Bài tập lớn hình sự modul 1

12 148 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:03

MSSV: 351856 MỤC LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ…………….…………………… .………………1 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ………………………………… …… I Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm……………………………… ….… II Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án………………………………………… ……3 III Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ sao? .4 IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Xác định vai rò người vụ án trên………………… .7 V Gỉa thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ sao? C KẾT THÚC KẾT VẤN ĐỀ…………………………… …… 10 Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 A.ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sống có nhiều người có đầy đủ lực nhận thức để nhận biết hành vi vi phạm hay không vi phạm pháp luật Tuy nhiên họ cố ý thực hành vi trái pháp luật Vậy hình phạt pháp luật nước ta họ sao? Để hiểu vấn đề em xin sâu vào tìm hiểu thông qua tình cụ thể tội hiếp dâm sau: “ A làm quen với B mạng Sau vài lần trò chuyện, A ngỏ lời yêu B hẹn B chơi, B nhận lời Được B nhận lời mời chơi A có ý định hiếp dâm B nên gọi điện cho N, V, Q rủ ba tên thực tội phạm Sau đưa nạn nhân đến chỗ vắng, bốn tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I/ Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm Điều 111 BLHS quy định rõ khung hình phạt mức độ phạm tội cụ thể tội hiếp dâm, đối chiếu với khoản điều BLHS phân loại tội tội hiếp dân sau: Theo khoản Điều 111: “ Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng tự vệ nạn nhân thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn họ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm” Ở ta thấy khung hình phạt quy định từ hai năm đến bảy năm Căn vào khoản điều BLHS trường hợp phạm tội thuộc khoản Điều 111 thuộc loại tội phạm nghiêm trọng Vì khoản Điều BLHSđã quy định cụ thể tội phạm nghiêm trọng “ tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến bảy năm tù” Đối với trường hợp phạm tội thuộc khoản khoản Điều 111 BLHS + Khoản 2: “ phạm tội thuộc trường hợp sau bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 a.có tổ chức b.Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh c.Nhiều người hiếp người d.Phạm tội nhiều lần đ Đối với nhiều người e Có tính chất loạn luân g Làm nạn nhân có thai h Gây tổn hại cho sức khỏe nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 31% đến 60% i Tái phạm nguy hiểm + Khoản 4: “ phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi, bị phạt tù từ năm đến 10 năm” Qua hai khoản cho thấy khung hình phạt trường hợp phạm tội khoản Điều 111 từ năm đến 15 năm Đối với trường hợp phạm tội khoản Điều 111 từ năm đến 10 năm Như vào khoản Điều BLHS phân loại tội phạm trường hợp phạm tội khoản khoản Điều 111 thuộc vào loại tội phạm nghiêm trọng Vì khoản Điều BLHS quy định: “ Tội phạm nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao khung hình phạt tội đến 15 năm tù” Những trường hợp phạm tội thuộc khoản Điều 111 BLHS: “ phạm tội thuộc trường hợp phạm tội sau bị phạt tù 20 năm tù chung thân: a.Gây tổn hại cho sức khoẻ nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên b.Biết bị nhiễm HIV mà phạm tội c.Làm nạn nhân chết tự sát” Ở khung hình phạt quy định trường hợp phạm tội quy định khoản Điều 111 bị phạt tù 20 năm tù chung thân Căn vào khoản Điều BLHS trường hợp thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 Vì khoản Điều BLHS quy định: “ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội, mà mức cao khung hình phạt tội 15 năm tù, tù chung thân tử hình” Như vào khoản Điều BLHS tội hiếp dâm chia thành loại tội là: Tội nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng II./ Xác định khách thể đối tượng hành động tội phạm vụ án 1.Xác định khách thể vụ án Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ bị tội phạm xâm hại Nó bốn cấu thành tội phạm có vị trí đặc biệt Khoa học luật hình Việt Nam phân biệt ba loại khách thể tội phạm + Khách thể chung + Khách thể loại + Khách thể trực tiếp Ở xác định khách thể vụ án em xin vào xác định khách thể trực tiếp Khách thể trực tiếp tội phạm quan hệ xã hội cụ thể bị loại tội phạm cụ thể trực tiếp xâm hại, xâm hại thể đầy đủ chất nguy hiểm cho xã hội tội phạm Khách thể trực tiếp tội phạm trước hết phải quan hệ xã hội bị tội phạm cụ thể trực tiếp gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại Bất tội phạm có khách thể trực tiếp Có tội phạm có khách thể trực tiếp Nhưng có tội phạm có nhiều khách thể trực tiếp  Theo vụ án thuộc tội hiếp dâm xâm phạm vào nhân phẩm, danh dự tức xâm phạm vào quyền tự tình dục phụ nữ Cụ thể vụ án xâm phạm quyền bất khả xâm phạm tình dục B Đối tượng tác động tội phạm vụ án Đối tượng tác động tội phạm phận khách thể cuả tội phạm bị hành vi phạm tội tác động đến để gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội luật hình bảo vệ Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 Bất tội phạm tác động làm biến đổi tình trạng đối tượng tác động cụ thể Sự làm biến đổi tình trạng phương thức gây thiệt hại cho quan hệ xã hội Sự làm biến đổi tình trạng đối tác động chừng mực định gọi xâm phạm đến đối tượng tác động hành động thực tế gọi tên số nhóm tội theo đối tượng tác động VD: Các tội xâm phạm tài sản, tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe Luật hình Việt Nam bảo vệ quan hệ xã hội thông qua việc bảo đảm tình trạng bình thường cho phận cấu thành quan hệ xã hội Sự bảo vệ đối tượng tác động cụ thể luôn có ý nghĩa bảo vệ phận quan hệ xã hội qua bảo vệ toàn quan hệ xã hội Đối tượng tác động cuả tội phạm bao gồm số loại người, đối tượng vật chất với ý nghĩa khách thể quan hệ xã hội hoạt động bình thường chủ thể Con người với ý nghĩa thực thể tự nhiên vừa thực thể xã hội bị gây thiệt hại có biến đổi tình trạng bình thường người  Qua ta thấy vụ án có đối tượng tác động tội phạm B (con người) bị A, N, V, Q thay thực hành vi hiếp dâm nhiều lần III/ Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay hình thức? Giai thích sao? Cấu thành tội phạm dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể quy định luật hình Dựa vào đặc điểm dấu hiệu thuộc mặt khách quan khẳng định cấu thành tội phạm tội hiếp dâm cấu thành tội phạm hình thức • Giải thích rõ sao? Dựa vào đặc điểm cấu trúc dấu hiệu thuộc mặt khách quan chia cấu thành tội phạm thành cấu thành tội phạm hình thức cấu thành tội phạm hình thức Trong đó: + Cấu thành tội phạm vật chất cấu thành tội phạm có dấu hiệu mặt khách quan hành vi, hậu quả, mối quan hệ nhân hành vi hậu Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 + Cấu thành tội phạm hình thức cấu thành tội phạm có dấu hiệu mặt khách quan hàn vi nguy hiểm cho xã hội  Điểm khác cấu thành tội phạm vật chất cấu thành tội phạm hình thức chỗ: Nhà làm luật quy định dấu hiệu hậu dấu hiệu hay dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Việc xây dựng loại tội có cấu thành tội phạm cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức xuất phát từ sở khách quan sau: Nếu riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội thể đầy đủ tính nguy hiểm tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu khó xác định cấu thành tội phạm thường xảy cấu thành tội phạm hình thức Nểu riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa thể chưa thể đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội tội phạm mà đòi hỏi phải có hậu nguy hiêm cho xã hội, cấu thành tội phạm thường xây dựng cấu thành tội phạm vật chất  Dựa vào đặc điểm tội hiếp dâm có cấu thành tội phạm hình thức vì: Theo Điều 111 BLHS tội hiếp dâm là: “ người dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng tự vệ nạn nhân, dùng thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn họ…” Xét mặt khách quan: Tội phạm hiếp dâm thể hành vi dùng vũ lực, thủ đoạn khác đe dọa, lợi dụng tình trạng tự vệ để giao cấu với nạn nhân Cấu thành tội phạm hiếp dâm đòi hỏi người phạm tội phải có hành vi giao cấu với nạn nhân Nhưng không đòi hỏi hành vi giao cấu kết thúc mặt sinh lý, hành vi giao cấu trái với ý muốn người phụ nữ Người phụ nữ không chấp nhận giao cấu, hàn vi giao cấu xảy ý muốn người phụ nữ họ tình trang biểu lộ ý chí Hành vi giao cấu với người phụ nữ trái với ý muốn họ thực thủ đoạn sau: Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 Thủ đoạn dùng vũ lực sức mạnh vật chất đè bẹp kháng cự nạn nhân chống lại việc giao cấu xô ngã, vật, giữ, bóp cổ nạn nhân Thủ đoạn đe dọa dùng vũ lực thủ đoạn làm ý chí người phụ nữ bị tê liệt, buộc họ phải chịu giao cấu mà không dám kháng cự như: dọa giết, dọa gây thương tích cho nạn nhân Thủ đoạn lợi dụng tình trạng tự vệ người phụ nữ thủ đoạn lợi dụng người phụ nữ lý chống cự lại hành vi giao cấu trái với ý muốn như: lợi dụng người phụ nữ tình trạng ốm đau Thủ đoạn khác thủ đoạn ( ba thủ đoạn ) giúp cho người phạm tội thực việc giao cấu với nạn nhân trái ý muốn họ Như vậy: riêng hành vi dùng vũ lực thủ đoạn khác để giao cấu với người khác thể đầy đủ tính nguy hiểm tội phạm hiếp dâm mà không cần xét đến hậu xảy sau đó, hậu dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm này, không đòi hỏi hành vi giao cấu phải kết thúc mặt sinh lý Vì tội phạm hiếp dâm thuộc cấu thành tội phạm hình thức IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Nhận thấy A, N, V, Q người đồng phạm Theo khoản Điều 20 BLHS: “ Đồng phạm trường hợp có hai người trở lên cố ý thực tội phạm” Xét mặt khách quan: Đồng phạm đòi hỏi có hai dấu hiệu: + Thứ nhất: Có từ hai người trở lên người có đủ điều kiện chủ thể phạm tội Đó điều kiện có lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình Ở ta thấy A, N ,V, Q thỏa mãn điều kiện có bốn người có lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình thực hành vi giao cấu với nạn nhân + Thứ hai: Cùng thực tội pham Ở A, N, V, Q thực tội phạm thể qua hành vi bốn tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 Xét mặt chủ quan: Đồng phạm đòi hỏi người thực tội phạm có lỗi cố ý, mục đích phạm tội + Dấu hiệu lỗi: Khi thực hành vi nguy hiểm cho xã hôi, người tham gia đồng phạm không cố ý với hành vi mà biết mong muốn cố ý tham gia người đồng phạm khác + Về lý trí: Cả bốn người A, N, V, Q biết hành vi hiếp dâm B nguy hiểm cho xã hội biết người khác có hành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể xâm phạm tình dục B +Về ý chí: Cả A, N, V, Q mong muốn có hành động chung hiếp dâm B có liên kết hành vi thể qua việc A rủ N, V, Q thực tội phạm đưa B đến chỗ vắng thay thực hành vi hiếp dâm  Với hai dấu hiệu thực tội phạm cố ý phạm tội A, N ,V, Q thỏa mãn điều kiện trở thành đồng phạm Xác định vai trò người vụ án Theo khoản Điều 20 BLHS đồng phạm bao gồm: Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức Trong đó: Người tổ chức người chủ mưu, cầm đầu huy việc thực tội phạm Người thực hành người trực tiếp thực tội phạm Người xúi giục người kích động, dụ dỗ thúc đẩy người khác thực tội phạm Người giúp sức người tạo điều kiện tinh thần vật chất cho việc thực tội phạm Căn vào khoản Điều 20 cho thấy tình bốn người A, N, V, Q người thực hành bốn người trực tiếp thực tội phạm hiếp dâm B biểu bốn tên thay thực hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần Họ đóng vai trò quan trong vụ án Tuy Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 nhiên tình A người thực hành mà A người tổ chức vì: A người trực tiếp hẹn B chơi có ý định hiếp dâm B sau lại gọi điện rủ N, V, Q thực tội phạm Như A người có hành vi nguy hiểm vụ đồng phạm Theo nguyên tắc sử lý tội phạm quy định Điều BLHS A phải chịu trách nhiệm hình nặng N, V, Q V/ Gỉa thiết Q có hành vi giữ chân tay B để ba tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào?.Giaỉ thích rõ sao? Nhận định: ý kiến sai cấu thành tội phạm hiếp dâm ý kiến trường hợp Q phụ nữ • Giải thích: Theo khoản Điều 20 BLHS quy định cụ thể người thực hành người giúp sức đồng phạm vào ý kiến Nhưng tình lại tội phạm hiếp dâm, tội phạm yêu cầu chủ thể đặc biệt Người thực hành vi phạm tội tội nam giới Trong trường hợp A, N, V, Q nam giới rong cấu thành tội phạm hiếp dâm không đòi hỏi người phải thực trọn vẹn hành vi mô tả cấu thành tội phạm mà người thực phần hành vi đó, đòi hỏi hành vi tổng hợp họ phải hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm Trong vụ đồng phạm hiếp dâm này, có hành vi Q không thỏa mãn hết dấu hiệu cấu thành tội phạm tội hiếp dâm, hành vi tổng hợp Q với A, N, V thỏa mãn hết dấu hiệu tội phạm Tất cả A, N, V, Q nam giới coi thực hành- người trực tiếp thực hành vi hiếp dâm Bài tập lớn hình modul Page MSSV: 351856 C.KẾT THÚC VẤN ĐỀ Tình nêu cụ thể thêm phần chủ thể, khách thể, đối tượng tác động trách nhiệm hình người phạm tội hành vi phạm tội với biện pháp sử lý pháp luật Những quy định họ biện pháp cưỡng chế sử lý nước ta chủ thể phạm tội Bài tập lớn hình modul Page 10 MSSV: 351856 D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật hình nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đã sử đổi bổ sung 19/ 06/ 2009 NXB Lao Động – xã hội 2009 Trường đại học Luật Hà Nội – Giáo trình Luật hình Viêt Nam Tập I NXB CAND 2010 Viện khoa học pháp lý – Bộ tư pháp, Bình luận khoa học BLHS Việt Nam, năm 1999 NXB CTQG 2001 Trần Quang Tiệp, Đồng phạm Luật hình Việt Nam Bài tập lớn hình modul Page 11 MSSV: 351856 MỤC LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ…………….…………………… .………………1 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ………………………………… …… I Căn vào khoản Điều BLHS, phân loại tội phạm tội hiếp dâm……………………………… ….… II Xác định khách thể đối tượng tác động tội phạm vụ án………………………………………… ……3 III Tội hiếp dâm tội có cấu thành tội phạm vật chất hay cấu thành tội phạm hình thức? Giải thích rõ sao? .4 IV A, N, V, Q có phải người đồng phạm không? Xác định vai rò người vụ án trên………………… .7 V Gỉa thiết Q có hành vi giữ tay chân B để tên A, N, V giao cấu với nạn nhân Có ý kiến cho A, N, V người thực hành, Q người giúp sức Vậy ý kiến anh chị nào? Giải thích rõ sao? C KẾT THÚC KẾT VẤN ĐỀ…………………………… …… 10 Bài tập lớn hình modul Page 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn hình sự modul 1, Bài tập lớn hình sự modul 1, Bài tập lớn hình sự modul 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay