Trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động

21 138 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:04

BÀI LÀM I.Trình bày chế giải khiếu nại lĩnh vực lao động Khái niệm khiếu nại Khiếu nại quyền công dân ghi nhận Điều 74 Hiến pháp năm 1992 Đó tượng phát sinh đời sống xã hội phản ứng người trước định, hành vi mà người khiếu nại cho định hay hành vi không phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đời sống cộng đồng, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Khoản Điều Nghị định 04/2005/ NĐ – CP quy định: “Khiếu nại việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân Cơ quan có thẩm quyền xem xét lại định, hành vi người lao động có cho định hành vi vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp mình” 2.Các nguyên tắc giải khiếu nại lao động Nguyên tắc giải khiếu nại lao động nguyên tắc, tư tưởng đạo quán triệt xuyên suốt toàn hệ thống quy phạm pháp luật việc điều chỉnh quan hệ xã hội giải khiếu nại, tố cáo luật lao động, nguyên tắc thể quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà bước ta thời kỳ đổi Bao gồm nguyên tắc sau: 2.1 Khách quan, trung thực, pháp luật Nguyên tắc quy định Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP Đây dường nguyên tắc hiến định , có tất hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp Nguyên tắc đề tiêu chí để đo tính hợp pháp, hợp hiến, trình tự, thủ tục việc giải khiếu nại lao động thể suốt trình tiến hành hoạt động giải khiếu nại  Khách quan, trung thực, pháp luật thụ lý đơn khiếu nại người lao động (NLĐ) Nguyên nhân sâu xa dẫn đến viếc khiếu nại NLĐ vi phạm pháp luật Người sử dụng lao động (NSDLĐ), thiếu khách quan , trung thực trình sử dụng lao động, điều hành sản xuất NSDLĐ Vì thế, “khâu” tiếp nhận đơn khiếu nại NLĐ đòi hỏi phải làm chặt chẽ, pháp luật, khách quan, trung thực từ phía quan có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp NLĐ chủ thể có liên quan, đồng thời yêu cầu đặt với chủ thể gửi đơn khiếu nại Pháp luật quy định nguyên tắc yêu cầu đòi hỏi người có thẩm quyền giải khiếu nại lao động có ý thức trách nhiệm hành động công tác tiếp nhận xem xét đơn thư khiếu nại NLĐ, có làm tốt khâu thụ lý mong có trình giải khiếu nại đầy đủ, khách quan, trung thực pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, NSDLĐ chủ thể khác có liên qua  Khách quan, trung thực, pháp luật trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng giải khiếu nại lao động Xác minh làm rõ vụ việc vấn đề, công việc phức tạp, đòi hỏi công sức, lòng nhiệt tình chủ thể có liên quan, kết hợp giải cá nhân, quan, tổ chức vị trí, chức năng, nhiệm vụ Cần tham gia hỗ trợ NLĐ tổ chức Công đoàn, công minh Thanh tra lao động Vấn đề quy định rõ Luật Kiếu nại, tố cáo Điều 30, 31, 32, Nghị định o4/2005/NĐ-CP nêu rõ thủ tục giải khiếu nại Tại dã quy định thẩm quyền trình tự bước tiến hành, nhằm tránh tượng khiếu nại không đúng, vượt cấp hay giải khiếu nại thiếu khách quan, trung thực vi phạm pháp luật  Khách quan, trung thực, pháp luật việc định giải vụ việc khiếu nại lao động Ra định giải vụ việc khiếu nại có vai trò đặc biệt quan trọng, định đúng, thỏa mãn nguyện vọng hai bên giúp mối quan hệ họ tốt đẹp vụ việc khếu nại chấm dứt Nhưng ngược lại, định giải khiếu nại không khách quan, trung thực vi phạm quyền lợi hai bên không đảm bảo, từ dẫn tới vụ việc kéo dài làm ổn định sản xuất, hiệu kinh tế giảm sút hậu khó lường Vì thế, khách quan, trung thực, pháp luật cần tuân thủ chặt chẽ suốt trình giải khiếu nại lao động 2.2 Kịp thời, nhanh chóng công khai Được quy định Nghị định 04/2005/NĐ-CP Chính phủ, nguyên tắc đòi hỏi phải tôn trọng thực nghiêm chỉnh, triệt để, xác phải luôn tôn trọng tính tối cao pháp luật Nó đảm bảo cho quy phạm pháp luật thực hện đắn thực tế, áp dụng thống lúc, nơi Có giải nhanh chóng vụ việc quyền lợi bên liên quan đảm bảo Kịp thời, nhanh chóng công khai giúp ngăn chặn nhanh vi phạm pháp luật lao động chủ thể tham gia, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mà pháp luật quy định cho họ, ổn định sản xuất yêu cầu mà Nhà nước đắt chủ thể có thẩm quyền, trách nhiệm giải tranh chấp lao động nói chung khiếu nại nói riêng 2.3 Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thời hạn theo quy định pháp luật Nguyên tắc quy định Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP, theo vụ viêc khiếu nại phải giải thẩm quyền, trình tự thời hạn pháp luật Trong quy định pháp luật lĩnh vực việc quy định trình tự thủ tục giải công việc quy định thiếu giúp hướng dẫn xác định chủ thể giải quyết, đặt nêu lên trách nhiệm cho tất chủ thể tham gia từ đưa đơn khiếu nại, cung cấp chứng cứ, kết luận vụ việc định hay kiến nghị giải Để giải nhanh vụ việc cần ý thức tôn trọng pháp luật thành viên có liên quan, giúp tháo gỡ vướng mắc quan hệ sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp, giúp lợi ích NLĐ đảm bảo tạo đà cho kinh tế phát triển Quyền nghĩa vụ Người khiếu nại, Người bị khiếu nại 3.1.Quyền nghĩa vụ người khiếu nại  Quyền người khiếu nại: theo Khoản Điều Nghj định 04/2005/NĐ-CP người khiếu nại có quyền sau: a, Tự thông qua người đại diện hợp pháp để thực khiếu nại; b, Người khiếu nại không đồng ý với định giải khiếu nại lần đầu NSDLĐ Thanh tra viên lao động tiến hành tra có quyền khiếu nại lên Chánh tra Sở ; người khiếu nại người bị khiếu nại không đồng ý với định giải Chánh tra Sở có quyền tiếp tục khiếu nại lên Chánh tra Bộ; c, Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại theo định giải khiếu nại ; d, Rút đơn khiếu nại giai đoạn trình giải Ngoài quy định BLLĐ Nghị định 04/2005/NĐ-CP , người khiếu nại lao động có quyền theo quy định Điều 17 Luaatjk khiếu nại, tố cáo sửa đổi bổ sung năm 2004 năm 2005 Quy định điểm a việc “ tự thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại” quy định tạo bước thuận lợi cho NLĐ khiếu nại thấy quyền lợi bị xâm phạm họ trực tiếp khiếu nại lên chủ thể có thẩm quyền giải Quy định điểm b khoản có tác dụng giúp giải vướng mắc, băn khoăn người khiếu nại trước định giải khiếu nại lần đầu Khi họ không đồng ý thấy sai sót, không khách quan khếu nại lên chủ thể có thẩm quyền cao Khi quyền lợi NLĐ, NSDLĐ bị xâm hại dẫn đến khiếu nại giải khiếu nại cần phải khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp họ, yêu cầu chủ thể gây thiệt hại bồi thường theo định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Quyền định giải khiếu nại chủ thể có thẩm quyền phải đời theo trình tự hợp pháp, rõ ràng dễ hiểu từ làm cho việc thực hiện, bảo vệ quyền lợi cho người khiếu nại, khôi phục bồi thường thiệt hại xảy cho NLĐ, NSDLĐ Một điểm mà cần quan tâm là: tiến hành khiếu nại, nhận thấy quyền lợi đảm bảo hay khiếu nại không hợp lý, cứ, người khiếu nại có quyền rút đơn giai đoạn trình giải khiếu nại, tạo điều kiện tốt cho mối quan hệ xác lập phát triển  Nghĩa vụ người khiếu nại Song song với quyền lợi hưởng nghĩa vụ phải thực Tại Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP quy định nghĩa vụ người khiếu nại sau: a, Gửi đơn khiếu nại tới người có thẩm quyền giải quyết; Đây nghĩa vụ mang tính chất bắt buộc người khiếu nại, để giải nhanh chóng vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho họ b, Đơn phải nêu rõ lý do, nội dung khiếu nại, trình bày trung thực việc, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cần thiết (nếu có) ; chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung khiếu nại thông tin, tài liệu, chứng cung cấp; Đây quy định cần tuân thủ nghiêm ngặt, lúc dễ dàng thực người khiếu nại không tránh khỏi trường hợp cố tình coi thường pháp luật Vì thế, cần quy định chế tài giúp việc tuân thủ thực thực tế, tạo điều kiện cho giải khiếu nại khách quan, trung thực c, Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nại có hiệu lực pháp luật Quy định đề cao tính tối cao pháp luật, thể rõ quyền lực Nhà nước giải khiếu nại lao động Khi định giải có hiệu lực pháp luật, yêu cầu chủ thể có liên quan phải chấp hành nghiêm chỉnh 3.2 Quyền nghĩa vụ người bị khiếu nại  Quyền người bị khiếu nại Theo quy định Luật khiếu nại, tố cáo Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP người bị khiếu nại có quyền sau: a, Đưa chứng tính hợp pháp định lao đọng, hành vi lao động bị khiếu nại; b, Được nhận định giải khiếu nại người giải khiếu nại khiếu nại mà giải người khiếu nại tiếp tục khiếu nại; Để đảm bảo công cho người bị khiếu nại trình giải vụ việc pháp luật quy định cho họ quyền đưa nguyên nhân, lý đưa định, hành vi lao động bị khiếu nại chứng minh cho định hành vi pháp luật Người bị khiếu nại người bị khiếu nại có quyền nhận định giải khiếu nại người giải khiếu nại khiếu nại mà giải người khiếu nại tiếp tục khiếu nại Đây quyền lợi đáng người bị khiếu nại giúp họ theo dõi trình giải vụ việc, biết định cá nhân, quan, tổ chức cấp giải khiếu nại, từ làm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp  Nghĩa vụ người bị khiếu nại Người sử dụng lao động bị khiếu nại có nghĩa vụ Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP sau: a, Tiếp nhận giải đơn khiếu nại lần đầu lao động Đây nghĩa vụ NSDLĐ bị khiếu nại phải thực hiện, thực tốt nghĩa vụ quan trọng, bước tháo gỡ cho vụ việc khiếu nại người lao động b, Có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại định lao động hành vi lao động bị khiếu nại; thấy trái pháp luật kịp thời sửa chữa khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp NLĐ Nghĩa vụ thường tiến hành trình giải khiếu nại lần đầu Đây việc làm vừa mang tính chất nghĩa vụ vừa quyền NSDLĐ, vì: không dám định, hành vi Vì thế, quy định nghĩa vụ giúp NSDLĐ kiểm tra lại việc làm mình, sửa chữa khuyết điểm, tháo gỡ băn khoăn cho NLĐ tạo thuận lợi việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hai bên c, Giải thích định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng liên quan quan có thẩm quyền yêu cầu; d, Chấp hành nghiêm chỉnh định giải khiếu nại lao động có hiệu lực pháp luật; e, Bồi thường thiệt hại khắc phục hậu định, hành vi trái pháp luật gây theo quy định pháp luật; Đây việc làm bắt buộc NSDLĐ, đề cao tính tối cao pháp luật buộc chủ thể tham gia quan hệ pháp luật phải tuân thủ Trình tự, thủ tục giải khiếu nại lao động 4.1 Thẩm quyền thời hiệu giải khiếu nại • Thẩm quyền giải khiếu nại lĩnh vực lao động quy định điều 186 Điều 187 BLLĐ quy định Nghị định 04/2005/NĐ-CP sau: a, Đối với giải khiếu nại lần đầu, Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP quy định: “ NSDLĐ có trách nhiệm giải khiếu nại lần đầu NLĐ, tập thể lao động tiến hành tra, tra viên lao động có thẩm quyền tiếp nhận giải khiếu nại lao động theo quy định pháp luật”; b, Đối với giải khiếu nại lần Khoản Điều Nghị định 04/2005/NĐ-CP quy định: “ Chánh tra Sở có thẩm quyền giải khiếu nại mà NSDLĐ Thanh tra viên lao động giải khiếu nại”, “ Chánh tra Bộ có thẩm quyền giải khiếu nại mà chánh tra Sở giải khiếu nại Quyết định giải chánh tra Bộ định cuối cùng” • Song song với việc quy định thẩm quyền quy định khiếu nại, pháp luật quy định thời hiệu khiếu nại nhằm tạo ràng buộc trách nhiệm chủ thể giải vụ việc Thời hiệu khiếu nại quy định 90 ngày kể từ ngày ngườ khiếu nại nhận định lao động có hành vi lao động NSDLĐ Trong trường hợp vi ốm đau, thiên tai, địch họa, công tác, học tập nơi xa trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực quyền khiếu nại theo thời hiệu thời gian trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại Trong khoảng thời gian 90 ngày NLĐ, tập thể lao động không khởi kiện Tòa Án tiến hành theo quy định Nghị định 04/2005/NĐ-CP Như chủ thể có thẩm quyền giải phụ thuộc phần lớn lựa chon NLĐ tập thể lao động họ thực bảo vệ quyền lợi 4.2 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại lao động Trình tự, thủ tục khiếu nại quy định Điều 12 Nghị định 04/2005/NĐ-CP sau: Khi tiến hành khiếu nại: “ Người khiếu nại phải có đơn ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại, họ, tên, địa chỉ, lí do, nội dung khiếu nại, tên, địa tổ chức, cá nhân sử dụng lao động bị khiếu nại; yêu cầu người khiếu nại, bên khiếu nại phải người khiếu nại ký Đơn khiếu nại phải gửi đến quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết” 2.Trường hợp người khiếu nại trực tiếp trình bày khiếu nại người có trách nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn ghi lại nội dung theo quy định Khoản điều này, có chữ ký người khiếu nại 3.Trường hợp khiếu nại thực thông qua người đại diện người đại diện phải có giấy tờ chứng minh quyền đại diện hợp pháp việc khiếu nại phải thực theo Khoản Khoản điều - Trình tự giải khiếu nại lần đầu quy định khoản Điều 14 Nghị định 04/2005/NĐ-CP, NLĐ, NSDLĐ không đồng ý với định giải khiếu nại lần đầu có quyền khiếu nại lên quan,tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khởi kienj Tòa án họ tiếp tục khiếu nại quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thụ lí giải theo thời hạn, trình tự quy định tai Điều 15 Nghị định - Trong trình giải khiếu nại lần tiếp theo, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận định giải khiếu nại chánh tra Sở mà người khiếu nại, người bị khiếu nại không đông ý có quyền khiếu nại đến chánh tra Bộ định giải khiếu nại chánh tra Bộ định giải cuối Theo suốt trình giải khiếu nại việc lập hồ sơ vụ việc, hồ sơ lập lưu trữ theo quy định Điều 19 Nghị định 04/2005/NĐ-CP Qua trình bày cho nhìn tổng quan chế giải khiếu nại lĩnh vực lao động kết trình định giải khiếu nại đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho chủ thể có liên quan II.GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1.Nêu thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp HĐHG nhận xét thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp HĐHG công ty B ? • Thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp HĐHG - Thẩm quyền giải tranh chấp HĐHG Hòa giải biện pháp giải tranh chấp, theo với giúp đỡ bên thứ giữ vai trò trung gian, bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận với giải pháp giải xung đột, mâu thuẫn cách ổn thỏa +Hội đồng hòa giải lao động sở( HĐHGLĐCS): Được thành lập doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên, có nhiệm vụ thẩm quyền hòa giải tất vị tranh chấp lao động cá nhân vụ tranh chấp lao động tập thể xảy doanh nghiệp có đơn hai bên tranh chấp HĐHGLĐCS gồm số đai diện ngang bên NSDLĐ bên NLĐ, số lượng hai bên thỏa thuận Nhiệm kỳ hội đồng hai năm đại diện bên thay làm chủ tịch, thư ký, hội đồng làm việc theo nguyên tắc thỏa thuận, trí + Hòa giải bên lao động ( theo quy định tai điều 163 BLLĐ) : quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành hòa giải tranh chấp lao động quy định điều 157 luật này, tranh chấp thực hợp đồng dạy nghề chi phí dạy nghề hòa giải vụ tranh chấp lao động cá nhân (tại doanh nghiệp chưa có HĐHGLĐCS ) - Thủ tục tiến hành hòa giải 10 Thủ tục hòa giải quy định mục IV thông tư 10/LĐTBXH- Ngày 25/3/1997 sau: + Thời hạn hòa giải: HĐHGLDCS hay hòa giải viên lao động tiến hành phiên họp hòa giải vòng bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hòa giải + HĐHGLĐCS hay hòa giải viên đưa phương án hòa giải để bên tham gia xem xét Nếu hai bên chấp nhận lập biên hòa giải thành có chữ ký hai bên, chủ tịch thư ký hộ đồng hay hòa giải viên Trường hợp hòa giải không thành hội đồng hòa giải hay hòa giải viên lập biên hòa giải không thành, ghi ý kiến hai bên tranh chấp hội đồng hay hòa giải viên, có chữ ký chủ tịch hay thư ký hội đồng hay hòa giải viên Bản biên gửi cho hai bên tranh chấp vòng ba ngày, kể từ ngày hòa giải không thành Mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa Án nhân dân cấp huyện xét xử tranh chấp tranh chấp lao động cá nhân hay yêu cầu hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải tranh chấp lao động tập thể • Nhận xét thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp HĐHG công ty B - Về thẩm quyền: HĐHGLĐCS quan có thẩm quyền giải tranh chấp NLĐ( anh C ) NSDLĐ( công ty B ) Vì công ty B có HĐHGLĐCS nên hòa giải viên thẩm quyền giải tranh chấp Thẩm quyền giải tranh chấp HĐHG tình với quy định pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp lao động cá nhân - Về thủ tục: HĐHG công ty B tiến hành thủ tục giải tranh chấp theo quy định pháp luật thời hạn thủ tục HĐHGLĐCS tiến hành phiên họp hòa giải vòng bảy ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hòa giải Sau nhận định xa thải ngày 10/7/2008 anh C gửi đơn yêu cầu HĐHGLĐCS công ty B giải quyết, đến ngày 13 /7/2008 HĐHG tiến hành phiên họp hòa giải đại diện công ty B vắng mặt, ngày 15/7/2008 HĐHG triệu tập lần công ty B không đến Theo quy định 11 Khoản Điều 165 BLLĐ thì: “Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải bên tranh chấp triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt lí đáng HĐHGLĐCS hòa giải viên lao động lập biên hòa giải không thành có chữ ký bên tranh chấp có mặt” Do phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp quy định bắt buộc ảnh hưởng đến chất lượng hòa giải Khi vi phạm quy định hòa giải không thành, anh C có quyền kiện Tòa Án để yêu cầu giải tranh chấp 2.Những thỏa thuận anh C công ty B có hợp pháp không ? sao? • Những thỏa thuận anh C công ty B hợp pháp: + Anh C toán tiền nghỉ phép năm 2008 + Anh C toán trợ cấp việc + Anh C đồng ý để công ty B không trả tiền bồi thường thời gian không làm việc công ty B nhận C trở lại làm việc Tại vì: - Theo quy định Điều 74 76 BLLĐ : NLĐ làm việc đủ 12 tháng doanh nghiệp với NSDLĐ nghỉ năm hưởng nguyên lương, chưa nghỉ hàng năm hưởng lưởng ngày chưa nghỉ, vậy, anh C công ty B tóa ngày lương nghỉ phép năm 2008 mà anh chưa nghỉ - Anh C toán trợ cấp việc: Theo quy định Khoản 2, Điều 87 BLLĐ điểm b,c Khoản Điều 11 Nghị định 41/NĐ_CP “ người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư bào chữa, bào chũa viên nhân dân người khác bào chữa” “ xem xét sử lí kỷ luật lao động phải có mặt đương phải có tham gia ban chấp hành công đoàn sở doanh nghiệp” Xét tình anh C người vi phạm kỷ luật lao động trình sử lí kỷ luật côn gty B không tuân thủ trình tự, thủ tục, cụ thể: Ngày 26/10/2008 Giám Đốc công ty B định kỷ luật sa thải mặt 12 anh C tham gia đại diện ban chấp hành công đoàn sở doanh nghiệp nên định sa thải anh C công ty B trái pháp luật Vì anh C hưởng tiền trợ cấp việc theo quy định điều 42 luật - Thỏa thuận anh C đồng ý để công ty không trả tiền bồi thường thời gian làm việc công ty B nhận anh C trở lại làm việc hợp pháp vì: Áp dụng điều 94 BLLĐ trường hợp sử lý kỷ luật sa thải trái pháp luật NSDLĐ phải bỏ định đó, khôi phục danh dự quyền lợi vật chất cho NLĐ, quyền lợi vật chất là: anh C trả lương phụ cấp lương thời gian tạm đình công việc phải bố trí lại công việc cũ cho anh C Nhưng anh C không thành thật việc khai báo, đồng thời không tham gi phiên họp kiểm điểm công ty, gây trật tự nơi làm việc nên anh C thỏa thuận với công ty B để không nhận tiền bồi thường thời gian nghỉ việc mà công ty B nhận anh trở lại làm việc • Những thỏa thuận không hợp pháp - Anh C trả lương làm thêm Kể từ ngày 7/5/2008 công ty định đình công tác, sau kết luận hành vi anh C không làm Trong tình cho thấy anh C thời gian làm thêm nên không trả thêm tiền lương làm thêm - Thanh toán tiền thưởng năm 2008 Pháp luật lao động hành không quy định việc hưởng hàng năm nghĩa vụ bắt buộc NSDLĐ mà quy định “căn vào kết sản xuất, kinh doanh năm doanh nghiệp mức độ hoàn thành công việc người lao động, NSDLĐ thưởng cho NLĐ làm việc doanh nghiệp Quy chế thưởng NSDLĐ định sau tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn sở ( Điều 64 BLLĐ ) 13 Vì vậy, xem xét việc làm C công ty B B bị sử lý kỷ luật nên anh C không hưởng tiền thưởng năm 2008 Theo quy định pháp luật lao động, hành vi nghỉ việc anh C bị xử lý nào? Tại sao? Nhận định: Hành vi nghỉ việc anh C bị xử lý kỷ luật sa thải Bởi vì: Điều 84 BLLĐ quy định hình thức xử lý kỷ luật NLĐ vi phạm kỷ luật sau: a, Khiển trách b, Kéo dài thời hạn nâng lương không sáu tháng chuyển làm công việc khác có mức lương thấp thời hạn tối đa sáu tháng cách chức c, Sa thải Và Điều Nghị định 41 – CP ngày 06/7/1995 quy định: “ Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật Khi NLĐ có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời áp dụng hình thức kỷ luật cao tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất” Áp dụng vào tình ta thấy anh C người có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động, tự ý bỏ việc thời gian dài Vì vậy, với hành vi nghỉ việc anh C bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng sa thải theo quy định Điểm c Khoản Điều 85 BLLĐ: “ Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn tháng hai mươi ngày cộng dồn năm mà lý đáng” Nhưng sa thải NLĐ( anh C) NSDLĐ phải báo cho quan quản lý Nhà nước lao động Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương biết Hãy giải quyền lợi cho anh C trường hợp - Anh C trở lại công ty B làm việc 14 Trong trường hợp định sa thải công ty B sai anh C trở lại công ty B làm việc đồng thời hưởng quyền lợi sau: + Anh C bố trí làm công việc cũ + Anh C công ty trả lương phụ cấp lương thời gian tạm đình công việc + Tiền nghỉ phép năm + Tiền thưởng năm + Tiền ăn ca + Nếu có thờ gian làm thêm anh C trả lương làm thêm theo quy định Điều 61 BLLĐ Ngoài anh C hưởng chế độ làm việc - Anh C không trở lại công ty B làm việc Trường hợp công ty B không muốn nhận người lao động ( anh C) trở lại làm việc anh C đồng ý anh C hưởng quyền lợi sau: + Được bồi thường khoản tiền lương phụ cấp lương thời gian tạm đình công việc + Tiền nghỉ phép năm + Tiền trợ cấp việc làm + Anh C hưởng trợ cấp thất nghiệp anh C đóng đủ 12 tháng trở lên vòng 24 tháng trước chấm dứt Hợp đồng lao động trả lại sổ bảo hiểm + Anh C công ty B trả lại sổ lao động, công ty B việc ghi lý chấm dứt HĐLĐ không nhận xét thêm điều trở ngại cho anh C tìm việc ĐỀ BÀI TẬP SỐ 16 15 I.Trình bày chế giải khiếu nại lĩnh vực lao động? II Tình Anh C làm việc công ty giấy B từ tháng 01/1995, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, phân công Làm việc Phân xưởng đo lường tự động Từ tháng 02/2008, anh C chuyển sang làm thủ kho Tổng kho vật tư công ty B Tháng 04/2008, anh C có đơn tố cáo cho ông H nhân viên phòng vật tư giả mạo chữ ký anh để nhập hàng Khi anh C cho ông H giả mạo chữ ký hai người xảy xô xát anh C xé tờ hóa đơn mà anh cho giả mạo chữ ký Ngày 07/5/2008, công ty B tổ chức hpoj kiểm điểm anh C ông H, đồng thời tạm đình công tác hai người để chờ quan giám định chữ ký Ngày 15/5/2008, quan giám định khoa học hình thuộc công an tỉnh P có kết luận giám định, kết cho thấy hai chữ ký người ngày 20/5/2008, Công ty mời anh C đến để thông báo kết luận nói vầ yêu cầu anh C viết kiểm điểm anh C không chấp nhận gây trật tự nơi làm việc Sau việc này, C không làm Ngày 10/6/2008, Hội đồng kỷ luật công ty họp xử lý kỉ luật anh C hình thức sa thải lí C tự ý bỏ việc giải chế độ trợ cấp việc cho C Ngày 20/6/2008, Giám đốc công ty B định sa thải C, gửi định kỷ luật cho C yêu cầu C đến nhận tiền trợ cấp C không đến Ngày 10/7/2008, sau nhận định sa thải, anh C yêu cầu Hội đồng hòa giải lao động sở công ty B giải cho việc sa thải công ty B anh vi phạm pháp luật, anh lỗi Ngày 13/7/2008, Hội đồng hòa giải tiến hành phiên họp hòa giải đại diện công ty B vắng mặt Ngày 15/7/2008, Hội đồng hòa giải triệu tập lần hai Nhưng công ty B không đến nên Hội đồng hòa giải lập biên hòa giải không thành Anh C kiện Tòa án Tại TAND huyện, bên đạt thỏa thuận : 16 - Anh C trả lương làm thêm Anh C toán tiền nghỉ phép năm 2008 Anh C toán tiền thưởng cảu năm 2008 Anh C toán trợ cấp việc Anh C đồng ý để công ty B không trả tiền bồi thường thời gian không làm việc công ty B nhận C trở lại làm việc Yêu cầu: Nêu thẩm quyền,thủ tục giải tranh chấp HĐHG nhận xét thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp HĐHG công ty B? Những thỏa thuận anh C công ty B có hợp pháp không? Tại sao? Theo quy định pháp luật lao động, hành vi nghỉ việc anh C bị xử lý nào? Tại sao? Hãy giải quyền lợi cho anh C trường hợp: - Anh C trỏ lại công ty làm việc - Anh C không trở lại công ty B làm việc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật lao động Việt Nam Lê Trung – 625 câu hỏi – đáp Pháp luật lao động (Nxb Chính trị Quốc gia) Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006,2007 Luật khiếu nại, tố cáo 17 Nghị định Chính phủ số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 Nguyễn Việt Hoàng ( Luận văn thạc sĩ luật học- 2005) Khóa luận tốt nghiệp- Nguyễn Thị Hiền 18 MỤC LỤC 19 20 BÀI LÀM I.Trình bày chế giải khiếu nại lĩnh vực lao động Khái niệm khiếu nại Khiếu nại quyền công dân ghi nhận Điều 74 Hiến pháp năm 1992 Đó tượng phát sinh đời sống xã hội phản ứng người trước định, hành vi mà người khiếu nại cho định hay hành vi không phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đời sống cộng đồng, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Khoản Điều Nghị định 04/2005/ NĐ – CP quy định: “Khiếu nại việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân Cơ quan có thẩm quyền xem xét lại định, hành vi người lao động có cho định hành vi vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp mình” 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động, Trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động, Trình bày cơ chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay