Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên bán trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa

5 161 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 19:02

A MỞ ĐẦU Trong quan hệ hợp đồng mua bán hang hóa tồn hai mối quan hệ người bán người mua Trong hai chủ thể có mối quan hệ tác động lẫn Quyền lợi chủ thể nghĩa vụ chủ thể Trong mối quan hệ chủ thể có quyền lợi định, bên cạnh phải đảm bảo nghĩa vụ cụ thể Việc thực nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi sở pháp lí hợp đồng mua bán hàng hóa diễn bình thường thị trường Để hiểu phần quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa em xin vào tìm hiểu vấn đề: “ Tìm hiểu quyền nghĩa vụ bên bán quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa” B NỘI DUNG Căn vào khoản Điều Luật thương mại năm 2005 mua bán hàng hóa là: “ Hoạt động thương mại, theo bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua nhận toán; bên mua có nghĩa vụ toán cho bên bán, nhận hàng quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận” Khoản Điều nêu rõ quyền nghĩa vụ bên quan hệ hợp đồng mua bán hàng hoá Theo bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua có quyền nhận toán Còn bên mua có nghĩa vụ toán cho bên bán, có quyền nhận hàng hóa theo thỏa thuận Trong em xin làm rõ quyền nghĩa vụ bên bán quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa + Về nghĩa vụ bên bán: Ta thấy giao hàng chuyển quyền sở hữu nghĩa vụ quan trọng bên bán quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa Việc thực nghĩa vụ khác bên bán có liên quan nhằm mục đích hoàn thành nghĩa vụ Thứ nhất: Về nghĩa vụ giao hàng Bài tập cá nhân thương mại modul Theo quy định Luật thương mại năm 2005, bên bán phải giao hàng, chứng tử theo thỏa thuận hợp đồng số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản quy định khác hợp đồng Trường hợp thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng chứng từ liên quan theo quy định pháp luật Ta thấy bên bán phải giao hàng đối tượng chất lượng Đối tượng chất lượng nội dung bản, trước mà bên mua quan tâm Do việc giao nhận hàng hóa vấn đề xác định hàng hóa có phù hợp với hợp đồng đối tượng chất lượng hay ý nghĩa quan trọng Về nguyên tắc phải vào nội dung cụ thể hợp đồng mà hai bên thỏa thuận để xác định vấn đề Nếu xác định theo hợp đồng trường hợp hàng hóa coi không phù hợp với hợp đồng thuộc trường hợp khoản Điều 39 Luật thương mại năm 2005 sau: “a) Không phù hợp với mục đích sử dụng hàng hóa chủng loại; b) Không phù hợp với mục đích cụ thể mà bên mua cho bên bán biết bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng c) Không bảo đảm chất lượng chất lượng mẫu hàng hóa mà bên bán giao cho bên mua d) Không bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường loại hàng hóa không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hóa trường hợp cách thức bảo quản thông thường” Khi hàng hóa giao không phù hợp với nội dung thỏa thuận hợp đồng bên mua có quyền từ chối nhận hàng Điều cho thấy nghĩa vụ trước tiên mà bên bán phải thực bảo đảm hàng hóa đối tượng chất lượng bên mua Như tạo “thuận mua vừa bán” hai bên đáp ứng nhu cầu cần thiết bên mua cần hàng hóa bên bán nhằm thu lợi nhuận - Bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ kèm thao hàng hóa (nếu có) Trong số trường hợp, việc giao hàng hóa bao gồm việc giao chứng từ có liên quan đến hàng hóa Theo Điều 42 Luật thương mại năm 2005 quy định: Bài tập cá nhân thương mại modul 2 “1) Trường hợp thỏa thuận việc giao chứng từ bên bán có nghĩa giao chứng từ liên quan dến hàng hóa cho bên mua thời hạn, địa điểm phương thức thỏa thuận 2) Trường hợp thỏa thuận thời hạn, địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua thời hạn địa điểm hợp lí để bên mua nhận hàng” - Nghĩa vụ giao hàng thời hạn, địa điểm: Bên bán phải giao hàng đối tượng vào thời hạn địa điểm mà hai bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Nếu việc chuyển giao hàng không thời hạn địa điểm bên bán phải chịu trách nhiệm Trong trường hợp hợp đồng thỏa thuận thời hạn giao hàng bên bán phải giao hàng thời hạn hợp lí kể từ sau giao kết hợp đồng thời gian hợp lí Nếu bên thỏa thuận địa điểm giao hàng địa điểm giao hàng cụ thể mà bên bán phải thực áp dụng cụ thể theo Khoản Điều 53 + Thứ hai: Nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán phải đảm bảo tính hợp pháp quyến sở hữu việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua Đảm bảo quyền sở hữu bên mua hàng hóa bán không bị tranh chấp bên thứ ba, Trong trường hợp hàng hóa bị tranh chấp người thư ba bên bán phải đứng phía bên mua để bảo vệ quyền lợi bên mua, người thứ ba có quyền sở hữu phần toàn tài sản mu bán bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại Khi chuyển giao hàng hóa yêu cầu bên bán đồng thời phải chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua Vì việc chuển quyền sở hữu sở pháp lý để bên mua có toàn quyền định, sở hữu định đoạt hàng hóa Theo Điều 62 Luật thương mại năm 2005 “ Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa chuyển giao” Bài tập cá nhân thương mại modul Trên nghĩa vụ bên bán hợp đồng mua bán hàng hóa Vậy quyền bên bán hợp đồng mua bán hàng hóa thể sao? Theo Khoản Điều Luật thương mại 2005, mục đích thực tế tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa quyền lợi quan trọng bên bán quyền nhận toán hàng hóa chuyển giao Việc toán bên thỏa thuận hợp đồng giá cả, phương thức toán, thời hạn, địa điểm toán Vậy rong trường hợp thảo thuận sao? Luật thương mại dự liệu vấn đề xảy sau: Bên mua phải toán địa điểm thời gian mà hai bên thỏa thuận Nếu thỏa thuận địa điểm toán xác định nơi cư trú bên bán Trong rường hợp hàng hóa bị mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua bên mua phải chịu trách nhiệm toán tiền mua hàng Trừ trường hợp mát hư hỏng bên bán gây Nếu bên mua chậm thực nghĩa vụ toán tiền hàng chi phí hợp lí khác, bên bán có quyền yêu cầu trả lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả Trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Từ quy định ta thấ hợp đồng mua bán hàng hóa tồn quyền nghĩa vụ cụ thể bên, quyền lợi chủ thể nghĩa vụ chủ thể ngược lại C, KẾT LUẬN Trên quy định Luật thương mại quy định quyền nghĩa vụ người bán quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa Qua ta thấy pháp luật luôn điều chỉnh quy định cho phù hợp với quyền lợi nghĩa vụ bên chủ thể Đó pháp lí để bên tham gia vào trình mua bán có sở pháp lí vững để thực phù hợp với quy định pháp luật nhằm đạt mục đích cuối thỏa mãn nhu cầu bên Bài tập cá nhân thương mại modul C MỞ ĐẦU Trong quan hệ hợp đồng mua bán hang hóa tồn hai mối quan hệ người bán người mua Trong hai chủ thể có mối quan hệ tác động lẫn Quyền lợi chủ thể nghĩa vụ chủ thể Trong mối quan hệ chủ thể có quyền lợi định, bên cạnh phải đảm bảo nghĩa vụ cụ thể Việc thực nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi sở pháp lí hợp đồng mua bán hàng hóa diễn bình thường thị trường Để hiểu phần quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa em xin vào tìm hiểu vấn đề: “ Tìm hiểu quyền nghĩa vụ bên bán quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa” Bài tập cá nhân thương mại modul
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên bán trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên bán trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa, Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của bên bán trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay