Phân tích và bình luận các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết

9 178 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

Phân tích bình luận biện pháp xử lí văn pháp luật khiếm khuyết MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, nhu cầu quản lí xã hội pháp luật ngày cao yêu cầu với VBPL ban hành phải hoàn thiện điều tất yếu Vì việc xử lí VBPL khiếm khuyết trở nên quan trọng cần thiết Trong viết xin phân tích biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết đưa nhữngbình luận biện pháp : NỘI DUNG 1) Một số khái niệm: 1.1 khái niệm VBPL VBPL văn ban hành chủ thể có thẩm quyền pháp luật quy định, chứa đựng ý chí nhà nước nhằm đạt mục tiêu quản lí nhà nước đảm bảo thực 1.2 Khái niệm VBPL khiếm khuyết: VBPL khiếm khuyết hiểu văn pháp luật “còn thiếu sót, chưa hoàn chỉnh” không đảm bảo chất lượng mà nhà nước yêu cầu.(giáo trình XDVBPLtrường Đại học Luật Hà Nội, trang 265 ) 1.3 Khái niệm Xử lí VBPL khiếm khuyết: Xử lí VBPL khiếm khuyết hoạt động chủa quan nhà nước cá nhân có thẩm quyền việc phán văn pháp luật khiếm khuyết Các hình thức xử lí VBPL khiếm khuyết bao gồm: biện pháp hủy bỏ, biện pháp bãi bỏ, đình thi hành, tạm đình thi hành, sửa đổi, bổ xung ( điều luật BHVBQPPL năm 2008) 2) Những khiếm khuyết VBPL: Trên sở yêu cầu chất lượng VBPL (yêu cầu tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi… VBPL), xác định VBPL khiếm khuyết văn có biểu sau đây: - Các VBPL không đáp ứng yêu cầu trị: VBPL ( chủ yếu VBQPPL) có nội dung không phù hợp với đường lối, sách đảng Các VBPL có nội dung không phù hợp với ý chí lợi ích đáng nhân dân bị coi khiếm khuyết trị - Các VBPL không đáp ứng yêu cầu pháp lí bao gồm: + VBPL vi phạm thẩm quyền ban hành: VBPL vi phạm thẩm quyền bao gồm vi phạm thẩm quyền nội dung vi phạm thẩm quyền hình thức: · VBPL vi phạm thẩm quyền hình thức văn có tên gọi không theo quy định pháp luật hành sử dụng không vai trò văn công việc giải · VBPL vi phạm thẩm quyền nội dung văn mà chủ thể ban hành sử dụng để giải công việc không thuộc thẩm quyền pháp luật quy định với chủ thể + VBPL có nội dung trái với quy định pháp luật: văn có nội dung quy phạm mệnh lệnh không với pháp luật hành Các biểu trái pháp luật nội dung VBPL: · VBPL không viện dẫn viện dẫn sai văn làm sở pháp lí văn · Nội dung VBQPPL cấp trái với nội dung VBQPPL cấp trên; văn hành có quy định mang tính quy phạm trái với QPPL hành · Các VBADPL văn hành có nội dung trái với quy định VBQPPL · Các mệnh lệnh văn hành không với mệnh lệnh văn áp dụng pháp luật mà tổ chức thực + VBPL có nội dung không phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết tham gia +Văn pháp luật có vi phạm quy định thể thức thủ tục ban hành biểu hiện: · VBPL thiếu đề mục cần thiết trình bày đề mục không quy định pháp luật · VBPL có vi phạm thủ tục việc ban hành VBQPPL không thực thủ tục sở để xác định tính hợp pháp cho VBADPL VBPL không đáp ứng yêu cầu khoa học bao gồm: + VBPL có nội dung không phù hợp với thực trạng quy luật vận động đời sống xã hội + VBPL có khiếm khuyết kĩ thuật pháp lí 3) Các biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết: Pháp luật điều khoản quy định trực tiếp biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết, nhiên thông qua quy định điều 27 nghị định 40/2010/NĐCP ngày12/04/2010 kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật quy định điều luật ban hành VBQPPL năm 2008 hiểu biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết bao gồm: biện pháp hủy bỏ, biện pháp bãi bỏ, đình thi hành, tạm đình thi hành, sửa đổi, bổ xung Điều 27 nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định: “Các hình thức xử lý văn trái pháp luật gồm: Đình việc thi hành phần toàn nội dung văn bản; Hủy bỏ, bãi bỏ phần toàn nội dung văn bản.” Điều luật ban hành VBQPPL năm 2008 quy định: “ Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật” ( đọc luật ban hành VBQPPL năm 2008) Như theo quy định pháp luật : dựa vào tính chất, mức độ khiếm khuyết VBPL chất biện pháp xử lí, chủ thể có thẩm quyền lựa chọn biện pháp để xử lí VBPL khiếm khuyết: 3.1) Biện pháp hủy bỏ: a) Khái niệm: Hủy bỏ định làm hiệu lực trước văn pháp lí kể từ văn ban hành.( Đọc từ điển pháp luật- Hành Pháp_Việt trang 32) Hủy bỏ VBPL hình thức xử lí nhằm phủ nhận hoàn toàn hiệu lực pháp lí VBPL kể từ thời điểm văn ban hành b) Đối tượng áp dụng trường hợp áp dụng: Hủy bỏ biện pháp xử lí áp dụng với toàn phần VBPL bao gồm VBQPPL,VBADPL văn hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: phần toàn văn ban hành trái thẩm quyền hình thức, thẩm quyền nội dung không phù hợp với quy định pháp luật từ thời điểm văn ban hành.(khoản điều 29 nghị định 40/2010/NĐ-CP) Áp dụng biện pháp hủy bỏ toàn văn trường hợp văn thức nội dung văn quy phạm pháp luật người thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành; Áp dụng biện pháp hủy bỏ phần VBPL thường hủy bỏ quy phạm pháp luật văn người có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành không hình thức văn theo quy định pháp luật; quy phạm pháp luật văn người thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành c) Hậu pháp lí VBPL bị hủy bỏ: VBPL bị hủy bỏ hết hiệu lực pháp luật kể từ văn quy định có hiệu lực pháp lí Điều có nghĩa nhà nước hoàn toàn không thừa nhận giá trị pháp lí văn bị hủy bỏ thời điểm, cho dù thực tế trước bị hủy bỏ coi có hiệu lực thi hành Nếu văn bị hủy bỏ VBADPL pháp luật quy định trách nhiệm bồi thường , bồi hoàn chủ thể ban hành văn theo quy định luật Dân năm 2005 có thiệt hại xảy thực tế việc thực VBADPL trái pháp luật Ngoài điều 34 nghị định Chính phủ số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 quy định cụ thể việc Xem xét, xử lý trách nhiệm người, quan ban hành văn trái pháp luật, chủ thể ban hành VBPL khiếm khuyết tùy vào tính chất mức độ bị truy cứu trách nhiệm hành trách nhiệm hình d) Chủ thể có thẩm quyền hủy bỏ VBPL khiếm khuyết: Theo quy định hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ xung năm 2001, luạt tổ chức máy nhà nước, luật ban hành VBQPPL năm 2008 nghị định phủ số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 kiểm tra xử lí VBQPPL chủ thể có thẩm quyền hủy bỏ VBPL khiếm khuyết bao gồm: - Uỷ ban thường vụ quốc hội có quyền hủy bỏ VBPL Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái pháp lệnh, nghị UBTV Quốc hội; - Tòa án nhân dân cấp có quyền hủy bỏ văn áp dụng pháp luật tòa án nhân dân cấp ban hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật Tòa án hành có quyền hủy bỏ VBADPL quan hành nhà nước số loại việc pháp luật quy định - Cơ quan nhà nước định hủy bỏ VBPL khiếm khuyết ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác chủ thể có thẩm quyền xử lí văn e) Nhận xét: Hủy bỏ VBPL biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết pháp luật quy định nhiều văn pháp luật khác nhau, nhìn định hoàn chỉnh Tuy nhiên vấn đề quy định trách nhiệm chủ thể ban hành VBPL bị hủy bỏ có số điểm chưa hợp lí là: việc quy định trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn chủ thể ban hành VBPL bị hủy bỏ xác định với VBADPL Nếu VBPL bị hủy bỏ VBQPPL văn hành pháp luật không quy định trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn chủa chủ thể ban hành, điểm bất hợp lí Trên thực tế văn QPPL sai trái áp dụng vào sống gây ảnh hưởng xấu diện rộng gây hậu nghiêm trọng VBADPL cho cần quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại VBQPPL văn hành 3.2 Biện pháp bãi bỏ: a) Khái niệm: Bãi bỏ “ bỏ đi, không thi hành nữa” (Đọc từ điển từ điển tiếng việt thông dụng năm 1995 trang 41) Bãi bỏ VBPL hình thức xử lí nhằm chấm dứt hiệu lực pháp lí VBPL thi hành thực tế kể từ thời điểm văn bị bãi bỏ b) Đối tượng áp dụng trường hợp áp dụng: Đối tượng áp dụng biện pháp bãi bỏ phần toàn nội dung văn VBQPPL có dấu hiệu khiếm khuyết nêu phần 2) Hình thức bãi bỏ phần toàn nội dung văn áp dụng trường hợp phần toàn văn làm ban hành văn kiểm tra thay văn khác quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nội dung văn không phù hợp với pháp luật hành tình hình kinh tế xã hội thay đổi.( khoản điều 29 nghị định Chính phủ 40/2010/NĐ-CP) c) Hậu pháp lí VBPL bị bãi bỏ: Văn pháp luật bị bãi bỏ hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm văn xử lí có hiệu lực pháp luật Như pháp luật thừa nhận giá trị pháp lí văn pháp luật bị bãi bỏ trước văn xử lí văn có hiệu lực pháp lí Do VBPL bị bãi bỏ không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn chủ thể ban hành VBPL sai trái d) Chủ thể có thẩm quyền bãi bỏ VBPL: Theo quy định hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ xung năm 2001, luật tổ chức máy nhà nước, luật ban hành VBQPPL năm 2008 nghị định phủ số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 kiểm tra xử lí VBQPPL chủ thể có thẩm quyền bãi bỏ VBPL khiếm khuyết bao gồm: - Quốc hội có quyền bãi bỏ VBPL Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật, nghị Quốc hội - Ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền bãi bỏ nghị sai trái HĐND cấp tỉnh - Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền bãi bỏ đình việc thi hành định, thị, thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, thị UBND chủ tịch UBND trái với Hiến pháp , luật VBQPPL quan nhà nước cấp - HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền bãi bỏ định, thị UBND cấp nghị HĐND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền bãi bỏ VBPL sai trái quan trực thuộc UBND tỉnh định, thị UBND cấp huyện Đề nghị HĐND cấp xem xét bãi bỏ nghị HĐND cấp huyện - HĐND cấp huyện có quyền bãi bỏ định, thị UBND cấp nghị HĐND cấp xã Chủ tịch UBND huyện có quyền bãi bỏ văn sai trái quan trực thuộc UBND huyện định, thị UBND cấp xã Đề nghị HĐND cấp xem xét bãi bỏ nghị HĐND cấp xã - Cơ quan nhà nước định bãi bỏ VBPL khiếm khuyết ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác chủ thể có thẩm quyền xử lí văn e) Nhận xét: Các quy định pháp luật bãi bỏ VBPL khiếm khuyết quy định nhiều văn pháp luật nhiên chưa có văn pháp luật quy định cách đầy đủ rõ ràng phân biêt biện pháp hủy bỏ bãi bỏ VBPL Chính tình trạng pháp luật quy định chung chung dẫn tới quan nhà nước xử lí VBPL tùy nghi lựa chọn hai biện pháp chí sử dụng chưa quán.Mặc dù điều 29 nghị dịnh Chính phủ số 40/2010/NĐ-CP có tách riêng biện pháp bãi bỏ hủy bỏ VBPL nêu khác trường hợp áp dụng mà Chính mong sớm có quy định cụ thể chi tiết biện pháp bãi bỏ VBPL để phân biệt với biện pháp hủy bỏ VBPL 3.3 Biện pháp thay thế: a) Khái niệm: Thay dùng thay cho cũ Thay VBPL dùng văn pháp luật thay cho VBPL cũ không phù hợp b) Trường hợp áp dụng đối tượng áp dụng: Biện pháp thay áp dụng với VBPL có dấu hiệu khiếm khuyết( vi phạm pháp luật) Thay áp dụng trường hợp nội dung VBPL không phù hợp với thực tiễn, không phù hợp với đường lối Đảng c) Hậu pháp lí VBPL bị thay thế: VBPL bị thay hết hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm văn ban hành hết hiệu lực d) Chủ thể có thẩm quyền thay VBPL: Thẩm quyền thay VBPL thuộc quan ban hành văn e) Nhận xét: Thay biện pháp xử lí VBPL sử dụng phổ biến nhiên pháp luật chưa có quy định riêng biện pháp này, mà quy định biện pháp khác điều luật ban hành VBQPPL 2008 3.4) Biện pháp đình thi hành: a) Khái niệm: Đình thi hành dừng lại không thi hành Đình thi hành VBPL việc quan nhà nước có thẩm quyền định dừng thực hiện, làm hiệu lực VBPL cách tạm thời b) Trường hợp áp dụng đối tượng áp dụng: Đình việc thi hành (một phần toàn văn bản) áp dụng văn có dấu hiệu trái pháp luật Hình thức đình việc thi hành phần toàn nội dung văn áp dụng trường hợp nội dung trái pháp luật chưa sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ kịp thời tiếp tục thực gây hậu nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Quyết định đình việc thi hành VBQPPL phải đăng Công báo, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng c) Hậu pháp lí biện pháp đình thi hành: Khác với hình thức xử lý khác, đình việc thi hành phần toàn văn không làm chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản/quy định bị đình chỉ, mà làm ngưng hiệu lực pháp lý có định xử lý quan, người có thẩm quyền Đây “biện pháp khẩn cấp tạm thời” để làm hiệu lực pháp lý quy định trái pháp luật Sau đình việc thi hành văn bản, tuỳ theo tính chất, mức độ sai trái văn bản, quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý văn trái pháp luật d) Chủ thể có thẩm quyền đình thi hành VBPL: Theo quy định Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003, Nghị định số 40/2010/NĐ-CP thẩm quyền đình VBQPPL HĐND, UBND quy định tương đối rộng, cụ thể: -Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền đình VBQPPL HĐND, UBND cấp tỉnh; -Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có thẩm quyền đình VBQPPL UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ, quan ngang Bộ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền đình VBQPPL UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý Bộ Tư pháp liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; Chủ tịch UBND có thẩm quyền đình VBQPPL HĐND, UBND cấp trực tiếp Như vậy, VBQPPL UBND người có thẩm quyền đình đồng thời người có thẩm quyền định xử lý văn trái pháp luật; VBQPPL HĐND người có thẩm quyền đình (Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND) thẩm quyền xử lý văn trái pháp luật, mà phải trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trường hợp người định đình Thủ tướng Chính phủ), trình HĐND cấp (trường hợp người định đình Chủ tịch UBND) định xử lý 3.5) Biện pháp tạm đình thi hành: a) Đối tượng áp dụng thường hợp áp dụng: Tạm đình thi hành biện pháp xử lí áp dụng VBADPL số trường hợp định Các trường hợp áp dụng biện pháp tạm đình bao gồm: - Trường hợp thứ nhất:Chủ thể thẩm quyền xử lí VBADPL có sở cho VBPL có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên định tạm dừng thi hành để chờ cấp có thẩm quyền xử lí - Trường hợp thứ hai: có sở cho việc thi hành VBPL gây cản trở hoạt động công quyền chủ thể có thẩm quyền định việc tạm dừng thi hành văn thời gian định để hoạt động công quyền diễn thuận lợi b) Hậu pháp lí: VBPL bị tạm đình làm ngưng hiệu lực pháp lý có định xử lý quan, người có thẩm quyền VBPL bị tạm đình theo trường hợp thứ hết hiệu lực cấp có thẩm quyền định hủy bỏ, bãi bỏ; tiếp thục có hiệu lực cấp có thẩm quyền tuyên bố không bãi bỏ, hủy bỏ văn VBPL bị tạm đình theo trường hợp hai tiếp tục có hiệu lực người định tạm đình văn bãi bỏ việc tạm đình c) Nhận xét: Nhận thấy biện pháp ‘tạm đình thi hành’ phần biện ‘pháp đình thi hành’ việc tách riêng hai biện pháp không hợp lí, nên hợp hai biện pháp để việc áp dụng vào xử lí VBPL thuận tiện 3.6) Biện pháp sửa đổi, bổ sung: a) Khái niệm: Sửa đổi VBPL việc văn để làm thay đổi phần nội dung VBPL hành giữ nghuyên nội dung khác Bổ xung VBPL việc văn để thêm vào nội dung VBPL quy định giữ nguyên nội dung vốn có VBPL b) Đối tượng trường hợp áp dụng: Sửa đổi bổ xung biện pháp áp dụng với VBPL( bao gồm VBQPPL, VBADPL văn hành chính) tính chất mức độ khiếm khuyết văn nhỏ Biện pháp sửa đổi áp dụng với VBADPL trường hợp thời điểm ban hành văn thẩm quyền hình thức, thẩm quyền nội dung, có nội dung phù hợp với văn có hiệu lực pháp lý cao hơn, với tình hình kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên, sau thời gian thực có số nội dung văn không phù hợp với văn quan nhà nước cấp ban hành không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cần phải có quy định khác thay nội dung không phù hợp Biện pháp bổ sung áp dụng trường hợp VBQPPL phù hợp với VBQPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhiên, nội dung văn chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa toàn diện nên cần thiết phải có quy định thêm việc quy định VBQPPL rõ ràng, toàn diện hơn, hiệu thi hành cao c) Hậu pháp lí: Sau sửa đổi văn bị sửa đổi tiếp tục có hiệu lực, có điều, khoản bị sửa đổi hết hiệu lực thay quy định văn sửa đổi Văn sửa đổi phải xác định rõ điều, khoản, nội dung văn bị sửa đổi Thời điểm có hiệu lực thi hành văn sửa đổi phải đảm bảo theo quy định pháp luật Một văn sửa đổi nhiều VBPL khác Khác với hình thức “sửa đổi” thay số quy định cũ quy định không phù hợp, hình thức “bổ sung” không làm quy định văn bị bổ sung, mà thêm vào số quy định cho toàn diện Chính bổ xung không làm hiệu lực VBPL bổ xung, làm phát sinh hiệu lực phần bổ xung d) Chủ thể có thẩm quyền: Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quan ban hành VBQPPL e) Nhận xét: Biện pháp sửa đổi, bổ xung VBPL hình thức áp dụng phổ biến, cách thức sử dụng chủ yếu cho VBPL có chứa QPPL dạng điều khoản có phạm vi tác động rộng Tuy nhiên quy định pháp luật, khái niệm “sửa đổi” “bổ sung” thường hay liền với nhau, nhiên cần phân biệt dùng khái niệm nào, dùng khái niệm (trường hợp “sửa đổi”, “bổ sung” vừa “sửa đổi”, vừa “bổ sung”) Hiện pháp luật quy định luật BHVBQPPL năm 2008 cho phép sử dụng văn để sửa đổi, bổ sung nhiều VBPL khác Đây điểm đáng mừng, giúp cho việc sửa đổi, bổ xung VBPL đỡ thời gian hơn, giảm kinh phí thủ tục không cần thiết KẾT LUẬN: Các biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết góp phần lớn vào công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Mong thời gian tới pháp luật quy định cụ thể chi tiết nữa, để biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết phát huy tốt vai trò ý nghĩa hướng tới hệ thống pháp luật có tính pháp điển hóa cao Phân tích bình luận biện pháp xử lí văn pháp luật khiếm khuyết MỞ ĐẦU Xã hội ngày phát triển, nhu cầu quản lí xã hội pháp luật ngày cao yêu cầu với VBPL ban hành phải hoàn thiện điều tất yếu Vì việc xử lí VBPL khiếm khuyết trở nên quan trọng cần thiết Trong viết xin phân tích biện pháp xử lí VBPL khiếm khuyết đưa nhữngbình luận biện pháp : NỘI DUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và bình luận các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết, Phân tích và bình luận các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết, Phân tích và bình luận các biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay