỘI DUNG - Tại nước ta Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất lại Nhà nước bồi thường hỗ trợ tái định cư? Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Cơ sở đời chế định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Mục đích, ý nghĩa việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Đưa nguyên nhân lý giải người bị thu hồi đất lại không Nhà nước bồi thường theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường Những vướng mắc nhà nước thu hồi đất Nguyên nhân dẫn đến người bị thu hồi đất không bồi thương theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thi trường Một số kiến nghị C KẾT LUẬN A LỜI MỞ ĐẦU Trên thực tế nay, vấn đề thu hồi đất vấn đề phức tạp nan giải Từ xa xưa đất đai tư liệu sản xuất quan trọng bậc người việc người tạo cải vật chất phục vụ cho thân xã hội, ngày dân số ngày tăng, đất đai ngày thu hẹp giá trị đất đai ngày lên cao việc quản lý nhà nước đất đai lại khó khăn Nếu sách hợp lý nhà nước không lòng dân, không quan tâm tới lợi ích nhân dân thực sách đất đai làm nảy sinh nhiều vấn đề khiếu nại, tố cáo, biểu tình hay chống đối lại quyền Do Nhà Nước cần có sách hợp lý để đảm bảo cho quyền lợi nhân dân, nhà nước đảm bảo cho chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững B NỘI DUNG - Tại nước ta Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất lại Nhà nước bồi thường hỗ trợ tái định cư? Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi ổn định đời sống sản xuất, vượt qua khó khăn bị Nhà nước thu hồi đất Các khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư trường hợp thu hồi đất ở; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tạo việc làm trường hợp thu hồi đất nông nghiệp; hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp khu dân cư; đất vườn, ao không công nhận đất ở; hỗ trợ khác.( Điều 17 Nghị định 69/2009/NĐ – CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tái định cư việc bố trí chỗ mới, ổn định cho người bị thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ Theo quy định pháp luật khu tái định cư phải xây dựng sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo đủ điều kiện tốt nơi cũ Cơ sở đời chế định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Theo pháp luật hành trường hợp cần thiết, Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia; lợi ích công cộng mục đích phát triển kinh tế người bị thu hồi đất bồi thường , hỗ trợ tái định cư Việc đời chế định dựa sở chủ yếu sau: Thứ nhất, nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu song thực tế Nhà nước không trực tiếp chiếm hữu sử dụng mà giao quyền chiếm hữu sử dụng đất cho người sủ dụng (không giao quyền sở hữu đất đai) Tuy nhiên Nhà nước thu hồi đất (tức lấy lại quyền sở hữu đất mình) Nhà nước phải bồi thường cho người sử dụng đất xét nguồn gốc phát sinh đất đai không người tạo mà tự nhiên tạo có trước người Sự phân bố đất đai vị trí khác với chất lượng đất khắc tạo địa tô tuyệt đối gọi giá trị ban đầu đất Song trình sử dụng người tác động vào đất đai làm tang giá trị đất Sự tang giá trị gọi địa tô chênh lệch II Trong tác động người làm tăng giá trị đất đai có công sức đầu tư, bồi bổ, cải tạo người sử dụng đất gọi thành lao động, kết đầu tư Pháp luật ghi nhận bảo hộ quyền hưởng thành lao động, kết đầu tư người sử dụng đất Khi Nhà nước thu hồi đất thành lao động, kết đầu tư mà người sử dụng đất tạo họ hưởng lại việc thu hồi đất Do đó, Nhà nước phải bồi thường lại thiệt hại cho người sử dụng đất Thứ hai,xét chất Nhà nước ta nhân dân lao động thiết lập lên, đại diện cho ý chí nguyện vọng lợi ích nhân dân Mặt khắc để thực thành công nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa, nước ta thực sách đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển Hiến pháp nước ta ghi nhận quyền tự kinh doanh công dân thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào Việt Nam Hiến pháp quy định tài sản nhà đầu tư nước không bị quốc hữu hóa Do đó, Nhà nước thu hồi đất tổ chức, cá nhân hộ gia đình tài sản lợi ích hợp pháp mà người sử dụng đất tạo trình sử dụng phải Nhà nước tôn trọng bảo hộ thông qua việc bồi thường, có làm an lòng khuyến khích người dân người nước yên tâm bỏ vốn vào đầu tư làm ăn lâu dài Thứ ba, xét chất pháp lý việc thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng – an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng xuất phát từ lý khách quan xã hội lỗi chủ quan người sử dụng đất gây Nhà nước tổ chức trị quyền lực xã hội thiết lập lên, đại diện cho lợi ích xã hội thực việc thu hồi đất sử dụng vào mục đích chung cộng đồng Nhà nước có trách nhiệm thay mặt xã hội thực việc bồi thường cho người bị thu hồi đất Mục đích, ý nghĩa việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhằm bù đắp tổn thất mà người sử dụng đất phải gánh chịu đồng thời giải vấn đề kinh tế - xã hội hậu việc Nhà nước thu hồi đất gây Mặt khác, nhằm ổn định tình hình trị đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, bảo đảm cho người dân nhanh chóng có chỗ để đảm bảo sống, giải hài hòa việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, nhà đầu tư người sử dụng đất - Đưa nguyên nhân lý giải người bị thu hồi đất lại không Nhà nước bồi thường theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường Những vướng mắc nhà nước thu hồi đất - Chính sách địa phương tỉnh, tỉnh với trung ương chưa đồng lĩnh vực đền bù giải tỏa, tái định cư người dân bị thu hồi đất Cơ quan có thẩm quyền quy định giá đất lại thường xuyên thay đổi nâng giá theo quy luật, theo thời gian giá biến động thị trường làm cho tình trạng giá đất không ổn định; toán tiền đền bù đất cho người dân, hộ dân giao đất sớm lại nhận tiền đền bù thấp hộ dân giao đất muộn hộ dân giao đất muộn giá đất đền bù thay đổi theo thời gian giá thường cao giá cũ - Để việc xây dựng bảng giá đất sát với thực tế địa phương khác nhau, Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tuy nhiên, giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh đưa so với giá thị trường chênh lệch lớn, giá thực tế nhiều khu vực cao nhiều so với giá quy định Nhà nước Việc điều chỉnh không kịp thời dẫn đến quan Tòa án gặp nhiều khó khăn việc giải tranh chấp đất đai Sự chênh lệch giá đất Nhà nước quy định với giá đất thực tế thị trường xuất phát từ yếu hệ thống tài đất đai hệ thống quản lý đất đai, sử dụng đến công cụ kinh tế để điều tiết quản lý đất đai - Giữa quy định pháp luật thực tiễn áp dụng luật vấn đề giá đất bồi thường cho người dân không đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Theo quy định Khoản Điều 56 Luật Đất đai: “Giá đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 hàng năm sử dụng làm để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất giao đất không thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường người có hành vi vi phạm pháp luật đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước” Việc quy định chưa hợp lý, dự án lớn, có thời gian giải phóng mặt kéo dài việc thay đổi khung giá đất hàng năm dẫn đến thay đổi giá trị đền bù gây khó khăn cho chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện liên quan đến bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất Mặt khác việc giữ nguyên giá đất công bố từ đầu năm giá đất thị trường thường xuyên biến đổi theo hướng ngày tăng gây thiệt hại cho người dân bị áp giá đền bù vào cuối năm Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 Chính phủ bổ sung, sửa đổi quy định cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh linh hoạt điều chỉnh mức giá để phù hợp với giá thực tế thị trường thực tế không phát huy hiệu mong muốn Vì vậy, quan Nhà nước có thẩm quyền thường xuyên nhận khiếu nại, khiếu kiện định thu hồi quyền sử dụng đất bồi thường tái định cư cho hộ dân có đất bị thu hồi - Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp trường hợp không Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp tương ứng mà nguyện vọng nhận bồi thường đất làm mặt sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định số 17/2006/NĐ-CP bồi thường giao đất có thu tiền sử dụng đất khu tái định cư vị trí khu dân cư phù hợp với quy hoạch” Tuy nhiên, số tỉnh, thành phố quỹ đất nông nghiệp hạn chế nên bồi thường hết đất nông nghiệp cho người có đất bị thu hồi mà phải bồi thường tiền Chính áp dụng không thống hình thức đền bù nên tình trạng khiếu nại, khiếu kiện bồi thường đất bị kéo dài - Về định giá quyền sử dụng đất tranh chấp: Giá trị quyền sử dụng đất tranh chấp phải xác định theo giá thị trường thời điểm tranh chấp Nhưng đa phần thành viên Hội đồng định giá thường áp giá theo bảng giá Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá thường thấp giá thị trường Khi người dân cho giá thấp đưa mức giá theo họ hợp lý quan Tòa án sở để chấp nhận Trong đó, giá đất năm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sở giá đất huyện thị đề xuất dựa tình hình biến động giá địa phương, thực tế giá đất thấp so với giá thị trường Vì vậy, quan Tòa án vào bảng giá đất theo quy định Nhà nước để giải tranh chấp liên quan đến đền bù, bồi thường đất không đảm bảo quyền lợi cho bên đương không Tòa án chia quyền sử dụng đất; định giá thấp so với giá thị trường tiền chênh lệch tài sản đưa cho bên thấp, điều dẫn đến Nhà nước thất thu khoản tiền án phí Nguyên nhân dẫn đến người bị thu hồi đất không bồi thương theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thi trường - Chính sách đất đai nước ta có thay đổi khác qua thời kỳ dẫn đến biến động lớn chủ sử dụng đất, ranh giới đất, gây khó khăn cho công tác quy hoạch quản lý đất đai Việc thay đổi mục đích sử dụng, thu hồi đất phục vụ lợi ích công cộng, an ninh quốc phòng số địa phương thực chưa tốt sách quản lý đất đai, sách cải tạo đất nông nghiệp - Sự khiếu kiện đòi bồi thường đất đai kéo dài nhân dân bất cập Luật Đất đai vấn đề quy định khung giá đất, bồi thường giá đất thuộc diện quy hoạch Hiện có quy định vấn đề bồi thường quỹ đất quy hoạch với điều kiện nhà đầu tư nhân dân tự thỏa thuận vấn đề bồi thường đất thuộc diện quy hoạch Tuy nhiên, vấn đề áp dụng quỹ đất nông nghiệp vào diện tích đất quy hoạch, đất thổ cư việc thỏa thuận nhà đầu tư với người dân giao quyền sử dụng đất tình trạng áp đặt, giá đất Nhà nước quy định với giá đất thị trường chênh lệch lớn nên việc giải tỏa bồi thường đất đô thị thuộc diện quy hoạch khó khăn - Để thực sách phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt phục vụ cho dự án phát triển Tuy nhiên, vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất nhiều địa phương gặp không khó khăn, vướng mắc Vẫn tình trạng người dân bồi thường đất thuộc diện quy hoạch với giá thấp người lại phải mua đất tái định cư với giá cao Trong đất họ bị thu hồi lại doanh nghiệp chia lô để bán thành khu tái định cư cho người có nhu cầu nên gây xúc, khiếu kiện kéo dài nhân dân Một số dự án chưa có khu tái định cư chưa giải tái định cư định thu hồi đất Những trường hợp bị thu hồi đất tiền bồi thường không đủ để mua nhà khu tái định cư Giá đất bồi thường thấp giá đất loại thị trường, đặc biệt đất nông nghiệp khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn Tiền bồi thường đất nông nghiệp thường không đủ để nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp tương tự không đủ để nhận chuyển nhượng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để chuyển sang làm nghành nghề khác Nhìn chung địa phương chưa coi trọng việc lập khu tái định cư chung cho dự án địa bàn, số khu tái định cư lập không bảo đảm điều kiện sống tốt nơi cũ, giá nhà khu tái định cư tính cao nên tiền nhận bồi thường không đủ trả cho nhà khu tái định cư Các quy định pháp luật đất đai để giải vấn đề tái định cư đầy đủ địa phương thực chưa tốt, chưa quan tâm giải vấn đề dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài - Ở địa phương khác đặc biệt vùng giáp ranh ( tỉnh) Nhà nước thu hồi đất việc áp dụng pháp luật để giải sách người có đất bị thu hồi không thống dẫn đến người dân địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại vượt cấp có nhiều đơn khiếu nại hành - Công tác đền bù giải phóng mặt thực thông qua cán giải phóng mặt Việc tự thỏa thuận giá phần dẫn đến tình trạng phận không nhỏ cán bộ, công chức cố tình làm sai sách Cán giải phóng mặt không công khai, minh bạch việc bồi thường cho người dân mà lại lút đến hộ để thông báo Chính việc đêm, tự thỏa thuận giá bồi thường mang lại lợi ích không nhỏ cho cán giải phóng mặt bằng, với giá trị bồi thường hộ có đất đền bù chênh lệch lớn so với giá đền bù theo quy định quan nhà nước với giá thị trường Ngoài ra, kiểm kê, áp giá bồi thường nhiều địa phương, cán bộ, hội đồng giải phóng mặt từ đầu làm không dứt khoát, thiếu xác, lực thẩm định yếu Trong văn hướng dẫn chồng chéo, nhiều quy định chưa rõ ràng, chưa sát thực tế nên vận dụng gặp không khó khăn Nhiều lúc, tâm lý sợ bồi thường “nhỡ sai” nên cán kiểm kê, áp giải bồi thường hội đồng giải phóng mặt áp mức thấp việc áp giá tính bồi thường, chênh lệch lớn so với giá thị trường Một phận người dân có đất đai bồi thường không am hiểu pháp luật, tâm lí chung sợ bị cưỡng chế, dẫn đến việc tự chấp nhận mức giá bồi thường thấp mà cán giải phóng mặt đưa Một số kiến nghị - Quy định chế linh hoạt xác định giá đất; cần sửa đổi Luật Đất đai theo hướng tách chức tính thuế và chức xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành hai giá riêng biệt Theo đó, giá đất Nhà nước quy định áp dụng làm tính loại thuế, thu tiền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tính giá trị quyền sử dụng đất giao đất không thu tiền sử dụng đất Còn Nhà nước giao đất, cho thuê đất mới, bồi thường giải phóng mặt áp dụng theo giá thị trường, sở đấu giá quyền sử dụng đất tính tương đương Việc áp dụng giá thị trường để đền bù cho người bị thu hồi đất hạn chế nhiều khiếu kiện liên quan đến đất đai - Nên có sách khung giá chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất thành đất khu dân cư phù hợp để quản lý đất, thu thuế sử dụng đất định giá đất có tranh chấp - Luật Đất đai phải bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng đất cách kéo dài thời hạn sử dụng, tạo thuận lợi để người sử dụng đầu tư cải tạo nâng cao xuất sản xuất Đồng thời có sách giá, tránh tình trạng thu hồi đất bồi hoàn cho dân giá thấp bán lại cho dân giá cao gấp nhiều lần - Tiếp tục hoàn thiện khung giá đất nông nghiệp, làm sở cho việc định giá đất Mức giá Nhà nước thu hồi bồi thường đất cho người sử dụng bị thu hồi, loại đất tốt bị thu hồi để xây dựng sở kinh doanh mức giá cao từ 3- 10 lần so với giá đất phi nông nghiệp khác Điều hạn chế việc thu hồi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp - Cần xây dựng bảng giá đất, giá đền bù đảm bảo lợi ích thỏa đáng người bị thu hồi đất Trong người dân cần đền bù theo giá thị trường điều kiện bình thường Nếu làm hạn chế giải tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai - Đối với số tỉnh, thành phố, quỹ đất nông nghiệp hạn chế hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp bồi thường tiền - Cần quy định giá quyền sử dụng đất tranh chấp giá thị trường thời điểm tranh chấp; quy định giá đất Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành điều chỉnh theo tháng; xác lập sở để tính giá đất Nhà nước quy định xác định giá thị trường theo hướng giá thị trường giá Nhà nước quy định không chênh lệch 10%; thành lập tổ chức định giá đất người dân có quyền thuê tổ chức làm đảm bảo tính khách quan - Cần sửa đổi cách Luật Đất đai hành, khắc phục vướng mắc lý luận thực tế vấn đề sở hữu đất đai, giá đất, vấn đề thu hồi, đền bù thiệt hại đất đai thực dự án đầu tư, cho có hài hoà lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư C.KẾT LUẬN Trong trình thi hành Luật đất đai vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư vấn đề tồn đọng nan giải gây nên xúc cho người sử dụng đất, nhà đầu tư quan quyền có trách nhiệm thu hồi đất Bên cạnh việc sửa đổi pháp luật, Nhà nước ta cần có biện pháp thiết thực để thi hành pháp luật đất đai cách hiệu nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân giảm thiểu tình trạng bất cập lĩnh vực thu hồi đất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2003 Nghị định số 17/2006/NĐ – CP ngày 27/1/2006 sửa đổi bổ sung số điều nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai Nghị định 187/2004/NĐ – CP việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần Nghị định số 84/2007/NĐ –CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải pháp khiếu nại đất đai Nghị định 69/2009/ NĐ – CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạc sử đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com http://www.phapluatvn.vn/batdongsan/201112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2003 Nghị định số 17/2006/NĐ – CP ngày 27/1/2006 sửa đổi bổ sung số điều nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai Nghị định 187/2004/NĐ – CP việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần 10.Nghị định số 84/2007/NĐ –CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải pháp khiếu nại đất đai 11.Nghị định 69/2009/ NĐ – CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạc sử đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 12 Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành bảng giá đất, điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương 13 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com 14.http://www.phapluatvn.vn/batdongsan/201112 A LỜI MỞ ĐẦU Trên thực tế nay, vấn đề thu hồi đất vấn đề phức tạp nan giải Từ xa xưa đất đai tư liệu sản xuất quan trọng bậc người việc người tạo cải vật chất phục vụ cho thân xã hội, ngày dân số ngày tăng, đất đai ngày thu hẹp giá trị đất đai ngày lên cao việc quản lý nhà nước đất đai lại khó khăn Nếu sách hợp lý nhà nước không lòng dân, không quan tâm tới lợi ích nhân dân thực sách đất đai làm nảy sinh nhiều vấn đề khiếu nại, tố cáo, biểu tình hay chống đối lại quyền Do Nhà Nước cần có sách hợp lý để đảm bảo cho quyền lợi nhân dân, nhà nước đảm bảo cho chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững B.NỘI DUNG - Tại nước ta Nhà nước thu hồi đất người sử dụng đất lại Nhà nước bồi thường hỗ trợ tái định cư? Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Cơ sở đời chế định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Mục đích, ý nghĩa việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Đưa nguyên nhân lý giải người bị thu hồi đất lại không Nhà nước bồi thường theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường Những vướng mắc nhà nước thu hồi đất Nguyên nhân dẫn đến người bị thu hồi đất không bồi thương theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thi trường Một số kiến nghị C KẾT LUẬN 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Khái niệm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay