Các Dạng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

1 243 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:38

Tổng hợp tất cả các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh, có ích cho học sinh sinh sinh viên chuyên tiếng anh. Một trong những chức năng quan trọng của câu đảo ngữ chính là dùng để nhấn mạnh về một sự vật, hiện tượng nào đó theo chủ ý của người viết cũng như người nói. Hãy cùng Ms. Hong Le điểm qua một vài cách nhấn mạnh sử dụng cấu trúc đảo ngữ thường gặp trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia nhé. CÁC DẠNG ĐẢO NGỮ Đảo ngữ với NO NOT No + N + Auxiliary + S + Verb (inf) Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf) Đảo ngữ với trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,… Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V Đảo ngữ với ONLY Only Only Only Only Only Only Only Only Only Only Only once later in this way in that way then + Auxiliary + S + V after + N by V_ing/ N when + clause with + N if+ clause in adv of time/ place Đảo ngữ với cụm từ có No At no time On no condition On no account + Auxiliary + S + N Under/ in no circumstances For no reason In no way No longer No sooner……… than… Hardly/ Bearly/ Scarely…… When/ before Đảo ngữ với Not only…… but……also… Not only + Auxiliary + S + V but… also……… Đảo ngữ với SO So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ) So + adjective + be + N + clause Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V 10 Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V 11 Đảo ngữ với câu điều kiện a Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V… b Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were S + to-V/ Were + S… c Câu điều kiện loại : If-clause = Had + S + V3
- Xem thêm -

Xem thêm: Các Dạng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh, Các Dạng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh, Các Dạng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay