On dinh bo doc va tuong chan chuong 2

44 314 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 18:08

UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS CHNG II PHN TCH N NH B DC H Ni 2015 N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS NI DUNG CHNH Chng Phõn tớch n nh b dc Lý thuyt c bn PT n nh b dc mt trt phng PT n nh b dc cho bi toỏn n gin PT n nh b dc trt cung trũn Thit k bin phỏp n nh b dc N NH B DC V TNG CHN Mt n nh b dc UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Lý thuyt c bn Mặt truợt cung tròn Mặt truợt cung tròn a) Mặt truợt đuờng cong b) Mặt truợt phẳng c) Mặt truợt tổ hợp Cỏc dng mt trt thng gp N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Lý thuyt c bn Lch s phỏt trin: -1776 Coulomb a PT SCC: f = tg+c - 1850-1870 Collin (Phỏp) Mt trt gn dng tr trũn - 1862 Rankine Sc khỏng mt trt ma sỏt v lc dớnh kt n v - 1916 Petlerson v Hultin (T.in) Phng phỏp cung ma sỏt - 1918 Fellenius PP Su PP PT cng chng ct khụng thoỏt nc - 1920 Terzaghi Cng CC hiu qu: f = (u)tg+c - 1930 1935 Jurgenson v Casagrande XD v HT nộn trc UU, CU,CD - 1936 Terzaghi ngh dựng US hiu qu ,c hay US tng PT ễ - 1952 Bishop a PTrỡnh v PP tớnh n nh b dc n gin - 1952 1953 Taylor cú PP gn ging PP Bishop n gin v xột lc TT - 1953 Skempton nhn mnh khỏc ễ lõu di v n nh tc thi - 1957 Skempton a PP tớnh n nh lõu di - N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS PT ễ B dc t Lý thuyt c bn Cõn bng gii hn Da trờn iu kin cõn bng gii hn Coulomb, phỏt trin trờn mt mt trt ti hn ca trt L phng phỏp s dng ph bin Phõn tớch gii hn Da trờn lý thuyt v xem trng thỏi gii hn trờn mt trt nm gia trng thỏi gii hn trờn theo cụng sinh chuyn v v trng thỏi gii hn di theo ng sut PTHH Xột TT CB GH ti tng im trờn mt trt tha cỏc phng trỡnh thnh phn lý thuyt n hi v K CB GH Mohr Coulomb nh cỏc phn mm chuyờn dng trờn cụng c mỏy tớnh in t N NH B DC V TNG CHN B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Lý thuyt c bn PT n nh b dc ỏ Mt trt phng (plane failure): - Mt trt trựng mt nghiờng b dc; - Mt trt khụng trựng vi mt nghiờng b dc Trt theo nờm: S dng PP tra bng, tra biu N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Lý thuyt c bn ỏnh giỏ n nh b dc s dng h s an ton chng trt Fs = lc(mụ men) gi/lc (mụ men) trt - Nu Fs < 1: Mt n nh - Nu Fs = 1: trng thỏi cõn bng gii hn - Nu Fs > 1: n nh Theo TCVN 9861:2013, h s n nh tiờu chun: - ng ụ tụ cao tc: Fstc = 1,30 - ng ụ tụ cp I, II: Fstc = 1,25 - ng ụ tụ cp III - VI: Fstc = 1,20 - ng ụ tụ cp tnh: Fstc = 1,15 - ng GTNT: Fstc = 1,10 N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc mt trt phng B dc vụ hn trt phng song song Khi gúc nghiờng ca mt loi t cú cỏc c trng sau: -Dung trng ca t trờn mc nc (), di mc nc (sat) -Lc dớnh kt n v US hiu qu (c) -Gúc ma sỏt US hiu qu () Gi thit cao mc nc di t l hw chy song song vi b dc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc mt trt phng * T giỏc ABCD cú b rng b xem l cõn bng khi: W = ((z-hw)+ sat.hw).b = b .h * W phõn lc phỏp tuyn N (lc chng trt) v tip tuyn T (lc gõy trt): W N = b.cos..h T = b.sin..h * Lc nc (hng theo chiu vuụng gúc lờn mt AB) U = w.hw b.cos Lc chng trt theo lý thuyt Coulomb trờn mt AB: R = c AB + (N-U)tg H s an ton chng trt: R c'+ ( .h h ) cos .tg ' Fs = = T sin .cos .h w w N NH B DC V TNG CHN 10 UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc Thit k li b dc, gim chiu cao mỏi dc n gin hiu qu N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc Thit k li b dc, gim chiu cao mỏi dc n gin hiu qu N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH n nh b dc Gia c, c chng xúi, thoỏt nc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc Gia c, c chng xúi, thoỏt nc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc Gia c, c chng xúi, thoỏt nc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH n nh b dc Tng chn kiờn c n nh b dc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH n nh b dc Tng chn kiờn c n nh b dc N NH B DC V TNG CHN B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Chng cn hc gỡ vy ụng i??? u v nhc im cỏc PP PT n nh b dc: Cõn bng gii hn; Phõn tớch gii hn; PP phn t hu hn Phng trỡnh c bn PT ễ mt trt phng? Mt trt cung trũn? Nguyờn tc la chn gii phỏp n nh b dc? Tm thi? Bn vng? N NH B DC V TNG CHN B mụn a k thut [...]... EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn Tõm trt nguy him nht O a) t dớnh cú = 0 d Các góc 1, 2 thay đổi theo góc mái dốc , theo bảng (7-1) dới đây: ộ dốc mái 1 : 0.5 1:1 1 : 1.5 1 :2 1:3 1:5 Góc mái 60 450 33047 26 034 18 026 11019 0 0 R 1 2 20 28 0 26 0 25 0 25 0 25 0 0 2 R 40 370 350 350 350 370 0 1 W 20 C S L Sơ đồ xác định tâm trợt nguy hiểm nhất 20 ... nhất 20 N NH B DC V TNG CHN B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn t dớnh cú > 0: k1 02 k2 3 k3 km 03 M i ki 0* kn 0i 0n R n Tõm O xỏc nh nh trờn im E c xỏc nh nh hỡnh v Trờn OE, tỡm im Oi sao cho h s an ton Fs nh nht C 2H 01 1 2 4.5H N NH B DC V TNG CHN E 21 UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh... xỏc nh h s an ton Fs bi R C hi - Dựng cỏc mt phng thng ng song song chia khi trt thnh (n) mnh cú b rng l (b) bng nhau (b = 1/10- 1 /20 ) 0 bỏn kớnh cung trt - B qua lc tng tỏc gia cỏc mt tip xỳc ca cỏc mnh - Xột cỏc lc trờn tng mnh trt, sau ú ly tng cỏc lc trờn cỏc mnh tớnh R h s n nh ci Hai lc tỏc dng : Trng lng Wi (1) Lc dớnh Ci (2) Fi = Ni.tgi ci Ti T Ni Wi W N NH B DC V TNG CHN 22 B MễN A K THUT-... trũn H s an ton d Fs = M M chongtruot gaytruot = c.L R W d 0 R c lc dớnh n v ( ).R La - chiu di cung trt La = 180 0 Phi xỏc nh c tõm O Tõm trt nguy him nht C R W S L Nu mỏi dc cú nhiu lp t S xỏc nh h s an ton Fs (c, khỏc nhau)? 16 S xỏc nh h s an ton Fs N NH B DC V TNG CHN 16 B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn Momen.chong.truot... tõm trt O v ng thng ni O vi im t lc Wi (im gia cung trt th (i)) N NH B DC V TNG CHN 23 B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn (2) Ci : Lc dớnh tỏc dng trờn mt trt ca mnh th (i): C = c l i i i Trong ú: ci- lc dớnh n v trờn cung trt li ca mnh th (i) H s an ton: Fs = Mchng trt/ Mgõy trt n n Ci + N i tg 'i .R i =1 = Fs = i =1 n Ti .R... =1 i N NH B DC V TNG CHN 24 B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn Phng phỏp phõn mnh Fellenius (khụng xột n tng tỏc gia cỏc mnh) 0 Phng trỡnh Phng phỏp Fellenius F= c' La + tg ' (W cos uL ) W sin 3.15m R B 2. 5m C (8) 1.5 1 1.5m 6m (6) (7) MNN (5) A (1) (2) (3) (4) Zn Ze u = nZn N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG... ma sỏt trong ca t; b- B rng phõn t; u- p lc nc l rng tỏc ng ỏy cung trt; w- Trng lng ca phõn t; - Gúc nghiờng ti ỏy cung trt so vi phng ngang i R b C B R X2 H h i E1 A D X1 L N NH B DC V TNG CHN E2 W UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc trt cung trũn Phõn tớch n nh b dc bng phn mm Geostudio - Slope/W theo PP CBGH/ PP Bishop N NH B DC V TNG CHN 27 THIT... CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc cho bi toỏn n gin N NH B DC V TNG CHN 12 B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc cho bi toỏn n gin 2 B dc cu to t dớnh t dớnh cú = 0 B dc cú cao H t dớnh ng nht cú dung trng t nhiờn , lc dớnh n v c, gúc ma sỏt trong = 0 nd = sõu lp t ỏ cng/ chiu cao mỏi dc H Fs = c'.L T L chiu di cung AB, t l vi... THUT- KHOA CễNG TRèNH UTC EDUCATION THE WAY TO SUCCESS Phõn tớch n nh b dc cho bi toỏn n gin 1- B dc cu to t ri (c=0) Khụng cú nc t ri c=0 v khụng cú nc, khụng cú cỏc thnh phn w.hw H s an ton chng trt: Fs = tg tg - gúc dc ca t ri trng thỏi xp nht Cú nc 2 R c'+( .h w h w ) cos .tg' ( .h w h w ) tg' Fs = = = T sin cos .h tglim it .h N NH B DC V TNG CHN 11 UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG... gim, khụng b phong húa, xúi l Lm chc t ỏ Tng sc chng ct ca t ỏ Xõy dng cỏc cụng trỡnh chng trt Cỏc cụng trỡnh nhm chng trt t ỏ Trng c kt hp khung BTCT, li KT Che ph bng bitum hay xi mng Lp kớn l rng, khe nt bng vt liu liờn kt: hn hp bitum, silicat, xi mng Tng chn Neo Cc 28 UTC EDUCATION B MễN A K THUT- KHOA CễNG TRèNH THE WAY TO SUCCESS n nh b dc N NH B DC V TNG CHN UTC EDUCATION B MễN A K
- Xem thêm -

Xem thêm: On dinh bo doc va tuong chan chuong 2 , On dinh bo doc va tuong chan chuong 2 , On dinh bo doc va tuong chan chuong 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay