ĐỀ THI HSG lý 8 cấp HUYỆN

13 466 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:34

22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222gfgfdggf222222222222222222222222222 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN SÔNG HINH LỚP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: VẬT ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút _ Câu (5 điểm) Vào lúc hai xe máy khởi hành từ hai thành phố A thành phố B cách 120 km, ngược chiều Vận tốc xe từ thành phố A 60 km/h, xe từ thành phố B 40 km/h a Xác định vị trí hai xe gặp b Sau hai xe cách 30 km Câu (5 điểm): Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào tạo với góc 60 Một điểm S nằm khoảng hai gương a Hãy vẽ hình nêu cách vẽ đường tia sáng phát từ S phản xạ qua G1, G2 quay trở lại S b Tính góc tạo tia tới xuất phát từ S tia phản xạ qua S Câu (5,0 điểm): a Có bóng đền Đ1, Đ2, Đ3 loại, số dây dẫn điện, nguồn điện khóa K Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để thỏa mãn điều kiện sau: 1) K đóng đèn sáng 2) K mở có đèn Đ1, Đ2 sáng 3) K mở đền Đ3 không sáng b Cho mạch điện hình vẽ: 1) Đ1 Đ2 giống biết vôn kế V1 15V, tìm vôn V2 V vôn? 2) Vẫn sơ đồ đó, thay vôn kế ampe kế: A, A1, A2 Biết ampe kế tổng A 10A ampe kế lại ampe Câu (5 điểm): Một bàn có chân, diện tích tiếp xúc chân bàn với mặt đất 36cm Khi đặt bàn mặt đất nằm ngang, áp suất bàn tác dụng lên mặt đất 7200N/m Đặt lên mặt bàn vật có khối lượng m áp suất tác dụng lên mặt đất lúc 10800N/m Tính khối lượng m vật đặt mặt bàn? Hết -Họ tên thí sinh: Số báo danh : (Người coi thi giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤN ĐIỂM HSG MÔN VẬT LÍ- LỚP HUYỆN SÔNG HINH NĂM HỌC 2016 - 2017 Đáp án thang điểm: Câu (5,0 điểm): Nội dung Đường hai xe S1 = v1 t = 60t (1) S2 = v2 t = 40t (2) Chọn mốc tai thành phố A Vị trí hai xe x1 = S1 = 60t (3) x2 = AB – S2 = 120 - 40t (4) Lúc hai xe gặp x1 = x2 => 60t = 120 - 40t  t = 1,2 h Thế vào (1) S1 = 60 1,2 = 72 km Vậy vị trí cách thành phố A 72 km hai xe gặp lúc 9,2 h ( Sau 1,2h chuyển động hai xe gặp nhau) a Thời gian để hai xe cách 30km X2 – x1 = 30 (120 - 40t) – 60t = 30  t = 0,9 h Thang điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1,00đ 1,00đ 0,50 1,00đ Sau chuyển động 0,9 h hai xe cách 30km ( Vào lúc 8,9 h hai xe cách 30km) 0,50đ Câu (5,0 điểm): Thang điểm Nội dung a 1,50đ Cách vẽ: 0,25đ + Lấy S1 đối xứng với S qua G1 + Lấy S2 đối xứng với S qua G2 0,25đ + Nối S1 S2 cắt G1 I cắt G2 J 0,25đ + Nối S, I, J, S đánh hướng ta tia sáng cần vẽ b Ta phải tính góc 0,25đ ISR 0,25đ Kẻ pháp tuyến I J cắt K Trong tứ giác IKJO có góc vuông Do góc lại I J có góc IKJ = 1200 Suy ra: Trong ∆ JKI có: I1 + Từ đó: ⇒ I1 + I2 + Xét ∆ SJI có tổng góc : Do vậy: I1 = I2; J1 = J2 J1 + J2 = 1200 I + J = 1200 ⇒ ISR = 120 ( Do kề bù với ISJ) 0,25đ 0,50đ J1 = 600 Mà cặp góc tới góc phản xạ O = 60 IS J = 600 0,50đ 0,50đ 0,50đ Câu (5,0 điểm): Nội dung Thang điểm a)3 điểm 1,00đ 1,00đ 1,00đ b)Vì Đ1, Đ2 giống nên số V1, V2 (3 điểm) 1, => Số V2 = 15V, số V = V2 + V1 = 15V + 15V = 30V 2, Biết ampe kế 10A mắc nối tiếp nên số A1 = A2 = 10A 0,50đ 1,00đ 0,50đ Câu (5,0 điểm): Nội dung Khi chưa có vật, áp suất tác dụng lên mặt đất: p1 = F/S = P1/S (1) ( P1 trọng lượng bàn) Thang điểm 1,00đ Khi đặt vật lên bàn, áp suất tác dụng lên mặt đất: p2 = F’/S = (P1 + P2)/S (2) (P2 trọng lượng vật) 0,50đ Lập tỉ số (2)/(1) ta được: p2 /p1 = (P1 + P2)/P1 = 10800/ 7200 = 1,5 1,00đ Suy ra: P2 = 0,5P1 = 0,5.S.p1 = 0,5.0,0144.7200 = 51,84 (N) 1,00đ Khối lượng vật: m = P2/10 = 51,84/10 = 5,184 (kg) 1,00đ Kết luận: 0, 50đ LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác, cho đủ điểm số theo phân phối điểm hướng dẫn chấm - Điểm toàn không làm tròn số Ma trận đề thi học sinh giỏi cấp Huyện môn Vật lí năm 2016-2017 Chủ đề Lớp 7Chương Quang hoc Điện học Lớp 8Chương 1:Cơ học Tổng Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL 1câu 5đ Tổng 5đ câu 5đ 5đ câu 10đ 10đ câu 20đ câu 20đ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN SÔNG HINH LỚP THCS NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: VẬT ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút _ Câu (4 điểm) Trên đường thẳng AB có chiều dài 1200m xe thứ chuyển động từ A theo hướng AB với vận tốc 8m/s Cùng lúc xe khác chuyển động thẳng từ B đến A với vận tốc 4m/s a Tính thời gian hai xe gặp b Hỏi sau hai xe cách 200m Câu (4 điểm): Cho hai điểm sáng S1 S2 trước gương phẳng G (hình bên) a Hãy vẽ ảnh S1/ S2 / điểm sáng S1 S2 qua gương phẳng b Xác định miền mà ta đặt mắt quan sát ảnh S1 / ; ảnh S2 / ; hai ảnh S1 / ; S2 / không quan sát tất ảnh?  S1  S2 Câu (4,0 điểm): Cho gương G1,G2 có mặt phản xạ quay vào tạo với góc α< 90 Tia tới SI chiến lên gương G1 phản xạ lần G lần G2 Biết góc tới G1 250 Tìm góc α tia tới G1 tia phản xạ G2 vuông góc với Câu (4,0 điểm): a Có bóng đền Đ1, Đ2, Đ3 loại, số dây dẫn điện, nguồn điện khóa K Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để thỏa mãn điều kiện sau: 1) K đóng đèn sáng 2) K mở có đèn Đ1, Đ2 sáng 3) K mở đền Đ3 không sáng b Cho mạch điện hình vẽ: 1) Đ1 Đ2 giống biết vôn kế V1 15V, tìm vôn V2 V vôn? 2) Vẫn sơ đồ đó, thay vôn kế ampe kế: A, A1, A2 Biết ampe kế tổng A 10A ampe kế lại ampe Câu (4 điểm): Một người đứng cách mục tiêu 750m bắn vào mục tiêu, viên đạn bay với vận tốc 250m/s Hỏi : a Người đứng gần mục tiêu thấy viên đạn tới mục tiêu trước hay nghe thấy tiếng súng nổ trước b Viên đạn rơi mục tiêu cách tiếng nổ giây? Hết -Họ tên thí sinh: Số báo danh : (Người coi thi giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤN ĐIỂM HSG MÔN VẬT LÍ- LỚP HUYỆN SÔNG HINH NĂM HỌC 2016 - 2017 Đáp án thang điểm: Câu (4,0 điểm): Thang điểm Nội dung Cho biết AB = 1200m; v1 = 8m/s; v2 = 4m/s a Tính thời gian hai xe gặp Chon A làm mốc.Gọi quãng đường AB S, Giả sử thời điểm t xe thứ đến C cách A S = v1t S2 cách A khoảng (tại D) S2 = S - v2t 0,25đ 0,25đ Giả sử thời gian hai xe gặp t: Ta có S1 = S2 v1t + v2t = 1200m hay t(v1 + v2) = 1200m Thay vào ta có: t.(8+4)m/s = 1200m t = 1200 : 12 = 100(s) ĐS 100s b * Trường hợp hai xe chưa gặp cách 200m Khi hai xe chưa gặp S2 〉 S1 ta có: S2 - S1 = 200m Giải ta có: t1 = 1000 250 s= s 12 Trường hợp hai hai xe qua cách 200 m Khi hai xe vượt qua S1 〉 S2 ta có: S1 - S2 = 200m S1 - S2 = 200 Thay vào ta có: v1t - S + v2t = 200 ⇒ v1t + v2t = S +200 1400 350 = (s) 12 250 350 ĐS: t1 = s; t2 = s 3 giải ta được: t2 = 0,25đ 1,00đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1,00đ 0,25đ Câu (4,0 điểm): Nội dung Câu :( điểm) a - Dựng ảnh S1 / đối xứng với S1 qua gương G - Dựng ảnh S2/ đối xứng với S2 qua gương G b Vẽ vùng I, II, III IV Chỉ : - Vùng nhìn thấy S2/ vùng I - Vùng nhìn thấy S1/ vùng II - Vùng nhìn thấy hai ảnh vùng III - Vùng không nhìn thấy ảnh vùng IV Thang điểm 1,00đ 1,00d 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ Câu (4,0 điểm): Nội dung Vẽ - Gọi giao điểm tia tới SI tia phản xạ KR S góc IHK=900 (0,5đ) - Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng I: góc SIN= góc NIK=250 Suy KIO= 900-250=650 Tại K: góc IKP= góc PKR Trong tam giác vuông IHK có góc IKH= 900 góc HIK=900-2 góc SIN=400 Suy góc IKP=200 suy góc IKO=900-góc IKP=700 Trong tam giác IKO có góc IOK = α= 1800-(650+700)=450 Thang điểm 2,00đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ 0,50đ Câu (4,0 điểm): Thang điểm a) 1,00đ 1,00đ 1,00đ b)Vì Đ1, Đ2 giống nên số V1, V2 1.=> Số V2 = 15V, số V = V2 + V1 = 15V + 15V = 30V Biết ampe kế 10A mắc nối tiếp nên số A1 = A2 = 10A Câu (4,0 điểm): 0,50đ 0,50đ Nội dung a) Người đứng gần mục tiêu nghe thấy tiếng súng nổ trước thấy viên đạn rơi vào mục tiêu Vì vận tốc âm 340m/s lớn vận tốc viên đạn 250m/s b) Thời gian để tiếng nổ truyền đến tai người : t1 = Thang điểm 1,00đ 1,00đ 0.50đ S 750 = ≈ 2,21s v1 340 Thời gian mà viên đạn bay đến mục tiêu : t2 = S 750 = = 3s v 250 0,50đ Viên đạn rơi mục tiêu sau tiếng nổ : t = t − t1 = − 2,21 = 0,79 s 1,00đ LƯU Ý: - Thí sinh giải theo cách khác, cho đủ điểm số theo phân phối điểm hướng dẫn chấm - Điểm toàn không làm tròn số Ma trận đề thi học sinh giỏi cấp Huyện môn Vật lí năm 2016-2017 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Cấp độ thấp TNKQ TL Lớp 7Chương Quang hoc Điện học Lớp 8Chương 1:Cơ học Tổng Cấp độ cao TNKQ TL 2câu 8đ 8đ câu 4đ 4đ câu 8đ 8đ câu 20đ câu 20đ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG lý 8 cấp HUYỆN, ĐỀ THI HSG lý 8 cấp HUYỆN, ĐỀ THI HSG lý 8 cấp HUYỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay